Szeretet, szolgálat, szeretetszolgálat - Interjú Ibos Henriettel, a Diakóniai Központ igazgatójával

Egyházunkban a Diakóniai Központ munkatársai nap mint nap a szeretetszolgálat jegyében fáradoznak. A házi gondozói szolgálat beindításával 2016 óta az általuk alkalmazott hetvennégy szakképzett ápoló több mint nyolcvan rászoruló ember mindennapjáról gondoskodik harmincnégy helyen az ország több pontján. Ibos Henriettet, a Diakóniai Központ igazgatóját kérdeztük.

Választ kell adni a kihívásokra

Kép: Választ kell adni a kihívásokra

Erdélyi Géza nyugalmazott református püspök április 2-án töltötte be a 81. életévét. Előző beszélgetésünk a Pálóczi-Czinke István-díj apropóján készült, amelyet pár hónappal korábban vett át az Egyetemes Egyház vezetésétől Rimaszombatban. Az idén megkapta a Magyar Örökség-díjat is, amellyel mintegy húszra bővült eddigi kitüntetéseinek és elismeréseinek a száma.

Ne semmittevéssel teljenek a kegyelemből kapott évek

Sokoldalú közösségépítő szolgálatáért Magyar Örökség-díjban részesült Erdélyi Géza nyugalmazott református püspök. Pár hónappal korábban, pedig megkapta a Szlovákiai Református Keresztyén Egyháztól vehette át a Pálóczi Czinke István-díjat. Annak ellenére, hogy április másodikán már a nyolcvanegyedik életévét is betöltötte, de szellemileg még mindig friss, jelenleg is két könyvön dolgozik.

Mindig úton – Emlékezés Uwe Martin Schmidt német missziós lelkipásztorra

Uwe Martin Schmidt német missziós lelkipásztor halálának 10. évfordulója alkalmából emlék-szimpóziumra került sor március 27-én a Selye János Egyetem Református Teológiai Kara, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Pozsonyi Egyházmegyéje és a Calvin János Teológiai Akadémia közös szervezésében Jókán, a Betlehem Missziós Központban.

Magyar Örökség-díjas lett Erdélyi Géza nyugalmazott református püspök

Kép: Magyar Örökség-díjas lett Erdélyi Géza nyugalmazott református püspök

Sokoldalú közösségépítő szolgálatáért 2018. március 24-én Magyar Örökség-díjban részesült a nyolcvanadik életévében járó Erdélyi Géza nyugalmazott református püspök.

Pályázat

A Gömöri Református Egyházmegye Esperesi Hivatala – a Jánosi Református Egyházközség (980 01 Jánosi – Rimavské Janovce 300.) presbitériumának határozata alapján – pályázatot hirdet a Jánosi Református Egyházközség, mint anyaegyházközség lelkészi állásának betöltésére. A Jánosi Református Egyházközség parókiális körzetéhez tartozik még a Pálfalai Református Egyházközség, mint leányegyházközség.

Életünk Isten ítélete alatt áll, de Isten kegyelmében bízik – beszélgetés Géresi Róbert püspökhelyettessel

2018. március 15-én, Magyarország nemzeti ünnepe alkalmából a Magyar Érdemrend Tisztikereszt polgári tagozatának kitüntetésében részesült Géresi Róbert, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspökhelyettese. Ebből az alkalomból beszélgettünk vele.

Kitüntették Géresi Róbert püspökhelyettest

Kép: Kitüntették Géresi Róbert püspökhelyettest

A március 15-i nemzeti ünnep alkalmából a magyar kormány az idén is állami kitüntetéseket adott át. A haza érdekeinek előmozdításában és az egyetemes emberi értékek gyarapításában végzett tevékenysége elismeréseként Magyar Érdemrend Tisztikereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült Géresi Róbert, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspökhelyettese.

Gyászjelentés

Molnár István volt zsinati tag életének 87. évében, 36 esztendő gondnoki szolgálat után hazaköltözött Teremtőjéhez. Temetése március 1-jén, csütörtök 13.00 órától lesz a garammikolai református temetőben.

