2022. július 31., vasárnap

2022. július 31., címkék:

Eszt 2 és Jel 17
(ÓSZ) „Amikor apja és anyja meghalt, Mordokaj a leányává fogadta" (7). Ez a rész Eszter felemeltetését beszéli el. Megismerjük a történet főszereplőit. Mordokajt zsidó férfiúként nevezi meg a könyv, vagyis még hazájától távol is az volt a legjellemzőbb rá, hogy a zsidó hagyományok követője maradt. A próbatétel idején nagy erőt jelent majd neki Istenéhez, népéhez és sorstársaihoz való ragaszkodása. Neve ugyan már babiloniai név, de szívében hitéhez hű maradt. Megismerjük Esztert is. Két neve van, az egyik perzsa, a másik héber eredetű. Az Eszter jelentése csillag. A Hadassa pedig mirtuszt jelent. A sorsa hányatott, teljesen árva, a királyi törvény még gyámja mellől is elszakítja, de ő sem felejti el, hogy kicsoda. Népe szabadulásának előmozdítója lesz. Nemzetünk, egyházunk felemelkedése is azon múlik, hogy ott, ahol élünk, hűen ragaszkodunk-e Urunkhoz. Ragyogjon csillagként a mi reménységünk!
Fohász: Atyám, sokszor magukkal ragadnak az események, minden csak alkalmazkodást kényszerít rám, és majdnem elfeledem ki vagyok és honnan jöttem. Kérlek, vésd jól a szívembe hitvallásomat, hogy Téged soha, semmilyen helyzetben ne tagadjalak meg. Ámen.

2022. július 30., szombat

2022. július 30., címkék:

Eszt 1,10–22 és Jel 16
(ÓSZ) „Mindenütt a férfi legyen az úr a házban" (22)! Ki az úr a házban? Úgy látszik a király nem volt a maga ura... Egy hatalmas birodalom vezetője, mégis rendeletbe kell foglalnia, hogy ki az úr a házban. Talán azt jelenti ez a határozat, hogy: minden férfi legyen úr a maga házában és tartsa feleségét uralma alatt? Nincs kizárva, hogy ez a parancs összefüggésben van az egyéb források által is megerősített tudósítással, hogy Perzsiában öt nappal az újév előtt az asszonyok uralkodhattak családjaiban, és bármit kérhettek férjüktől. Talán ennek a helyzetnek a feloldása lett volna a törvény célja? Látszólag minden a hatalmas király, Ahasvérós tetszése és akarata szerint történik. De mi ismerjük a leghatalmasabb urat: Istent. Legyen ő az ura a mi házunknak, családunknak, egyházunknak és nemzetünknek! Előtte hajoljuk meg!
Fohász: Könyörgöm, Uram, hogy Te légy a gondviselője házamnak, családomnak, népemnek. Ments meg engem attól, hogy a bűneim, a mulasztásaim, a vágyaim uralkodjanak fölöttem. Ámen.

2022. július 29., péntek

2022. július 29., címkék:

Eszter 1,1–9 és Jel 15
(ÓSZ) „Hosszú ideig, száznyolcvan napon át mutogatta nekik királysága dicső gazdagságát és fenségének csodálatos kincseit" (4). Eszter könyve egy fontos történelmi eseményről számol be Ahasvérós (Xerxes) perzsa király udvarában. Egy olyan király udvarában bontakozik ki a fő mondanivaló, aki Istentől elfordult életet él, csak gazdagságával és testi jólétével foglalkozik. Azt olvassuk többek között, hogy a király fél évig dicsekedett gazdagságával és felhalmozott értékeivel. Teljesen más az, amit a Jelenések könyvében olvasunk, másfajta gazdagságot mutat a mennyei énekkar éneke: „Nagyok és csodálatosak a te műveid, mindenható Úr Isten, igazságosak és igazak a te utaid, népek királya: ki ne félne téged, Urunk, és ki ne dicsőítené a te nevedet, hiszen egyedül te vagy szent: mert a népek eljönnek mind, és leborulnak előtted, mert nyilvánvalóvá lettek igazságos ítéleteid" (Jel 15,3-4). Ámen.
Fohász: Úr Jézus Krisztus, szeretnék ma a Te nagy és csodálatos műveidre figyelni, és a Te igaz és igazságos útjaidat dicsérni. Tudom, hogy egyszer minden nép, nemzet és ország Téged fog magasztalni, és többé nem a saját gazdagságában tetszeleg majd. Ámen.

