2022. szeptember 2., péntek

2022. szeptember 02., címkék:

1Móz 23 és 1Kor 12,12–31
(ÚSZ) „Ti pedig Krisztus teste vagytok, és egyenként annak tagjai" (27). A második világháború idején a német városok szőnyegbombázásakor az egyik római katolikus templomot is találat ért. A benne levő Krisztus-szobor felborult, két keze letört. A későbbi helyreállításkor a csonka szobrot is renoválták, de különös módon, két kezét nem pótolták. Helyette egy réztáblát tettek a torzó lába elé: az én kezem ti vagytok. Ti vagytok, akik cselekedhettek a nevemben. Ti vagytok, akik enni adhattok, ha éhezőt láttok. Ti vagytok, akik simogathattok, ha elkeseredettet láttok. Ti vagytok, akik kézen foghatjátok a tévelygőket. Krisztus e világi keze mi vagyunk. Ha tehát bajjal, nyomorúsággal szembesülünk ebben a világban, ne azt kérdezzük elsőként: Hol van ilyenkor az Isten? Hanem azt mérlegeljük: Mit tehetnék én mint Krisztus testének tagja Uram nevében?
Fohász: Milyen nagyra méltatsz Uram, hogy szolgatársaddá hívtál el! Adj nekem, kérlek, halló fület, látó szemet és érző szívet, hogy nevedre ne hozzak gyalázatot tétlenségemmel, hanem úgy ragyogjon világosságom az emberek előtt, hogy tetteim által Téged dicsőítsenek. Ámen.

2022. szeptember 1., csütörtök

2022. szeptember 01., címkék:

1Móz 22 és 1Kor 12,1–11
(ÚSZ) „Jézus Úr" (3). Ez a legelső és legtömörebb keresztyén hitvallás: Jézus Úr. De több van ebben a két rövid szóban, mint azt elsőre gondolnánk. Az Ószövetség ugyanis egyetlen Úrról tesz bizonyságot: a mindeneket teremtő és fenntartó, örök, igaz Istenről. Minden más hatalmasság – mondjuk így: kisbetűs úr – neki van alávetve. A lelki erőknek csak akkora hatásuk van, amekkorát az Úristen átenged nekik. Amikor tehát Jézust a Szentírás Úrnak vallja, azzal azt is kimondja, hogy ő maga egy(lényegű) azzal a Teremtővel, aki mindeneket alkotott, kézben tart és igazgat. Nem csupán egy különleges képességű ember, ahogyan sokan gondolják, hanem imádatra méltó Isten. Ha pedig Úr, akkor hatalma is van, sőt, egyedül neki van hatalma! A világ mostani történései felett is. A Te életed felett is! Hiszed-e ezt?
Fohász: Uram! Megvallom, olykor elbizonytalanodom, hogy Úr voltodat eléggé láthatóvá és megtapasztalhatóvá teszed-e ebben a zavaros világban. De hittel hiszem, hogy minden dolog bölcs végzésed szerint történik és a tieid javát szolgálja. Erősítsd bizalmamat, támogasd hitemet! Ámen.

2022. augusztus 31., szerda

2022. augusztus 31., címkék:

1Móz 21 és 1Kor 11,17–34
(ÓSZ) „Azután meglátogatta az ÚR Sárát, ahogyan megmondta, és úgy cselekedett az ÚR Sárával, ahogy megígérte" (1). Isten megbízható, aki mindig megtartja ígéretét. Ő hűséges, nem aszerint bánik velünk, amint azt érdemelnénk. Az ige tanítása szerint „mindennek megszabott ideje van, megvan az ideje minden dolognak az ég alatt" (Préd 3,1). A megszabott időre várni azonban csak türelemmel lehet, ami viszont a Lélek gyümölcseinek egyike. Kérjünk hát szorgalmasan türelmet a Szentlélektől. Figyeljük meg, Isten úgy és akkor teljesíti ígéretét Ábrahám és Sára életében, ahogyan és amikor ő azt a legjobbnak látja. Ezért kérdezem: jelenleg van-e valamilyen beteljesületlen ígéreted Istentől, amire várakozol? Ha igen, csendesedj el, és alázattal várj az Úrra. Ő nem késik, de nem is siet, mindig idejében érkezik. És amikor megérkezik, késedelem nélkül teljesíti ígéretét!
Fohász: Urunk, vannak Tőled kapott ígéreteink, és mi hisszük, hogy Te mindig idejében érkezel, nem aszerint bánsz velünk, amint érdemelnénk, hanem kegyelmed szerint. Taníts, kérünk minket várakozni türelemmel és állhatatosan. Ámen.

