Nyugalmasabb év volt a tavalyi - Zsinati ülés II. rész

2019. május 17., péntek

A számbavétel, határozatképesség megállapítása, a jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása és a tárgysorozati pontok jóváhagyása után a zsinati képviselők elfogadták az előző, 8. ülés jegyzőkönyvét. A zsinati képviselők elé tizenhárom jelentés került az elmúlt évi tevékenységről.

Az elmúlt év értékeléséről szóló jelentések sorát Fazekas László püspök indította el. Rövid igei üzenetének alapjául ő is Pál apostolnak a Galatákhoz írt levelét választotta: „Én azonban nem kívánok mással dicsekedni, mint a mi Urunk Jézus Krisztus keresztjével…”. Bevezetőjében elmondta, hogy a mindennapokban egyre jobban előtérbe kerül sokak életében a megélhetés, a javak megszerzésének, birtoklásának indulata. Az világi hatalomként szabályozza az embert, amelyet könnyen elfogadunk, s a legtöbbször korjelenségnek tartunk. "Ez a jelenség Pál apostol korában is előfordult, sőt, harcolt az ellen, hogy a világ önmagát úgy állítsa be, mint mindenhatót, amely örökkévaló. Harcolt az embernek a világ ritmusára való ráhangolódása ellen, hogy annak törvényei alapján ítélje meg az életet: a mindennapokat, a mindennapok tevékenységét, harcait, küzdelmeit és értékeit” – mondta a püspök. Rámutatott arra, hogy a Galatákhoz írott levélben Pál harcolt azokkal, akik a testet, a test cselekedeteit és azokat az életelveket dicsőítik, amelyek földi körülmények között érvényesek ugyan, de jól meg kell különböztetni a lelki ember lelki dimenzióitól. A püspök hangsúlyozta, hogy Pál az ige alapján tanítja a Galatákat helyesen élni a világban, gondolkodni a testi dolgok felől, helyesen értékelni a körülöttük lévő dolgokat, s ennek alapján előnyben részesíteni azt, ami érték, ami fontos, s ami nélkül az életünk csak üres vergődés” - fejtette ki igei üzenetében Fazekas László.

A püspök éves jelentését az igei bevezetés után az egyháznak a világban való helyzetével kezdte. Elmondta, hogy érezhető a hatalmi törekvés, sőt Európa két részre szakadása is: az egészen más értékrendet képviselő V4-re és a tőlünk nyugatra lévő országokra, amelyek már jóval korábban a liberalizálódás útján indultak el. Hozzátette: „Ezzel együtt jár az Istentől való elfordulás is, hiszen ezt látjuk-tapasztaljuk. Sőt, nyugati testvéreinktől itt-ott elhangzik, hogy kiürülnek a templomaik, amelyeket lebontanak vagy más célra használnak fel. Panaszkodnak is, hogy a gyermekeket és a fiatalokat nagyon nehéz az egyház közelében megtartani” – hangsúlyozta a püspök, majd rámutatott arra, hogy a szinkretizmusnak, a vallási keveredésnek köszönhetően egyre csökken a hívek száma az egyházban.  Az Egyetemes Egyházról szóló jelentést azzal folytatta, hogy az jó kapcsolatot tart fenn a Rajnai és a Bádeni Tartományi Egyházzal, valamint az Észak-német Református Egyházkerülettel, amelyik évente 11 500 euróval támogatja az egyházközségek beruházásait. Tájékoztatott arról, hogy a Gustax Adolf Segélyszervezettől 24 ezer euró érkezett az ingatlanok javítására, amelyet teljes mértékben a szlovák egyházmegyék használtak fel. A német lelkipásztorok által létrehozott Partnerhilfe továbbra is támogatja a szükségben lévő lelkipásztorokat. A Svájci Evangélikus Egyházak Segélyszervezete pedig jelenleg az egyházban folyó cigánymissziót segíti, melynek köszönhetően missziói terv készül a munkaterület számára, valamint a misszió munkáját segítő részmunkaidős alkalmazottat is felvettek. Elmondta azt is, hogy a Stichting Hulp Oost-Europa alapítványon keresztül került kapcsolatba egyházunk a GZB missziós szervezettel, melynek révén egy holland család Gömörben tervez letelepedni, hogy szolgálatukkal segítsék a cigánymissziót. Megemlítette, hogy jó a kapcsolat a Csehtestvér Evangélikus Egyházzal, s az elmúlt év folyamán több alkalmukon is részt vett az egyházunk vezetése. Jó az együttműködés a Királyhágómelléki Egyházkerülettel és a kárpát-medencei magyar református közösségeket egyesítő Generális Konventtel is, de Magyarország Kormányával is, ahonnan az elmúlt évben 1, 7 millió forint támogatás érkezett a részükről. Tovább folytatódik az általuk meghirdetett és támogatott óvodaprogram is. Óvoda épül Somorján, Vágfarkasdon, Komáromban, Martoson, Hetényen, Perbetén, Zselízen, Rimaszombatban, Tornalján, Pálfalán, Kassán, Kiskövesden, Királyhelmecen, Nagykaposon. Bölcsődét Marcelháza, Bátorkeszi, Léva és Szepsi tervez nyitni. /Az idei év elején bővült a programba bekapcsolódók száma Dunaszerdahellyel és Zsigárddal, az előbbiben óvoda, az utóbbi településen bölcsőde épül./ A püspök elmondta azt is, hogy Szlovákiában odafigyelnek az egyházak véleményére. Sőt, egyre gyakrabban kérnek tőlük a társadalmi és politikai kérdésekben állásfoglalást. Az Egyházak Ökumenikus Tanácsával és a Szlovákiai Egyházak Legfelsőbb Képviselőinek Tanácsával is szorosan együttműködik egyházunk, hiszen vannak közös törekvések, amelyeket csak a többi egyházzal karöltve tudnak megvalósítani.

