Időközi választás a komáromi egyházmegyei közgyűlésen és presbiteri konferencia

2017. november 06., hétfő

Dunamocson tartotta meg 2017. november 5-én presbiteri konferenciával egybekötött őszi egyházmegyei közgyűlését a Komáromi Református Egyházmegye, amelyen 59 alkotó tag és az egyházközségek presbiterei vettek részt. valamint több mint 200 presbiter.

A közgyűlés megkezdése előtt Édes Ákos deáki lelkipásztor szolgált igehirdetéssel Ez12, Jn 1, Lk 3 válogatott igeversek alapján. „Ha az év eddig eltelt hónapjaira tekintünk, akkor néhány alkalom kiemelkedően fontos számunkra, amelyekre nem árt odafigyelni, ha tovább akarunk lépni. Az első, amire vissza kell tekintenünk, hogy volt-e hitbéli gyarapodásunk, mert akik befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Mindazokat, akik hisznek az ő nevében” – mondta bevezetőjében.

Beszédében utalt arra is, hogy Isten nélkül építkeztek a különböző letűnt korok, nemzedékek, de a végük, talán éppen az Isten nélküliség miatt pusztulás lett.„Egyházunkban, egyházmegyénkben Isten az idén is megáldotta az építkezéseket, lelkiekben, de látható, külső, fizikaiformáiban is. Ha Isten nem adta volna az ő áldását, akkor nem engedte volna megvalósulni nekünk. Úgy hiszem, hogy mi azért építkezhettünk, mert Isten áldását adta hozzá, végső soron ő maga az építő, aki eszközökként bennünket is felhasznált” – mutatott rá az idei támogatásoknak köszönhetően megvalósult beruházásokra, majd hozzátette: „Isten most bennünket állított őrállókként, hogy vigyázzunk egyházunk falaira, mert  ha mi nem Jézus Krisztussal a szívünkben őrizzük a falakat, akkor könnyen lehet, hogy néhány évtized vagy évszázad múlva a mi egyházunkat emlegetik majd úgy, mint a középkori római egyházat. Ne legyen így, hanem sokkal inkább azon munkálkodjunk továbbra is, hogy a hajóink mindig egy irányba tartsanak, csak Jézus Krisztus irányába” – mondta igei üzenetében Édes Ákos lelkipásztor.

Az igehirdetés után a presbiteri konferencia keretében A magyar református presbiter címmel Dr. Gaál Botond, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, ny. egyetemi tanár, teológus, lelkész, matematika-fizika tanár tartott előadást. A több, mint egy órát kitevő előadásában röviden szólt a választott népnek, mint „ószövetségi gyülekezetnek”és az egyháznak mint „újszövetségi gyülekezetnek” a kormányzásáról. Megemlítette az egyházkormányzás főbb történeti formáit a püspöki egyházkormányzáson keresztül a presbiteriánus, illetve kongregacionalista egyházkormányzásig. Beszélt a református presbiter helyéről és szerepéről az egyházi életben, a választások fontosságáról, de arról is, hogy a református presbiter a legnagyobb egyházi tisztség.

A közgyűlést Gál Sándor egyházmegyei gondnok nyitotta meg, majd ismertette a november 2-án Martoson ülésező egyházmegyei tanács által elfogadott tárgysorozati pontokat, amelyeket a közgyűlés alkotó tagjai egyhangúlag elfogadtak. A közgyűlés megalakulása után, amelynek 70 alkotó tagjából 59-en vettek részt /34 lelkipásztor és 25 világi képviselő/ került sor a program alapján először az időközi választásokra.

Czinke Zsolt egyházmegyei főjegyző ezzelkapcsolatban elmondta, hogy Szabó Gábor kisújfalui és Izsák József negyedi gondnokok lemondásával megüresedett egy-egy hely az egyházmegyei tanácsban és az egyházmegyei tanácsbírák között, s helyükre kell új tagokat választani.A tisztségek betöltéséreSzénási Szilárd esperes adott jelölést az egyházmegyei tanács ajánlása alapján:az egyházmegyei tanácsba Baros Róbert deáki, az egyházmegyei tanácsbírói tisztre pedig Kecskés Imre perbetei gondnokot javasolta. Mivel újabb jelölés nem érkezett a tisztségekre, így a közgyűlés alkotó tagjai titkos szavazással döntöttek a jelöltek támogatásáról:Boros Róbert 58, Kecskés Imre pedig 57 szavazatot kapott. „Amennyiben nem érkezik óvás a szavazást illetően, így majd őket iktatják be az egyházmegyei közgyűlés tavaszi ülésén“ – tájékoztatta a közgyűlést az esperes.

A közgyűlés megerősítette - az egyházmegyei tanács által jóváhagyott - az Ímelyi Református Egyházközség telekcserére vonatkozó kérelmét. A temető bejáratánál lévő szövetkezet tulajdonában lévő földterületet cserélné el az egyházközség más helyen lévő földterületével.

Az egyházmegye első helyen továbbítja a közgyűlés által jóváhagyott, az Ímelyi Református Egyházközség temploma alapjának víz elleni szigetelésére vonatkozó munkálataira benyújtott 7 ezer euróstámogatásiigényét a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Közalapjának egyházépítői keretéhez. Az egyházközség vállalta, hogy a kiadásokhoz 2 200 eurós önrésszel járul hozzá.

Az alkalom befejezése előtt Fazekas László püspök felhívta a figyelmet a reformáció 500. évfordulója alkalmából november 17-re Rimaszombatba szervezett központi megemlékezésre, amelyre meghívta az egyházközségek képviselőit, majd  imájával zárta az  egyházmegyei közgyűlést.

A közgyűlésről készített képek itt tekinthetőek meg.

Reformata, -iski-

események továbbiak →

Reformáció 500