Népszámlálás 2021

Reformátusságunk maradandó érték

Más felekezetű testvéreink, és talán néhányan a saját berkeinkből is, félreértelmezve az eleve elrendelés tanát, a református embert felelőtlennek és fennhéjázónak gondolják, mondván, ha Isten mindent előre eldöntött, akkor nekem semmit sem kell tennem. Az isteni elhívás és kiválasztás, valamint a Tőle kapott küldetés valóban fontos fogalmak a református bibliaértelmezésben.

IGEN a jövőre

2021 tavasza a számbavétel ideje Szlovákiában, hiszen népszámlálásra kerül sor (előbb az online térben, majd igénybe lehet venni az asszisztált szolgáltatást is).

Miért éppen magyar református?

Kép: Miért éppen magyar református?

Sokféle szemszögből tevődhet fel bennünk a címben szereplő kérdés.

Reformátusságunk érték!

Kép: Reformátusságunk érték!

2021 a népszámlálás éve Szlovákiában, amikor a digitális kérdőív kitöltésével számot adunk önmagunkról, helyzetünkről, társadalomban betöltött szerepünkről. A megválaszolandó kérdések sorában vannak azonban olyanok, amelyek mind múltunk, mind jövőnk tekintetében messzebbre mutatnak, amely kérdések között ott van a vallási hovatartozásunk, a nemzetiségünk és az anyanyelvünk vállalásának, megvallásának lehetősége.

A népszámlálás számokban és lélekben

Kép: A népszámlálás számokban és lélekben

A 2021. évben megtartásra kerülő népszámlálás minden közösség számára nagy várakozással körülövezett esemény.

Egyházunk

Az istentelenség (ateizmus), mint egy veszteséges élet útvesztője

Kép: Az istentelenség (ateizmus), mint egy veszteséges élet útvesztője

A népszámlálás kapcsán az istentelenség hangja erőteljesen nekifeszült az hívők táborának, a hitetlenség vállalására biztatva őket. De az egyház most sem rendül meg e szenzációhajhász „fecsegés” előtt, mert Krisztus az alapja.

Pályázat

Tornaljai Református Egyházközség pályázatot hirdet a Református Óvoda igazgatói állásának betöltésére 2021. március 1-től. Jelentkezési határidő 2021. február 15.

Isten nem feledkezik el gyermekeiről – Egy gyűjtés eredménye

Három hónap alatt közel 69 ezer euró gyűlt össze az elmúlt évben elhunyt Tóth Árpád lelkipásztor özvegyének és árván maradt három gyermeke támogatása céljából. A gyűjtést a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinati Elnöksége hirdette meg.

Korlátozták az egyházi szertartásokon való részvételt is

A Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatala a koronavírus-járvány terjedésének meggátolása érdekében a 2021. január 1-jén kiadott rendeletében hat személyben határozta meg a temetéseken, a keresztelőkön és a házasságkötéseken való résztvevők számát.

Tisztújítás 2020

Az általános tisztújítás második fordulójának további eredményei

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Egyetemes Választási Bizottsága 2021. február 19-én tartott ülésén összeszámolta a Nagymihályi és Ondava-hernádi Református Egyházmegye egyházmegyei választások második fordulójának szavazatait, és a következő eredményt állapította meg:

Az általános tisztújítás második fordulójának eredményei

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Egyetemes Választási Bizottsága 2021. január 12-én tartott ülésén összeszámolta a Komáromi és Gömöri Egyházmegye egyházmegyei választások második fordulójának szavazatait, és a következő eredményt állapította meg:

Oktatás

Erős vár a nyelv - Jakab István-díj

A 2015-ben létrejött Jakab István Alapítvány kuratóriuma a 2020/2021-es tanévre Erős vár a nyelv címmel pályázatot hirdet a komáromi Selye János Egyetem Református Teológia Kara teológus szakos, illetve a Sárospataki Református Teológiai Akadémia teológus és lelkész szakos hallgatói számára. A pályázat leadási határideje: 2021. május 31.

A keresztyén értékek mellett szeretet és odafigyelés is kell

Kép: A keresztyén értékek mellett szeretet és odafigyelés is kell

Rimaszombatban az Egyetemes Egyház fenntartásában a három csoportszobás Gólyavár református óvoda 2019 szeptember 1-én, egy évvel később pedig két első és egy második osztállyal a református alapiskola nyitotta meg kapuját a gyermekek előtt. A több mint húsz éve működő Tompa Mihály Református Gimnáziummal közösen, az idén már három intézmény várja a 2021/22-es tanévre a jelentkezőket.

Sajtó

A Világosság református egyházi műsor 2021. március 7-ei ajánlata

Kép: A Világosság református egyházi műsor 2021. március 7-ei ajánlata

A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsor témái: Sámuel búcsúbeszéde, karantén igemagyarázatok, a rimaszombati református alapiskola és a Gólyavár óvoda is várja a jelentkezőket.

