Biztos tudás és erős hit – A Kárpát-medencei református iskolák közös ünnepélyes a tanévnyitója

Kép: Biztos tudás és erős hit – A Kárpát-medencei református iskolák közös ünnepélyes a tanévnyitója

Szeptember 17-én tizenegy év után ismét a Felvidék adott otthont a Kárpát-medencei Református Tanévnyitónak. A rimaszombati református templomban ünnepi istentiszteleten harmincnégy oktatási intézény képviseltette magát.

Requiescat in pace II. Erzsébet!

Egyházunk is az összemberiség szomorú pillanataként fogadta a hírt, miszerint 2022. szeptember 8-án visszaadta lelkét Teremtőjének a Brit Nemzetközösség uralkodója, a Church of England, azaz az angliai anglikán egyház feje, Őfelsége II. Erzsébet királynő.

Állásajánlat

A Hetényi Református Egyházközség a pedagógusokról és hivatásos alkalmazottakról SZK Tt.138/2019. sz. törvény, valamint a vonatkozó törvények kiegészítéséről és módosításáról szóló előírások alapján óvodapedagógusi állást hirdet a 2022. szeptember 1-vel nyíló oktatási intézményébe, a Gólyavár Református Óvodába.

Hit és szenvedés

Kép: Hit és szenvedés

Győzedelmes hittel a szenvedéseken át címmel szervezte meg két év kihagyás után június 7. és 10. között országos lelkésztovábbképzőjét a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Berekfürdőn. A Megbékélés Háza Református Konferenciaközpontban megtartott alkalmon közel 150 lelkész vett rész.

Az igazi szabadság a szeretetben való szolgálat – Szeretethíd 2022

Kép: Az igazi szabadság a szeretetben való szolgálat –  Szeretethíd 2022

Az idén Rimaszombat adott otthont a Szeretethíd felvidéki megnyitójának, melynek keretében ünnepélyesen átadták a Petőfi-házban működő Cédrus szociális ruhaboltot és élelmiszerbankot. A május 27-én megtartott rendezvény védnökségét Nagy Ákos Róbert esperes és Szabó Krisztián építészmérnök, a pokorágyi gyülekezet gondnoka vállalta el.

Az idén Rimaszombat ad otthont a Szeretethíd felvidéki megnyitójának

Kép: Az idén Rimaszombat ad otthont a Szeretethíd felvidéki megnyitójának

A tavalyi járványhelyzet által befolyásolt Református Önkéntes Napok után a Szeretethíd ismét visszatér a megszokott kerékvágásba. A már hagyományossá vált felvidéki megnyitóra idén a Rimaszombati Református Egyházközség területén kerül sor május 27-én.

Egy találkozó emlékére

Kép: Egy találkozó emlékére

2022. május 7-én Rimaszombatban került sor arra az emlékkonferenciára, amely a 2001. október 19-én, Mádl Ferenc Magyarország és Schuster Rudolf Szlovákia akkori köztársasági elnökének Erdélyi Gézával, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház korábbi püspökével a rimaszombati református parókián történt találkozójának kívánt emléket állítani.

Szeretethíd 2022

Kép: Szeretethíd 2022

Tizennegyedik alkalommal szervezik meg a Szeretethídat, a Kárpát-medencei református önkéntesek napját. A felvidéki megnyitóra május 27-én kerül sor. Az idei jelmondat: „Szeretethíd Kárpátaljáért”. A jelentkezéseket a szervezők május közepéig várják a www.szeretethid.hu honlapon.

Missziói konferencia holland reformátusokkal - Teljesíteni a krisztusi parancsot

Kép: Missziói konferencia holland reformátusokkal - Teljesíteni a krisztusi parancsot

„Kövess engem“ címmel nemzetközi konferenciát szervezett április 20. és 25. között a hollandiai és a szlovákiai református lelkészek számára a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Kassán, a Református Kulturális Központban. A külföldi vendégeknek lehetőségük nyílt megtapasztalni a menekültválság kezelését a szlovák-ukrán határon, valamint ellátogattak Barkára, a Biztos Kezdet Házhoz is.

