A reformáció 500 jubileumi évében sokszínű programok valósultak meg

2018. május 07., hétfő

A Diakóniai Központ beszámolója után került sor az Egyházzenei Osztály, Közoktatási Tanács, a Calvin János Teológiai Akadémia, a Szlovákiai Református Keresztyén Nők Egyesülete, a Fiatal Reformátusok Szövetsége és a Szlovákiai Magyar Református Presbiteri Szövetség jelentésére.

Egyházzenei Osztály

Az egyházzenei osztály elmúlt évi beszámolóját Süll Kinga igazgató állította össze és terjesztette be a zsinat elé, amelyből kiderül, hogy az elmúlt nyáron huszonharmadik alkalommal szervezték meg az Országos Kántorképző tanfolyamot huszonegy hallgatóval, sikeres kántorvizsgát pedig egy résztvevő tett. Az Egyetemes Egyház mind a kilenc egyházmegyéjében sor került a kórustalálkozókra, amelyeken jelen voltak az Egyházzenei Osztály delegált tagjai.

XI. alkalommal szervezték meg az Országos Énekversenyt Rimaszombatban, a verseny pedig kilenc különböző kategóriában folyt korosztályok szerint. A Firesz Cantate Domino kórusa számára több kórushétvégét is szerveztek és koncerteket is adtak. 2017 őszén a Magyar Kormány támogatásával Körbeölel címmel megjelent az újabb hanghordozójuk. Egy hároméves egyházzenei projekt lezárásaként került megrendezésre a Sola Schola  Nap, amelyre olyan gyülekezeti kórusok, éneklő csoportok, a projektbe bekapcsolódó énekesek érkeztek, akinek szívügye az egyházi  éneklés.

Nyáron gyermekkórus tábort szerveztek Komárom-Koppánymonostoron, de egy tízfordulós egyházzenei kvíz  és a szlovák kórusvezetőknek készített szakmai nap is gazdagította a programjaikat.  Strasbourgban az egyházzenei osztály képviselői részt vettek az (Europaische Konferenz für evangelische Kirchenmusik / Protestante european conference for protestant church music) elnevezésű konferencián.

A jelentésből kiderült az is, hogy mivel az Egyetemes Egyház továbbra is kiveszi a részét a Magyarországi Református Egyház Liturgikai-Himnológiai Bizottság munkájából, így az egyházzenei osztály is képviseltette magát a bizottsági üléseken.

A zsinati tagok a jelentés után a lassan már 10 éve formálódó, az egyházi év alapján összeállított, több régi ének kihagyásával, de újabbakkal való kiegészítésű új énekeskönyv várható megjelenésére is rákérdeztek, de a munka lassúsága és különböző gátló tényezők miatt nem tudott várható időpontot mondani Süll Kinga. Jelentését elfogadták.

Közoktatási Tanács

A Közoktatási Tanács 2017-es évéről Édes Enikő, a közoktatásért felelős zsinati tanácsos készített jelentést. Ebből kiderül, hogy nyolc nagyobb esemény megszervezése került sor. Tehetséggondozói képzést tartottak Rimaszombatban a református iskolák pedagógusai számára, a reformáció 500. évfordulója alkalmából pedig református vers- és prózamondó versenyt szerveztek az alap- és középiskolás diákok számára. Az országos döntő győztesei részt vettek a Teleki László Alapítvány által rendezett Kárpát-medencei fordulóban is, ahol az alsó tagozatosok korcsoportjában az első és második helyen, a felső tagozatosok csoportjában az első és a középiskolásoknál szintén az első két helyen végeztek a felvidéki versenyzők.

A reformáció 500. évfordulója alkalmából magyarországi kezdeményezésre egy iskolatörténeti vándorkiállítás járta be a Kárpát-medencét, amely Felvidéken két helyszínen volt látható: Komáromban, a Limes Galériában és Rimaszombatban, a református gimnázium épületében.

Ugyancsak a reformáció 500. évfordulója alkalmából szervezték meg a hittanos fiatalok számára Alistálon a református gyerektalálkozót, de megrendezték VIII. Országos Református Pedagógustalálkozót is.

A 2017-es évben pályázatokat nyújtottak be az egyházi oktatási intézmények a Kárpát-medencei Református Oktatási Alaphoz, a legnagyobb, 900 ezer forintos támogatást az Alistáli Református Egyházi Alapiskola kapta. Az oktatási alapba is meghirdették a gyűjtést, amelybe minden iskola bekapcsolódott,  összesen  3 313 eurót folyósítottak erre a célra.

Jelentésék a zsinati képviselők jóváhagyták.

