Az istentelenség (ateizmus), mint egy veszteséges élet útvesztője

Kép: Az istentelenség (ateizmus), mint egy veszteséges élet útvesztője

A népszámlálás kapcsán az istentelenség hangja erőteljesen nekifeszült az hívők táborának, a hitetlenség vállalására biztatva őket. De az egyház most sem rendül meg e szenzációhajhász „fecsegés” előtt, mert Krisztus az alapja.

Pályázat

Tornaljai Református Egyházközség pályázatot hirdet a Református Óvoda igazgatói állásának betöltésére 2021. március 1-től. Jelentkezési határidő 2021. február 15.

Isten nem feledkezik el gyermekeiről – Egy gyűjtés eredménye

Három hónap alatt közel 69 ezer euró gyűlt össze az elmúlt évben elhunyt Tóth Árpád lelkipásztor özvegyének és árván maradt három gyermeke támogatása céljából. A gyűjtést a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinati Elnöksége hirdette meg.

Korlátozták az egyházi szertartásokon való részvételt is

A Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatala a koronavírus-járvány terjedésének meggátolása érdekében a 2021. január 1-jén kiadott rendeletében hat személyben határozta meg a temetéseken, a keresztelőkön és a házasságkötéseken való résztvevők számát.

Szeretnünk kell egyházunkat, hisz az Isten is szereti

Kép: Szeretnünk kell egyházunkat, hisz az Isten is szereti

Az anyaegyházközségek presbitériumai Géresi Róbert abaújszinai lelkipásztort választották meg a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspökének a 2021-es évtől induló új, hatéves választási ciklusra. Ennek apropóján beszélgettünk Egyházunk új vezetőjével a reformátusság szerepéről, a református egyház küldetéséről és az új választási periódus feladatairól.

Ismét tilos nyilvános istentiszteleteket tartani

A szlovák kormány a koronavírus-járvány terjedése miatt hozott, 2021. január 1-jén életbe lépett legújabb rendelkeze értelmében – mely szerint tilos nyilvános istentiszteleteket tartani – január 24-ig zárva maradnak a templomok.

Már a Lévai járásban sem lehet istentiszteleteket tartani

A Lévai Regionális Közegészségügyi Hivatal rendelete alapján 2020. december 30-tól tilos istentiszteleteket tartani a Lévai járás területén.

Újabb járásokban tiltották be az istentiszteletek megtartását

December 23-ától tilos istentiszeletet tartani a Rimaszombati, a Nagyrőcei és a Losonci járásban. Erről az illetékes Regionális Közegészségügyi Hivatalok rendeletben adtak tájékoztatást.

Karácsonyi körlevél

„Figyelmünket fordítsuk az eljövendő Jézus Krisztus felé, aki megígérte visszajövetelét. Kihasználva a családi környezet adta lehetőségeket, éljük meg az Isten gondoskodó, emberi életünket és a világot átformálni akaró kegyelmét ebben a szűk körben“ – olvasható a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinatának leköszönő elnökeinek karácsonyi karácsonyi körlevelében.

Hittel és imádkozva szolgálni

Kép: Hittel és imádkozva szolgálni

2020 őszén tisztújítás zajlott az egyházunkban, így egy ciklus lezárul, januártól pedig kezdetét veszi egy új. A jelenleg még hivatalban lévő vezetőség tagjai is átadják helyüket azoknak, akik utánuk lépnek a szolgálatba. Ebből az alkalomból beszélgettünk Fazekas László püspökkel és Fekete Vince főgondnokkal.

Megújult a Kálvinista Szemle

Kép: Megújult a Kálvinista Szemle

Egyházunk központi folyóirata a Kálvinista Szemle 2021 januárjától magazinformában, új arculattal, színes köntösben, 32 oldal terjedelemben jelenik meg. Ezt a változást már a 2020-as év decemberi számában is tapasztalhatjuk.

Történetünk

Az első világháborút követő területi változások tették szükségessé, hogy Csehszlovákiába szakadt református gyülekezetek önálló egyetemes egyházat szervezzenek. Az akkori neve szerint Csehszlovákiai Református Egyetemes Egyházat három egyházkerület alkotta. Az egyház 10 egyházmegyét tömörített, melyekben az 1930-as népszámlálás szerint 216.662 lélek élt.

Bővebben

Szervezet

Egyházunk önálló és teljes jogú tagjává válik az, aki legalább kétévi előkészület után, 13–14. életévében a konfirmációi fogadalmat letette, vagy aki felnőttként hitéről a gyülekezet előtt nyilvánosan vallást tett, akit az egyházba befogadtak és az állandó lakhelye szerint illetékes egyházközségben gyakorolja vallását, cselekvőleg részt vesz egyházunk munkájában, és folyamatosan hozzájárul egyházunk terheinek hordozásához.

 

Egyházközségek

Az egyháztagok a református keresztyén hit közös gyakorlása céljából, a megfelelő szolgálati körülmények és Isten Igéje rendszeres hirdetésének biztosítása érdekében egyházközségekbe szerveződnek.

Egyházközségek címtára

 

Egyházmegyék

Több egyházközségnek igazgatás és az egyházi élet fejlesztése céljából történő egyesülése alkotja az egyházmegyét. Egyházunkban jelenleg kilenc egyházmegye található.

