2022. augusztus 13., szombat

2022. augusztus 13., címkék:

1Móz 3 és 1Kor 2,6–16
(ÚSZ) „Amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett, azt készítette el Isten az őt szeretőknek" (9). Pálnak a Korinthusba vezető úton az erőtlenség, a félelem és a rettegés volt az útitársa. Mégis mennie kellett, szólnia kellett, mert csontjaiba rekesztett tűz volt Isten rá bízott üzenete, mint ószövetségi elődjének, Jeremiás prófétának (Jer 20,9). Beszéde sem az emberi bölcsességre támaszkodott, hanem a Lélek erejére. Csendben maradnunk nekünk sem szabad ilyen drága üzenettel a bensőnkben! Kifogásunk ne legyen bátortalanságunk, dadogó beszédünk, erőtlenségünk, megterheltségünk. Mindezeket az Úr felhasználja arra, hogy az Ige célba érjen, szívig jusson. Pál nagy erőtlenségein keresztül bizonyította az Úr az apostolt hallgatók előtt, hogy mire képes az ő szeretete, hűsége, gyógyító, talpra állító ereje. Ami Neked gyengeség, az az Úrnak lehetőség, hogy eszközévé légy az elveszettek megmentésében.
Fohász: Csak Veled dicsekedhetem, Uram! Minden bölcsességem, erőm, gazdagságom Tőled van, csak Neked köszönhetem. Kérlek, minden gyengeségemmel, hibámmal együtt használj engem evangéliumod terjedésben. Ámen.

2022. augusztus 12., péntek

2022. augusztus 12., címkék:

1Móz 2,4b–25 és 1Kor 2,1–5
(ÓSZ) „Azután ezt mondta az ÚRisten: Nem jó az embernek egyedül lenni, alkotok hozzáillő segítőtársat" (18). Íme, az első dolog, amiről az Úr Isten azt mondja, hogy „nem jó". Jónak látta, amit megalkotott, jónak látta az Éden kertjét, jónak látta, hogy a föld mindenben gazdag legyen, jónak látta, hogy az ember az ő képmását hordozza. De nem látta jónak, hogy az ember egyedül legyen! Drága ajándék, ha házastársadat Isten által melléd rendelt, hozzád illő segítőtársként látod. De ne elégedj meg ennyivel! Még el kell jutnotok – mert együtt könnyebb – Jézus Krisztus váltságának megismeréséig. Hogy szenvedésében megragadjátok szeretetét, feltámadásában az örök élet reménységét és újjászületve családotok az ő országának része legyen. Hallgass rá: „Bizony, bizony, mondom neked, ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába. (...) Újonnan kell születnetek" (Jn 3,5.7).
Fohász: Imádkozom, Uram, a házastársamért, a házastársakért, az elváltakért, az egyedül élőkért, az özvegyekért, hogy Lelked által mind újjászülessünk, mert csak a Te oltalmadban lehet megállni az ördög minden mesterkedésével szemben! Ámen.

2022. augusztus 11., csütörtök

2022. augusztus 11., címkék:

1Móz 1,26–2,4a és 1Kor 1,18–31
(ÚSZ) „És miközben a zsidók jelt kívánnak, a görögök pedig bölcsességet keresnek, mi a megfeszített Krisztust hirdetjük" (22-23). Korinthus adott a bölcsességre, a kulturális elit beszéde pontos és művészi szépségű volt. De a város híres volt feslett erkölcseiről, különleges romlottságáról is. A két szélsőség kéz a kézben járt. Ezért Jézus Krisztus személye megosztó volt Korinthusban. És ez azóta így van! Nincs semmi művészi emelkedettség szenvedésében és nincs semmi alantas feltámadásában. Talán sokaknak ma is ezért megütközés és bolondság hinni őbenne. Az elhívottaknak viszont ő az Isten ereje és bölcsessége. Szomorú tény, hogy sok családot is megoszt a Jézusba vetett hit. A templomba többnyire egyének jönnek, nem az egész család. Testvérem! Kegyelem Jézus választottjának lenni. Ezért légy jó reménységgel azok felé, akik megvetik őt. Téged már felszabadított hitvalló életre. Csak őt meg ne tagadd!
Fohász: Jézus Krisztus! Megváltott gyermekeidként eléd hozzuk a kételkedőket, a tagadókat, a jelt kívánókat. Kérünk, vezesd el őket is kereszted tövéhez és üres sírodhoz, hogy az egykor kételkedő Tamással együtt immár hittel kimondják: „Én Uram, és én Istenem!" Ámen.