Calvin János Teológiai Akadémia

A Calvin János Teológiai Akadémia 2017-es évi tevékenységét annak igazgatója, dr. Lévai Attila ismertette.A jelentéséből kiderült, hogy az új statútum alapján az akadémia által üzemeltetett Teológiai Könyvtárat nyilvánossá tették a hallgatók, lelkészek és az érdeklődők számára, az elmúlt évben pedig több nemzetközi egyházi rendezvényt valósítottak meg a Selye János Egyetem Református Teológiai Karával. Kiadták a Teológiai Fórumot és társkiadói voltak három könyvnek.

A könyvtár és a szolgálati lakás rezsi és üzemeltetési költségeink, valamint a rendezvények anyagi hátterének a biztosítása céljából több pályázatot is benyújtottak. A sikeres pályázatoknak köszönhetően – a jelentés szerint – megoldódtak az anyagi gondjaik.

Jelentését hozzászólások nélkül elfogadták.

Szlovákiai Református Keresztyén Nők Egyesülete

A Szlovákiai Református Keresztyén Nők Egyesületének elmúlt évi tevékenységéről Győrky Szilvia elnök adott számot. Jelentéséből kiderült, hogy az éves közgyűlés után két alkalommal szerveztek országos,  háromszor egyházmegyei – zempléni és ungi -  nőegyesületi konferenciát, de részt vettek külföldön megszervezett rendezvényeken is.

Fazekas László püspök az előző évhez hasonlóan, ezúttal is megjegyezte, hogy az országos nőszövetség csak a keleti régióban működik, de jó lenne, ha a nyugati egyházmegyékben is kifejtené a tevékenységét, hiszen ott is vannak aktív nőszövetségek. Mivel az egyesület elnöke nem jelent meg a zsinati ülésen, így felvetésére nem tudott választ kapni.

Fiatal Reformátusok Szövetsége

A  Fiatal Reformátusok Szövetsége 2017-es munkájáról Kiss Miklós elnök állította össze az összefoglaló jelentést, amelyből kiderült, hogy több jelentős esemény is meghatározta az elmúlt évi tevékenységüket:  tisztújítást tartottak területi és országos szinten, megünnepelték a Firesz megalakulásának 25. évfordulóját, ünnepélyes keretek között került átadásra a kassai Magyar Református Központ, valamint kibővült a bátorkeszi Fireszke Gyermek- és Ifjúsági Konferencia-központ.

Megtartották a már hagyományosnak mondható rendezvényeiket is: országos szinten két gyermektábort, ifjúsági istentiszteleteket, 8 munkatársi és 3 tinihétvégét, 2 tanítványképző akadémiát, 1 imaéjjelt, 2 tinitábort, 1 téli tábort, 1 fiatal felnőttek találkozóját (Lélekzetvétel), 4 KOEN bemutatónapot, 94 KOEN napközi tábort, 3 kórus összpontosítást,valamint sor került esküvői és egyéb szolgálatokra, vezetőségi találkozókra is és képviseltették magukat a MIK (Magyar Ifjúsági Közösség) és GEKIB (Kárpát-medencei Ifjúsági Egyeztető Fórum) találkozóin.

„Hálásak vagyunk Urunknak, hogy megadta az alkalmakat és a lehetőséget arra, hogy emlékezzünk. Ne csak egy szakaszra, hanem az egész megtett útra, megszólítva korábbi Firesz elnököket, hogy osszák meg velünk gondolataikat a szervezet működéséről, az indulás áldásairól és nehézségeiről. Köszönetet mondunk Egyetemes Egyházunk vezetésének, az Emberi Erőforrások Minisztériumának, a Bethlen Gábor Alapkezelőnek, az üléseinknek otthont adó rimaszombati és kassai gyülekezeteknek, a segítőkész lelkipásztoroknak, a gyülekezeti közösségeknek, a munkatársaknak, a támogatóinknak és mindenkinek, aki segítette szolgálatunkat!“ – írta beszámolójában Kiss Miklós elnök, aki egyéb elfoglaltsága miatt nem tudott részt venni a zsinati ülésen, helyette az anyagot Tirpák István zsinati képviselő terjesztette be.

Majd pontokba szedve számolt be Kiss Miklós az Abaúj-zempléni Területi Egység elmúlt évi történéseiről, az új vezetőségi tagok megválasztásáról, a tagság nyilvántartásba vételéről és a különböző területeken végzett szolgálatokról. 

A gömöri területről annyi derült ki, hogy a gyermek- és ifjúsági szolgálatokat a régióban az egyházmegye koordinálta, amelyek megszervezéséből a Firesz képviselői is jelentős részt vállaltak.