2022. július 28., csütörtök

2022. július 28., címkék:

Neh 13 és Jel 14,14–20
(ÓSZ) „Tartsd emlékezetben, Istenem, mindezt az én javamra" (31)! Nehémiás könyve a nép, a templom és az élet megtisztításával ér véget. Ilyen szempontból teljesen evangéliumi történet. Nehémiás nem tekint el még a legfelsőbb vallási réteg vétkeitől sem, ezért felülről kezdi a takarítást. Ahogy a lépcső súrolását sem lehet alulról kezdeni. Nem lehet úgy megtisztulni, hogy a vétket, a hűtlenséget, a mulasztásokat az eggyel alattunk lévő nyakába öntjük. A megújulás mindig a mi fejünkben, a mi szívünkben, a mi életünkben kezdődik. Nehémiás tudatában van, hogy Isten népe csak akkor fog jól élni, ha totálisan Isten törvényének rendeli alá magát. Egy egyszerű, de mindenkor érvényes igazságot tudunk meg könyvéből: a megújulás nem egyszeri cselekedet, hanem állandó küzdelem. Állandó bátor küzdelem és hitbeli harc, hogy a Jézus Krisztusba vetett reménységünk megmaradhasson.
Fohász: „Ó, mi kegyelmes Mesterünk, emlékezzél meg mi rólunk, ki meghaltál volt érettünk, légy jelen mivelünk! Te látod mennyből éltünket és nagy keserűséginket; vigasztald meg mi lelkünket, hogy higyjünk tégedet. Mert megfogadtad minekünk, hogy léssz örökké mivelünk; adjad Szentlelked minekünk, hogy benned hihessünk" (RÉ 358). Ámen.

2022. július 27., szerda

2022. július 27., címkék:

Neh 12 és Jel 14,1–13
(ÓSZ) „Messzire elhallatszott, hogy mennyire örvendeznek Jeruzsálemben" (43). Mi hallatszik messzire az életünkből? Minek van nagy hírértéke? Mi az, ami közhírré tétetik? Így szoktunk-e mi is hálát adni egy fordulónál, egy munka befejezésekor, egy eredmény vagy siker elérésekor? Ezek az építők nem márványtáblát készítettek, rajta aranybetűkkel az építtetők nevével, hogy Jeruzsálem egyik legszélesebb kapujánál helyezzék el. Nem gondolták, hogy emlékezetük így élne örökké. Ilyesmi eszébe sem jutott Nehémiásnak. Az jutott eszébe, hogy: adjunk hálát közösen a magasságos Istennek! Jöjjön össze mindenki nagy örömmel! A városfalak felépítésének az ünnepe itt ér csúcsára. Ünneplik az Urat, aki annyi kétségen, akadályon, kísértéseken vezette át őket. Eltűnt minden félelem, és messzire hangzik a hálaének. Eljutni a háláig, de jó volna ma is, végül is.
Fohász: Úr Jézus Krisztus, tudom, hogy nem az az életem fő célja, hogy valahol megörökítsék a nevemet. Add, hogy az hangozzék messzire életemből, hogy a Tiéd vagyok, hogy megkerestél, megváltottál és jó utakon vezetsz az örök ünneplésbe. Ámen.