Nyilatkozat az Isztambuli Egyezményről

2018. február 13-án Erdőbádonyban (Badín) a találkoztak a szlovákiai keresztyén egyházak képviselői (püspökök, egyházi vezetők, egyházelnökök), aki a romboló hatású liberális eszmék ellen nyilatkozatot fogadtak el, amelyben elsősorban kérik Szlovákia Kormányát, hogy vonja vissza az Isztambuli egyezmény aláírását, másodsorban éberségre és odafigyelésre szólítanak fel minden öntudatos keresztyént.

Ismét lesz ÉlesztŐ Országos Ifjúsági Találkozó

Kép: Ismét lesz ÉlesztŐ Országos Ifjúsági Találkozó

A Firesz már elkezdte felkészülését az ÉlesztŐ Országos Ifjúsági Találkozóra. Az idén hetedik alkalommal megrendezésre kerülő találkozóra Bacsófalván /Počúvadlon/ 2018. augusztus 15. és 18. között kerül sor. Az első előkészítő hétvégéjét február második hétvégéjén tartották meg Bátorkeszin. Édes Erzsébettel, a Firesz országos vezetőségi tagjával, az idei Élesztő főkoordinátorával beszélgetünk.

Történetünk

Az első világháborút követő területi változások tették szükségessé, hogy Csehszlovákiába szakadt református gyülekezetek önálló egyetemes egyházat szervezzenek. Az akkori neve szerint Csehszlovákiai Református Egyetemes Egyházat három egyházkerület alkotta. Az egyház 10 egyházmegyét tömörített, melyekben az 1930-as népszámlálás szerint 216.662 lélek élt.

Bővebben

Szervezet

Egyházunk önálló és teljes jogú tagjává válik az, aki legalább kétévi előkészület után, 13–14. életévében a konfirmációi fogadalmat letette, vagy aki felnőttként hitéről a gyülekezet előtt nyilvánosan vallást tett, akit az egyházba befogadtak és az állandó lakhelye szerint illetékes egyházközségben gyakorolja vallását, cselekvőleg részt vesz egyházunk munkájában, és folyamatosan hozzájárul egyházunk terheinek hordozásához.

 

Egyházközségek

Az egyháztagok a református keresztyén hit közös gyakorlása céljából, a megfelelő szolgálati körülmények és Isten Igéje rendszeres hirdetésének biztosítása érdekében egyházközségekbe szerveződnek.

Egyházközségek címtára

 

Egyházmegyék

Több egyházközségnek igazgatás és az egyházi élet fejlesztése céljából történő egyesülése alkotja az egyházmegyét. Egyházunkban jelenleg kilenc egyházmegye található.

Egyházmegyék címtára

 

Egyetemes Egyház

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház törvényhozó és legfőbb végrehajtó testülete a Zsinat. A Zsinatot az egyházközségek által megválasztott 36 képviselő, a Zsinati Elnökség tagjai, valamint a teológiai akadémia képviselője.
A Zsinat a törvényhozásba nem tartozó feladatok időközi teljesítésére Zsinati Tanácsot választ. A Zsinati Tanács 12 taggal (6 tagját a Zsinati Elnökség képezi, 6 tagját pedig a Zsinat
választja titkos szavazással saját soraiból) az egyházkormányzó testülete, határoz minden olyan ügyben, mely az egyházat, mint egészet érinti, vagy amelyet az egyházmegyék a hatályos jogrend értelmében eléje terjesztenek.
A Zsinati Elnökség képviseli az egyházat és gondoskodik a Zsinat és Zsinati Tanács határozatainak végrehajtásáról, valamint az egyházkormányzat és egyházépítő munka minden ágában felügyel.

Zsinat tagjai

Zsinati bizottságok tagjai

Zsinati Tanács tagjai

Zsinati Elnökség tagjai

Intézmények

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház szerteágazó szolgálatának eredményesebb végzésére intézeteket és intézményeket hozott létre.