2022. augusztus 10., szerda

2022. augusztus 10., címkék:

1Mózes 1,1–25 és 1Korinthus 1,1–17
(ÓSZ) „Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet" (1). Testvérem, tegnap a végről olvashattál, ma pedig a kezdetről. Csodálatosan áll egymás mellett a kettő, de így is kell lennie, hiszen: „a trónon ülő ezt mondta: (...) Én vagyok az Alfa és az Ómega, a kezdet és a vég" (Jel 21,5-6). Kezdetben Isten megteremtette a helyet az égitestek, az állatok és az ember számára, majd megteremtette az ezekben lakó létezőket és az embert. Felfoghatatlan, szavakkal szinte körülírhatatlan események voltak ezek. Mégis, ragadjuk meg e tényeket bizonyossággal, mert Isten az élet forrása egyedül! Az ő üdvözítő terve pedig beteljesül. Az Atya áldásával, Jézus Krisztus szeretetével és a Szentlélek erejével képes leszel megtenni ma is egy szakaszt az életedből, ha nem a kárhozat, hanem az örökkévalóság útján jársz. Minden azért ér, hogy megérkezz a célhoz, az Ómegához, Jézus Krisztus örök királyságába.
Fohász: „Teremts bennem tiszta szívet, ó, Uram! Az erős lelket újítsd meg bennem! Ne vess el engem a Te orcád elől, Szentlelked ne vond meg tőlem! Támogass az engedelmesség lelkével, szabadításod örömét add nekem" (Teremts bennem tiszta szívet, ó, Uram)! Ámen.

2022. augusztus 9., kedd

2022. augusztus 09., címkék:

Eszt 10 és Jel 22,8–21
(ÚSZ) Jöjj! (17). A hegyen meglátott szent város, az új Jeruzsálem, melyben árad az élet vize, csupa szépség, dicsőség, fény és szeplőtelen tisztaság. Lámpása maga a Bárány, az Úr Jézus Krisztus. A lakosai azok lesznek, akiknek neve benne van a Bárány könyvében, amint ő maga mondta tanítványainak: „annak örüljetek, hogy a nevetek fel van írva a mennyben" (Lk 10,20). A Szentírásnak ez az utolsó fejezete is tiszta evangélium. Figyelmeztet, de ígér és hívogat is. Hívogat az Úr Jézus Krisztus, hogy „Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek" (Mt 11,28). Jöjjetek, és lássátok színről színre az Urat, és éljetek vele örökké! Mert megígérte, hogy „bizony, hamar eljövök". János őszinte sóhaja legyen a miénk is: „Jöjj, Uram Jézus!"
Fohász: Életnek Ura! Nehéz, próbákkal, kísértésekkel teli az út, amely országodba vezet. De tudom, nem vagyok elveszett, mert oly sokszor mutattad már meg magad az életemben. Kiszabadítottál, megsegítettél, új utat mutattál, megáldottál. Add, hogy hűséges maradhassak Hozzád! Ámen.

2022. augusztus 8., hétfő

2022. augusztus 08., címkék:

Eszt 9,20–32 és Jel 22,1–7
(ÚSZ) „Ezek az igék megbízhatók és igazak" (6). Az Ószövetség általunk ismert végleges formáját, felosztását a hagyomány szerint valamikor Kr.u. 100. körül kapta a jamniai zsinaton. Az Újszövetség könyveit pedig Athanasius Kr.u. 367-ben írt levelében látjuk először együtt. A Szentírásban található 66 könyv célját Pál apostol így fogalmazza meg: „A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre; hogy az Isten embere tökéletes és minden jó cselekedetre felkészített legyen" (2Tim 3,16-17). A Szentírásnak, amelyt Isten kegyelméből nap mint nap a kezedben tarthatsz, amelyet anyanyelveden olvashatsz, legfontosabb jellemzője, hogy „ezek az igék megbízhatók és igazak". Mit tehetnék még ehhez, Testvérem? Teljes valóddal hidd el mindazt, amit a Szentírásban olvasol!
Fohász: Uram! Köszönöm Neked az írott Igét, a Bibliát, amelyet semmilyen lelki ének, áhítat, megtapasztalás, élmény nem helyettesíthet. Iránytű és vezérfonal a számomra, hogy megismerjelek Téged és megérthessem önmagam. Add, hogy minden szavát komolyan vegyem! Ámen.

