Példaértékű összetartozás a lévai református és katolikus hívek között

2023. január 27., péntek

Az idei Krisztus-hívők egységéért megrendezett és a Minnesotai Egyházak Tanácsa által előkészített ökumenikus imahét alkalmából két szép eseményre került sor Léván.

2023. január 16-án, hétfőn ökumenikus istentiszteletre került sor a lévai Szent Mihály arkangyal plébániatemplomban, ahol Benčík Tibor lelkipásztor szeretettel köszöntötte a református szolgálattevőket, Kassai Gyulát és feleségét Kassainé Mártha Tímeát, valamint a nagyon szép számban megjelent református testvéreket és katolikus híveket.

Az aznapi evangélium (Mt 23,23-25) üzenetét Kassai Tímea lelkipásztor szívhez szólóan fejtette ki igehirdetésében. Rámutatott arra, hogy Jézus „Jaj Nektek, …” kezdetű kemény szavaival világít rá az Istentől eltávolodott ember képmutatására. Jézus kemény, de szeretettől vezérelt szavai éppúgy idegesítették és felháborították az akkori Izrael vezetőit, ahogy ma is felháborodást keltenek, ha valaki a Bibliát idézi, Isten igéjével érvel egy erkölcsi kérdésben, vagy a teremtési rend igazolásában.

Kassainé Mártha Tímea lelkipásztor

Az ekképp szólót ma bírósági perrel, gyűlölet beszéddel, vagy ahogy nemzetünk mai életében látjuk, általános kiközösítéssel illetik. Jézus azért jött, azért mond ilyen kemény szavakat, hogy megmentse az elveszett embert. A képmutatás titka, hogy vágyakozunk jónak látszani, anélkül, hogy megfizetnénk az igazi jóság árát.

S ami a legmegdöbbentőbb, hogy megvetően elutasítjuk az egyetlen Jézust, aki megfizette a jóság árát. Mi valóban szívből gyakoroljuk kegyességünket, szívünkkel ismerjük fel az igazat! – biztatott a lelkipásztor. 

Továbbá rámutatott arra is, hogy amikor Jézus szava szíven szúr, ott kegyelmi pillanat, gyógyulás van, szabadulás a bűntől. De a mai evangéliumi részletben Jézus nemcsak keményen szól, de a megoldást is felmutatja, mikor három csodálatos szabadító szót helyez a mi szívünkre, s ezzel kivezet minket a képmutatásból.

Ez a három csodálatos szó pedig: az igazság, az irgalom és a hűség. Az igazság Jézus értünk kiontott vére, ami az őt szeretőket hófehér ruhában öltözteti. Az irgalmasság megszánni az embert a bűn nyomorúságában, és enyhíteni a bűnt miatt átélt szenvedését.  Az irgalmasság még magasabb foka, ha megtanuljuk szeretni ellenségeinket! A hűség a hit belső rendszerének a megnyilvánulása. Ugyanis, ha hiszünk Istenben, akkor cselekedeteink Isten iránti hűségről tanúskodnak.

Benčík Tibor plébános

Hűségünkkel a hitünkről teszünk bizonyságot. S ahogy a Jelenések könyvében is írva van: „Légy hű mindhalálig és neked adom az élet koronáját!” Kassai Tímea mindannyiunkat biztatott, hogy mi Krisztus-hívők egymásba kapaszkodva e három csodálatos szóból erőt merítve, induljunk el a gyógyulás útján, hozzunk gyógyulást másoknak is, s kövessük Jézus tanítását!

A lelkesítő igehirdetést követően a lelkésznő áldását adta a megjelentekre. A közös istentisztelet végén Benčík Tibor plébános virágcsokorral és könyvekkel lepte meg a lelkészházaspárt, akik szintén könyvcsomaggal kedveskedtek neki. A közös alkalom a magyar himnusz eléneklésével zárult.

2023. január 19-én, csütörtökön pedig a lelkészházaspár és a lévai református egyházközösség várta ökumenikus istentiszteletre a templomukba a katolikus híveket. Kassai Gyula lelkipásztor az aznapi igét olvasta fel a Szentírásból, majd Benčík Tibor plébános az idei ökumenikus imahétre útmutatásául választott szentírási szakasz „Tanuljatok meg jót cselekedni, törekedjetek igazságra…” (Ézs 1,17) üzenetét fejtette ki prédikációjában.

Rámutatott arra, hogy Ézsaiás/Izajás próféta i.e. a 8. században egy olyan korban tevékenykedett, mely az erkölcstelen életben, a formális vallásosságban, a szociális igazságtalanságokban sokban hasonlított a mai világhoz.

A választott nép jól élt. Csak a maga gazdagságában bízott, nem Istenben, bajaiban pedig nem Isten segítségér kérte, hanem inkább a szomszédos szír királyét. Ez egy olyan kor volt, melyre igazak Prohászka Ottokár szavai: „Szövetségre léptünk a halállal s a pokollal kötést tettünk . . . a hazugságot tettük reményünkké, s a csalárdság ad nekünk menedéket.” S sajnos ez van ma is!”

A jelenkor társadalmi és politikai problémái is azt mutatják, hogy a ma embere az Isten reménysége helyett a hazugságot, csalárdságot választja. 1989 után tele voltunk reménnyel. Ekkor még igazán bíztunk abban, hogy mindenki igaz testvére lesz embertársának. Azonban az egyre növekvő társadalmi és szociális különbségek, nemcsak az emberek egymás közötti elidegenedéshez vezettek, hanem elmondhatjuk, hogy sajnos ma már a halál kultúrájában élünk.