2022. július 26., kedd

2022. július 26., címkék:

Neh 11 és Jel 13,11–18
(ÓSZ) „Mindazokat, akik önként vállalták, hogy Jeruzsálemben telepszenek le, áldotta a nép" (2). A fejezetben levő, unalmasnak látszó felsorolás tele van hálaadással. Egy ilyen névsorolvasás abban a helyzetben hálaadó imádság volt. Mert itt arról van szó, hogy akiknek az őseit elhurcolták otthonukból, akik már idegen földön születtek, és ott hallottak Isten ígéreteiről, azokat évszázadokon át megőrizte, megáldotta az Úr. Akik csak hallottak arról, hogy van egy ősi szülőföld, van egy város, Jeruzsálem és annak régi dicsősége, azok most a szemükkel láthatták ezt valóságosan. És megértették, hogy nem vet el örökre az Úr, hogy jövőt készített nekik. Igaz ugyan, hogy romok közé érkeztek, de ez az a föld, amelyet Istentől kaptak, és amelyre továbbra is érvényesek Isten ígéretei. Isten hozta őket ide vissza, ő készít nekik jövőt, ő ad nekik feladatot, és az ő áldása fogja kísérni továbbra is őket.
Fohász: Köszönöm, Neked, Istenem, hogy ígéreteid rám is érvényesek. Én is sokszor hazakerültem már Hozzád mindenféle fogságból, nagy távolságból. Köszönöm, hogy Te mindig kézen fogsz és hazavezetsz. Ámen.

2022. július 25., hétfő

2022. július 25., címkék:

Neh 10 és Jel 13,1–10
(ÓSZ) „Mindezek alapján írásbeli megállapodást készítettünk" (1). A külső rendeződés után a belső megújulás következett. Előkerült a Biblia, a törvény könyve, és amikor azt nyilvánosan elolvasták, a nép bűnbánatra indult. Sírtak, hogy milyen messze kerültek Isten igéjétől. De ezt egy nyilvános szövetségkötés, pontosabban az Istennel való szövetség megújítása követte. Arra a döntésre jutottak, hogy az élet egészen konkrét kérdéseiben, a mindennapok dolgaiban is Isten akarata az irányadó számukra. Vannak nekünk is írásbeli megállapodásaink, lepecsételt dokumentumaink, amelyekben elkötelezzük magunkat Isten Igéje mellett! Vannak emléklapjaink a keresztségről, konfirmációról, házasságkötésről, melyek rögzítik, hogy mit fogadtunk meg Isten színe előtt. Vegyük komolyan írásban és szóban kimondott elköteleződésünket, hogy ne kerüljünk messze Isten kegyelmétől.
Fohász: Úr Jézus, segíts, hogy lelki életem fordulópontjai ne csak emléklapokon legyenek rögzítve, hanem szívemben is. Kérlek, újítsd meg életemet bizalomra, tiszta hitre, engedelmességre! Ámen.

2022. július 24., vasárnap

2022. július 24., címkék:

Neh 9 és Jel 12
(ÓSZ) „Böjtöltek, zsákruhát öltöttek, és port hintettek magukra. Izráel utódai elkülönültek minden idegentől, azután előállva vallást tettek vétkeikről és őseik bűneiről" (1-2). Egy nagy, a nép teljes történelmét átölelő imádságot hallunk itt. Fontos az is, hogy egy egész napot szánnak a könyörgésre. És milyen sokféle formában teszik ezt! Látható böjti cselekedetek, az Írás olvasása, bűnvallás, hitvallás, leborulás. Azt akarják, hogy az Istennel való intenzív kapcsolat határozza meg mindennapi életüket. Az imádságban a nép az Úr nagy történeti tetteinek fényében mondja ki a bűneit. Isten szeretni akarta őket, de ők megkeményítették szívüket. Isten vezetni akarta őket, ők azonban ellenálltak, sőt hátat fordítottak Istennek. Isten csak adott, ők pedig visszaéltek ajándékaival. De az Úr kegyelme mindenben felülmúlta saját gyarló, emberi tetteiket – ezt öntik imádságba.
Fohász: Mennyei Atyám, hiszem, hogy a Te szereteted átöleli, átfogja egész életemet, annak egész történetét. Bocsáss meg, hogy sokszor ellenszegültem, hátat fordítottam, kishitű lettem. Add, hogy hinni tudjam teljesen, hogy Te mindenben felülmúlod az én emberi dolgaimat. Ámen.