2022. augusztus 7., vasárnap

2022. augusztus 07., címkék:

Eszt 9,1–19 és Jel 21,9–27
(ÓSZ) „Mordokaj ugyanis nagy ember lett a királyi palotában, és híre eljutott valamennyi tartományba. Sőt Mordokaj egyre nagyobb ember lett" (4). Mindannyian eszközök vagyunk Isten kezében. Eszter is, Mordokaj is. Eszközök arra, hogy az Úr rajtuk keresztül mutassa meg végtelen hatalmát, kegyelmét és oltalmát népe iránt. A tartomány összes idegen népét, látva a hatalmat, amely az események mögött munkálkodott, félelem járta át. Sokan közülük megtértek, mert megérezték, milyen hatalmas és jó az Úr, aki győzelmet adott népének. A legnagyobb győzelmet végül Jézus Krisztus aratta az ősi ellenség, az ördög felett. Legyünk hasonlatosak Ahasvérós király 127 tartományának népéhez, és lássuk meg Isten erejét, hatalmát! Ne féljünk állva maradni, ne féljünk bátrak lenni! „Úgy ragyogjon a ti világosságotok (...), hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat" (Mt 5,16).
Fohász: Teremtő Istenem! Beragyogod életemet, napjaimhoz napokat toldasz, ajándékaiddal gazdagítasz. A mai nap minden feladatához, minden találkozásához a Te bölcsességedet kérem, hogy tetteimmel, szavaimmal a Te nagyságodat hirdethessem! Ámen.

2022. augusztus 6., szombat

2022. augusztus 06., címkék:

Eszt 8 és Jel 21,1–8
(ÚSZ) „De a gyáváknak és hitetleneknek, az utálatosaknak, gyilkosoknak és paráznáknak, a varázslóknak és bálványimádóknak, és minden hazugnak a tűzzel és kénnel égő tóban lesz a helye: ez a második halál" (8). János ismét csodálatos dolgokat lát. Újat, amely eltörli a régit, ajándékot, amelyet Isten készített az övéi számára. Új rend áll elő, csodálatos és maradandó közösség Isten és ember között, amikor beteljesedik az Immánuel név jelentése: velünk az Isten! Most még a teremtés fájdalmasan sóhajtozik, de az Úr az egész teremtést mosolyra fakasztja majd. Mert ő az élet forrásának vizét kínálja ingyen. Hívása még mindig szól mindnyájunknak, hogy igyunk és ne szomjazzunk. Nagy bátorítást kapnak a hívők, és igen komoly figyelmeztetést a meg nem térő bűnösök. Mert az örök állapot leírása azoknak az elveszetteknek a felsorolásával fejeződik be, akik vonakodtak szakítani a bűnnel.
Fohász: Atyánk, csupán feladatokkal megbízott vándorok vagyunk itt e földön. De tudjuk, földi sátorházunk után vársz minket a mennyei otthonba. Könyörgünk, hogy ne csak e földi élet határai között éljünk, hanem vágyakozzunk Nálad lenni az örök boldogságban! Ámen.

2022. augusztus 5., péntek

2022. augusztus 05., címkék:

Eszt 7 és Jel 20,7–15
(ÓSZ) „Eszter királyné így válaszolt: Ha elnyertem a király jóindulatát, és ha jónak látja a király, azt kérem, hogy az életemet, azt kívánom, hogy a népemet adják nekem" (3)! Akárcsak egy telenovella! Eszter könyvében van minden. Szerelem, harag, ármány, intrika, kapzsiság, és mint egy tündöklő csillag, ott van az önazonosság is! Az ellenséges Hámán szövögette kapzsisága hálóját, de az Úr terve is haladt csendesen a maga medrében – Eszter és népe életében. Eszter döntött, vállalta, hogy a kiirtásra ítélt zsidó nép tagja, és böjtöt tartva letette életét Ura kezébe. Ez volt az ő hitvallása. Döntés nélkül, hitvallás nélkül nincs önazonosság, tehát nincs Úrtól nyert bölcsesség, kegyelem és irgalom sem. Te vallod, hogy Jézus Krisztus az életed Ura, hogy Te az Atyának gyermeke vagy és az is maradsz? Ha igen, akkor nincs a gonosznak hatalma feletted!
Fohász: Atyánk! Így nevezünk, ahogy Fiad szólított a keresztfán, és kérte a Te bocsánatodat, nekünk, bűnösöknek. Csak a Te irgalmadból nem süllyedtünk még el tévelygéseink mocsarában. Köszönjük, hogy szeretsz, hogy gyermekeid lehetünk. Ámen.