Református istentisztelet a Pátria rádióban

A közszolgálati rádió magyar adása, a Pátria Rádió 2021. március 7-én, vasárnap 11.00 órakor református istentiszteletet közvetít. Igét hirdet Sebők János nagymadi lelkipásztor.

Kitöltési útmutató magyar reformátusoknak

Gyülekezeteink

Kísérni a gyógyulás felé vezető úton

Kép: Kísérni a gyógyulás felé vezető úton

Vámos Béla felsőpatonyi lelkipásztor 2017-ben végezte el a Károli Gáspár Református Egyetem mentálhigiénés segítő szakirányú továbbképzési szakot, ezzel „mentálhigiénés segítő szakember” lett, majd a képzés elindítóinak felkérésére ugyanitt először ún. tanuló, majd két év elteltével külső óraadó tanár. Vele beszélgetünk.

Életünk Isten kezében van

Kép: Életünk Isten kezében van

Az egyre több halálos áldozatot követelő járvány miatt a találkozások minimalizálása, a hitélet online térbe való szorítása nem kis kihívást jelent a lelkipásztorok számára. Hogyan tudják a lelkipásztorok elviselni ezt az időszakot, hogyan látják ők? A témában először Czinke Tímea bátorkeszi beosztott lelkész osztja meg gondolatait.

Bízunk Isten megtartó kegyelmében

Kép: Bízunk Isten megtartó kegyelmében

Gömör déli részén, a magyar határhoz közel fekvő település egyrészt a mellette hömpölygő folyóról, a Rimáról, másrészt pedig a Széchy családról kapta nevét: így lett Rimaszécs. A település lakosainak többsége is viszonylag korán csatlakozott a reformáció kálvini ágához. Az azóta eltelt évszázadok eseményei következtében mára csökkent a számuk, de bíznak Isten gondviselő kegyelmében.

A megújult templom az Úr dicsőségét hirdeti Nagybáriban

Kép: A megújult templom az Úr dicsőségét hirdeti  Nagybáriban

Külsőleg és belsőleg is teljesen megújult a nagybári református templom köszönhetően a Bethlen Gábor Alap 22 ezer euró támogatásának és a gyülekezeti tagok, valamint az egykor a szülőfalujukból elszármazottak adakozásának köszönhetően.

Igék a karanténban

Kép: Igék a karanténban

Isten velünk! a címe annak a kiadványnak, amely Somogyi Alfréd apácaszakállasi lelkipásztor, a Selye János Egyetem Református Teológiai Karának tanára 2020 tavaszán a karantén időszakban a facebookon elhangzott igemagyarázatainak írásos változatát tartalmazza. A könyv a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Kulturális és Közművelődési Központ kiadásában jelent meg háromszáz példányban.

Isten előre elkészítette a helyet

Kép: Isten előre elkészítette a helyet

2019 augusztusában Buza Zsolt és Buza Bodnár Aranka személyében, – miután nyugdíjba vonulással és lemondással megüresedett az egyházközség két lelkészi állása – új szolgálattevők érkeztek a pozsonyi gyülekezetbe. Azóta ismerkednek az új helyükkel és új terveket szövögetnek a gyülekezettel együtt, hogy miként tehetnék még vonzóbbá a közösséget.

Kapcsolataink

„… akarom Őt …”

Kép: „… akarom Őt …”

Énekli a világba Galda Levente. A Dal 2021-ben. És más szavakkal is mindenütt, ahol megjelenik, szóban, dalban, nyilatkozatban, írásban – mindenütt, mindenki előtt megvallva: hívő ember, s hálás Istennek, mindenért.

MRE Zsinat: Balog Zoltánt és Molnár Jánost választották a testület lelkészi és világi elnökének

Kép: MRE Zsinat: Balog Zoltánt és Molnár Jánost választották a testület lelkészi és világi elnökének

Alakuló ülését tartjotta a Magyarországi Református Egyház legfőbb törvényhozó testülete, a Zsinat 2021. február 17-én. A következő hat évre Balog Zoltánt, a Dunamelléki Református Egyházkerület püspökét választották a testület lelkészi elnökévé, a világi elnök pedig Molnár János, a Tiszántúli Református Egyházkerület főgondnoka lett.

Nem csak kenyérrel él az ember...

Igemagyarázat – Jn 9,2

„Tanítványai megkérdezték tőle: „Mester ki vétkezett: ez, vagy a szülei, hogy vakon született?”

