Isten igéje élő és ható

Kép: Isten igéje élő és ható

Január 27-én anyaországi és felvidéki református lelkipásztorok találkozójára került sor Budapesten, a Groupama Arénában, amelynek fő pontjait a 2023-as lelkipásztori hivatás évének záróprogramja és a 2024-es Élő Ige Évének nyitánya tette ki. Az eseményről Géresi Róberttel, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspökével beszélgetünk.

Nem tudunk az élő ige nélkül élni – Anyaországi és felvidéki lelkésztalálkozó Budapesten

Kép: Nem tudunk az élő ige nélkül élni – Anyaországi és felvidéki lelkésztalálkozó Budapesten

„Azért vagyunk itt, mert nem tudunk az élő ige nélkül élni. Nem is akarunk. Azért vagyunk itt, mert egymás nélkül sem tudunk, és nem is akarunk élni. A közös imádság, a közös meghallgatás, a közös igeolvasás, a közös igei értés és cselekvés áldásait keressük: ezért vagyunk itt” – hangsúlyozta Balog Zoltán püspök a Magyarországi Református Egyház Élő Ige Éve nyitó napján január 27-én.

A hitvalló krisztusi bizonyságtétel a legfontosabb – Évértékelő egyházunk püspökével

Kép: A hitvalló krisztusi bizonyságtétel a legfontosabb – Évértékelő egyházunk püspökével

A társadalmi nehézségek ellenére mind tágabb, mind szűkebb körben az elmúlt évben is folyt a munka és a szolgálat keresztyén közösségeinkben. A Magyar Református Egyház, az Ökumenikus Tanács, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház 2023-ban történt eseményeiről és a 2024-es esztendő terveiről beszélgettünk Géresi Róbert püspökkel.

Pályázat

Kép: Pályázat

Gellér és Bogya Református Egyházközség pályázatot ír ki az önálló lelkészi állás betöltésére.

Pályázat

Kép: Pályázat

A Komáromi Református Egyházközség pályázatot ír ki a Református Óvoda igazgatói állásának betöltésére.

Karácsony

Kép: Karácsony

Karácsony van, 2023 karácsonya. Ahányan vagyunk, annyiféle karácsonyra emlékszünk vissza, van, amire örömmel, szívesen, van, amire könnyek között. S talán ahányan vagyunk, annyiféle válasz születne arra a kérdésre, hogy minek az ünnepe a karácsony. Ambrus Erika ipolypásztó-garamsallói lelkipásztor karácsonyi gondolatai.

A karácsony valódi lényege

Kép: A karácsony valódi lényege

A karácsonnyal kapcsolatban általában idilli kép él bennünk. Hófödte táj, csillogó karácsonyfa, templomi istentisztelet, ünnepi dallamok, boldogan mosolygó család, kellemes ízek, illatok... Krchoné Géresi Tímea csécsi lelkipásztor ünnepi gondolatai.

A szeretet dátuma

Kép: A szeretet dátuma

Annak idején, amikor még képeslapot küldtünk karácsonyra szeretteinknek és barátainknak, de ma is, ha az internetes üzeneteinket, jókívánságainkat illusztráljuk, gyakori képként került és kerül elénk, a betlehemi csillagot követő tevegelő három király, vagy a szamárháton ülő és mellette bandukoló József. Ez egy igazán idilli kép. Ambrus Erika ipolypásztó-garamsallói lelkipásztor ünnepi gondolatai.

Ott maradni, csodát befogadni

Kép: Ott maradni, csodát befogadni

Karácsonyvárás idején nagyon sok településen betlehemes díszíti a nagyobb tereket. Látom, amint a gyermekes családok meg-megállnak a jászol előtt, és egy-két fotót készítenek róla, majd örvendezve továbbmennek.

Pályázat

Kép: Pályázat

A Rozsnyói Református Egyházközség pályázatot hirdet a Rozsnyói Református Egyházközség Iskolaközpontja igazgatói állásának betöltésére 2023. március 1-jétől.

Mit kínál a halál és az eljövendő élet?

Kép: Mit kínál a halál és az eljövendő élet?