Nagypéntek zsoltára

Kép: Nagypéntek zsoltára

Nagypéntek szenvedése a vér, a fájdalom, az elhagyatottság, a megtagadás, az árulás ellenére mégis a kereszt diadala lett. Ezt az evangéliumi jó hírt hirdetjük emlékezve a Megváltónk értünk vállalt helyettes áldozatára – olvasható Karvansky Mónikának, az Ausztriai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat lelkészének nagypénteki üzenetében.

A járvány miatt kevésbé volt aktív az elmúlt év

Kép: A járvány miatt kevésbé volt aktív az elmúlt év

A Zsinat lelkészszenteléssel és a Pálóci Czinke István-díj átadásával egybekötött nyitó ünnepi istentisztelettel kezdődött, amely másnap munkaüléssel folytatódott a Csillagházban. A napirendi pontokat a püspöki és az egyház szervezeteinek az elmúlt évről szóló jelentések tették ki. A zsinati tagok egyhangúlag megszavazták az új Református énekeskönyv bevezetését.

Történetünk

Az első világháborút követő területi változások tették szükségessé, hogy Csehszlovákiába szakadt református gyülekezetek önálló egyetemes egyházat szervezzenek. Az akkori neve szerint Csehszlovákiai Református Egyetemes Egyházat három egyházkerület alkotta. Az egyház 10 egyházmegyét tömörített, melyekben az 1930-as népszámlálás szerint 216.662 lélek élt.

Bővebben

Szervezet

Egyházunk önálló és teljes jogú tagjává válik az, aki legalább kétévi előkészület után, 13–14. életévében a konfirmációi fogadalmat letette, vagy aki felnőttként hitéről a gyülekezet előtt nyilvánosan vallást tett, akit az egyházba befogadtak és az állandó lakhelye szerint illetékes egyházközségben gyakorolja vallását, cselekvőleg részt vesz egyházunk munkájában, és folyamatosan hozzájárul egyházunk terheinek hordozásához.

 

Egyházközségek

Az egyháztagok a református keresztyén hit közös gyakorlása céljából, a megfelelő szolgálati körülmények és Isten Igéje rendszeres hirdetésének biztosítása érdekében egyházközségekbe szerveződnek.

Egyházközségek címtára

 

Egyházmegyék

Több egyházközségnek igazgatás és az egyházi élet fejlesztése céljából történő egyesülése alkotja az egyházmegyét. Egyházunkban jelenleg kilenc egyházmegye található.

Egyházmegyék címtára

 

Egyetemes Egyház

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház törvényhozó és legfőbb végrehajtó testülete a Zsinat. A Zsinatot az egyházközségek által megválasztott 36 képviselő, a Zsinati Elnökség tagjai, valamint a teológiai akadémia képviselője.
A Zsinat a törvényhozásba nem tartozó feladatok időközi teljesítésére Zsinati Tanácsot választ. A Zsinati Tanács 12 taggal (6 tagját a Zsinati Elnökség képezi, 6 tagját pedig a Zsinat
választja titkos szavazással saját soraiból) az egyházkormányzó testülete, határoz minden olyan ügyben, mely az egyházat, mint egészet érinti, vagy amelyet az egyházmegyék a hatályos jogrend értelmében eléje terjesztenek.
A Zsinati Elnökség képviseli az egyházat és gondoskodik a Zsinat és Zsinati Tanács határozatainak végrehajtásáról, valamint az egyházkormányzat és egyházépítő munka minden ágában felügyel.

Zsinat tagjai

Zsinati bizottságok tagjai

Zsinati Tanács tagjai

Zsinati Elnökség tagjai

Intézmények

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház szerteágazó szolgálatának eredményesebb végzésére intézeteket és intézményeket hozott létre.