2022. augusztus 30., kedd

2022. augusztus 30., címkék:

1Móz 20 és 1Kor 11,2–16
(ÚSZ) „De tudnotok kell, hogy minden férfinak Krisztus a feje, az asszony feje a férfi, Krisztus feje pedig Isten" (3). A Bibliában nincs értékkülönbség férfi és nő között. Bár a férfi felelőssége nagyobb, csak funkcionális különbségek vannak, az Úr segítőtársként adja egyiket a másiknak, végső soron pedig mindketten Istennek kell, hogy engedelmeskedjenek. És így lesz a keresztyén házasság egyfajta szent hármassággá. Mind közelebb Istenhez, annál közelebb egymáshoz! Nagy gyengeségünk, hogy sok helyütt hiányoznak a hívő családfők. Egy kedves asszonytestvér fogalmazott egyszer úgy, hogy otthon neki kell betöltenie a pap szerepét a családban. Keresztyén férfiak! Töltsétek be papi hivatásotokat, Krisztus a Ti fejetek, őneki engedjetek, hozzá vezessétek családtagjaitokat!
Fohász: Áldunk, Téged, Urunk a házasságokért! Segíts, kérünk, hogy hűen betöltsük Tőled rendelt helyünket a családban férjként és feleségként, de szülőként és gyermekként is. Áldd meg kérünk a házasságokat, hogy Veled kiegészülve szent hármassággá legyenek! Ámen.

2022. augusztus 29., hétfő

2022. augusztus 29., címkék:

1Móz 19 és 1Kor 10,14–11,1
(ÚSZ) „Legyetek a követőim, amint én is követője vagyok Krisztusnak" (1). Pál a korinthusi gyülekezet tagjait arra buzdítja, hogy kövessék őt, azonban rögtön túlmutat önmagán, Krisztusra. A mai keresztyénség feladata is ez: egyre inkább Krisztus-arcú emberekké válni, és felragyogtatni Jézus Krisztus dicsőségét a világban. Miről beszél szavak nélkül is az életünk? A pietizmus atyjának nevezett Arndt Jánostól származik ez a találó gondolat: „Krisztusnak sok a szolgája, de kevés a követője." A Szentírás is jónéhány olyan embert állít elénk, akik Isten szolgáinak mondták magukat, Krisztust azonban nem követték. Vajon mi csupán a szolgái vagy a követői is vagyunk Krisztusnak? Jézus a tanítványait is elsősorban követőinek hívta el. Amint olvashatjuk is: „mindent otthagyva követték őt" (Lk 5,11). Kövessük Jézust, engedelmeskedjünk neki mindenben és megtaláljuk a teljes békességet.
Fohász: Jézusunk, szeretnénk szüntelenül a Te akaratodat követni, hogy egyre inkább Téged mutassunk föl a világnak. Adj ezért, kérünk, engedelmes szívet, hogy hűséges követőid legyünk a szolgálatban. Ámen.

2022. augusztus 28., vasárnap

2022. augusztus 28., címkék:

1Móz 18 és 1Kor 10,1–13
(ÓSZ) „Azután megjelent neki az ÚR Mamré tölgyesében" (1). Az Ószövetség egyik nagy misztériuma tárul elénk ma. Ábrahám az Úrral való találkozásában átéli a Szentháromság Isten közelségét. Három férfi áll meg előtte, az egyikük megerősíti az ígéret beteljesedését: egy év múlva megszületik régóta várt gyermeke. Ábrahám a földre borul. Ha a halandó embert megszólítja az örökkévaló Isten, akkor az egyetlen, amit tehetünk, ha leborulunk előtte. Mindent Tőle kapunk, mi csak ennyit adhatunk, hogy alázattal meghajlunk. És hallgatjuk, amint szavaival megerősít: „Bizony, nem hagylak el, amíg nem teljesítem, amit megígértem neked" (1Móz 28,15). És ekkor megnyugodhatunk, mert minden úgy lesz, ahogy megmondta.
Fohász: Urunk! Hisszük és alázattal köszönjük, hogy minden ígéreted Jézus Krisztushoz köt minket. Kérünk, dicsőítsd meg magadat bennünk azzal, hogy beteljesíted összes ígéretedet rajtunk. Mindent Tőled várunk és fogadunk, Urunk! Dicsőség Neked! Ámen.

