2022. július 11., hétfő

2022. július 11., címkék:

Ezsd 9,10–15 és Jel 5,11–14
(ÓSZ) „Istenünk, bűneinkhez képest kíméletesen bántál velünk, sőt megengedted, hogy közülünk néhányan megmeneküljenek" (13). Isten népe életében újra és újra fel kell fedezzünk két, teljesen ellentétes irányvonalat. Az egyik, hogy amikor Isten kegyelme új utat nyit, a nép engedelmeskedik. A másik, hogy a kegyelem és szabadulás ellenére a nép újra vétkezik és összekeveredik a pogánysággal. Az éppen fájdalmasan megtapasztalható összekeveredés miatt Ezsdrás sürgető, segélyhívó, válaszkereső könyörgést mond. Tudatában van annak, hogy az Úr meg is semmisíthetné a népet. Mégsem akar senkit erőszakosan megtéríteni, hanem segítséget, kiutat és megbocsátást keres. Nem az atyák mércéjével méri a fiakat, hanem az ige mércéjével. Imádságos szívvel azon szorgoskodik, hogy ebben a kilátástalan helyzetben megtalálja Isten akaratát.
Fohász: Mennyei Atyám, gyakran kilátástalan zsákutcának látom az életemet, és meredeken lejtősnek érzem közösségem életét. Sürgetve kérlek, könyörülj, hogy a Te mércéddel mérjem mindazt, amiben vagyok, és a Te mércédhez igazítsam mindazt, amit tenni akarok. Ámen.

2022. július 10., vasárnap

2022. július 10., címkék:

Ezsd 9,1–9 és Jel 5,1–10
(ÓSZ) „Akkor körém gyűltek mindazok, akik remegve gondoltak Izráel Istenének az igéire a fogságból hazatértek hűtlensége miatt. Én pedig magamba roskadva ültem" (4). A főemberek részletesen tájékozódtak a gyülekezet állapotáról, és jelentést tettek Ezsdrásnak, aki megállapítja, hogy az idegenekkel kötött házasságok következtében Izráel elszakadt Istenétől. Ráadásul éppen a papok és léviták voltak az elsők e hűtlenségben. Ekkor Ezsdrás köré gyülekeznek azok, akik szó szerint belerendültek abba, amit a nép körében láttak és amit erről mondott az Úr. Ezsdrás mások helyett is szégyenkezik, másokért is közbenjár, megszaggatja ruháját. Nem először látjuk alakján keresztül azt a közbenjárót, főpapot, aki bűneink súlyát felismeri és belerendül hűtlenségünkbe. A Jelenések könyve egyszerűen Báránynak nevezi őt, aki értünk megöletett és minket vérével megvásárolt minden népből és törzsből (Jel 5,6–10).
Fohász: Úr Jézus Krisztus, bocsásd meg, hogy vétkem, mulasztásom és hűtlenségem sokszor meg sem rendít engem. Köszönöm ezért, hogy arra is tanítasz, igenis remegjek bele abba, amit magamban és környezetemben látok. Isten Báránya, kérlek, könyörülj rajtam! Ámen.

2022. július 9., szombat

2022. július 09., címkék:

Ezsd 8,24–36 és Jel 4
(ÓSZ) „Ti az ÚRnak vagytok szentelve, ezek az edények is szentek, ez az ezüst és arany őseitek Istenének, az ÚRnak felajánlott önkéntes adomány" (28). A hazatérők háromnapi pihenést követően elszámolnak a templom számára hozott kincsekkel. Pontos kimutatást készítenek a hozott értékekről, és feljegyzik mindazok nevét, akik hozták és átvették a kincseket. Ez a hűség és aprólékos gondosság méltó az ügy szentségéhez, és példa az egyház javainak Istennek tetsző kezelésére. Az Úrnak felajánlott dolgokat szentnek tekintik. Mindez azt is jelenti, hogy a nagy Babilonban meggazdagodtak, igazi értékekre tettek szert, de vagyonukat nem maguknak tartják meg, hanem az Úr házát akarják gazdagítani. A nagy hazatérés tehát, nagy lemondással is jár. Bátor hitre van szükség, hogy a földi gazdagságról lemondva csak azzal foglalkozzunk, mivel gazdagítsuk gyülekezetünket és közösségünket.
Fohász: Úr Jézus Krisztus, Te minden világi gazdagságról lemondva éltél a földön. Köszönöm, hogy engem is meg tudsz erre tanítani. Add, hogy hűséggel és aprólékos gondossággal bánjak mindazzal, amit nekem adtál, kérlek, soha ne legyek a Te vagyonod hamis sáfára. Ámen.

