Túléljük ezt az időszakot, Isten megtart bennünket

2020. április 16., címkék:

Hogyan éli meg egy református lelkipásztor ezt a mostani, korlátokkal terhes helyzetet és a tiltások időszakát, vagyis hogy a koronavírus-járvány miatt nem lehet megtartani az istentiszteleteket, bibliaórákat és egyéb gyülekezeti alkalmakat. Erről beszélgetünk Somogyi Alfréd esperessel, apácaszakállasi lelkipásztorral.

Az idén tovább folytatódik a péderi műemléktemplom felújítása

2020. április 15., címkék:

Péder Kassától mintegy 35 km-re található kis község. Református templomát a 13. század második felére keltezték, amelyet a templomon végzett kutatások eredményei felülírtak. A munkálatokat eddig a Teleki László Alapítvány Rómer Flóris Tervének keretében támogatta, az idén egyházunk műemlék alapja is hozzájárul a költségekhez.

Valósággá válik a református óvoda és bölcsőde Királyhelmecen

2020. április 14., címkék:

Idén márciusban kezdődött meg a református óvoda és bölcsőde építése Királyhelmecen, a templomkertben. A magyar kormány Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program keretében támogatott épület egy év alatt készülne el. Tervek szerint a bölcsődés gyermekeket már a következő év szeptemberében fogadni tudják.

Beiratkozás a rimaszombati Református Alapiskolába

2020. április 11., címkék:

Kedves Szülők, ezúton értesítjük Önöket, hogy a Rimaszombati Református Alapiskola 2020/2021-es tanévben induló 1. évfolyamába a beiratkozás elsősorban elektronikus úton történik 2020. április 15-től április 30-ig.

A Generális Konvent húsvéti körlevele

2020. április 10., címkék:

Ünneplő Keresztyén Gyülekezet! Szeretett Testvéreink! Az egyházi évben két nagyon fontos, kötött idejű felkészülési időszak van. Mindkettő negyven-negyven napig tart. Mindkét időszak középpontjában a húsvéti esemény, Jézus Krisztus feltámadása áll. Az első negyven nap a visszahúzódásnak, a befelé fordulásnak, a lemondásnak és az elcsendesedésnek az időszaka. Sok-sok imádsággal, bűnbánattal és böjtöléssel készül a keresztyén világ, s benne mi, reformátusok is Krisztus halálának és feltámadásának ünnepére.

Református lelkipásztor is segíti a karanténközpontban lévőket

2020. április 07., címkék:

A szlovák belügyminisztérium több városban is az állam tulajdonában lévő épületet alakított át a hivatalos karanténközponttá, ahol a külföldről hazatérteket helyezik el tizennégy napos kötelező ottlétre. Ilyen gyűjtőhely jött létre Nagymegyeren is, az erdőparkban lévő egykori pionírtábor épületében, amely a pénzügyminisztérium nyaralójaként, illetve továbbképzési központjaként működik. Ide kapott kihelyezést a Belügyminisztérium Ökumenikus Lelkigondozói Szolgálatának munkatársa, Lucskay Erzsébet református lelkipásztor is.

Gyönyörködj az Úrban, és megadja szíved kéréseit! - A rozsnyói református gyülekezetről és templomáról

2020. április 06., címkék:

Rosenau (rózsákkal beültetett) néven említi Rozsnyó városát Bél Mátyás a Gömör vármegye leírása c. művében. A település I. (Nagy) Lajos idejében vált királyi bányavárossá, Zsigmond király oklevelében már kiváltságos bányaváros néven szerepel. Bár az esztergomi érsekség tulajdona volt, és a „szabadalmas püspöki bányaváros” címet is viselte, lassú volt az ipari fejlődés. A reformáció itt is terjedt, és 1542-ben a lakosságnak több mint a fele – mintegy 2 522 fő – már az ágostai evangélikus vallást követte.

Húsvétkor hogyan élhetünk az úrvacsora szentségével?