2022. augusztus 27., szombat

2022. augusztus 27., címkék:

1Móz 17 és 1Kor 9,24–27
(ÚSZ) „Aki pedig versenyben vesz részt, mindenben önmegtartóztató: azok azért, hogy elhervadó koszorút nyerjenek, mi pedig azért, hogy hervadhatatlant" (25). Az életünk, a hitéletünk folyamatos harc és verseny. Isten parancsainak megtartásához pedig a verseny során állhatatosságra van szükségünk. Kitartásunknak, küzdeni tudásunknak az örök életre nézve lesz meghatározó eredménye! Amint egyházunk igéjében olvassuk: „Légy hű mindhalálig, és neked adom az élet koronáját" (Jel 2,10). Önmegtartóztatónak lenni a győzelemért mindig áldozatot és lemondást jelent. A feladatunk, hogy hűségesek legyünk ahhoz, akié vagyunk! Mert Jézus jutalmazza meg a győzteseket: koronával, vagyis koszorúval – ami az akkori versenyekből és játékokból átvett ismert szimbólum. Aki mindvégig hűséges marad és kitart, az a célban jutalomban részesül. Annak az élet hervadhatatlan koszorúja, maga az örök élet van elkészítve.
Fohász: Köszönjük, Atyánk, hogy az élet versenyén nem egyedül kell küzdenünk és harcolnunk, mert Te elkísérsz minden utunkon. Köszönjük a hervadhatatlan koszorút, amelyet megígérsz a hűségeseknek, a győzteseknek. Segíts, kérünk, az önmegtartóztatásban, hogy megerősödött hittel vegyünk minden akadályt. Ámen.

2022. augusztus 26., péntek

2022. augusztus 26., címkék:

1Móz 16 és 1Kor 9,19–23
(ÓSZ) „Száraj, Abrám felesége nem szült Abrámnak gyermeket. (...) Ezután fiút szült Hágár Abrámnak. Abrám Izmaelnek nevezte a fiát, akit Hágár szült" (1.15). A Biblia egyik legismertebb várakozással kapcsolatos története Ábrahámé. Isten azt mondta neki, hogy fia fog születni, és így ő lesz a választott nép atyja. Miután Ábrahám éveken át alázattal várta Istentől a fiúgyermeket, úgy döntött, már nem várhat tovább. Aggódott, hogy Isten ígérete nem következik be, elfogyott a türelme arra, hogy Isten csodát tegyen. Gyermeke született egy asszonytól, aki nem volt a felesége. Ezután ismét hosszas várakozás következett. Isten határozott és bejelentett terve azonban az volt, hogy csodát tegyen Ábrahámmal és feleségével. Néha nagyon nehéz, de érdemes várni Isten csodáira! „Bizony, a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem az én utaim – így szól az ÚR" (Ézs 55,8).
Fohász: Urunk! Bocsásd meg gyakori türelmetlenségünket és számtalan rossz döntésünket! Mert a magunk útján jártuk, nem a Te tökéletes utadon. Segíts, kérünk, felismerni szent akaratodat, és engedelmeskedni, hogy azt tegyük, amit jónak látsz. Segíts úgy élni, mint akikben Krisztus él! Ámen.

2022. augusztus 25., csütörtök

2022. augusztus 25., címkék:

1Móz 15 és 1Kor 9,1–18
(ÓSZ) „Abrám hitt az ÚRnak, és ő ezt számította be neki igazságul" (6). Ha az ősatya életét egyetlen mondattal kellene jellemeznünk, ez volna: hitt az Úrnak. Aztán ebben még sok minden benne van. Az ígéretek, a várakozás, a türelem, a próbatételek és a beteljesülés. Amint A zsidókhoz írt levélben olvassuk: „A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés" (11,1). Továbbá ugyanitt, hogy „hit nélkül pedig senki sem lehet kedves Isten előtt" (11,6). A római levél 4. fejezetében meg ez van megírva: „Aki pedig nem fáradozik, hanem hisz abban, aki megigazítja az istentelent, annak Isten a hitét számítja igazságul" (4,5). Ábrahám egész élete ebben a kegyelemből fakadó hitben ívelt folyamatosan felfelé, mert mindvégig bízott és remélt, vagyis mindvégig az Úrban maradt. Van nekünk ennyi bizalmunk és reményégünk? Hol van a mi hitünk?
Fohász: Köszönjük, Úr Jézus, hogy Te vagy a hit szerzője és beteljesítője! S köszönjük azt is, hogy életünk abban a boldog megtapasztalásban telhet, hogy bár szemeinkkel nem látunk, mégis hiszünk Benned. Engedd meg, Urunk, hogy a Te nagy kegyelmedből a mi hitünk is jó példa legyen mások előtt. Ámen.