2022. augusztus 4., csütörtök

2022. augusztus 04., címkék:

Eszt 6 és Jel 20,1–6
(ÚSZ) „Boldog és szent az, akinek része van az első feltámadásban: ezeken nincs hatalma a második halálnak, hanem az Isten és a Krisztus papjai lesznek, és vele fognak uralkodni ezer esztendeig" (6). Az igazság és béke aranykora, amelyről Izráel prófétái beszéltek, végre elérkezik. A szentek uralkodni fognak a királlyal, mert „ha tűrünk, vele együtt fogunk uralkodni is" (2Tim 2,12). Akkor az is valósággá lesz, hogy „a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk minden mértéket meghaladó nagy, örök dicsőséget szerez nekünk" (2Kor 4,17). Ám ahhoz, hogy ebben részünk legyen, hogy megértsük a mai ige üzenetét, hogy választ kapjunk életünk sok miértjére, ahhoz újjászületés kell. A dicsőség királyának uralkodása csak így lehet valóság a számunkra. Testvérem, ha nem vagy biztos abban, hogy a neved benne van az élet könyvében, akkor térj meg, és ragadd meg az üdvösséget Jézus Krisztusban!
Fohász: „Uram, Jézus jöjj el! Szívünk vágyik újra Rád! Tűzzel és erővel, jelenléted járjon át! Ne menj el! Már minden készen! Ajtóm előtted nyitva áll! S várom míg az első helyen, ott ülsz majd az asztalnál" (Maradj nálam). Ámen.

2022. augusztus 3., szerda

2022. augusztus 03., címkék:

Eszt 5 és Jel 19,11–21
(ÓSZ) „Amint meglátta a király, hogy Eszter királyné ott áll az udvaron, kegyelmes volt hozzá, és kinyújtotta Eszter felé a kezében levő aranypálcát" (2). Csak az Úrtól kért és kapott bölcsesség segít! Eszter a gyámjával, Mordokajjal való üzenetváltás után nagy dologra szánja el magát. Ám előtte szolgálóleányaival és a városban levő zsidókkal együtt több napon keresztül böjtöl. Mert az Úr elé való leborulás, az előtte való böjtölés megtisztítja a szívet, a gondolatokat. Így válik élővé az ige: „Bölccsé teszlek, és megtanítalak, melyik úton kell járnod. Tanácsot adok, rajtad lesz a szemem" (Zsolt 32,8). Eszter bölcsen élt a kapott lehetőséggel, kegyelemmel. Nekünk könnyebb dolgunk van. Aranypálca helyett Krisztus, apró kegyelmesség helyett megváltás, emberi szó helyett Szentírás. Mi többet kaptunk, a mi királyunk többet ad nekünk. Atyánk szeret minket és értékesnek tart minden időben.
Fohász: Megváltónk, Jézusunk! Te vagy nekünk az út, az igazság és az élet. Te vagy a jó pásztor, aki vezeted lépteinket, terelgeted gondolatainkat. Szeretnénk ma is hű és engedelmes gyermekeid lenni. Ámen.

2022. augusztus 2., kedd

2022. augusztus 02., címkék:

Eszt 4 és Jel 19,1–10
(ÚSZ) „És leborultam a lába elé, hogy imádjam őt, de így szólt hozzám: Vigyázz, ne tedd" (10)! Hát én ezt úgy imádom! – hangzik sokszor, legyen szó viccről, ételről, ruháról, bármiről. Ám vigyázzunk, aki sok mindent imád, az igazából semmit sem szeret, mert nem kezeli jól a tiszteletadás mértékét. Figyelmeztet a mennyei trónus felől a hang minket is: „Vigyázz, ne tedd!" Ne imádj senkit, ne borulj le a hatalmasok előtt, mert a tisztelet ugyan az emberé, de az imádat egyedül Istent illeti meg! Akinek dicsősége és hatalma, hűsége és igazságossága, szeretete és megbocsátó kegyelme mutatkozott meg az Úr Jézus Krisztus életében, halálában és feltámadásában. Testvérem! Gyönyörködhetsz a nyár minden természeti szépségében, a termés növekedésében, a madarak énekében, de Téged is földöntúli örömre és imádatra hív az üzenet: „Boldogok, akik hivatalosak a Bárány menyegzőjének vacsorájára" (9)!
Fohász: Urunk, Krisztusunk! Hű és igaz vagy Te, egyedül méltó a dicsőségre és dicséretre! Szeretnénk szilárdan megállni a hitben, bátran, mint Dávid Góliáttal szemben, semmitől sem félve, hanem tudva, hogy Te mellettünk állsz. Ezért csak előtted borulunk le, csak Téged imádunk! Ámen.

2022. augusztus 1., hétfő

2022. augusztus 01., címkék:

Eszt 3 és Jel 18
(ÓSZ) „Ezért arra törekedett Hámán, hogy Mordokajjal együtt minden zsidót kipusztítson Ahasvérós egész birodalmából" (6). Az előző fejezethez képest öt év telt el. Megváltozni látszik minden. Megszületett egy gonosz vágy, mely pusztítani akar. Hámán ördögi terve előtt sorra nyílnak az ajtók, már kezében a királyi pecsétgyűrű, futárok sietnek szerte a tartományokba... Ismerős, ugye? A kísértő számára olyan olajozottan megy mostanában minden, pusztító törekvéseinek mintha nem lehetne ellenállni. És riadalom támad bennünk, mint Súsán városában. Mi mindig a jelenben élünk, ezért mindig az adott napon kell megharcolnunk a hit harcát, hogy ne csak a szemünkkel lássunk és rettegjünk, hanem a szívünkben élő Úr Jézus Krisztussal mondjunk nemet a gonosznak. Mordokaj nem hajtott térdet Hámán előtt. Te se hajolj meg, csak Isten hatalma, akarata, bölcsessége és törvénye előtt!
Fohász: Atyánk! Köszönjük, hogy szánkra vehetjük a Te szent nevedet. Köszönjük, hogy Lelked által tisztogatod a látásunkat, erősíted a hitünket, vezeted a lépteinket. A Te törvényed nekünk nem büntetés, hanem életet mentő oltalom! Drága nekünk a Te hűséged, szereteted! Ámen.

2022. július 31., vasárnap

2022. július 31., címkék:

Eszt 2 és Jel 17
(ÓSZ) „Amikor apja és anyja meghalt, Mordokaj a leányává fogadta" (7). Ez a rész Eszter felemeltetését beszéli el. Megismerjük a történet főszereplőit. Mordokajt zsidó férfiúként nevezi meg a könyv, vagyis még hazájától távol is az volt a legjellemzőbb rá, hogy a zsidó hagyományok követője maradt. A próbatétel idején nagy erőt jelent majd neki Istenéhez, népéhez és sorstársaihoz való ragaszkodása. Neve ugyan már babiloniai név, de szívében hitéhez hű maradt. Megismerjük Esztert is. Két neve van, az egyik perzsa, a másik héber eredetű. Az Eszter jelentése csillag. A Hadassa pedig mirtuszt jelent. A sorsa hányatott, teljesen árva, a királyi törvény még gyámja mellől is elszakítja, de ő sem felejti el, hogy kicsoda. Népe szabadulásának előmozdítója lesz. Nemzetünk, egyházunk felemelkedése is azon múlik, hogy ott, ahol élünk, hűen ragaszkodunk-e Urunkhoz. Ragyogjon csillagként a mi reménységünk!
Fohász: Atyám, sokszor magukkal ragadnak az események, minden csak alkalmazkodást kényszerít rám, és majdnem elfeledem ki vagyok és honnan jöttem. Kérlek, vésd jól a szívembe hitvallásomat, hogy Téged soha, semmilyen helyzetben ne tagadjalak meg. Ámen.