Egyházzene
Diakónia
Közoktatás
Cigánymisszió
Gyűjtemények

Egyházunkban működnek olyan szervezetek is, melyeket ne maz egyház hozott létre, de tevékenységük az egész egyházra kiterjed és létezésüket, illetve működésüket az egyház illetékes szerve elfogadta és jóváhagyta.

Firesz
Lelkészegyesület
Nőszövetség
Presbiteri Szövetség

Hitvallásaink

Egyházunk a Szentírás alapján áll. Történelmi hitvallásait, úgymint a Heidelbergi Kátét és a II. Helvét Hitvallást vallja. Ezek értelmében az Egyház egyedüli fejének a Jézus Krisztust ismeri el, és magát zsinat-presbiteri elvek szerint kormányozza. Ekképpen az Egyházat az egész világ református hitvallású egyházaival lelki közösség kapcsolja egybe. 

Heidelbergi Káté

II. Helvét Hitvallás

Törvénytár

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinata 2012-ben elrendelte „Hatályos egyházi jogszabályok hivatalos gyűjteménye" című jogtár kaidását. Az alábbi linken a 2013. január 1-jétől hatályos törvénytár és a Zsinat által jóváhagyott törvények egyaránt letölthetőek.

Egyházunk törvényei

Sola Rádió

Szola Rádió honlapja

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház hanganyagokat tartalmazó honlapja. Célunk az evangélium hirdetése, hitmélyítés és közéleti híradás a református keresztyének szolgálatáról a világhálón keresztül. A honlapra felkerülő hanganyagokat az egyházmegyék lelkészeiből álló önkéntes csapat készíti.

Fiatal Reformátusok Szövetsége

Január 26-28., Vál

48 óra. Nemhogy ennyi, de már 48 nap is bőven eltelt azóta, hogy elindultunk Válról, ahol csapatépítő, szervezetfejlesztő hétvégén vettünk részt néhányan a Firesz – Duna ... ...

Gyümölcsöt teremni – a fiatalok életében, 2. rész

2018. február 16-17-én zajlott a tanítványképző akadémia második képzése a kassai Magyar Református Központban, amelyen tizennégyen vettünk részt a Zempléni-, az Abaúj-tornai- és a Gömöri ... ...

Javában dolgozik az új vezetőség a Duna Mente élén

Volt már pár vezetőségi ülésünk az új felállással, csak még nem igazán adtunk róla jelet, úgyhogy elnézést kérünk! Októberben a munkatársin olyan döntés született, hogy ... ...

Izgalmas és reményteljes jövő előtt állunk Munkatársi nap volt Kassán

december 2-án tartotta munkatársi napját a Firesz Abaúj-Zempléni Területi Egysége, most először a Firesz Magyar Református Központjában, Kassán. Öröm volt, hogy újra találkozhattak a régi ... ...

Némán

Vannak érzések, gondolatok, amelyek valamiért nem válnak hallható szavakká, kimondatlanok maradnak. Ezek a szavak a szívünkre nyomtatódnak, s az arcunkon csorognak le könnyek alakjában.       Jel ... ...

Diakóniai Központ

Összegyházi gyűjtés a Diakóniai Központ javára

Kedves Testvérek! A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központja, az elfogadott munkatervével összhangban, több programot is indított az elmúlt időszakban. Ezek közül a legnagyobb jelentőségű ... ...

Mindig vannak rászorulók

A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre; hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jócselekedetre ... ...

Ott voltunk az Egyházmegyei napon Komáromban

Egyházmegyei Nap Komáromban  Komáromi Református Egyházmegye a reformáció elindulásának 500., a Magyar Református Egyház megalakulásának 450. és a Komáromi Református Egyházmegye létrejöttének 425. évfordulója alkalmából ... ...

Egymást erősítve A Diakóniai Központ két munkatársa Haris Zsuzsanna és Haris Szilárd 2017. szeptember 14-én ellátogatott a tanyi M.A. de RUYTER Napközi Otthon- nyitott ... ...

Nyitott napok a M. A. de Ruyter Napközi Otthonban

...