2022. július 8., péntek

2022. július 08., címkék:

Ezsd 8,1–23 és Jel 3,14–22
(ÓSZ) „Ekkor böjtöt hirdettem ott az Ahavá-folyó mellett, hogy megalázzuk magunkat Istenünk előtt, és jó utat kérjünk tőle magunknak, hozzátartozóinknak és minden jószágunknak" (21). Ezsdrás irányítja a fogságból hazatérőket, ott van a beszállásnál, a peronon. Mintha egy vonat indulna a szolgaság háza felől az ígéret földje felé. Az előkészület első teendői közé tartozik azok számbavétele, akik készek megválni a megszokott környezettől, eddigi életkörülményeiktől, és hajlandók hazatérni atyáik földjére. Sajnos, nem mindenki számára természetes a hazatérés. Ezsdrás böjtöt hirdet, vagyis bűnbánatban készíti magát és társait a hazatérésre. Kimondja, amit később Nehémiás nem mond ki, hogy szégyell sereget és lovasokat kérni. Ő Isten erejére nézve akar elindulni és megérkezni. Az Úr erejében bízva akar szembenézni minden ellenséggel.
Fohász: Én is jó utat kérek, Tőled, Istenem, magam és hozzátartozóim, gyülekezetem és egyházam számára. Nem csak elindulni szeretnék, hanem megérkezni is. Tudom, Uram, hogy nem a sereg és a lovasok, nem a földi fegyverek mentenek meg az ellenséggel szemben. Köszönöm védelmedet! Ámen.

2022. július 7., csütörtök

2022. július 07., címkék:

Ezsd 7,27–28 és Jel 3,7–13
(ÓSZ) „Áldott az ÚR, őseink Istene" (27). A fejezet végén Ezsdrás imádságát olvassuk. Hálát ad Istennek, magasztalja az Urat. Abban, ami Isten népe számára kedvezően alakult, nemcsak a körülmények jóra fordulását, az újfajta politikai helyzetet, egy földi király szívélyességét látja, hanem az Úr szeretetét. Ezsdrás arról tesz hitvallást, hogy az Úrnak mindenre és mindenkire kiterjedő ereje van. Ha akarja, pogány királyok szívét indítja arra, hogy az Úr házával foglalkozzanak. Tudjuk a történelemből, hogy volt, amikor ennek az ellenkezője érvényesült: Isten megkeményítette a földi hatalmak szívét. Nekünk tehát nem a körülményekre kell figyelnünk, mert egyszer kedvezően, másszor ellenségesen viszonyulnak hozzánk, hanem hálát kell adnunk azért, amiben az Úr minket az adott helyzetben megerősít.
Fohász: „Ó, terjeszd ki, Jézusom, oltalmazó szárnyad, és csitíts el szívemben bút, örömöt, vágyat! Légy mindenem, légy fényem, sötéten jő az éj, nagy irgalmadból élnem szüntelen Te segélj!" (Ó, terjeszd ki, Jézusom.) Ámen.

2022. július 6., szerda

2022. július 06., címkék:

Ezsd 7,11–26 és Jel 3,1–6
(ÓSZ) „Rendelj ítélőbírákat, hogy ők bíráskodjanak (...) mindazok felett, akik ismerik Istened törvényeit. Aki pedig nem ismeri, azt tanítsátok meg rá" (25)! Isten népének két törvény közül kell választania: vagy az állami-királyi paragrafusok vagy Isten parancsolatai. Ebben helyzetben, amikor a király támogatja a nép törekvéseit, egyszerűbb volna az állam rendjét választani. Azonban veszélyes, ha többet akarunk adni a császárnak, mint Istennek, vagy ha úgy gondoljuk: olyan jó világban élünk, hogy az állami rend tulajdonképpen az isteni rendet is képviseli. Az Úr egyértelműen kijelenti, hogy Ezsdrásnak mit kell képviselnie. Azért rendel bírákat, hogy saját rendjét fenntartsa. Aki pedig nem ismeri törvényeit, azt meg kell tanítani rá! Isten törvényeit a tudás szintjén kell átadni, nem érzelmi alapon, nem felületesen, hanem úgy, hogy értsük, ismerjük, megszeressük parancsolatait.
Fohász: Úr Jézus Krisztus, Te nem azért jöttél, hogy megtörd a törvény erejét, hanem azért, hogy megtaníts minket engedelmeskedni mennyei Atyánk parancsolatainak. Segíts, hogy ne keveredjen bennem a Te világod a jelenlegi világgal, a Te útmutatásod a világ elveivel. Taníts különbséget tenni! Ámen.

2022. július 5., kedd

2022. július 05., címkék:

Ezsd 7,1–10 és Jel 2,18–29
(ÓSZ) „Ez az Ezsdrás eljött Babilóniából. Ő írástudó volt, jártas Mózes törvényében, amelyet Izráel Istene, az ÚR adott" (6). A szövegben itt találkozunk először a könyv névadójával, Ezsdrás pappal, aki Babilóniából jött, vagyis fogságból szabadult ember volt. Személye választóvonalat képvisel. Nem egyszerű pap és szolga, hanem főpapi minőségben lép fel. Családfája egészen Áronig, közvetetten Mózesig ér. Ő képviseli Isten törvényét, az Írás szakértője, később így nevezik: írástudó. Ezsdrás Isten embere, aki le tudja írni az Úr szavait, kijelentését, parancsolatait, törvényeit, és ezért megnyugszik rajta Isten kegyelme. Ezsdrás személye arra bíztat: legyünk mi is írástudók, Szentírás-szakértők, a Biblia tanításában otthon lévő emberek. Mert csak így tudjuk szavainkkal és életünkkel tisztán hirdetni az Úr akaratát. Legyünk jártasak Isten Igéjében!
Fohász: Mennyei Atyám, a legjobb értelemben: én is írástudó szeretnék lenni. Tégy engem olyan emberré, aki szereti, érti, ismeri a Te szavadat, aki előtt nem idegen a Te világod. Add, hogy sok jó származzék rám azért, mert nemcsak kenyérrel élek, hanem a Te igéddel is. Ámen.

2022. július 4., hétfő

2022. július 04., címkék:

Ezsd 6,13–22 és Jel 2,12–17
(ÓSZ) „Megtartották a kovásztalan kenyerek ünnepét is hét napon át örvendezve, mert megörvendeztette őket az ÚR" (22). Új korszak kezdődik, mert már nemcsak építkezés van, hanem ünneplés is. De nem a munkát ünneplik, nem a saját kitartásukat, nem is a királyt, aki támogatta őket, hanem az élő Istent, aki mindezek fölött áll. Tiszta ez az öröm, mert a forrása maga az Úr. A belé vetett bizalommal építkező emberek megélik, hogy szívek fordulnak feléjük, hogy nem várt támogatásban részesülnek. Ez csak megerősíti céljukat. Az Isten házán dolgozni, a gyülekezetünkért fáradozni vagy saját hitéletünkben erősödni – mindezt a legnemesebb ügynek tartja a Biblia. Örvendeztessen meg minket Isten igéje most, a hét elején, hogy ne szűnjünk meg fáradozni az ő dolgaiért. Érdemes kitartani, mert amint az Úr mondja: „Tudok cselekedeteidről, fáradozásodról és állhatatosságodról" (Jel 2,2).
Fohász: Köszönjük, hogy örömmel is megajándékozol minket, Jézusunk. Segíts, hogy megragadhassuk azt, ami Tőled való jó és áldás. Engedd meg, hogy átadhassuk magunkat az örvendezésnek, ha annak hozod el az idejét. Nem magunkért, de Érted és Benned örvendezünk! Ámen.

