Egyházunk

Pünkösdi körlevél

A Generális Konvent Elnökségének pünkösdi körlevele a Magyar Református Egyház minden gyülekezete és intézménye számára.

A templomokban ismét szólhat Isten Igéje

A Zsinati Elnökség templomi istentiszteletek tartására buzdítja az egyházközségeket.

Pályázat

A Kassai Magyar Egyházközség pályázatot hirdet a Református Óvoda igazgatói állásának 2021. szeptember 1-jétől való betöltésére. Jelentkezési határidő május 28.

Szeretethíd 2021

Kép: Szeretethíd 2021

A korlátozások következtében tavaly elmaradt a Szeretethíd a Felvidéken, de idén a személyes találkozás reményében újra megrendezésre kerül.

Oktatás

Beíratási körkép

Kép: Beíratási körkép

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház területén jelenleg hat református alapiskola működik, egy kisiskola az alsó tagozatosok számára, öt pedig teljes szervezettségű. Az elmúlt év szeptemberében két elsős, egy második és egy ötödik osztállyal megnyitotta kapuját Rimaszombatban a Református Alapiskola is. A beíratási eredmények alapján 78 első osztályos kezdheti meg szeptemberben az 2021/22-es

Átlépés a rimaszombati Református Alapiskola 5. osztályába

Kép: Átlépés a rimaszombati Református Alapiskola 5. osztályába

A rimaszombati Református Alapiskolában a 2021/2022-es tanévben is nyílik 5. osztály. Ez úton is szeretnénk tájékoztatni az érdeklődő szülőket és törvényes képviselőket a gyermekeknek az 5. osztályba való beíratásának módjáról.

Népszámlálás 2021

Láncszemek

Reformátusságunk érték. Értékességének egyik láncszeme a megújulás. Talán sokak számára ismerős a Karl Barth által népszerűvé vált gondolat, elv az állandóan megújuló egyházról: „Ecclesia semper reformanda”.   

Reformátusságunk maradandó érték

Más felekezetű testvéreink, és talán néhányan a saját berkeinkből is, félreértelmezve az eleve elrendelés tanát, a református embert felelőtlennek és fennhéjázónak gondolják, mondván, ha Isten mindent előre eldöntött, akkor nekem semmit sem kell tennem. Az isteni elhívás és kiválasztás, valamint a Tőle kapott küldetés valóban fontos fogalmak a református bibliaértelmezésben.

IGEN a jövőre

2021 tavasza a számbavétel ideje Szlovákiában, hiszen népszámlálásra kerül sor (előbb az online térben, majd igénybe lehet venni az asszisztált szolgáltatást is).

Miért éppen magyar református?

Kép: Miért éppen magyar református?

Sokféle szemszögből tevődhet fel bennünk a címben szereplő kérdés.

Reformátusságunk érték!

Kép: Reformátusságunk érték!

2021 a népszámlálás éve Szlovákiában, amikor a digitális kérdőív kitöltésével számot adunk önmagunkról, helyzetünkről, társadalomban betöltött szerepünkről. A megválaszolandó kérdések sorában vannak azonban olyanok, amelyek mind múltunk, mind jövőnk tekintetében messzebbre mutatnak, amely kérdések között ott van a vallási hovatartozásunk, a nemzetiségünk és az anyanyelvünk vállalásának, megvallásának lehetősége.

Sajtó

Református istentisztelet a Pátria rádióban

A közszolgálati rádió magyar adása, a Pátria Rádió 2021. május 9-én 11.00 órakor református istentiszteletet közvetít. Igét hirdet Szabó Sarolta nagykeszi lelkipásztor.

A Világosság református egyházi műsor 2021. május 2-ai ajánlata

Kép: A Világosság református egyházi műsor 2021. május 2-ai ajánlata

A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsor témái: Saul megeskette a népet, hogy addig ne egyen, amíg bosszút nem áll az ellenségein. Jónátán azonban nem hallotta apja parancsát. Nyolc évig volt a Református Teológiai Kar dékánja Lévai Attila, aki dékánhelyettesként folytatja, negyven évvel ezelőtt hunyt el Ondrej Maťašík pozsonyi lelkipásztor.