Egyházzene
Diakónia
Közoktatás
Cigánymisszió
Gyűjtemények

Egyházunkban működnek olyan szervezetek is, melyeket ne maz egyház hozott létre, de tevékenységük az egész egyházra kiterjed és létezésüket, illetve működésüket az egyház illetékes szerve elfogadta és jóváhagyta.

Firesz
Lelkészegyesület
Nőszövetség
Presbiteri Szövetség

Hitvallásaink

Egyházunk a Szentírás alapján áll. Történelmi hitvallásait, úgymint a Heidelbergi Kátét és a II. Helvét Hitvallást vallja. Ezek értelmében az Egyház egyedüli fejének a Jézus Krisztust ismeri el, és magát zsinat-presbiteri elvek szerint kormányozza. Ekképpen az Egyházat az egész világ református hitvallású egyházaival lelki közösség kapcsolja egybe. 

Heidelbergi Káté

II. Helvét Hitvallás

Törvénytár

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinata 2012-ben elrendelte „Hatályos egyházi jogszabályok hivatalos gyűjteménye" című jogtár kaidását. Az alábbi linken a 2013. január 1-jétől hatályos törvénytár és a Zsinat által jóváhagyott törvények egyaránt letölthetőek.

Egyházunk törvényei

Fiatal Reformátusok Szövetsége

A mennyei torta

Ki ne szeretné a tortákat? A szülinapok elengedhetetlen kellékei, de nem valószínű, hogy az év bármely más szakaszában is találkoznánk velük. Az […] ...

„Mert jó az Úr...”

„Az elmúlt évem tele volt mélységekkel és magaslatokkal. Ezekben a helyzetekben nagyon sok erőt tudtam meríteni az éves igémből, ami Jób könyvében […] ...

Séta

Zöldeskék színű volt. Aztán világos, tiszta zöld és türkiz. Már akkor mosoly ült az arcomon, mikor a forgalmas útról befordultam a platánokkal […] ...

Süss fel nap!

„Még nem látják a napfényt, bár az ragyog a fellegek mögött, de szél támad, és kitisztul.” (Jób 37,21) Egy rosszul sikerült nap […] ...

Lelki nap a Tompa Mihály Református Gimnáziumban

Június 6-án, hétfőn, pünkösd alkalmából lelki nap volt a rimaszombati Tompa Mihály Református Gimnáziumban. Egy bő kétórás előadásra voltunk meghíva, hogy meséljünk […] ...

Diakóniai Központ

PARTICIPÁCIA NA PROJEKTOCH z EŠIF a INÝCH aj mimo EŠIF

PARTICIPÁCIA NA PROJEKTOCH z EŠIF a INÝCH aj mimo EŠIF Por. číslo Operačný program a špecifický cieľ Poskytovateľ príspevku Názov/kód výzvy Názov projektu Identifikácia ... ...

Élő Reménység Konferencia

A gondozás lelki oldaláról és a veszteségek feldolgozásáról tartott konferenciát a Diakóniai Központ A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központja. november 21-23. között Élő reménység ... ...

Gondozói képzés indul!

Tisztelt Érdeklődők! Ezúton értesítjük Önöket, hogy a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központja gondozói képzést indít, elsősorban azok számára, akik november 1.-étől a Diakóniai ... ...

Diakóniai Érzékenyítő Nap Nagykeszin

Szolgálni, lehetőségeink szerint Istennek hála, megvalósult az első Diakóniai Érzékenyítő Nap, melynek a Nagykeszi Gyülekezet adott otthont. A Diakóniai Központ ezen új programjának a célja ... ...

Tanszergyűjtés 2018

A komáromi DK irodába 9:00-15:00 lehet az adományokat behozni hétköznaponként. A lelkészi hivatalokba az ottani nyitvatartási rend szerint. A gyűjtés augusztus végéig tart. ...