Engedelmesség, hűség, alázat

Kép:  Engedelmesség, hűség, alázat

2021. szeptember 12-én, vasárnap Rákos Loránt, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház egyetemes lelkészi főjegyzője ünnepi istentiszteleten hivatalába iktatta a Barsi Református Egyházmegye egyházi és világi vezetőjét, Révész Tibor esperest és Oros Zoltán egyházmegyei gondnokot. A zselízi református templomban tartott ünnepi alkalmon számos egyházi elöljáró vett részt.

Szerető családi támogató háttér nélkül semmilyen egyházi szolgálatot nem lehet végezni

Kép: Szerető családi támogató háttér nélkül semmilyen egyházi szolgálatot nem lehet végezni

A Komáromi Református Egyházmegyében a megválasztott új tisztségviselők beiktatására és eskütételére a komáromszentpéteri református templomban került sor 2021. szeptember 11-én. Az ünnepi közgyűlésen tette le hivatali esküjét Szénási Szilárd esperes és Csonthó Csaba egyházmegyei gondnok.

Az ige mindent felülírt: a kényelmemet, a bizonytalanságomat, a jónási menekülésemet

Kép: Az ige mindent felülírt: a kényelmemet, a bizonytalanságomat, a jónási menekülésemet

Az ige által Isten beleszólt az én életembe. Ledöbbentett, de egyben fel is emelt, mert átéreztem egész életemre nézve Isten végtelen ajándékát: rám, családomra, szeretteimre nézve, s nem mondhattam mást, mint Dávid: „Ki vagyok én, Uram, hogy eljuttattál engem idáig? – mondta többek között székfoglaló igehirdetésében Görözdi Miklós esperes.

„…ez nem is egy bolt, hanem közösségi tér”

Kép: „…ez nem is egy bolt, hanem közösségi tér”

„Ezen az ajtón egyéni élettörténetek mennek be, mint adományozó, mind kedvezményezett oldalon. Ez a bolt egy olyan hely kíván lenni, ahol ezeket a történeteket megismerik és meghallgatják“– többek között ezeket a gondolatokat osztotta meg a jelenlévőkkel Haris Szilárd diakóniai lelkész a komáromi Írisz Szociális Ruhabolt megnyitóján.

A reménység ereje Nagykaposon

Kép: A reménység ereje Nagykaposon

A most felavatandó bölcsőde és óvoda komplexua egy nemzeti őrhely, ahová gyermekek fognak járni – mondta Grezsa István miniszteri biztos Nagykaposon, ahol hálát adtak a közel 1,1 millió eurós összköltséggel a templom, a parókia és az ifjúsági ház szomszédságában felépült Kiskakas bölcsődéért és óvodáért.

Az ajándékba kapott Éden

Kép: Az ajándékba kapott Éden

Királyhelmecen is ünnepélyes keretek között adták át a református templom, gyülekezeti ház és parókia közvetlen szomszédságában felépült Édenkert óvodát és bölcsődét. A Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program keretében megvalósult zöldmezős beruházás 1,3 millió eurós költséggel épült fel.

Református óvodával gazdagodott Pálfala

Kép: Református óvodával gazdagodott Pálfala

Szeptember 6-án ünnepélyes keretek között adták át Pálfalán a református egyházközség két csoportszobás, negyven gyermek nevelésére alkalmas óvodáját. A közel ötszáz fős, jelentős roma lakosságú településen ötven évvel ezelőtt szüntették meg az iskolai felkészülést elősegítő intézményt.

Ahol az Úr szavai megszólíthatnak

Kép: Ahol az Úr szavai megszólíthatnak

Azért hozunk létre bölcsődét és óvodát, hogy közel vigyük a gyermekeket Istenhez, s az Ő szeretetét jelenítsük meg az életükben, s rajtuk keresztül pedig a családokéban is – hangsúlyozta Géresi Róbert püspök Rozsnyón, ahol átadták az egyházközség bölcsődéjét és óvodáját, valamint az alapiskola tornatermét. Ez utóbbival egy huszonöt éves álom vált valóra.