Tisztújítás 2020

Az általános tisztújítás második fordulójának további eredményei

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Egyetemes Választási Bizottsága 2021. február 19-én tartott ülésén összeszámolta a Nagymihályi és Ondava-hernádi Református Egyházmegye egyházmegyei választások második fordulójának szavazatait, és a következő eredményt állapította meg:

Az általános tisztújítás második fordulójának eredményei

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Egyetemes Választási Bizottsága 2021. január 12-én tartott ülésén összeszámolta a Komáromi és Gömöri Egyházmegye egyházmegyei választások második fordulójának szavazatait, és a következő eredményt állapította meg:

Gyülekezeteink

Megtartotta alakuló közgyűlését a Gömöri Református Egyházmegye

Kép: Megtartotta alakuló közgyűlését a Gömöri Református Egyházmegye

A Gömöri Református Egyházmegye alakuló egyházmegyei közgyűlésére 2021. május 8-án került sor a rimaszombati református templomban. Az áhítatot és a megválasztott tisztségviselők fogadalomtétét a Rimaszombati Református Egyházközség YouTube csatornáján élőben közvetítették.

A hívek kezdenek visszatérni a templomokba

Kép: A hívek kezdenek visszatérni a templomokba

A koronavírus-járvány miatt közel négy hónapig voltak zárva a templomok. Április 19-től korlátozott létszámban ugyan, de már engedélyezett az istentiszteletek tartása. Mivel a 15 m2/fős szabályozás szerint Királyhelmecen és Rozsnyón is csak húsz személy vehet részt egy istentiszteleten, így az első vasárnap több alkalmat is meghirdettek a hivek számára.

Kossuth futára … és szellemi követői

Kép:  Kossuth futára … és szellemi követői

Vannak papi dinasztiák, amelyeknek soraiban akár egyenesági, akár mellékági vonalon is felsorakoznak egyazon hivatásra elkötelezett családtagok. Sorsuk valahol ‒ az élet valamelyik pontján ‒ találkozik szellemiségben, lelkiségben, gondviselésben. Ide sorolható a Séra család is, melynek tagjai nemcsak Európában – a Felvidéken és a Partiumban – de a tengerentúlon is beírták magukat a történelembe.

Reformátusok Gömörben a reformációtól az első világháború végéig

Kép: Reformátusok Gömörben a reformációtól az első világháború végéig

A gömöri reformátusok évszázadok óta a magyarság és a kálvinizmus szilárd bástyáját jelentették – és jelentik ma is – a Felvidéken.

Lakhatóvá tettük a tetőteret

Kép: Lakhatóvá tettük a tetőteret

Az apácaszakállasi gyülekezetben, köszönhetően a Bethlen Gábor Alap támogatásának, a közelmúltban két beruházás is megvalósult: a parókia tetőtere egy részének lakhatóvá tétele és a volt református iskola tetőzetének a megújítása. Az egyházközség az elmúlt évben 37 ezer eurót költött beruházásokra.

Tompa Mihály nyomdokaiban

Kép: Tompa Mihály nyomdokaiban

Hanva község története a honfoglalás koráig nyúlik vissza. Feltehetőleg a községet alapító Hanva nemzetség rövid idővel a honfoglalás után érkezett a Gömöri-medencébe, és a Sajó és a Túróc-patak menti területek jelentős részét foglalták el. A nemzetség szállásterületének Hanva település volt a központja, úgynevezett téli szállása.

Kapcsolataink

Fekete március

Kép: Fekete március

Lehetne amiatt is fekete, hogy még mindig hideg van, sok-sok borús óra egymásutánja. Lehetne amiatt is fekete, mert még mindig be vannak zárva templomaink. Lehetne amiatt is fekete, hogy már második éven vette el tőlünk a járvány és a vele kapcsolatos intézkedések Nemzeti Ünnepünk közösségben való megünneplésének lehetőségét. Nem ezektől fekete.