Az egyházunk életével kapcsolatban Fazekas László elmondta, hogy az elmúlt év nyugalmasabb volt, mint a 2017-es, amikor a reformációra való emlékezés és az ahhoz kapcsolódó alkalmak frekventálttá tették az évet. „A tavalyi nem volt ennyire feszített, de az adódó lehetőségeket igyekeztünk kihasználni” – mondta a püspök. Az elmúlt év jelentősebb eseményeinek sorából megemlítette a júniusban megszervezett KassaÉrt fesztivált és az Ondava-hernádi Egyházmegye napját, amelynek Gálszécs és Csanya adott otthont. Jelentéséből többek között kiderült az is, hogy az elmúlt évben egyházunk zsinata két alkalommal ülésezett Rimaszombatban, amely 26 határozatot fogadott el. A 2018-as évben hárman tették le az első és ugyanennyien a második lelkészképesítő vizsgájukat. A 2018-as évben hét lelkipásztor töltötte be a hetvenedik életévét, – Tóth Mihály, Sallai Tibor, Mártha Géza, Szaszák József, Szabó András, Fülöp Sándor, Szabó Erzsébet /korábban tette le szolgálatát/-  akik a betöltött kor után fokozatosan fejezték be  szolgálatukat a gyülekezetükben és vonultak nyugalomba. A püspök ismét felhívta a figyelmet arra, hogy egyre kevesebben döntenek a teológia mellett, ezért szükséges feltárni és vizsgálni ennek okait, és megtenni a szükséges lépéseket. „Egyre több lelkipásztor vonul nyugdíjba a lelkészi szolgálatra elkötelezett teológusok száma pedig kevés, jelentősen csökkent a számuk” – nyomatékosította Fazekas László.

 A püspöki jelentést képezte a kilenc egyházmegye esperesének az elmúlt évről szóló jelentése is statisztikai adatokkal kiegészítve. /Erről bővebben majd a későbbiekben számolunk be./ Az elmúlt évi tevékenységről szóló jelentést személyesen terjesztette be a zsinat elé a Diakóniai Központ igazgatója, Ibos Henrietta, az Egyházzenei Osztályét Édes Árpád /a jelentést Süll Kinga állította össze/, a Közoktatási Tanácsét Édes Enikő, a Calvin János Teológiai Akadémiáét Lévai Attila, a Szlovákiai Református Keresztyén Nők Egyesületéét Győrky Szilvia, a Szlovákiai Magyar Református Presbiteri Szövetségét Fekete Vince, a Missio Reformata nonprofit szervezetét, valamint a Kulturális és Közművelődési Központét Molnár Sándor, a Magyar Református Központét Géresi Róbert. A Fiatal Reformátusok Szövetségének tevékenységéről annak elnöke Kiss Miklós állított össze egy beszámolót, de a szlovák egyházmegyékben működő Re-Mi-Dia – Református Misszió és Diakónia által szervezett programokról is tudomást szerezhettek a zsinati képviselők.

-folytatjuk –

Reformata, Iski Ibolya

Fotó: Szarvas László

Népszámlálás 2021

események továbbiak →