Rendkívüli választás eredménye

A Pozsonyi Református Egyházmegye rendkívüli választásával kapcsolatban a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Egyetemes Választási Bizottsága közleményét tesszük közzé.

Csendesen élve tette a dolgát – Emlékkonferencia Csémy Lajos professzor tiszteletére

Kép: Csendesen élve tette a dolgát – Emlékkonferencia Csémy Lajos professzor tiszteletére

„Csendes ember volt. Csendesen élt és csendesen tette a maga dolgát. Azt az isteni szeretetet hirdette, amelyet megélt és megtapasztalt a saját életében. Egy egész generációnyi felvidéki református lelkész számára adott útmutatást teológiai tanárként“ – összegezte áhítatában Csémy Lajos professzor életét és szolgálatát Géresi Róbert püspök a Prágában június 27-én megtartott emlékkonferencián.

Elszakítottság után talpra állás – Száz évnyi élni akarás

Kép: Elszakítottság után talpra állás – Száz évnyi élni akarás

„Ahogyan az életben gyakran megtörténik, a nem kívánt gyermek szeretett gyermekké válik. Így vagyunk ezzel mi is. A felvidéki református egyházunkat megszerettük. Bánata mindannyiunk bánata. Sikere mindannyiunk öröme. Jó szándékkal építjük, aggódva kísérjük” – mondta Géresi Róbert püspök a lévai református templomban június 17-én megtartott emlékzsinaton.

Százéves az egyházunk 3. rész

Kép: Százéves az egyházunk 3. rész

Befejeződött a lévai alkotmányozó zsinat. A három egyházkerület képviselői azzal a meggyőződéssel tértek haza Léváról, hogy elvégezték a vállalt feladatukat, a református egyház immár elfogadott egyház lesz Csehszlovákiában. Rendbe kellett tenni a zsinat jegyzőkönyvét és letisztázni magát a törvénytárat.

Százéves az egyházunk 2. rész

Kép: Százéves az egyházunk 2. rész

1923. június 17-én megnyílt Léván a törvényhozó zsinat. A tárgyalási anyagon, azaz a törvénytáron már hónapokkal azelőtt elkezdtek dolgozni a zsinat-előkészítő bizottság tagjai. A tervezetek elkészültek, és összegyházi konzultációt tartottak a törvénytárról.

Százéves az egyházunk 1. rész

Kép: Százéves az egyházunk 1. rész

Idén emlékezünk a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház megalakulásának 100. évfordulójára, az 1923. június 17-én megnyílt lévai zsinatra, ahol eleink kimondták, hogy létrejött a Szlovenszkói és Kárpátaljai Egyetemes Református Egyház.

Lelkésztovábbképzés az eszkatológia jegyében

Kép: Lelkésztovábbképzés az eszkatológia jegyében

Eszkatológia címmel szervezte meg egyetemes egyházi lelkésztovábbképzőjét a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház közösen a Kulturális és Közművelődési Központtal május 30. és június 2. között Berekfürdőn, a Megbékélés Házában. A hét magyar és két szlovák egyházmegyéből mintegy 150 lelkész vett részt.

Gyászjelentés

91. életévében 2023. június 1-jén elhunyt Štefan Šipoš (1931. augusztus 11. – 2023. június 1.) nyugalmazott református lelkipásztor.

Én vagyok az Élet Kenyere – Szeretethíd felvidéki megnyitó 2023

Kép: Én vagyok az Élet Kenyere – Szeretethíd felvidéki megnyitó 2023

„Én vagyok az élet kenyere." Akár ez a jézusi kijelentés is lehetett volna az idei Szeretethíd mottója, mert az egész tevékenység és program a sütés, a kenyér és annak bibliai jelentése körül zajlott.

Ülésezett a Zsinat

Kép: Ülésezett a Zsinat

Rimaszombatban, a Csillagházban ülésezett Egyetemes Egyházunk Zsinata május 13-án, ahol a X. ülésszak 4. ülésén a püspöki és főgondnoki jelentésen kívül az egyes szolgálati területek vezetői is beszámoltak az elmúlt év munkájáról.

Temetés

Kép: Temetés

Az elmúlt év októberében életének 99. évében elhunyt Csémy Lajosnak, a Károly Egyetem Evangélikus Teológiai Fakultás nyugalmazott professzorának a temetésére 2023. április 22-én, szombaton kerül sor Tanyon.

Történetünk

Az első világháborút követő területi változások tették szükségessé, hogy Csehszlovákiába szakadt református gyülekezetek önálló egyetemes egyházat szervezzenek. Az akkori neve szerint Csehszlovákiai Református Egyetemes Egyházat három egyházkerület alkotta. Az egyház 10 egyházmegyét tömörített, melyekben az 1930-as népszámlálás szerint 216.662 lélek élt.