„… akarom Őt …”

Kép: „… akarom Őt …”

Énekli a világba Galda Levente. A Dal 2021-ben. És más szavakkal is mindenütt, ahol megjelenik, szóban, dalban, nyilatkozatban, írásban – mindenütt, mindenki előtt megvallva: hívő ember, s hálás Istennek, mindenért.

Nem csak kenyérrel él az ember...

Igemagyarázat – ApCsel 2,1

„... mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen.”

Igemagyarázat – Jak 5,13

„Szenved-e valaki közöttetek? Imádkozzék! Öröme van-e valakinek? Énekeljen dicséretet!”

Igemagyarázat – Mt 11,28

„Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek.”

Igemagyarázat – Jn 11,21–22

„Márta ekkor így szólt Jézushoz: Uram, ha itt lettél volna, nem hal meg a testvérem. De most is tudom, hogy amit csak kérsz az Istentől megadja neked az Isten.”

Igemagyarázat – Ézsaiás 6, 8

„Majd az Úr szavát hallottam, aki ezt mondta: kit küldjek el, ki megy el követségünkben? Én ezt mondtam: Itt vagyok, engem küldj!”

Nem csak kenyérrel él az ember...

Igemagyarázat – ApCsel 2,1

„... mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen.”

Népszámlálás 2021

Fiatal Reformátusok Szövetsége

Nincs helye a félelemnek!

Mielőtt megadnád magad a csüggedésnek, vagy a kétségbeesésnek, állj meg, imádkozz és küzdj tovább!   A hit nem lehet görcsös. A félelem görcse és az izmok ... ...

Isten ölelése

Halk kattanással nyílik az ajtó, és jóleső érzéssel szívom magamba az ismerős illatokat. A frissen mosott ruhák és a konyhakerti növények édeskés fátyollal ölelnek körül ... ...

A feltámadás ereje

Mennyit nyom a latban egy feltámadás? Ma a keresztyénség legáltalánosabb problémája a kételkedés. Első olvasásra talán nem meglepetés, szerintem azonban nem így kéne lennie. Még ... ...

Vezetőségi hírek 2021/I.

2021 januárjában az évkezdő istentiszteleten fogadalmat tett a Firesz – Duna Mente új vezetősége, illetve színre lépett az új ellenőrző bizottság (EB) is. Hogy kik is ... ...

A Firesz Abaúj – Zemplén Területi Egység 2021. március 20-án

A járványhelyzet miatt az online térbe szorulva tartotta meg az év első közgyűlését.Az alkalom Nt. Hozák Viktor vezetőségi tagunk áhítatával kezdődött, aki János 16 ... ...

Diakóniai Központ

PARTICIPÁCIA NA PROJEKTOCH z EŠIF a INÝCH aj mimo EŠIF

PARTICIPÁCIA NA PROJEKTOCH z EŠIF a INÝCH aj mimo EŠIF Por. číslo Operačný program a špecifický cieľ Poskytovateľ príspevku Názov/kód výzvy Názov projektu Identifikácia ... ...

Élő Reménység Konferencia

A gondozás lelki oldaláról és a veszteségek feldolgozásáról tartott konferenciát a Diakóniai Központ A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központja. november 21-23. között Élő reménység ... ...

Gondozói képzés indul!

Tisztelt Érdeklődők! Ezúton értesítjük Önöket, hogy a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központja gondozói képzést indít, elsősorban azok számára, akik november 1.-étől a Diakóniai ... ...

Diakóniai Érzékenyítő Nap Nagykeszin

Szolgálni, lehetőségeink szerint Istennek hála, megvalósult az első Diakóniai Érzékenyítő Nap, melynek a Nagykeszi Gyülekezet adott otthont. A Diakóniai Központ ezen új programjának a célja ... ...

Tanszergyűjtés 2018

A komáromi DK irodába 9:00-15:00 lehet az adományokat behozni hétköznaponként. A lelkészi hivatalokba az ottani nyitvatartási rend szerint. A gyűjtés augusztus végéig tart. ...

Legújabb képeink

Kép: 01-180904-0207.jpg