2022. július 3., vasárnap

2022. július 03., címkék:

Ezsd 6,1–12 és Jel 2,8–11
(ÓSZ) „Hagyjátok, hogy a zsidók helytartója és a véneik Isten házán munkálkodjanak, és fölépíthessék Isten házát a régi helyén" (7)! A perzsa birodalom érdekeit nem zavarja a templom építése. A nép élvezheti a pogány állam előnyeit, védelmét. A perzsa királyok toleránsak, nem akarnak belekeveredni Isten népének a dolgaiba, ezért megtiltják hivatalnokaiknak, hogy akadályozzák az építkezést. Sőt, a király kincstárból, ahogy ma mondanák: a kivitelezést is finanszírozzák. Dárius király szerint a templom hasznára lesz a birodalomnak. Az épület Isten jelenlétére emlékeztet, aki életet ad és békességet biztosít. Bizony, néha csak számításból viselik el a hívő közösségeket, néha csak hasznot remélve támogatnak minket. Mi viszont nem azért élünk hitben, mert megtűrnek, vagy hasznára vagyunk valakinek, hanem azért, hogy Urunknak legyen hasznos a munkánk és szolgálatunk.
Fohász: Uram, ma sok mindent megenged nekünk a világ. Engedik, hogy gyakoroljuk hitünket és legyenek istentiszteleteink, nem bántanak, ha megvalósítjuk a felebaráti szeretetet, nem akadályozzák, hogy építkezzünk. Add, hogy a megengedett dolgokban felismerjük a Te szent akaratodat! Ámen.

2022. július 2., szombat

2022. július 02., címkék:

Ezsd 5,6–17 és Jel 2,1–7
(ÓSZ) „Elmentünk Júda tartományába, a nagy Isten házához. Azt most kőtömbökből építik, és a falakra gerendákat helyeznek. Ezt a munkát gondosan végzik, és sikeresen folytatják" (8). Külső szemlélők, az ország hivatalos képviselői jönnek és ellenőrzik a munkát, amelyet a templomon végeznek. Nézik, ahogy rakják egymásra a kőtömböket, ahogy ácsolják a gerendákat. Látják, hogy a nagy Isten házát komoly munkával építik. Nem valami tákolmány készül. A külső szemlélők dicsérettel beszélnek Isten népéről, a gyülekezetről! Ezsdrás könyve talán idealizált egyházképet mutat, de fontos kérdéseket vet fel. Kívülről nézve milyennek látszik a hitünk, családunk, gyülekezetünk? Látszik-e rajtunk, hogy komoly szándékkal, jól rakjuk egymásra a köveket és jól ácsoljuk össze a gerendákat? Szembetűnő-e, hogy Jézus Krisztus olyan követői vagyunk, akik gondosan végzik mindazt, amit az Úr rájuk bízott?
Fohász: Úr Jézus Krisztus, köszönöm Neked, hogy láthatóvá akarod tenni jótéteményeidet az én személyes életemen keresztül is. Irgalmazz nekem, hogy hitben élt családi és gyülekezeti életem ne egy rozoga alapokon nyugvó tákolmány legyen. Ámen.

2022. július 1., péntek

2022. július 01., címkék:

Ezsdrás 5,1–5 és Jel 1,9–20
(ÓSZ) „Akkor Zerubbábel, Sealtíél fia és Jésúa, Jócádák fia hozzáfogott, és elkezdte Isten házának az építését Jeruzsálemben" (2). Évekkel vagyunk a babiloni fogságból való hazatérés után. Az újjáépítésbe vetett lelkesedés elmúlt, pedig a templom még mindig romokban hever. A próféták a nép szemére vetik, hogy Isten háza helyett a maguk házával foglalkoztak elsősorban. A fordulat akkor következik be, amikor a nép saját igényei helyet újra Isten igéjére és a templom építésére kezd figyelni. Zerubbábel személyében a szent hajlék felépítése, Jésua személyében pedig a lelki építkezés válik garantálttá. Minden újrakezdéskor fel kell ismernünk az anyagi és lelki építkezés forrásait, és rá kell hagyatkozni azokra, akik ebben vezetni tudnak minket. Ha fordulatban reménykedünk magánvagy közösségi életünkben, rá kell hagyatkoznunk a Szentlélek erejére!
Fohász: Istenem, köszönöm, hogy sosem hagysz magamra a lelki építkezésben, és ha fizikailag építhetem egyházadat, akkor is számíthatok jelenlétedre. Segíts, hogy amikor közösségemnek van szüksége rám, ne csak a saját igényeimre figyeljek, hanem Neked ajánljam minden erőmet, időmet, tehetségemet. Ámen.