Cipőüzletből lett templom

Kép: Cipőüzletből lett templom

Gyülekezet nélkül a templom mindössze csak falak pusztasága. A gyülekezet formálja templommá az épületet - mondta Géresi Róbert püspök a Tornán megtartott ünnepi alkalmon, amelyen 2021. szeptember 5-én átadták az egykori cipőüzletként szolgáló épület helyén a magyar kormány jelentős támogatásával, de a hívek adakozásának is köszönhetően felépített református templomot.

Egy kis Kánaánt kínálunk

Kép: Egy kis Kánaánt kínálunk

„Bátran álmodunk, álmainkat bátran valóra is váltjuk. Ennek az álomnak és bátorságnak egy újabb állomása ez a mai nap” – ezekkel a gondolatokkal kezdte beszédét Czinke Zsolt bátorkeszi lelkipásztor azon az ünnepségen, amelyen átadták az egyházközség harminc férőhelyes, két csoportszobás 680 ezer eurós költséggel felépült Méhecske bölcsődéjét.

Istennel nagy dolgokat lehet véghez vinni

Kép: Istennel nagy dolgokat lehet véghez vinni

„Örüljünk és gyönyörködjünk, hogy elkészülhetett. Állnak a falak, nyitva vannak az ajtók, megérte a küzdelem” – mondta Rákos Loránt egyetemes lelkészi főjegyző Zsigárdon, az egyházközség bölcsődéjének átadási ünnepségén. A tizenkét gyermek bölcsődei ellátását biztosító intézmény zöldmezős beruházásként valósult meg a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program keretében 206 ezer euró értékben.

Történetünk

Az első világháborút követő területi változások tették szükségessé, hogy Csehszlovákiába szakadt református gyülekezetek önálló egyetemes egyházat szervezzenek. Az akkori neve szerint Csehszlovákiai Református Egyetemes Egyházat három egyházkerület alkotta. Az egyház 10 egyházmegyét tömörített, melyekben az 1930-as népszámlálás szerint 216.662 lélek élt.

Bővebben

Szervezet

Egyházunk önálló és teljes jogú tagjává válik az, aki legalább kétévi előkészület után, 13–14. életévében a konfirmációi fogadalmat letette, vagy aki felnőttként hitéről a gyülekezet előtt nyilvánosan vallást tett, akit az egyházba befogadtak és az állandó lakhelye szerint illetékes egyházközségben gyakorolja vallását, cselekvőleg részt vesz egyházunk munkájában, és folyamatosan hozzájárul egyházunk terheinek hordozásához.

 

Egyházközségek

Az egyháztagok a református keresztyén hit közös gyakorlása céljából, a megfelelő szolgálati körülmények és Isten Igéje rendszeres hirdetésének biztosítása érdekében egyházközségekbe szerveződnek.

Egyházközségek címtára

 

Egyházmegyék

Több egyházközségnek igazgatás és az egyházi élet fejlesztése céljából történő egyesülése alkotja az egyházmegyét. Egyházunkban jelenleg kilenc egyházmegye található.

Egyházmegyék címtára

 

Egyetemes Egyház

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház törvényhozó és legfőbb végrehajtó testülete a Zsinat. A Zsinatot az egyházközségek által megválasztott 36 képviselő, a Zsinati Elnökség tagjai, valamint a teológiai akadémia képviselője.
A Zsinat a törvényhozásba nem tartozó feladatok időközi teljesítésére Zsinati Tanácsot választ. A Zsinati Tanács 12 taggal (6 tagját a Zsinati Elnökség képezi, 6 tagját pedig a Zsinat
választja titkos szavazással saját soraiból) az egyházkormányzó testülete, határoz minden olyan ügyben, mely az egyházat, mint egészet érinti, vagy amelyet az egyházmegyék a hatályos jogrend értelmében eléje terjesztenek.
A Zsinati Elnökség képviseli az egyházat és gondoskodik a Zsinat és Zsinati Tanács határozatainak végrehajtásáról, valamint az egyházkormányzat és egyházépítő munka minden ágában felügyel.