2022. augusztus 24., szerda

2022. augusztus 24., címkék:

1Móz 14 és 1Kor 8
(ÚSZ) „Az ismeret felfuvalkodottá tesz, a szeretet pedig épít" (1). Sokszor tapasztalható, hogy valaki erkölcsi fölényéből vagy vallási tudásából kiindulva többnek gondolja magát, mint ami. Aztán éppen egy hitetlennek vélt ember cselekedetei szégyenítik meg. Könnyen becsap minket öntudatunk és hiúságunk azt gondolva, hogy egyházi feladataink és bibliai ismereteink miatt vagyunk valakik. Pedig nem a vallásos cselekedeteink, nem a gyülekezetben való elismertségünk miatt kerülhetünk Isten közelségébe, hanem egyedül Krisztus bűnöket eltörlő kegyelme és szeretete által. Naponta tudatosítanunk kell, hogy épülni és építeni csakis szeretetben, vagyis türelemben, megbocsátásban és elfogadásban szabad és lehet életünk minden területén. „Ha prófétálni is tudok, ha minden titkot ismerek is, és minden bölcsességnek birtokában vagyok, (...) szeretet pedig nincs bennem: semmi vagyok" (1Kor 13,2).
Fohász: Istenem! Bocsásd meg büszkeségemet és önteltségemet. Gyarló ember vagyok, aki életem végéig csak tanulgatni tudom a szeretetet. Köszönöm mégis, hogy Te hiányosságaim ellenére is szeretsz. Add kérlek Szentlelkedet, hogy hittel és szeretettel tudjak épülni és építeni. Ámen.

2022. augusztus 23., kedd

2022. augusztus 23., címkék:

1Móz 13 és 1Kor 7,25–40
(ÓSZ) „Emeld föl tekintetedet, és nézz szét arról a helyről, ahol vagy, északra, délre, keletre és nyugatra. Azt az egész földet, amelyet látsz, neked és a te utódaidnak adom örökre" (14–15). Látszólag Lót választotta a jobbik részt. Ám az Úr mégis Ábrahámnak mondja azt, hogy az övé és utódaié lesz az a föld örökre. Van, hogy mások életét látva felsóhajtunk: neki mennyivel jobb, könnyebb, egyszerűbb az élete, neki mennyivel többje van, mint nekem. Kérlek, tekints inkább az Úrra és gondolj arra, hogyha az ő áldása Veled van, akkor nincs miért irigykedned és nincs miért szégyenkezned! Mert bár legyen meg e földön mindened, amit csak el lehet képzelni, ha Krisztusod nincs, semmid sincs akkor. S ha ismered már Krisztust személyesen, légy bár megvetett, nincstelen, szolga, mégis mindened megvan!
Fohász: Köszönjük Jézus Krisztus, hogy Benned és általad már minden ígéret és áldás a miénk. Add, hogy ne irigyeljünk másokat, inkább annak örüljünk, amink van, tudván, hogy a Te közelséged és kegyelmed mindenre elégséges. Emeld fel tekintetünket, és láttass velünk jót egész életünkön át. Ámen.

2022. augusztus 22., hétfő

2022. augusztus 22., címkék:

1Móz 12 és 1Kor 7,17–24
(ÚSZ) „Mindenki abban maradjon meg Isten előtt, testvéreim, amiben elhívatott" (24). Nagy dolog megtalálni Istentől rendelt helyünket a világban, és megmaradni abban, amire ő elhív. Valaki ezt egyszer úgy fogalmazta meg, hogy az üdvösség útján jársz, ha a helyeden vagy, és azt teszed, amit Isten reád bízott. A Szentírás tele van ilyen áldott életű emberrel. Illés próféta mindvégig Isten küldetésében járt, még élete utolsó napján is oda ment, ahová az Úr küldte őt. Óriási ajándék ilyen engedelmességben élni, és teljes egészében az Úrra bízni életünk folyását. Jussanak most eszünkbe azok a hűséges, hívő gyülekezeti tagjaink, akik talán a háttérben maradva, de nagy odaadással végzik szolgálatukat Isten országának építésében. „Ezért, szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgólkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiábavaló az Úrban" (1Kor 15,58).
Fohász: Áldunk és magasztalunk Atyánk, mert elhívtál minket a Benned való életre. Köszönjük, hogy ma is adsz feladatokat, látható eredményeket és sikereket. Köszönjük, hogy fáradozásunkkal a Te országodat építhetjük már most is. Kérünk, erősítsd meg lankadt kezeinket, és adj buzgóságot, hűséget a szolgálatban. Ámen.