2022. július 23., szombat

2022. július 23., címkék:

Neh 8 és Jel 11,15–19
(ÓSZ) „Odavitte Ezsdrás pap a törvényt a gyülekezet elé, amely olyan férfiakból és nőkből állt, akik mindnyájan meg tudták érteni a hallottakat" (2). Egy népet látunk itt, amely teljes szívével odafordul Isten igéjéhez. Egy népet, amely nehéz munka után elfáradt. De Isten Igéje beleszól ennek a népnek az életébe, mert az Igének lélekformáló, életformáló, közösségteremtő hatalma van, amely megtisztít, megszabadít, feladatot és erőt ad, amely leleplez és megtanít örülni. A templom még romokban áll. Még nincs hol meggyújtani az áldozati tüzeket, még nincs hol összegyülekezni és megfújni a szent kürtöt. Összeeszkábálnak egy hevenyészett szószéket Ezsdrás papnak. Föláll rá, kezébe veszi Mózes törvényét, és olvassa. S a betűk, a több száz éves szöveg élő Igévé, időszerűvé, üzenetté válik, amely a népet új feladatokra teszi képessé.
Fohász: Úr Jézus Krisztus, én is csak abban reménykedem, hogy a Te igéd rendbe hozza, megújítja, felépíti romba dőlt életemet. Segíts, hogy olyan gyermeked legyek, aki meg tudja érteni a hallottakat. Hiszem, hogy az életem is lehet olyan összeeszkábált szószék, melyből igéd hallatszik. Ámen.

2022. július 22., péntek

2022. július 22., címkék:

Neh 7,39–72 és Jel 11,1–14
(ÓSZ) „A papok, a léviták, a kapuőrök és az énekesek, a köznépből valók és a templomszolgák, tehát egész Izráel letelepedett a maga városaiban" (72). A névsort olvasva döbbenünk rá, hogy a gyülekezeti életben milyen sokféle szolgálat van! Vezetők, családfők, énekesek, papok, léviták, kapuőrök, templomszolgák. Összeáll a névsor azokból, akik hazatértek és szolgálatot vállaltak Isten népe közösségében. Így teszi Isten igévé, az ő ígéretet megtartó hűségének bizonyságává ezt a nagyobbrészt ismeretlen neveket tartalmazó névsort. Isten ítéleteinek beteljesedése előtt azt hirdette Ézsaiás próféta, hogy: „ha néped Izráel számszerint annyi lenne is, mint a tenger fövenye, csak maradéka tér meg" (Ézs 10:22). Amikor a gyülekezetünkben névsorolvasás van, értsük úgy, hogy ők Isten kegyelme hirdetői, a szent maradék. De nem a számok a fontosak, hanem a szolgálatra való készségünk!
Fohász: Uram, szeretnék én is beletartozni abba névsorba, amelyben a Te híveid vannak nyilvántartva. De nem egyszerűen egy névjegyzék adata szeretnék maradni, hanem olyan ember, akit Te név szerint ismersz és szolgálatra indítasz. Ámen.

