Teológický slovník

Kép: Teológický slovník

V roku 2020 vydaný Teologický slovník pre učiteľov, katechétov a zborových pracovníkov zostavil Imrich Peres a Pavel Procházka. O okolnostiach zrodenia tohto diela sa s autorom rozprávala Andrea Korečková.

Od pondelka 19. apríla 2021 budú povolené opäť verejné bohoslužby

Podľa najnovších vládnych informácií sa z Božej milosti budú verejné bohoslužby konať od 19. apríla 2021.

Čo môžeš urobiť dnes, neodkladaj na zajtra!

Vo volebnom roku 2020 bol za generálneho kurátora zvolený stavebný inžinier Ferenc Porubán. Mnohým je známy, pretože v predošlých 12 rokoch slúžil ako zástupca generálneho kurátora. V tejto chvíli, keď vám ho chceme predstaviť trochu viac, sa ho budeme pýtať, s akými plánmi nastupuje do novej služby a ako by ich rád uviedol do praxe.

Prijímacie skúšky ma získanie titulu ThDr.

Reformovaná teologická fakulta Univerzity J. Selyeho vyhlasuje prijímacie skúšky ma získanie titulu ThDr. Prihlášky je možné podať do 30. júna 2021.

Prijímacie skúšky na doktorandské (PhD.) štúdium

Reformovaná teologická fakulta Univerzity J. Selyeho vypisuje prijímacie skúšky na doktorandské (PhD.) štúdium. Prihlásiť sa je možné do 30. júna 2021.

Boh nezabúda na svoje deti – výsledok jednej zbierky

Behom troch mesiacov sa pozbieralo skoro 69 tisíc eur s cieľom podporiť vdovu a tri siroty duchovného Árpáda Tótha, ktorý zosnul minulý rok. Zbierku vyhlásilo Predsedníctvo synody Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku.

Musíme milovať našu Cirkev, veď aj Pán Boh ju má rád

Presbyteri matkocirkevných zborov zvolili za biskupa Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku na nové volebné obdobie, začínajúce sa v roku 2021, duchovného zo Sene Róberta Géresiho. V súvislosti s tým sme sa zhovárali s novým vedúcim predstaviteľom našej Cirkvi o dôležitosti reformovanej identity, o poslaní Reformovanej cirkvi a o nových úlohách vzhľadom na nové volebné obdobie.

Sprísnili účasť na obradov

Podľa nariadenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky od 1. januára 2021 na obradov môže zúčastniť maximálne šesť osôb.

Vianočný obežník

„Počas týchto Vianočných sviatkov skúsme konať trochu inak. Našu pozornosť upriamme na prichádzajúceho Ježiša, ktorý prisľúbil svoj príchod. Využijúc možnosti rodinných spoločenských vzťahov, ktoré sa nám ponúkajú, prežívajme Božiu starostlivosť o ľudské životy, vážme si Božiu starostlivosť a Jeho milosť, ktorá sa usiluje preformovať svet“ – hoci, aj v tomto úzkom kruhu.

Dejiny

Teritoriálne zmeny po skončení I. svetovej vojny zapríčinili, že reformované cirkevné zbory, žijúce na území Československa, si zriadili samostatnú cirkev. Cirkev tvorili tri dištrikty, v desiatich seniorátoch sa podľa sčítania ľudu v roku 1930 k cirkvi hlásilo 216 662 veriacich. 

Čítať ďalej

Organizácia

Samostatným a plnoprávnym členom našej cirkvi sa stáva ten, kto po najmenej dvojročnej príprave, vo veku 13–14 rokov zložil konfirmačnú prísahu, alebo ako dospelý pred cirkevným zborom verejne vyznal svoju vieru, zložil členský sľub, bol do cirkvi prijatý a v cirkevnom zbore príslušnom podľa jeho stáleho bydliska sa aktívne podieľa na živote cirkvi a pravidelne prispieva na úhradu jej potrieb.

 

Cirkevné zbory

Členovia cirkvi za účelom spoločného pestovania reformovaného kresťanského života, zabezpečenia vhodných služobných podmienok a hlásania slova Božieho sa organizujú do cirkevných zborov. 

Adresár cirkevných zborov

 

Senioráty

Viac cirkevných zborov zjednotených za účelom správy a rozvoja cirkevného života tvorí  seniorát. Naša cirkev má deväť seniorátov. 

Adresár seniorátov

 

Generálna cirkev

Najvyšším zákonodarným a riadiacim orgánom Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku je Synoda. Synodu tvorí tridsaťšesť poslancov synody volených cirkevnými zbormi, členovia Predsedníctva synody a zástupca teologickej akadémie.

Synoda na riešenie úloh, ktoré nepatria do oblasti zákonodarstva, volí Synodnú radu. Synodná rada s 12 členmi (6 členov tvorí Predsedníctvo synody a 6 členov si volí Synoda z vlastných radov tajným hlasovaním) je riadiacim orgánom cirkvi, rozhoduje vo všetkých takých veciach, ktoré sa týkajú cirkvi ako celku, alebo ktoré  jej senioráty v zmysle ústavy a  štatútov predložia.

Predsedníctvo synody zastupuje cirkev a stará sa o vykonanie rozhodnutí Synody a Synodnej rady, respektíve vykonáva dozor vo všetkých úsekoch cirkevnej správy a cirkevno-budovateľskej práce. 

Členovia Synody
Členovia komisií Synody
Členovia Synodnej rady
Členovia Predsedníctva synody

 

Naše vierovyznania

Cirkev stojí na základe Písma svätého. Vyznáva historické vierovyznania, Heidelberský katechizmus a II. Helvétske vierovyznanie. V zmysle týchto uznáva Ježiša Krista za jedinú hlavu cirkvi a spravuje sa synodno-presbyteriálnymi zásadami. Tým cirkev s cirkvami reformovaného vierovyznania celého sveta spája spoločenstvo ducha. 

Heidelberský katechizmus
II. Helvétske vierovyznanie

Zbierka zákonov

Synoda reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku v roku 2012 nariadila vydanie zbierku právnych predpisov s názvom: „Zbierka platných právnych predpisov”. Pod nasledujúcim odkazom je dostupná jednak zbierka zákonov účinných od 1. januára 2013, ako aj všetky zákony schválené Synodou. 

Zbierka zákonov našej cirkvi

Udalosti ďalšie →

Sola Rádio

Szola Rádió honlapja

Fonotéka Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku s názvom Sola Rádio bude čoskoro dostupná aj v slovenskom jazyku.