2022. július 30., szombat

2022. július 30., címkék:

Eszt 1,10–22 és Jel 16
(ÓSZ) „Mindenütt a férfi legyen az úr a házban" (22)! Ki az úr a házban? Úgy látszik a király nem volt a maga ura... Egy hatalmas birodalom vezetője, mégis rendeletbe kell foglalnia, hogy ki az úr a házban. Talán azt jelenti ez a határozat, hogy: minden férfi legyen úr a maga házában és tartsa feleségét uralma alatt? Nincs kizárva, hogy ez a parancs összefüggésben van az egyéb források által is megerősített tudósítással, hogy Perzsiában öt nappal az újév előtt az asszonyok uralkodhattak családjaiban, és bármit kérhettek férjüktől. Talán ennek a helyzetnek a feloldása lett volna a törvény célja? Látszólag minden a hatalmas király, Ahasvérós tetszése és akarata szerint történik. De mi ismerjük a leghatalmasabb urat: Istent. Legyen ő az ura a mi házunknak, családunknak, egyházunknak és nemzetünknek! Előtte hajoljuk meg!
Fohász: Könyörgöm, Uram, hogy Te légy a gondviselője házamnak, családomnak, népemnek. Ments meg engem attól, hogy a bűneim, a mulasztásaim, a vágyaim uralkodjanak fölöttem. Ámen.

2022. július 29., péntek

2022. július 29., címkék:

Eszter 1,1–9 és Jel 15
(ÓSZ) „Hosszú ideig, száznyolcvan napon át mutogatta nekik királysága dicső gazdagságát és fenségének csodálatos kincseit" (4). Eszter könyve egy fontos történelmi eseményről számol be Ahasvérós (Xerxes) perzsa király udvarában. Egy olyan király udvarában bontakozik ki a fő mondanivaló, aki Istentől elfordult életet él, csak gazdagságával és testi jólétével foglalkozik. Azt olvassuk többek között, hogy a király fél évig dicsekedett gazdagságával és felhalmozott értékeivel. Teljesen más az, amit a Jelenések könyvében olvasunk, másfajta gazdagságot mutat a mennyei énekkar éneke: „Nagyok és csodálatosak a te műveid, mindenható Úr Isten, igazságosak és igazak a te utaid, népek királya: ki ne félne téged, Urunk, és ki ne dicsőítené a te nevedet, hiszen egyedül te vagy szent: mert a népek eljönnek mind, és leborulnak előtted, mert nyilvánvalóvá lettek igazságos ítéleteid" (Jel 15,3-4). Ámen.
Fohász: Úr Jézus Krisztus, szeretnék ma a Te nagy és csodálatos műveidre figyelni, és a Te igaz és igazságos útjaidat dicsérni. Tudom, hogy egyszer minden nép, nemzet és ország Téged fog magasztalni, és többé nem a saját gazdagságában tetszeleg majd. Ámen.

2022. július 28., csütörtök

2022. július 28., címkék:

Neh 13 és Jel 14,14–20
(ÓSZ) „Tartsd emlékezetben, Istenem, mindezt az én javamra" (31)! Nehémiás könyve a nép, a templom és az élet megtisztításával ér véget. Ilyen szempontból teljesen evangéliumi történet. Nehémiás nem tekint el még a legfelsőbb vallási réteg vétkeitől sem, ezért felülről kezdi a takarítást. Ahogy a lépcső súrolását sem lehet alulról kezdeni. Nem lehet úgy megtisztulni, hogy a vétket, a hűtlenséget, a mulasztásokat az eggyel alattunk lévő nyakába öntjük. A megújulás mindig a mi fejünkben, a mi szívünkben, a mi életünkben kezdődik. Nehémiás tudatában van, hogy Isten népe csak akkor fog jól élni, ha totálisan Isten törvényének rendeli alá magát. Egy egyszerű, de mindenkor érvényes igazságot tudunk meg könyvéből: a megújulás nem egyszeri cselekedet, hanem állandó küzdelem. Állandó bátor küzdelem és hitbeli harc, hogy a Jézus Krisztusba vetett reménységünk megmaradhasson.
Fohász: „Ó, mi kegyelmes Mesterünk, emlékezzél meg mi rólunk, ki meghaltál volt érettünk, légy jelen mivelünk! Te látod mennyből éltünket és nagy keserűséginket; vigasztald meg mi lelkünket, hogy higyjünk tégedet. Mert megfogadtad minekünk, hogy léssz örökké mivelünk; adjad Szentlelked minekünk, hogy benned hihessünk" (RÉ 358). Ámen.