2022. július 21., csütörtök

2022. július 21., címkék:

Neh 7,4–38 és Jel 10,8–11
(ÓSZ) „Ekkor Isten azt a gondolatot adta nekem, hogy gyűjtsem össze az előkelőket, az elöljárókat és a népet, hogy származási jegyzéket készítsünk" (5). Előttünk van egy származási jegyzék, mit kezdjünk vele, mi az üzenete? Isten a szó eredeti értelmében: felindítja Nehémiást, hogy gyűjtse egybe és írja össze a népet. Az Úr tehát egy gondolatot ad Nehémiás szívébe, és ő aszerint cselekszik. Többször láttunk már arra példát, hogy milyen érzékenyen reagál Isten útmutatására. Az a legfőbb foglalatossága, hogy Isten előtt nyitottan álljon, hogy így tudjon aztán használni a népnek és szolgálni másoknak is. Ismerős-e Neked az, hogy Isten előtt nyitott vagy, fogod a jelzéseit, és azok mozgásba hoznak Téged? Tulajdonképpen minden istentiszteletnek, bibliaórának, reggeli igeolvasásnak az a célja, hogy az Úr a saját gondolatait adja a szívünkbe, amelyekből aztán tettek következnek. Legyünk erre ma is készek és nyitottak!
Fohász: Istenem, szeretném fogni a Te jelzéseidet, amikor felindítod a szívemet a jóra, a könyörületre, a hitben való megmaradásra. És szeretném fogni a jeleidet akkor is, amikor meg akarsz állítani, és bűnbánatra indítasz. Tégy engem ma és mindenkor nyitottá! Ámen.

2022. július 20., szerda

2022. július 20., címkék:

Neh 6,15–7,3 és Jel 10,1–7
(ÓSZ) „Fölismerték, hogy Istenünk segítségével lehetett csak véghezvinni ezt a munkát" (16). Rövid híradást olvasunk itt a munkák teljes befejezéséről. A hír meglepte az ellenséget, szándékuk visszájára fordult. A megépült falak arról tettek bizonyságot, hogy nem emberi erőlködés és buzgóság, hanem Isten munkája által lett Jeruzsálem újra megerősített város. Isten felette áll az egész társaságnak! Mindennek felette áll, és véghezviszi a maga tervét! Ha kell, 52 nap alatt befejezteti a néppel a városfalat, hogy közben még védelmezi is őket. És Nehémiás tudta ezt! Ebben volt az ereje, ez tette kitartóvá. Mert, ha egy szóval akarnánk jellemezni őt, azt kell mondanunk: állhatatos volt. Ellenállt az ellenségnek. Helyt állt ott, ahova Isten küldte, és amikor kellett, előállt, hogy elmondja az Istentől kapott üzenetet. Volt állóképessége. Imádkozzunk azért, hogy legyen ilyen lelki állóképességünk.
Fohász: Úr Jézus Krisztus, lelki ellenálló képességet kérek ma tőled. Életed erőt ad nekem, hiszen Te mindvégig állhatatos voltál, a külső és belső ellenséggel szemben is helytálltál. Hiszem, hogy a Te segítségeddel ma is véghezviszem mindazt, ami előttem áll. Ámen.

2022. július 19., kedd

2022. július 19., címkék:

Neh 6,1–14 és Jel 9,13–21
(ÓSZ) „Mindenki meg akart bennünket félemlíteni, mert azt gondolták: Majd elmegy a kedvük a munkától, és nem készülnek el vele. – Azért te erősíts engem" (9)! Próbálják megkísérteni, megfélemlíteni Nehémiást. Manipulál, szervezkedik, terrorizál, erőszakoskodik a külső ellenség, hogy abbahagyják azt, amit Isten parancsára elkezdtek. De Nehémiás világosan látja, hogyha megijedne tőlük, valójában vétkezne. Aki megijed Isten ellenségeitől, azért vétkezik, mert kiderül, hogy nem bízik eléggé Istenben. Jobban fél az ellenségtől, mint amennyire féli az Urat. Komolyabban veszi az ellenség fenyegetéseit, mint amilyen komolyan veszi az Úr ígéreteit. Jobban hat rá az ellenség jelenléte, mint az Úr jelenléte. Bizony, könnyen megrettenhettek volna, levehették volna kezüket a munkáról, ha csak az ellenségre figyelnek. Nehémiás azonban azt kéri, hogy Úr tegye erőssé a kezüket. És folytatja a munkát!
Fohász: Uram, kérlek, erősítsd meg ezen a napom a kezeimet, a lábaimat, a szívemet, a hitemet, hogy teljes bizalommal Rád hagyatkozzam minden utamon. Segíts, hogy ne az ellenség jelenléte és szava hasson rám, mert én egyedül a Te jelenlétedben bízzam. Ámen.