Egyházmegyék címtára

 

Egyetemes Egyház

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház törvényhozó és legfőbb végrehajtó testülete a Zsinat. A Zsinatot az egyházközségek által megválasztott 36 képviselő, a Zsinati Elnökség tagjai, valamint a teológiai akadémia képviselője.
A Zsinat a törvényhozásba nem tartozó feladatok időközi teljesítésére Zsinati Tanácsot választ. A Zsinati Tanács 12 taggal (6 tagját a Zsinati Elnökség képezi, 6 tagját pedig a Zsinat
választja titkos szavazással saját soraiból) az egyházkormányzó testülete, határoz minden olyan ügyben, mely az egyházat, mint egészet érinti, vagy amelyet az egyházmegyék a hatályos jogrend értelmében eléje terjesztenek.
A Zsinati Elnökség képviseli az egyházat és gondoskodik a Zsinat és Zsinati Tanács határozatainak végrehajtásáról, valamint az egyházkormányzat és egyházépítő munka minden ágában felügyel.

Zsinat tagjai

Zsinati bizottságok tagjai

Zsinati Tanács tagjai

Zsinati Elnökség tagjai

Intézmények

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház szerteágazó szolgálatának eredményesebb végzésére intézeteket és intézményeket hozott létre.

Egyházzene
Diakónia
Közoktatás
Cigánymisszió
Gyűjtemények

Egyházunkban működnek olyan szervezetek is, melyeket ne maz egyház hozott létre, de tevékenységük az egész egyházra kiterjed és létezésüket, illetve működésüket az egyház illetékes szerve elfogadta és jóváhagyta.

Firesz
Lelkészegyesület
Nőszövetség
Presbiteri Szövetség

Hitvallásaink

Egyházunk a Szentírás alapján áll. Történelmi hitvallásait, úgymint a Heidelbergi Kátét és a II. Helvét Hitvallást vallja. Ezek értelmében az Egyház egyedüli fejének a Jézus Krisztust ismeri el, és magát zsinat-presbiteri elvek szerint kormányozza. Ekképpen az Egyházat az egész világ református hitvallású egyházaival lelki közösség kapcsolja egybe. 

Heidelbergi Káté

II. Helvét Hitvallás

Törvénytár

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinata 2012-ben elrendelte „Hatályos egyházi jogszabályok hivatalos gyűjteménye" című jogtár kaidását. Az alábbi linken a 2013. január 1-jétől hatályos törvénytár és a Zsinat által jóváhagyott törvények egyaránt letölthetőek.

Egyházunk törvényei

Fiatal Reformátusok Szövetsége

Ne hagyd veszni az adód 2%-át

Adód 2% százalékának felajánlása neked semmibe sem kerül, a mi szolgálatunkat viszont nagy mértékben segíti. Ne hagyd elveszni! Legfőbb célunk a Jézus Krisztusról szóló Evangélium ... ...

Isten ajándéka

(részlet) Rengeteg ember fél, szorong és aggódik. A bizonytalanság bekúszott volna mindannyiunk életébe? Elfeledkeztünk volna Isten ajándékairól? Isten  azt ígéri, hogy minden szükségünket betölti (nem ... ...

Távol

Hátra lépsz két lépést.Védelemből. Féltésből.Egy időre távol kerül a világod.Hirtelen több lesz a csend, s lassan te is lecsendesedsz. Ahogy egyre többet ... ...

Egy nem mindennapi éjjel

Október 30-án jó pár felvidéki református (is) fiatal egy nem mindennapi alkalmon vehetett részt. Több szempontból is más volt, mint az eddigi Kárpát-medencei Református Ifjúsági ... ...

Új vezetőség a Firesz – Duna Mente élén

November 7-én megtartottuk az új szavazást és megválasztottuk az öt új vezetőségi tagot és a kéttagú ellenőrző bizottságot. Ahogy azt tudjátok, ez a második szavazás ... ...

Diakóniai Központ

Élő Reménység Konferencia

A gondozás lelki oldaláról és a veszteségek feldolgozásáról tartott konferenciát a Diakóniai Központ A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központja. november 21-23. között Élő reménység ... ...

Gondozói képzés indul!

Tisztelt Érdeklődők! Ezúton értesítjük Önöket, hogy a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központja gondozói képzést indít, elsősorban azok számára, akik november 1.-étől a Diakóniai ... ...

Diakóniai Érzékenyítő Nap Nagykeszin

Szolgálni, lehetőségeink szerint Istennek hála, megvalósult az első Diakóniai Érzékenyítő Nap, melynek a Nagykeszi Gyülekezet adott otthont. A Diakóniai Központ ezen új programjának a célja ... ...

Tanszergyűjtés 2018

A komáromi DK irodába 9:00-15:00 lehet az adományokat behozni hétköznaponként. A lelkészi hivatalokba az ottani nyitvatartási rend szerint. A gyűjtés augusztus végéig tart. ...

FELHÍVÁS gondozói/gondozási kérvények benyújtására

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központja lehetőséget kínál a gyülekezeti tagoknak, hogy bekapcsolódjanak a házi gondozói szolgálat 2018 szeptemberétől induló országos keresletorientált programjába a ... ...