2022. augusztus 21., vasárnap

2022. augusztus 21., címkék:

1Móz 11 és 1Kor 7,1–16
(ÚSZ) „Mert a hitetlen férj meg van szentelve hívő felesége által, a hitetlen feleség pedig hívő férje által" (14). A felemás iga számtalan házasságot, emberi kapcsolatot döntött már romba. Ugyanakkor sok áldásos megtapasztalásról is tudunk, amikor a társáért buzgón – akár évekig, évtizedekig – könyörgő házastárs nem adta fel a harcot, s végül megtérés, gyökeres változás állt be a sokáig hitetlen életmódot folytató társ életében. Jakab levelében olvashatjuk, hogy „nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének" (5,16). Kedves hívő házastársak! Könyörögtök-e kitartóan, imádkoztok-e buzgón a mellettetek, veletek együtt élő hitetlen házastársatokért, családtagjaitokért? Vágyakoztok-e arra, hogy az ő életüknek is részévé váljon az élő hit boldog megtapasztalása? Nem akarom a terheiteket növelni, csak idézem az ének szövegét. „Egy lélekért se érjen vádja téged, hogy te miattad nem látta meg Őt" (RÉ 397).
Fohász: Áldunk, Téged, Urunk a házasságokért és kérjük azok megszentelését. Engedd meg, hogy felismerve hívő életünk felelősségét, lehessünk só és világosság a szűkebb és tágabb életterünkben. Tartsd meg kérünk családjainkat, szeretteinket, gyülekezeti tagjainkat a Veled való közösségben! Ámen.

2022. augusztus 20., szombat

2022. augusztus 20., címkék:

1Móz 10 és 1Kor 6,9–20
(ÚSZ) „Vagy nem tudjátok, hogy testetek a bennetek levő Szentlélek temploma, akit Istentől kaptatok, és ezért nem a magatokéi vagytok? Mert áron vétettetek meg: dicsőítsétek tehát Istent testetekben" (19-20)! Ritkán gondolunk úgy a testünkre, mint egy templomra. Pedig a konfirmandusok is megtanulják, „hogy testestől-lelkestől – akár élek, akár halok – nem az önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és Megváltómnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok" (Heidelbergi Káté). És mi mégis mennyi haszontalansággal, fölösleges idegeskedéssel, káros szenvedéllyel szomorítjuk Isten naponta, és romboljuk, öljük a tőle ajándékba kapott testünket. Te mire használod az életedet? A tested vajon nem mutat mást, mint amit a lelkeddel hiszel? A Szentlélek temploma vagy! „Légy példája a hívőknek beszédben, magaviseletben, szeretetben, hitben, tiszta életben" (1Tim 4,12).
Fohász: Jóságos Istenünk! Bocsásd meg, hogy napról-napra szaporítjuk vétkeinket, és önmagunktól képtelenek vagyunk bármi jónak a megcselekvésére. Kérünk, adj nekünk megújult életet és hitet, hogy a Te Szentlelked templomaiként éljünk és mutassunk Rád ebben a világban. Ámen.