2022. július 18., hétfő

2022. július 18., címkék:

Neh 5 és Jel 9,1–12
(ÓSZ) „Tartsd emlékezetben, Istenem, az én javamra mindazt, amit ezért a népért tettem" (19)! Nehémiásnak nem volt egyszerű dolga: végezte a munkát, gyűlést hívott össze, emberei ügyében hozott döntéseket. Meg is fogalmazza, hogy sokat dolgozott, de fizetséget nem várt, sőt embereit is az építkezés javára ajánlotta fel. Ezért is furcsa a sok önzetlenség után azt olvasni, hogy a saját érdemeit emeli ki. Károlit idézem: „Emlékezzél meg rólam, én Istenem, javamra, mindarról, a mit én e néppel cselekedtem!" Úgy tűnik, Nehémiás csak a saját kreditjének növelésére gondol, csak arra összpontosít, hogy Isten számítsa be a neki a sok jót, amit népéért tett. Lehet, hogy Te is önfeláldozó, sok munkát vállaló keresztyén életet élsz, de elfeledkezel önmagadról. Nehémiás úgy tartotta karban a lelkét, hogy arra kérte Istent, ne feledkezzen meg a sok jóról, amit népének adott. Ilyen kéréseid Neked is bátran lehetnek!
Fohász: Istenem, arra kérlek, tartsd emlékezetben mindazt a jót, amit munkámmal, szeretetemmel, törődésemmel igyekszem a Te dicsőségedre és embertársaim javára tenni. De könyörgöm, állíts meg rossz utaimon, fékezd meg hamis gondolataimat. Légy hozzám irgalmas ezen a napon is! Ámen.

2022. július 17., vasárnap

2022. július 17., címkék:

Neh 4 és Jel 8,7–13
(ÓSZ) „A várfal építői, a teherhordók és a rakodók egyik kezükkel a munkát végezték, a másikkal pedig a fegyverüket tartották" (11). Legyünk készen a harcra, de mindig bízzunk Isten erejében, aki harcol értünk. Ezt a kettőséget mutatja meg a mai rész. Az ellenség feladta ugyan leleplezett tervei megvalósítását, de Jeruzsálem építői nem érezhették magukat biztonságban. Nehémiás, mivel megtapasztalta Isten hatalmát az ellenség szándékának meghiúsításában, azt tette, amit az adott helyzetben józanul tehetett. Két csoportra osztotta az építőket. Amíg az egyik csoport dolgozott, a másik őrszolgálatot teljesített. Vakolókanállal és fegyverrel épülnek tehát tovább a falak. Az „Istenünk harcol érettünk" mondatban a régi szent háborúk vallomása szólal meg. Vigasztalás és jelszó is volt ez egyszerre. Vigasztalás az Úrban bízóknak, és bátorító jelszó azok számára, akik hitbeli, lelki építkezésükben megfáradtak.
Fohász: Istenem, sokszor úgy gondolom, hogy a saját harcaimat vívom nap mint nap, és próbálom fenntartani a látszatot, hogy erős vagyok. Köszönöm, hogy Te adsz a kezembe jó eszközöket, hogy a Te harcaiddal harcolva küzdjek a gonosz minden mesterkedése ellen. Ámen.