A Cédrus ruhabolt és élelmiszerbank a rászorulók szolgálatában

2022. július 06., címkék:

Rimaszombatban, a Petőfi-ház egyik pár négyzetméteres helyiségében a polcok roskadásig megteltek a különböző korosztály számára szükséges ruhadarabokkal. Sőt, még a padlózaton lévő dobozok sem tátonganak üresen. Van miből válogatnia a Cédrusba betérőnek. A Diakóniai Központnak ez a harmadik szociális ruhaboltja, amelyet ünnepélyes keretek között május végén adtak át, bár már októberben megnyitotta a kapuját.

A Világosság református egyházi műsor 2022. július 3-ai ajánlata

2022. június 29., címkék:

A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsor témái: Dávid és Betsabé, 30 éve szolgálja a fiatalokat a Firesz, ismét aranysávos lett a hetényi Tábita bábcsoport.

Nemesradnóti értékek a Csillagházban

2022. június 23., címkék:

A nemesradnóti egyházközség helyi értékeiről tartottak szakmai konferenciát június 20-án a rimaszombati Csillagházban.

Hálaadás negyed évszázadnyi megtartatásért

2022. június 22., címkék:

„Visszaemlékezem a régi napokra, végiggondolom minden tettedet.” (Zsolt 143,5) „Adjatok hálát neki, áldjátok nevét! Mert jó az ÚR, örökké megmarad kegyelme, és hűsége nemzedékről nemzedékre.” (Zsolt 100,4b-5) – a zsoltáros ezen szavai álltak a Rozsnyói Református Egyházközség Alapiskolája fennállásának 25. évfordulója alkalmából szervezett hálaadó alkalom meghívóján.

Egyre nő az érdeklődés a református óvodák iránt

2022. június 21., címkék:

A 2022/23-as tanévben Hetényen, Rozsnyón és Nagykaposon nyílik óvoda.  Így a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház területén tizenhatra bővül a magyar nevelési nyelvű intézmények száma. Szeptembertől már több, mint ötszáz gyermek látogatja az egyházközségi alapítású és fenntartású óvodákat.

Vigyétek jó hírét a teológiánknak

2022. június 19., címkék:

Diplomaosztó és tanévzáró ünnepi közgyűlést tartott június 19-én a Selye János Egyetem Református Teológiai Kara. A komáromi református templomban tizenegy végzős hallgató vette át a tanulmányai befejezését igazoló diplomát. A református teológiai szakon hárman, a missziológia, diakónia szociális gondoskodás szak nappali és távutas képzésén nyolcan végeztek. Egy hallgatót kis-, kettőt pedig nagydoktorrá avattak.

A Világosság református egyházi műsor 2022. június 19-ei ajánlata

2022. június 17., címkék:

A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsor témái: Dávid imádsága, konfirmáció Dunaszerdahelyen, a Szeretethíd megnyitója Rimaszombatban.

Pályázat

2022. június 16., címkék:

Az oktatásügyi államigazgatásról és az iskolai önkormányzatokról, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló 596/2003. sz. törvény 4. §-a, és a közfeladatok ellátásáról szóló többször módosított 552/2003. sz. törvény 5. §-a értelmében, a Hetényi Református Keresztyén Egyházközség pályázatot hirdet a  Magyar Tannyelvű Református Óvodája igazgatói állásának betöltésére 2022. szeptember 1-től.

Tudásukról adtak számot a bibiaismereti verseny résztvevői

2022. június 14., címkék:

Június 11-én Jókán – egy év kihagyás után – a Betlehem Missziós Központban ismét megrendezték a bibliaismereti versenyt.