2022. augusztus 19., péntek

2022. augusztus 19., címkék:

1Móz 9 és 1Kor 6,1–8
(ÓSZ) „Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek, amelyet most a földdel megkötök" (13). Szépséges égi jellel, tündöklő színek ívével hirdeti Isten újra és újra velünk kötött szövetségét, irántunk való szeretetét. Azonban nagyobb ellentmondás már nem is lehetne a szivárvány bibliai értelme és a mai korszellem által használt jelentése közt. De hazudjon bármit is a világ, a szivárvány az Istenben bízók jelképe, amelyet senki és semmi nem vehet el tőlünk, hiszen örök szövetség az alapja. Ez a szövetség pedig olyan, mint a szivárvány: vajon tudjuk, hol van a kezdete, és hol van a vége? Ilyen végtelen szeretettel szeret bennünket az Úr! „Mert a hegyek megszűnhetnek, és a halmok meginoghatnak, de hozzád való hűségem nem szűnik meg, és békességem szövetsége nem inog meg – mondja könyörülő URad" (Ézs 54,10).
Fohász: Örökkévaló Urunk, ki megformáltad a szelet, az esőt és a nagy vizeket! Ki mederbe zártad a vizeket, s alapot vetettél a hegyeknek! Formálj minket a Te teremtő, szent kezed által, és tarts meg a Te szövetségedben családunkkal egyetemben. Jézus Krisztusért. Ámen.

2022. augusztus 18., csütörtök

2022. augusztus 18., címkék:

1Móz 8 és 1Kor 5
(ÓSZ) „Isten azonban nem feledkezett meg Nóéról" (1). Időseink szokták panaszolni, hogy az esztendők múlásával egyre feledékenyebbek. Rögtön tegyük hozzá, hogy nincs ez másként a fiatalabbakkal sem. Urunk azonban nem feledékeny. „Megfeledkezik-e csecsemőjéről az anya, nem könyörül-e méhe gyermekén? De ha ő meg is feledkeznék, én akkor sem feledkezem meg rólad" (Ézs 49,15)! Nóé és szerettei átélték azt a csodát, hogy mit jelent a legnagyobb elvettetésben is megtartva lenni, s végül megmenekülni. Ne félj, Isten Rólad sem feledkezik meg! „Még a hajatok szála is mind számon van tartva" (Lk 12,7). „Szeret az ÚR, azért nincs még végünk, mert nem fogyott el irgalma" (JSir 3,22). Amikor beborul fölötted az ég, és mélységek nyílnak meg alattad, Isten keze akkor is megőriz. Átsegít a legnagyobb mélységeken is, hogy kősziklára állítsa lábadat. „Légy erős és bátor" (Józs 1,9).
Fohász: Mennyei Atyánk! Hálás szívvel köszönjük, hogy Te sohasem feledkezel meg rólunk. Köszönjük, hogy soha egy pillanatra sem vetted le rólunk tekintetedet, mert az már rég a vesztünket okozta volna. Magasztalunk hűségedért is, mert szeretsz öröktől fogva és mindörökké! Ámen.

2022. augusztus 17., szerda

2022. augusztus 17., címkék:

1Móz 7 és 1Kor 4,14–21
(ÓSZ) „Az ÚR pedig bezárta Nóé mögött az ajtót" (16). Mintha egy láthatatlan kéz fogta volna körül az egész bárkát, és zárta volna be annak nagy és nehéz ajtaját. Ami kívül maradt, az már a múlt, ami belülre került, az a jövő. Életünk során számtalanszor tapasztaljuk, hogy amikor ajtók záródnak be mögöttünk, akkor ajtók is nyílnak meg előttünk. Miként viselkedünk az ilyen sorsdöntő helyzetekben? A koronavírus-járvány ideje alatt bezáródtak a templomajtók, de falvainkban, városainkban több százan, több ezren hallgatták Isten Igéjét az otthonaikban. Talán olyan emberek szíve is megnyílt Isten szava előtt, akiké addig zárva volt. Fogadd el, ha valami véget ért, és Istennel együtt akarj része lenni a Tőle jövő, reményteljes jövőnek! „De egyet teszek: ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának Krisztus Jézusban adott jutalmáért" (Fil 3,14).
Fohász: Drága Istenünk! Hisszük, hogy egyedül Te tudod, mi a legjobb nekünk. Köszönjük, hogy idejében elvezetsz ennek felismerésére, és kérünk is, hogy adj engedelmes szívet a Te utaidon járni. Kérünk, taníts arra, ami javunkra válik, és vezess az örökkévalóság útján. Ámen.