Bővebben

Szervezet

Egyházunk önálló és teljes jogú tagjává válik az, aki legalább kétévi előkészület után, 13–14. életévében a konfirmációi fogadalmat letette, vagy aki felnőttként hitéről a gyülekezet előtt nyilvánosan vallást tett, akit az egyházba befogadtak és az állandó lakhelye szerint illetékes egyházközségben gyakorolja vallását, cselekvőleg részt vesz egyházunk munkájában, és folyamatosan hozzájárul egyházunk terheinek hordozásához.

 

Egyházközségek

Az egyháztagok a református keresztyén hit közös gyakorlása céljából, a megfelelő szolgálati körülmények és Isten Igéje rendszeres hirdetésének biztosítása érdekében egyházközségekbe szerveződnek.

Egyházközségek címtára

 

Egyházmegyék

Több egyházközségnek igazgatás és az egyházi élet fejlesztése céljából történő egyesülése alkotja az egyházmegyét. Egyházunkban jelenleg kilenc egyházmegye található.

Egyházmegyék címtára

 

Egyetemes Egyház

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház törvényhozó és legfőbb végrehajtó testülete a Zsinat. A Zsinatot az egyházközségek által megválasztott 36 képviselő, a Zsinati Elnökség tagjai, valamint a teológiai akadémia képviselője.
A Zsinat a törvényhozásba nem tartozó feladatok időközi teljesítésére Zsinati Tanácsot választ. A Zsinati Tanács 12 taggal (6 tagját a Zsinati Elnökség képezi, 6 tagját pedig a Zsinat
választja titkos szavazással saját soraiból) az egyházkormányzó testülete, határoz minden olyan ügyben, mely az egyházat, mint egészet érinti, vagy amelyet az egyházmegyék a hatályos jogrend értelmében eléje terjesztenek.
A Zsinati Elnökség képviseli az egyházat és gondoskodik a Zsinat és Zsinati Tanács határozatainak végrehajtásáról, valamint az egyházkormányzat és egyházépítő munka minden ágában felügyel.

Zsinat tagjai

Zsinati bizottságok tagjai

Zsinati Tanács tagjai

Zsinati Elnökség tagjai

Intézmények

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház szerteágazó szolgálatának eredményesebb végzésére intézeteket és intézményeket hozott létre.

Egyházzene
Diakónia
Közoktatás
Cigánymisszió
Gyűjtemények

Egyházunkban működnek olyan szervezetek is, melyeket ne maz egyház hozott létre, de tevékenységük az egész egyházra kiterjed és létezésüket, illetve működésüket az egyház illetékes szerve elfogadta és jóváhagyta.

Firesz
Lelkészegyesület
Nőszövetség
Presbiteri Szövetség

Hitvallásaink

Egyházunk a Szentírás alapján áll. Történelmi hitvallásait, úgymint a Heidelbergi Kátét és a II. Helvét Hitvallást vallja. Ezek értelmében az Egyház egyedüli fejének a Jézus Krisztust ismeri el, és magát zsinat-presbiteri elvek szerint kormányozza. Ekképpen az Egyházat az egész világ református hitvallású egyházaival lelki közösség kapcsolja egybe. 

Heidelbergi Káté

II. Helvét Hitvallás

Törvénytár

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinata 2012-ben elrendelte „Hatályos egyházi jogszabályok hivatalos gyűjteménye" című jogtár kaidását. Az alábbi linken a 2013. január 1-jétől hatályos törvénytár és a Zsinat által jóváhagyott törvények egyaránt letölthetőek.

Egyházunk törvényei

Fiatal Reformátusok Szövetsége

Koppanások

Kimentem sétálni. Jólesett, hogy szemergett az eső. Tapasztalt kísérő módjára nagyon tapintatosan, nagyon diszkréten tette ezt. Érezhető volt, nem akarja, hogy miatta […] ...

Hétköznap

Rámsötétedett. Újra. Már üresek a termek. Körülöttem papírlapokon betűk, számok, …életek. Esetté zsugorított hideg ismeret. Hirtelen én is fázni kezdek. Aztán, ahogy […] ...

Életképek – avagy történetek, melyekből az életet tanultam

Találkozásom Istennel Bevezetésként annyit szeretnék elmondani, hogy apukám katolikus, anyukám református. Mikor megszülettem, nem kereszteltek meg, mert nem tudták eldönteni, mire kereszteljenek. […] ...

Életképek – avagy történetek, melyekből az életet tanultam

„Te azért, fiam, erősödjél meg a kegyelemben, amely Krisztus Jézusban van.” (2Tim 2,1) „Látom, a gitár felkeltette az érdeklődésedet” – mondta mosolyogva […] ...

A mennyei torta

Ki ne szeretné a tortákat? A szülinapok elengedhetetlen kellékei, de nem valószínű, hogy az év bármely más szakaszában is találkoznánk velük. Az […] ...