Hitmélyítő esték Szepsiben

2023. november 26., vasárnap

Az ötödik Szepsi Laczkó Máté Gyülekezeti Napok keretében Palást és kötény, Biblia és fakanál címmel 2023. november 14. és 16. között hitmélyítő napokra került sor a református templomban.

Az aszúkészítő szőlősgazda és református prédikátor, Szepsi Laczkó Máté nyomán: a hit és szolgálat, a közért való felelősség és a magánélet, a hivatás és család, az elhívatottság és hobbi egyidejű megélése a keresztyén ember életében – témák adták a hitbeli elmélyülés alapjait. 

"Az asszonyi bölcsesség építi a házat, a bolondság pedig a maga kezével rombolja le" (Péld 14, 1) ige alapján először Molnár Éva királyhelmeci lelkipásztor tett bizonyságot a női, asszonyi szerep fontosságáról a család és a következő nemzedékek hitében, életében.

Valóban sokat köszönhetünk az édesanyák, nagymamák, de az egyedülálló, sokak lelki mamájává váló nők hitének és életének. Ilyeneknek köszönhető a holland indíttatású KOEN munkacsoport önkéntes gyerekmunkája, aminek köszönhetően mára mintegy 30 ezer gyermek táborozhat nyaranta Kárpát-medence szerte a vakációs bibliaheteken. De hadd tanuljuk mi is, hogyan szolgálhatunk építő módon otthon, a családban, és a nagyobb családban, a Krisztus gyülekezetében is!

"Hallgatott minket egy Lídia nevű istenfélő asszony, egy Thiatírából való bíborárus is, akinek az Úr megnyitotta a szívét, hogy figyeljen arra, amit Pál mond." (ApCsel 16, 14)

A hitmélyítő alkalom második napján Győrky Szilvia legenyemihályi lelkipásztor, a Szlovákiai  Református Nők Egyesületének elnöknője Lídia története alapján tett bizonyságot arról, hogyan lehet és kell is a keresztyén embernek hűséggel helytállni az élet több „frontján" egyszerre.

A bibliai Lídia családanyaként, sikeres  vállalkozóként, és a filippi, majd thyatirai gyülekezet befogadója és védnökeként vált erkölcsi példaképpé mások számára. Hozzá hasonlóan tevékenyek sokan a református nők egyesületében.

Nagy Zsuzsa, az ungi egyházmegye nőegyesületi elnöke pedig a szeretetszolgálat számos lehetőségéről számolt be, amelyekkel idehaza és Kárpátalján is sok bajbajutottat segítenek folyamatosan. Az egyesület önkéntes, jótékony és áldott szolgálatához bárki csatlakozhat. Elég, ha követjük az egyesület oldalait a Facebook-on a következő nevek alatt: a Szlovákiai Református Keresztyén Nők Egyesülete, SZRKNE Ungi Református Egyházmegye vagy a SZRKNE Zempléni Református Egyházmegye.

"Mi­lyen nagy al­ko­tá­sa­id­nak szá­ma, URam! Va­la­mennyit böl­csen al­kot­tad, tele van a föld te­remt­mé­nye­id­del. Ott van a nagy és szé­les ten­ger! Szám­ta­lan lény nyü­zsög ben­ne: ki­sebb és na­gyobb ál­la­tok. Ott jár­nak a ha­jók, és a cet­hal, ame­lyet azért for­mál­tál, hogy ját­sza­doz­zál vele... Di­cső­ség le­gyen az ÚRnak örök­ké! Örül­jön al­ko­tá­sa­i­nak az ÚR!" (Zsolt 104)

A hitmélyítő alkalom harmadik bizonyságtevője Blanár Gabriella kisgéresi lelkész, a Mustármag bábcsoport vezetője a 104. zsoltár alapján szólt a megjelentekhez. A tanításban rámutatott arra, hogy Isten örömét leli teremtményeiben, különösen az Ő képviseletére elhivatott emberben, akit „hajókat" építeni képes kreativitásával arra hív, hogy munkatársa legyen.

Isten munkatársai vagyunk a hivatásunkban, szülői szerepünkben, a nevelésben, a fáradságos munka végzésében, a tálentumaink mások javára, a világ megjobbítására, Isten dicsőségére való felhasználásában. Valahogy úgy, ahogy a kisgéresi magyar iskola és gyülekezet együttműködéséből született Mustármag bábcsoport is teszi, amely számos gyermek személyiségét formálta eddig és formálja pozitív irányba továbbra is. Köszönjük az igét, a Lélek általi inspirációt, a jó példákat. SDG!

Molnár Árpád

Fotó: fb Szepsi Református Egyházközség

 

események továbbiak →