2022. augusztus 16., kedd

2022. augusztus 16., címkék:

1Móz 6 és 1Kor 4,1–13
(ÓSZ) „De Nóé kegyelmet talált az ÚR előtt. (...) Nóé igaz ember volt, feddhetetlen a maga nemzedékében. Az Istennel járt Nóé" (8-9). Ma azt mondanánk Nóéról a gyülekezeteinkben, hogy ő a hívők példaképe. A legjobb presbiter vagy gondnok. S ha megvizsgáljuk közösségeinket, vajon kikről mondható el az, ami Nóéról?! És vajon rólunk elmondható-e? Igaz, feddhetetlen, az Istennel járt. Figyeljük meg, hogy mindezeket megelőzi valami, amit kegyelemnek nevezünk. „De Nóé kegyelmet talált az ÚR előtt." Egy hitben járó testvér mesélte, hogy amikor élete nagy mélységeit élte meg, éppen a kegyelmet talált lator felé intézett jézusi szavakat olvasta a Bibliájában: „Bizony mondom neked, ma velem leszel a paradicsomban" (Lk 23,43). Ekkor azt gondolta: ha Jézus ennek a latornak megkegyelmezett, akkor velem miért ne tenné?! Testvérem, Téged megtalált már Isten kegyelme? És ha igen, elfogadtad?
Fohász: Megváltó Urunk! Irgalmadban bízva, esedezve óhajtjuk és várjuk kegyelmed gazdagságát életünk minden napján. Áraszd reánk mennyből a Te fényességedet, s adj igaz hitet, feddhetetlen életet, hogy mindenben Veled járjunk, és egészen a Tieid legyünk. Ámen.

2022. augusztus 15., hétfő

2022. augusztus 15., címkék:

1Móz 5 és 1Kor 3,6–23
(ÚSZ) „Úgyhogy az sem számít, aki ültet, az sem, aki öntöz, hanem csak Isten, aki a növekedést adja" (7). A keresztyén élet, a Krisztus-követés dinamikus életforma. Jézus nem azt mondta, hogy elmélkedjünk a tanításán, egyhelyben állva, elgondolkodva, hanem ezt: aki utánam akar jönni, kövessen (Mt 16,24)! Szükséges ezért, hogy a lelki életünkben legyen növekedés, hogy ne rekedjünk meg a kiskorúságnál, hanem jussunk el a nagykorúságig! A lelki érettség nem az életkortól függ, nem is mindig a hitben eltöltött időtől. Ha csupán egyhelyben állsz, a hitben megrekedve, hogyan is tudnál erős, bátor, józan és bölcs lenni mindazzal a mesterkedéssel szemben, amelyet a kísértő zúdít rád a világ dolgain, a családi gondokon, a munkahelyi konfliktusokon keresztül? A megoldás adott: „az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben mindenestől őhozzá, aki a fej, a Krisztus" (Ef 4,15).
Fohász: Istenünk! Gazdagságod és hűséged, erőd és vigasztalásod, örömöd és irgalmasságod áradjon ránk! Legyen velünk kegyelmed ma és életünk minden napján, hogy növekedni tudjunk szeretetben, igazságban, Krisztusba vetett hitünkben. Ámen.

2022. augusztus 14., vasárnap

2022. augusztus 14., címkék:

1Móz 4 és 1Kor 3,1–5
(ÓSZ) „Akkor kezdték segítségül hívni az ÚR nevét" (26). Látszat és valóság. Az Éden kertjében a kígyó hazudott Évának, és a bűn számtalan romlásával bejött a világba. Káin pedig elindította a könny, a halál, a gyász, a jajkiáltás, a fájdalom lavináját. Az ember mottója ez lett: ne a Te akaratod legyen meg, hanem az enyém. Mert a látszat – mint az ördög hatásos eszköze – bennünk is elülteti a kételkedés magvát: vajon az Úr Isten valóban a legjobbat akarja nekünk. De velem együtt, ugye, Te is tudod, mi a valóság? Az, hogy Isten a kezdet kezdete óta hűséges, irgalmas, kegyelmes és szerető Úr, ezért nincs még végünk! Csak az Úr tudja tisztán tartani szemünket, szívünket és jó irányba terelni életünket. Jézus Krisztus által pedig utat nyitott nekünk, hogy a belé vetett hittel visszanyerjük mindazt, amit az első emberpár elveszített, és így békességünk lehessen. Ezért a mai napot is kezdd azzal, hogy segítségül hívod az Úr nevét!
Fohász: Urunk, segítségül hívjuk ma is a Te szent nevedet, mert sok a csábítás, sok a kísértés. Nehéz Hozzád hűségesnek maradni, hitben járni, jót cselekedni. Bocsáss meg, Urunk! Segíts meg, erősíts meg minket, adj hitet, szeretetet! Ámen.