Zsinat tagjai

Zsinati bizottságok tagjai

Zsinati Tanács tagjai

Zsinati Elnökség tagjai

Intézmények

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház szerteágazó szolgálatának eredményesebb végzésére intézeteket és intézményeket hozott létre.

Egyházzene
Diakónia
Közoktatás
Cigánymisszió
Gyűjtemények

Egyházunkban működnek olyan szervezetek is, melyeket ne maz egyház hozott létre, de tevékenységük az egész egyházra kiterjed és létezésüket, illetve működésüket az egyház illetékes szerve elfogadta és jóváhagyta.

Firesz
Lelkészegyesület
Nőszövetség
Presbiteri Szövetség

Hitvallásaink

Egyházunk a Szentírás alapján áll. Történelmi hitvallásait, úgymint a Heidelbergi Kátét és a II. Helvét Hitvallást vallja. Ezek értelmében az Egyház egyedüli fejének a Jézus Krisztust ismeri el, és magát zsinat-presbiteri elvek szerint kormányozza. Ekképpen az Egyházat az egész világ református hitvallású egyházaival lelki közösség kapcsolja egybe. 

Heidelbergi Káté

II. Helvét Hitvallás

Törvénytár

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinata 2012-ben elrendelte „Hatályos egyházi jogszabályok hivatalos gyűjteménye" című jogtár kaidását. Az alábbi linken a 2013. január 1-jétől hatályos törvénytár és a Zsinat által jóváhagyott törvények egyaránt letölthetőek.

Egyházunk törvényei

Fiatal Reformátusok Szövetsége

A csend

…avagy egy belső szoba, külső kerttel… (részlet) A minap megengedtem magamnak egy kis tétlenséget. Ültem, és csak hallgattam a csendet. Az elmúlóban lévő levelek felemelkedtek ... ...

Isten és a szabályok

Életünk során talán nem is találkozunk nagyobb lázongással, mint amit a szabályok gondolata ellen tanúsítunk. Rendelkezések, amelyek korlátozzák szabadságunkat, leigáznak bennünket és büntetnek is. Nem ... ...

Elengedni a tartozást

Az elmúlt napokban elég sokat foglalkoztatott a harag és a bosszúvágy. Így leírva még sokkal rosszabbnak tűnik, mint a gondolataimban, de Isten előtt nincs értelme ... ...

Vezetőségi hírek 2021/II.

Az év második negyedében sem tétlenkedett a Firesz – Duna Mente vezetősége és munkatársi csapata. A vezetőség továbbra is hétfő esténként tartott online megbeszéléseket és havonta ... ...

Kiüresedett szeretet

Törvénykezés, parancsolatok, empátia, tolerancia. Ezekről a fogalmakról a modern keresztyén közvéleményben egy homályos képet látunk. Leggyakrabban ezen a freskón az első két szót feketébe bújt ... ...

Diakóniai Központ

PARTICIPÁCIA NA PROJEKTOCH z EŠIF a INÝCH aj mimo EŠIF

PARTICIPÁCIA NA PROJEKTOCH z EŠIF a INÝCH aj mimo EŠIF Por. číslo Operačný program a špecifický cieľ Poskytovateľ príspevku Názov/kód výzvy Názov projektu Identifikácia ... ...

Élő Reménység Konferencia

A gondozás lelki oldaláról és a veszteségek feldolgozásáról tartott konferenciát a Diakóniai Központ A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központja. november 21-23. között Élő reménység ... ...

Gondozói képzés indul!

Tisztelt Érdeklődők! Ezúton értesítjük Önöket, hogy a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központja gondozói képzést indít, elsősorban azok számára, akik november 1.-étől a Diakóniai ... ...

Diakóniai Érzékenyítő Nap Nagykeszin

Szolgálni, lehetőségeink szerint Istennek hála, megvalósult az első Diakóniai Érzékenyítő Nap, melynek a Nagykeszi Gyülekezet adott otthont. A Diakóniai Központ ezen új programjának a célja ... ...

Tanszergyűjtés 2018

A komáromi DK irodába 9:00-15:00 lehet az adományokat behozni hétköznaponként. A lelkészi hivatalokba az ottani nyitvatartási rend szerint. A gyűjtés augusztus végéig tart. ...