A Duna Mente Területi Egységben is megtörtént a tisztújítás. Itt továbbra is nehézséget jelent, hogy nincs főállású vezető, aki ezt a munkát teljes idejében koordinálni tudná. Ennek ellenére több rendezvényt is megvalósítottak az elmúlt évben, úgy mint a munkatársi és előkészítő találkozókat, imaközösségeket, téli tábort, ifjúsági istentiszteleteket, közösségi napokat, hálaadó alkalmakat, tinihétvégéket, Lélekzetvételt, tinitábort, tanítványképzőt és az imasátor előkészítő alkalmakat.

A jelentésből kiderül, hogy a Firesz Cantate Domino kórusa az elmúlt évben főleg az új lemez kiadására összpontosított, amelyre a Kulturális és Közművelődési Központtól 9 600 eurós támogatást kapott.

A Fireszke Gyermek- Ifjúsági és Konferencia-központ az elmúlt évben a gyülekezeti alkalmak mellett számos rendezvénynek (egyházmegyei konfirmandus találkozóknak, evangelizációknak, előadásoknak, táboroknak, csendes hétvégéknek, énekkari próbáknak, lelkészértekezleteknek, bibliaismereti versenyeknek, nőszövetségi találkozóknak, könyvbemutatóknak, kiállításoknak, bábos előadásoknak, országos énekversenyre való felkészülésre biztosított helyet. Az itt szolgáló lelkészházaspár, valamint a gyülekezet, mely a központ működtetését felvállalta, hálás a központ bővítéséért, mely által még méltóbb helyszíne lehet a sokrétű szolgálatnak.

A Fireszhez tartozik a KOEN munkacsoport is, akikre az elmúlt évben jutott ismét az a feladat, hogy elkészítsék a napközis gyermektábor programját. A KOEN program címe: „HŰ ha” és központi témája pedig a „HŰSÉG” volt. Újdonságként szerepelt, hogy a programhoz először készítettek tábori munkafüzetet is, amely mindkét korcsoport számára specifikus feladatokkal segítette még jobban a történetek elmélyítését. A reformáció emlékévében a tábori program mellé meglepetésként egy egyháztörténeti játéktárat is összeállítottak „Légy hű mindhalálig” címmel. 2017-ben Szlovákiában 101 csoport számára biztosították a tábori programot, illetve a csomagot és 4160 gyermek részére osztottak ki munkafüzeteket (ebbe a programot általunk igénylő 7 magyarországi gyülekezet és 137 táborozó gyermek is bele van foglalva). Ezen kívül négy helyszínen rendeztek bemutató napokat.

A jelentés végén Kassai Gyula esperes megdicsérte a KOEN munkacsoportot az értékes munkavégzésükért és kérte, hogy a zsinat részesítse őket dicséretben. Javaslatához Molnár Árpád zsinati tanácsos is csatlakozott. A zsinati képviselők először megszavazták, hogy jegyzőkönyvezzék a KOEN munkacsoport dicséretben való részesítését, majd pedig egyhangúlag elfogadták a beterjesztett jelentést. 

Szlovákiai Magyar Református Presbiteri Szövetség

Fekete Vince, a szövetség megbízott elnöke tájékoztatásként elmondta, hogy a helyzet ugyanaz, mint egy évvel ezelőtt, vagyis nem történt semmilyen  előrelépés, bár tudja, hogy az egyes egyházmegyékben vannak bizonyos szerveződések a presbiterek képzésével kapcsolatban.

Beterjesztett jelentésében ismertette, hogy az elmúlt évben nem volt igény a presbiteri képzés iránt. Mint fogalmazott, megbízott elnökként már három éve nem sikerült cselekvésre bírnia a hét magyar egyházmegye presbitereit a szövetség céljainak szolgálatára. Beadványában és személyesen is elmondta,hogy kéri az éves 12 eurós tagsági díj megszüntetését,valamint felajánlotta lemondását a tisztségről. Mivel a napirendi pont szerint a szövetség előző évi jelentésről kell számot adnia, így a zsinati képviselők nem foglalkoztak a lemondásával és a beterjesztett anyag elfogadásáról döntöttek. Egy kivételével mindenki támogatta az éves jelentést. Fazekas László püspök pedig kérte, hogy megbízott elnökként továbbra is vezesse a Presbiteri Szövetséget.

Reformata, Iski Ibolya

Fotó: Szarvas László

Kapcsolódó cikkek:

http://reformata.sk/mutat/a-fellendules-eve-volt---a-diakonai-kozpont-eves-jelentese/

http://reformata.sk/mutat/az-elmult-ev-is-az-epitkezesek-eve-volt-es-elindult-a-bolcsode-es-ovoda-program---puspoki-jelentes-a-2017-es-evrol/

http://reformata.sk/mutat/zsinati-ules-a-csillagazban--ne-feledkezzunk-meg-a-lathatatlan-egyhazrol-sem-i-resz/

események továbbiak →