Novemberben többet gondolunk az elmúlásra. Vágyunk a megbékélésre, a csöndre. Sok sebet hordozunk magunkban, és a halál a legnagyobb űrt okozza lelkünkben. Nem egy tárgy, egy eszköz elvesztése miatt szenvedünk, amely pótolható. A temetőkben szeretteink elvesztésének fájdalmával nézünk szembe újra és újra.

Történetünk

Az első világháborút követő területi változások tették szükségessé, hogy Csehszlovákiába szakadt református gyülekezetek önálló egyetemes egyházat szervezzenek. Az akkori neve szerint Csehszlovákiai Református Egyetemes Egyházat három egyházkerület alkotta. Az egyház 10 egyházmegyét tömörített, melyekben az 1930-as népszámlálás szerint 216.662 lélek élt.

Bővebben

Szervezet

Egyházunk önálló és teljes jogú tagjává válik az, aki legalább kétévi előkészület után, 13–14. életévében a konfirmációi fogadalmat letette, vagy aki felnőttként hitéről a gyülekezet előtt nyilvánosan vallást tett, akit az egyházba befogadtak és az állandó lakhelye szerint illetékes egyházközségben gyakorolja vallását, cselekvőleg részt vesz egyházunk munkájában, és folyamatosan hozzájárul egyházunk terheinek hordozásához.

 

Egyházközségek

Az egyháztagok a református keresztyén hit közös gyakorlása céljából, a megfelelő szolgálati körülmények és Isten Igéje rendszeres hirdetésének biztosítása érdekében egyházközségekbe szerveződnek.

Egyházközségek címtára

 

Egyházmegyék

Több egyházközségnek igazgatás és az egyházi élet fejlesztése céljából történő egyesülése alkotja az egyházmegyét. Egyházunkban jelenleg kilenc egyházmegye található.

Egyházmegyék címtára

 

Egyetemes Egyház

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház törvényhozó és legfőbb végrehajtó testülete a Zsinat. A Zsinatot az egyházközségek által megválasztott 36 képviselő, a Zsinati Elnökség tagjai, valamint a teológiai akadémia képviselője.
A Zsinat a törvényhozásba nem tartozó feladatok időközi teljesítésére Zsinati Tanácsot választ. A Zsinati Tanács 12 taggal (6 tagját a Zsinati Elnökség képezi, 6 tagját pedig a Zsinat
választja titkos szavazással saját soraiból) az egyházkormányzó testülete, határoz minden olyan ügyben, mely az egyházat, mint egészet érinti, vagy amelyet az egyházmegyék a hatályos jogrend értelmében eléje terjesztenek.
A Zsinati Elnökség képviseli az egyházat és gondoskodik a Zsinat és Zsinati Tanács határozatainak végrehajtásáról, valamint az egyházkormányzat és egyházépítő munka minden ágában felügyel.

Zsinat tagjai

Zsinati bizottságok tagjai

Zsinati Tanács tagjai

Zsinati Elnökség tagjai

Intézmények

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház szerteágazó szolgálatának eredményesebb végzésére intézeteket és intézményeket hozott létre.

Egyházzene
Diakónia
Közoktatás
Cigánymisszió
Gyűjtemények

Egyházunkban működnek olyan szervezetek is, melyeket ne maz egyház hozott létre, de tevékenységük az egész egyházra kiterjed és létezésüket, illetve működésüket az egyház illetékes szerve elfogadta és jóváhagyta.

Firesz
Lelkészegyesület
Nőszövetség
Presbiteri Szövetség

Hitvallásaink

Egyházunk a Szentírás alapján áll. Történelmi hitvallásait, úgymint a Heidelbergi Kátét és a II. Helvét Hitvallást vallja. Ezek értelmében az Egyház egyedüli fejének a Jézus Krisztust ismeri el, és magát zsinat-presbiteri elvek szerint kormányozza. Ekképpen az Egyházat az egész világ református hitvallású egyházaival lelki közösség kapcsolja egybe. 

Heidelbergi Káté

II. Helvét Hitvallás

Törvénytár

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinata 2012-ben elrendelte „Hatályos egyházi jogszabályok hivatalos gyűjteménye" című jogtár kaidását. Az alábbi linken a 2013. január 1-jétől hatályos törvénytár és a Zsinat által jóváhagyott törvények egyaránt letölthetőek.

Egyházunk törvényei