2022. július 16. szombat

2022. július 16., címkék:

Neh 3 és Jel 8,1–6
(ÓSZ) „Amikor meghallotta Szanballat, hogy építjük a várfalat, haragra lobbant, és nagy bosszúságában gúnyolni kezdte a júdaiakat" (33). A rosszakarók szájából hangzik el ez a mondat: „Életre kelthetik-e ezt a halom követ, amely porrá égett?" Életet lehelni halott kövekbe, épületekbe nagyon nehéz. Lehet az egyházban éveken át építkezési bumm, de egy épület, még ha szépen épített óvoda, iskola, vagy akár templom is, csak egy halom szépen összerakott tégla marad, ha nem telik meg élettel, imádsággal, szolgálattal. Egy-egy gúnyolódó ellenségnek, aki épületeinket kritizálja, könnyen válaszolunk. Az Úr Jézus azonban megmutatta, hogy szenvedése és halála után van feltámadás. Nem kell szóharcokat vívnunk, mert Jézus az építőnk. Amikor meghalt, Jeruzsálem kövei belerendültek, hogy rámutasson, az ő dicsőségét nem földi építményeink formája tükrözi, hanem az ezekben levő lelki élet.
Fohász: Mi is csak nyomorult emberek vagyunk, Uram, akik szeretünk büszkék lenni arra, amit itt a földön a két kezükkel létrehoztunk és felépítettünk. Légy hozzánk kegyelmes, és mutasd meg, milyen tartalommal töltsük meg mindazt, ami emberi kéz műve, hogy az a Te dicsőségedet tükrözze vissza. Ámen.

2022. július 15., péntek

2022. július 15., címkék:

Neh 2 és Jel 7,9–17
(ÓSZ) „Hogyne volna szomorú az arcom, hiszen az a város, ahol őseim sírja van, romhalmazzá vált, és kapuit tűz emésztette meg" (3)! Nehémiás a király előtt nem szokta kimutatni érzéseit, de most mégis. A hónapok óta várt alkalom váratlanul jött el. Nehémiás nagyon meglepődött, mert ismerte a király falak építésére vonatkozó tilalmát (Ezsd 4,15-23). Ezért személyessé tette kérését, nem régi királyi székhelyként és kultuszhelyként említi Jeruzsálemet, hanem ősei sírhelyeként. Nehémiásnak fájnak a romok, és mindent megtesz azért, hogy falakat építhessen. Fájnak-e nekünk a romok? Fáj-e nekünk személyesen, ha romokban látjuk hitbeli életünket, ha törmelékesnek érezzük szolgálatunkat? Fáj-e igazán, ha sok minden romba dőlt családi életünkben? Az ige szerint ilyen helyzetben hazaindulhatunk, vagyis elindulhatunk Jézus Krisztus segítségével a megoldást, az építés lehetőségeit keresni.
Fohász: Köszönöm, Uram, hogy a személyemre, a gondolataimra és az érzéseimre vagy kíváncsi, mert engem személyemben akarsz megtisztítani és tanítványoddá tenni. Add, hogy ne csak fájjon mindaz, ami romba dőlt, hanem engedd meg, hogy én is építője lehessek országodnak. Ámen.

2022. július 14. csütörtök

2022. július 14., címkék:

Nehémiás 1 és Jel 7,1–8
(ÓSZ) „Amikor meghallottam ezeket, napokon át ültem, sírtam és gyászoltam, böjtöltem és imádkoztam a menny Istene előtt" (4). Nehémiás a fogságba esettek leszármazottja, akik nem használták ki az alkalmat a hazatérésre. Neve magyarul azt jelenti: az Úr az én vigasztalóm. Nehémiásnak kevés közvetlen kapcsolata volt Jeruzsálemmel, felmenői a deportáltakkal együtt kerültek Babilonba, ő már száműzetésben nőtt fel. Mégis, személyében egy olyan embert látunk, aki Babilonban betöltött főhelye ellenére sem feledkezett meg az Úrról. A hallott hírek olyan hatással vannak rá, hogy napokon át szinte bénultan ül. A lelkiállapotát jellemző szavak: sírtam, gyászoltam, böjtöltem, imádkoztam, jól tükrözik, milyen mélyen átéli a hazatértek sorsát. Az Úr minket is vigasztalókká akar tenni közösségeinken belül, hogy átérezzünk minden gondot, problémát. Még ha gyakran távolra is sodródtunk.
Fohász: Sokszor közönyösek és érzéketlenek vagyunk. Nehéz együtt éreznünk másokkal. „Bűnös voltunkért, Uram, ó ne vess meg! Tiszta szívet és Szentlelket adj nékünk, hallgass meg Fiad nevébe', ha kérünk" (RÉ 475). Ámen.

2022. július 13., szerda

2022. július 13., címkék:

Ezsd 10,10–44 és Jel 6,9–17
(ÓSZ) „Erre az egész gyülekezet hangosan ezt válaszolta: Igen! A te beszéded szerint kell tennünk" (12)! A vegyes házasságok felbontása ellen csak néhányan tiltakoztak nyilvánosan. A valóságban bizonyára nagyon sok nehézség, személyi és családi probléma vetődött fel. Igent mondani Isten szavára vagy az igehirdetésre nem is olyan könnyű, főként ilyen kényes helyzetben. Az Úr Jézus a Hegyi beszédben teszi egyértelművé, hogy milyen legyen a kimondott szavunk: „Ellenben ha igent mondotok, az legyen igen, ha pedig nemet, az legyen nem, minden további szó a gonosztól van" (Mt 5,37). Jézus szerint tehát csak kétfajta válaszadás létezik, az egyértelmű igen és nem. Az őszinteség és az igazság tehát közel állt az Üdvözítő szívéhez. A keresztény embernek is eszerint kell megnyilvánulnia. Az őszinteségen kívül csak hazugság található, amely a hazugság atyjától származik.
Fohász: Köszönöm Neked, Uram, hogy nem a neved sokszori emlegetésével lehet célt érni Nálad, hanem egyedül az őszinte önvizsgálattal, az őszinte szókimondással. Add Lelked erejét, hogy igent tudjak mondani a Te hívásodra, megváltásodra, és nemet minden ördögi kísértésre. Ámen.

2022. július 12., kedd

2022. július 12., címkék:

Ezsd 10,1–9 és Jel 6,1–8
(ÓSZ) „Ott ült az egész nép az Isten háza előtti téren, reszketve az ügy meg a zuhogó eső miatt" (9). Amíg Ezsdrás imádkozott, a nép „igen nagy sírással sírt". S közben „igen nagy gyülekezet" jött össze. A bűnvalló imádság hatása és a súlyos szankciók arra ösztönöztek mindenkit, hogy a megjelölt időben és helyen megjelenjenek. Noha a gyűlés a legesősebb hónapban volt, „az egész nép ott ült", ahol néhány hónappal korábban imádkozott Ezsdrás. Aki miután bűnnek mondta az idegen asszonyokkal kötött házasságot, vallástételre szólított fel, majd bejelentette: váljanak el a pogányoktól. A mai ige feltárja előttünk, hogy alapjában kétfajta reszketés, megrendülés van: testi és lelki. Van, amikor a külső körülmények, a szűnni nem akaró rossz miatt rendülünk meg, és van, amikor a lelkiismeretünk reszket, hogy az Istennel és egymással szembeni hűtlenségből lesz-e kiút. Csak Krisztusban szűnhet ez a reszketés!
Fohász: Úr Jézus Krisztus, köszönöm, hogy Te rámutatsz arra, ha valami Tőled idegennel kötök lelki házasságot. Köszönöm, hogy meg akarsz menteni minden olyan lelki vegyesházasságtól, amely romlásba visz. Ámen.