Reformátusságunk érték!

2021. február 04., csütörtök

2021 a népszámlálás éve Szlovákiában, amikor a digitális kérdőív kitöltésével számot adunk önmagunkról, helyzetünkről, társadalomban betöltött szerepünkről. A megválaszolandó kérdések sorában vannak azonban olyanok, amelyek mind múltunk, mind jövőnk tekintetében messzebbre mutatnak, amely kérdések között ott van a vallási hovatartozásunk, a nemzetiségünk és az anyanyelvünk vállalásának, megvallásának lehetősége.

Reformátusságunk vállalásával nem csupán őseink lelki örökségét vállaljuk, hanem mindazt az értéket, amit református közösségeink évszázadok óta hordoznak, és a jelenben a társadalom minden szintjén képviselnek. Ez az érték Krisztusban gyökerezik. Megmaradásunk ereje is belőle fakad, ezért vállalták őseink és vállaljuk mi is küldetésünket: az igazság hirdetését, a szeretet gyakorlását, az intézmények fenntartását.

Református egyházunk egyházközségeiben rendszeresen hirdetik az örök igazságot, a Krisztusról szóló evangéliumot. Nagyon sokszor az emberi élet legfontosabb pillanataiban – keresztelő, házasságkötés, temetés – szól a bátorítás, a lelki megerősítés vagy a vigasztalás a családoknak. A református ifjúsági és gyermekprogramok, a nyári táborok a felnövekvő nemzedék tagjai számára kínálnak a világinál sokkal biztosabb, sziklaszilárd lelki alapot. A különböző missziói terület szolgálattevői ugyancsak az örök érvényű igazságot hirdetik, mert minden lélek számít.

A hit cselekedetekben való megélése, a szeretet tettekben való megmutatása a református egyházon belül rendkívül hangsúlyos, és széthulló társadalmunkban egyre szükségesebb. Elesett embertársaink segítése legtöbbször a külvilág számára nem is látható. A református idősotthonban történő gondoskodás mellett sok idős és beteg otthoni ápolását végzi a református egyház. Számtalan rászoruló, bajban lévő embertársunk tapasztalhatta már meg a református közösségek szeretetből és hitből fakadó összefogásának, segítségnyújtásának erejét.

A református iskolahálózatnak több évszázados múltja, reménység szerint szép jövője és egyre nagyobb súlya van. Az értékeket közvetítő oktató-nevelő munkát a bölcsődés kisgyermekektől egészen a középiskolás korosztályig több intézményben végezzük. A református teológiai karon komoly szellemi munka, a következő lelkésznemzedék és a missziói területek szakembereinek nevelése és képzése zajlik.
Mindebből látható, hogy a református egyház a maga szolgálatával mennyi értéket hordoz és képvisel. A társadalom számtalan területén jelen van, csendben és alázattal végzi a maga szolgálatát.

Nem feledkezhetünk meg arról, hogy az egyház államtól kapott hozzájárulása, így e szolgálat támogatása nagymértékben függ a magukat reformátusnak vallók számától. Ugyanez igaz a magyar kultúránk állami támogatására és kisebbségi jogaink gyakorlásának lehetőségére, amiket ugyancsak a népszámlálási számadatokhoz kötnek.

Nagyon fontos, hogy a népszámlálás során vállaljuk lelki örökségünket, református hitünket, a református egyház szolgálatával való azonosulásunkat. Válasszuk a református felekezetet, mert reformátusságunk érték! Valljuk magunkat magyar nemzetiségűnek és magyar anyanyelvűnek! Ezek fontosságára hívjuk fel családtagjaink, barátaink és a környezetünkben élők figyelmét is!

Molnár István királyhelmeci lelkipásztor

események továbbiak →