Je veľmi bolestivé a dušu ochromujúce, že opäť musíme prerušiť vykonávanie našich bohoslužieb v kostole

V súvislosti s 2. vlnou koronavírusu vstúpili dňa 15. októbra 2020 do platnosti nové opatrenia. Napriek všetkým snahám cirkvi na pretrvávajúce obdobie núdzového stavu nedostali výraznejšie povolenie, týkajúce sa vykonávania bohoslužieb - píše v liste pre cirkevných zborov László Fazekas biskup a Vince Fekete generálny kurátor.

Výzva – 2. vlna koronavírusu

V súvislosti s vývojom 2. vlny koronavírusu vstúpili do platnosti nové nariadenia a usmernenia.

Žiadosť Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku Vláde Slovenskej republiky

List Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku adresovaný Vláde Slovenskej republiky uverejňujeme v plnom znení.

Výzva na oferu pre vdovu a siroty duchovného Árpáda Tótha

Veľadôstojné sestry, veľadôstojní bratia, veľadôstojné cirkevné zbory! 20. septembra tohto roku sme sa rozlúčili v kostole v Pohronskom Ruskove a na cintoríne v Keti s duchovným Árpádom Tóthom, ktorý nás vo veku 45 rokov náhle, za tragických okolností opustil.

Všeobecné voľby

Milí bratia a milé sestry v Ježišovi Kristovi! Aj napriek tomu, že pandémia vírusu v 1. polroku tohto roka veľa vecí spomalila, mnoho programov a spoločných príležitostí znemožnila, všeobecné voľby, ktoré nariaďuje zákon po šiestich rokoch, tie musíme uskutočniť v každom prípade. Týmto listom by sme vás chceli povzbudiť k peknému a pokojnému priebehu volieb a zároveň poukázať na tri dôležité body

Voľby v senioráte a v Generálnej cirkvi

V zmysle zákona č. 1/2018 o voľbách na cirkevné funkcie (ďalej volebný zákon) je rok 2020 rokom volieb v senioráte a v Generálnej cirkvi. V súlade s volebným zákonom vznikla Generálna volebná komisia, ktorá na svojom ustanovujúcom zasadnutí v Rimavskej Sobote dňa 25. januára 2020 zvolila za svojho predsedu Tibora Kissa, jelčianskeho farára.

Obežník – povolenie vykonávania bohoslužieb

Milí bratia a milé sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi! Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky dňa 5. mája 2020 modifikoval svoje predchádzajúce nariadenie a popri dodržaní nasledujúcich podmienok s účinnosťou od 6. mája 2020 povolil vykonávanie verejných bohoslužieb:

Ako pristupovať k Večere Pánovej na veľkú noc?

Situácia, ktorá súčasne nastala, neumožňuje, aby sme Veľkú noc slávili v chrámovom spoločenstve, a aby sme – verní našim obyčajam – prestreli stôl Pánov k sláveniu Svätej Večere Pánovej. To však nie je dôvod, aby sme nežili so sviatosťou Večere Pánovej!

Obežník

Milí bratia a milé sestry v Ježišovi Kristovi! Ešte pred niekoľkými týždňami by sme si neboli ani pomysleli, že naše možnosti sa zúžia, a že naše predstavy, plány vzhľadom na náš život, na naše rodiny či naše zbory nebudeme môcť zvládať v plnohodnotnej službe. Obmedzenia, súvisiace so šírením vírusu, spôsobujú strach v každom z nás.

Dejiny

Teritoriálne zmeny po skončení I. svetovej vojny zapríčinili, že reformované cirkevné zbory, žijúce na území Československa, si zriadili samostatnú cirkev. Cirkev tvorili tri dištrikty, v desiatich seniorátoch sa podľa sčítania ľudu v roku 1930 k cirkvi hlásilo 216 662 veriacich. 

Čítať ďalej

Organizácia

Samostatným a plnoprávnym členom našej cirkvi sa stáva ten, kto po najmenej dvojročnej príprave, vo veku 13–14 rokov zložil konfirmačnú prísahu, alebo ako dospelý pred cirkevným zborom verejne vyznal svoju vieru, zložil členský sľub, bol do cirkvi prijatý a v cirkevnom zbore príslušnom podľa jeho stáleho bydliska sa aktívne podieľa na živote cirkvi a pravidelne prispieva na úhradu jej potrieb.

 

Cirkevné zbory

Členovia cirkvi za účelom spoločného pestovania reformovaného kresťanského života, zabezpečenia vhodných služobných podmienok a hlásania slova Božieho sa organizujú do cirkevných zborov. 

Adresár cirkevných zborov

 

Senioráty

Viac cirkevných zborov zjednotených za účelom správy a rozvoja cirkevného života tvorí  seniorát. Naša cirkev má deväť seniorátov. 

Adresár seniorátov

 

Generálna cirkev

Najvyšším zákonodarným a riadiacim orgánom Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku je Synoda. Synodu tvorí tridsaťšesť poslancov synody volených cirkevnými zbormi, členovia Predsedníctva synody a zástupca teologickej akadémie.

Synoda na riešenie úloh, ktoré nepatria do oblasti zákonodarstva, volí Synodnú radu. Synodná rada s 12 členmi (6 členov tvorí Predsedníctvo synody a 6 členov si volí Synoda z vlastných radov tajným hlasovaním) je riadiacim orgánom cirkvi, rozhoduje vo všetkých takých veciach, ktoré sa týkajú cirkvi ako celku, alebo ktoré  jej senioráty v zmysle ústavy a  štatútov predložia.

Predsedníctvo synody zastupuje cirkev a stará sa o vykonanie rozhodnutí Synody a Synodnej rady, respektíve vykonáva dozor vo všetkých úsekoch cirkevnej správy a cirkevno-budovateľskej práce. 

Členovia Synody
Členovia komisií Synody
Členovia Synodnej rady
Členovia Predsedníctva synody

 

Naše vierovyznania

Cirkev stojí na základe Písma svätého. Vyznáva historické vierovyznania, Heidelberský katechizmus a II. Helvétske vierovyznanie. V zmysle týchto uznáva Ježiša Krista za jedinú hlavu cirkvi a spravuje sa synodno-presbyteriálnymi zásadami. Tým cirkev s cirkvami reformovaného vierovyznania celého sveta spája spoločenstvo ducha. 

Heidelberský katechizmus
II. Helvétske vierovyznanie

Zbierka zákonov

Synoda reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku v roku 2012 nariadila vydanie zbierku právnych predpisov s názvom: „Zbierka platných právnych predpisov”. Pod nasledujúcim odkazom je dostupná jednak zbierka zákonov účinných od 1. januára 2013, ako aj všetky zákony schválené Synodou. 

Zbierka zákonov našej cirkvi

Udalosti ďalšie →

Sola Rádio

Szola Rádió honlapja

Fonotéka Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku s názvom Sola Rádio bude čoskoro dostupná aj v slovenskom jazyku.