Igemagyarázat – 1Kir 3,8–13

„Adj azért szolgádnak engedelmes szívet, hogy tudja kormányozni népedet, különbséget téve jó és rossz között, különben ki tudná kormányozni a te nagy népedet? Tetszett az Úrnak, hogy ezt kérte Salamon. Azért ezt mondta néki Isten: Mivel ezt kérted és nem kértél magadnak hosszú életet, nem kértél gazdagságot és nem kérted ellenségeid életét, hanem értelmet kértél, ezért teljesítem kérésedet”.

Igemagyarázat – Péld 3,5

„Bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédből; a magad értelmére pedig ne támaszkodjál.”

Igemagyarázat – Mk 12, 28–31,34

Ekkor odament az írástudók közül egy, aki hallotta őket vitázni, és mivel tudta, hogy Jézus jól megfelelt nekik, megkérdezte tőle: „Melyik a legfőbb az összes parancsolat közül?” Jézus így válaszolt: „A legfőbb ez: Halljad, Izráel, az Úr, a mi Istenünk egy Úr, és szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből.  A második pedig ez: Szeresd felebarátodat, mint magadat. Nincsen más, ezeknél nagyobb parancsolat.” Jézus pedig, amikor látta, hogy értelmesen felelt, ezt mondta neki: „Nem vagy messze az Isten országától.”  És többé senki sem merte őt megkérdezni.

Igemagyarázat – Dán 3,16–18

„Felelének Sidrák, Misák és Abednégó, és mondának a királynak: Oh Nabukodonozor! Nem szükség erre felelnünk néked. Ímé, a mi Istenünk, a kit mi szolgálunk, ki tud minket szabadítani az égő, tüzes kemencéből, és a te kezedből is, oh király, kiszabadít minket. De ha nem tenné is, legyen tudtodra, oh király, hogy mi a te isteneidnek nem szolgálunk.

Az Úr harcol értetek

Egyházunk a kialakult helyzetben is szeretné Isten Igéjét közvetíteni. Ezért Az Úr harcol értetek című sorozatunkban minden vasárnap új videóval jelentkezünk.

 

Népszámlálás 2021

Nem csak kenyérrel él az ember...

Igemagyarázat – Jn 9,2

„Tanítványai megkérdezték tőle: „Mester ki vétkezett: ez, vagy a szülei, hogy vakon született?”

Fiatal Reformátusok Szövetsége

Ne hagyd veszni az adód 2%-át

Adód 2% százalékának felajánlása neked semmibe sem kerül, a mi szolgálatunkat viszont nagy mértékben segíti. Ne hagyd elveszni! Legfőbb célunk a Jézus Krisztusról szóló Evangélium ... ...

Isten ajándéka

(részlet) Rengeteg ember fél, szorong és aggódik. A bizonytalanság bekúszott volna mindannyiunk életébe? Elfeledkeztünk volna Isten ajándékairól? Isten  azt ígéri, hogy minden szükségünket betölti (nem ... ...

Távol

Hátra lépsz két lépést.Védelemből. Féltésből.Egy időre távol kerül a világod.Hirtelen több lesz a csend, s lassan te is lecsendesedsz. Ahogy egyre többet ... ...

Egy nem mindennapi éjjel

Október 30-án jó pár felvidéki református (is) fiatal egy nem mindennapi alkalmon vehetett részt. Több szempontból is más volt, mint az eddigi Kárpát-medencei Református Ifjúsági ... ...

Új vezetőség a Firesz – Duna Mente élén

November 7-én megtartottuk az új szavazást és megválasztottuk az öt új vezetőségi tagot és a kéttagú ellenőrző bizottságot. Ahogy azt tudjátok, ez a második szavazás ... ...

Diakóniai Központ

Élő Reménység Konferencia

A gondozás lelki oldaláról és a veszteségek feldolgozásáról tartott konferenciát a Diakóniai Központ A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központja. november 21-23. között Élő reménység ... ...

Gondozói képzés indul!

Tisztelt Érdeklődők! Ezúton értesítjük Önöket, hogy a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központja gondozói képzést indít, elsősorban azok számára, akik november 1.-étől a Diakóniai ... ...

Diakóniai Érzékenyítő Nap Nagykeszin

Szolgálni, lehetőségeink szerint Istennek hála, megvalósult az első Diakóniai Érzékenyítő Nap, melynek a Nagykeszi Gyülekezet adott otthont. A Diakóniai Központ ezen új programjának a célja ... ...

Tanszergyűjtés 2018

A komáromi DK irodába 9:00-15:00 lehet az adományokat behozni hétköznaponként. A lelkészi hivatalokba az ottani nyitvatartási rend szerint. A gyűjtés augusztus végéig tart. ...

FELHÍVÁS gondozói/gondozási kérvények benyújtására

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központja lehetőséget kínál a gyülekezeti tagoknak, hogy bekapcsolódjanak a házi gondozói szolgálat 2018 szeptemberétől induló országos keresletorientált programjába a ... ...

Legújabb képeink

Kép: 01-180904-0207.jpg