2022. július 27., szerda

2022. július 27., címkék:

Neh 12 és Jel 14,1–13
(ÓSZ) „Messzire elhallatszott, hogy mennyire örvendeznek Jeruzsálemben" (43). Mi hallatszik messzire az életünkből? Minek van nagy hírértéke? Mi az, ami közhírré tétetik? Így szoktunk-e mi is hálát adni egy fordulónál, egy munka befejezésekor, egy eredmény vagy siker elérésekor? Ezek az építők nem márványtáblát készítettek, rajta aranybetűkkel az építtetők nevével, hogy Jeruzsálem egyik legszélesebb kapujánál helyezzék el. Nem gondolták, hogy emlékezetük így élne örökké. Ilyesmi eszébe sem jutott Nehémiásnak. Az jutott eszébe, hogy: adjunk hálát közösen a magasságos Istennek! Jöjjön össze mindenki nagy örömmel! A városfalak felépítésének az ünnepe itt ér csúcsára. Ünneplik az Urat, aki annyi kétségen, akadályon, kísértéseken vezette át őket. Eltűnt minden félelem, és messzire hangzik a hálaének. Eljutni a háláig, de jó volna ma is, végül is.
Fohász: Úr Jézus Krisztus, tudom, hogy nem az az életem fő célja, hogy valahol megörökítsék a nevemet. Add, hogy az hangozzék messzire életemből, hogy a Tiéd vagyok, hogy megkerestél, megváltottál és jó utakon vezetsz az örök ünneplésbe. Ámen.

2022. július 26., kedd

2022. július 26., címkék:

Neh 11 és Jel 13,11–18
(ÓSZ) „Mindazokat, akik önként vállalták, hogy Jeruzsálemben telepszenek le, áldotta a nép" (2). A fejezetben levő, unalmasnak látszó felsorolás tele van hálaadással. Egy ilyen névsorolvasás abban a helyzetben hálaadó imádság volt. Mert itt arról van szó, hogy akiknek az őseit elhurcolták otthonukból, akik már idegen földön születtek, és ott hallottak Isten ígéreteiről, azokat évszázadokon át megőrizte, megáldotta az Úr. Akik csak hallottak arról, hogy van egy ősi szülőföld, van egy város, Jeruzsálem és annak régi dicsősége, azok most a szemükkel láthatták ezt valóságosan. És megértették, hogy nem vet el örökre az Úr, hogy jövőt készített nekik. Igaz ugyan, hogy romok közé érkeztek, de ez az a föld, amelyet Istentől kaptak, és amelyre továbbra is érvényesek Isten ígéretei. Isten hozta őket ide vissza, ő készít nekik jövőt, ő ad nekik feladatot, és az ő áldása fogja kísérni továbbra is őket.
Fohász: Köszönöm, Neked, Istenem, hogy ígéreteid rám is érvényesek. Én is sokszor hazakerültem már Hozzád mindenféle fogságból, nagy távolságból. Köszönöm, hogy Te mindig kézen fogsz és hazavezetsz. Ámen.

2022. július 25., hétfő

2022. július 25., címkék:

Neh 10 és Jel 13,1–10
(ÓSZ) „Mindezek alapján írásbeli megállapodást készítettünk" (1). A külső rendeződés után a belső megújulás következett. Előkerült a Biblia, a törvény könyve, és amikor azt nyilvánosan elolvasták, a nép bűnbánatra indult. Sírtak, hogy milyen messze kerültek Isten igéjétől. De ezt egy nyilvános szövetségkötés, pontosabban az Istennel való szövetség megújítása követte. Arra a döntésre jutottak, hogy az élet egészen konkrét kérdéseiben, a mindennapok dolgaiban is Isten akarata az irányadó számukra. Vannak nekünk is írásbeli megállapodásaink, lepecsételt dokumentumaink, amelyekben elkötelezzük magunkat Isten Igéje mellett! Vannak emléklapjaink a keresztségről, konfirmációról, házasságkötésről, melyek rögzítik, hogy mit fogadtunk meg Isten színe előtt. Vegyük komolyan írásban és szóban kimondott elköteleződésünket, hogy ne kerüljünk messze Isten kegyelmétől.
Fohász: Úr Jézus, segíts, hogy lelki életem fordulópontjai ne csak emléklapokon legyenek rögzítve, hanem szívemben is. Kérlek, újítsd meg életemet bizalomra, tiszta hitre, engedelmességre! Ámen.