2020. április 06., címkék:

A jelenleg kialakult helyzet nem teszi lehetővé azt, hogy templomi közösség alkalmával ünnepeljük a húsvétot és szokásunkhoz híven megterítsük az Úr asztalát az úrvacsorai közösséghez. Ez viszont mégsem ok arra, hogy ne éljünk az úrvacsora szentségével!

2Móz 3,12–14

2020. április 30., címkék:

„De Isten azt mondta: Bizony, én veled leszek!... De Mózes azt felelte Istennek: Ha majd elmegyek Izráel fiaihoz, és azt mondom nekik: atyáitok Istene küldött engem hozzátok, és ők megkérdezik tőlem, hogy mi a neve, akkor mit mondjak nekik? Isten ezt felelte Mózesnek: Vagyok, aki vagyok."

Jn 14,1

2020. április 28., címkék:

„Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem!"

Zsolt 57,2–3

2020. április 26., címkék:

„Szárnyaid árnyékába futok, míg elvonul a veszedelem. A Felséges Istenhez kiáltok, Istenhez, aki vigyáz rám."

Róm 8,35.37

2020. április 24., címkék:

„Ki választana el minket a Krisztus szeretetétől? Nyomorúság, vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhezés, vagy mezítelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver? ... mindezekkel szemben diadalmaskodunk azáltal, aki szeret minket."

Lk 18,38–42

2020. április 22., címkék:

„Ekkor így kiáltott fel: „Jézus, Dávid Fia, könyörülj rajtam!" Akik elől mentek, rászóltak, hogy hallgasson el, de ő annál inkább kiáltozott: „Dávid Fia, könyörülj rajtam!" Jézus megállt, és megparancsolta, hogy vezessék hozzá. Amikor közel jött, megkérdezte tőle: „Mit kívánsz, mit tegyek veled?" Ő így szólt: „Uram, hogy lássak." Jézus ezt mondta neki: „Láss! A hited megtartott."

Mt 18,20

2020. április 20., címkék:

„Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben: ott vagyok közöttük."

Lk 17,1–3

2020. április 18., címkék:

„Azután így szólt tanítványaihoz: Lehetetlen, hogy botránkozások ne essenek; de jaj annak, aki által esnek. Jobb annak, ha malomkövet kötnek a nyakába, és a tengerbe vetik, mintsem egyet is megbotránkoztasson a kicsinyek közül. Vigyázzatok magatokra!"

Zsolt 121,1–8

2020. április 16., címkék:

„Zarándokének. Tekintetem a hegyekre emelem: Honnan jön segítségem? Segítségem az ÚRtól jön, aki az eget és a földet alkotta. Nem engedi, hogy lábad megtántorodjék, nem szunnyad őriződ. Bizony nem szunnyad, nem alszik Izráel őrizője! Az ÚR a te őriződ, az ÚR a te oltalmad jobb kezed felől. Nem árt neked nappal a nap, sem éjjel a hold. Az ÚR megőriz téged minden bajtól, megőrzi életedet. Megőriz az ÚR jártodban-keltedben, most és mindenkor."

Ézs 60,1–2

2020. április 14., címkék:

„Kelj fel, tündökölj, mert eljött világosságod, rád ragyogott az Úr dicsősége. Bár még sötétség borítja a földet, sűrű homály a nemzeteket, de fölötted ott ragyog az Úr, dicsősége meglátszik rajtad."

Jel 1,9–10.17–18

2020. április 12., címkék:

„Én, János, testvéretek és társatok Jézussal a szenvedésben, a királyságban és az állhatatosságban, a Patmosz nevű szigeten voltam az Isten igéjéért és Jézus bizonyságtételéért. Lélekben elragadtattam az Úr napján, és hátam mögül hatalmas hangot hallottam... Amikor megláttam, lába elé estem, mint egy halott, ő rám tette jobbját, és így szólt: Ne félj! Én vagyok az első és az utolsó és az élő: halott voltam, de íme, élek örökkön-örökké."

Fil 2,8

2020. április 10., címkék:

„...megalázta magát, és engedelmeskedett mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig."

Lk 22,33

2020. április 09., címkék:

„Uram, kész vagyok veled menni akár a börtönbe, vagy a halálba is!"