Benčík Tibor plébános

Gondoljunk itt az ukrán-orosz háborúra vagy arra, hogy a 34 évvel ezelőtt vágyott szabadság helyett a szabadosság korát éljük. Ézsaiás/Izajás próféta az hirdette, és üzeni nekünk is, hogy az embereknek vissza kell fordulniuk Isten felé. Istenhez kell megtérni, és Benne kell bízni! Isten türelmes, időt ad, hogy népe megtérjen. Erre szólít fel mindannyiunkat az idei ökumenikus imahét is:

 „Tegyünk jót és gyakoroljuk az igazságot!”, hisz megboldogult XVI. Benedek pápát idézve: „A szeretet csak az igazságban tud felragyogni.”

Az igazságra törekvésben szembe kell néznünk azokkal, akik bajt hoznak másokra. Ez néha konfliktust okoz, de nekünk Krisztus-hívőknek fel kell vállalnunk az ilyen konfliktusokat. Továbbá sorsközösséget kell vállalnunk a kitaszítottakkal, nincstelenekkel és tenni kell azért, hogy mindenki emberhez méltó életet élhessen, méltányos bánásmódban részesüljön. Ebben is Jézus mutat nekünk példát, hisz emberként élve közöttünk felvállalta sorsközösséget a kitaszítottakkal, a nincstelenekkel.

Jézus korában a zsidó rituális törvények szerint a pásztorok, akik a szabadban töltötték napjaikat, nem feleltek meg a tisztasági törvényeknek, tisztátalannak számítottak, ezért nem mehettek be a jeruzsálemi templomba sem és nem vehettek részt az istentiszteleteken. Isten nagy kegyelme és szeretete az, hogy íme, a megvetetteknek, a lenézetteknek és a kitaszítottaknak szól először az örömhír: Jézusnak, a Megváltó megszületésének a híre.

Akiket a vallási közösség és a társadalom is megvet és kitaszít maga közül, akikkel ők szóba sem akarnak állni, azokat méltatja arra az Isten, hogy angyalait küldi el hozzájuk. S lám ők azok, akik komolyan is vették az Isten szavát, akik készek azonnal mozdulni és engedelmeskedni a hívásnak. Jézus megváltói működése során a legelhagyatottabbakat, a testi és lelki bűnökben szenvedőkkel van, gyógyít, feltámaszt, bűnöket bocsát meg. Ezért a beteg társadalom és beteg egyén egyetlen útja: vissza az Igéhez, vissza a Bibliához!

lévai református templom

Nekünk Krisztus-hívőknek közös kincsünk az Ige, az isteni szó. Csak ez tud minket kivezetni a mai káoszból. Azonban, ha nincs szembenézés, nincs gyógyulást sem. Nemcsak magunkat, hanem Európa népét is meg kell szabadítani a bűntől. De vigyáznunk kell, mert „a pokolba vezető út is jó szándékkal van kikövezve – tartja a mondás, melynek jelentése: az is okozhat kárt, akinek jók a szándékai, ezért nem a szándék, hanem az eredmény alapján kell megítélni a tetteket.

Ezért van szükség az Jóistennel való kapcsolatra, hogy a jó szándék eredménye a jó cselekedet legyen. Egyedül Isten kezdhet valamit az emberrel és nem fordítva! Mi csak imádkozhatunk megújulásunkért, mert mindig Isten kereste az embert! Imádkozzunk megújulásunkért, egymás megújulásáért! – biztatott beszédében Benčík Tibor plébános.

 

Az istentisztelet végén Kassai Gyula lelkipásztor elmondta, hogy a minnesotai őslakosok bölcsességben a víz és a kő szent helyet foglal el. A víz életet, a lelket szimbolizálja, a kő pedig a földet, ahová a Jóisten valamennyiünket állított, s mivel porból lettünk és porrá leszünk, a kő minket keresztényeket/keresztyéneket is jelképez.

Végül arra kérte a jelenlevőket, hogy a Krisztushívők lelki és fizikai egységét kifejezve egymás között keveredve szorosan álljuk körbe az Úr asztalát. A Hiszekegy és a Miatyánk közös elimádkozása után Benčík Tibor katolikus lelkipásztor áldását adta a megjelentekre. Az alkalom ezúttal is a Nemzeti Imádság eléneklésével zárult.

Ezt követően az ökumenikus istentisztelet minden résztvevője meghívást kapott a lévai református parókiára, ahol a közösség ügyes hölgyeinek gazdag megvendégelése várt mindenkit. A két egyházközség tagjai sós és édes aprósütemények és meleg tea, kávé mellett hosszasan kedélyesen elbeszélgettek. Az emlékezetes közösségi nap végén a katolikus hívek azzal búcsúztak, hogy jövőre ők várják sok szeretettel református testvéreiket agapéra.

Az idei éveleji ökumenikus találkozót megelőzte a 2022. október 31-én a lévai református templomban megtartott reformációi ünnepi istentisztelet, amelyen a katolikus testvérek nagy számban vettek részt élükön lelkipásztorukkal Benčík Tiborral, aki együtt szolgált a lelkészházaspárral.

Az október 31-ei ünnepi istentisztelet aranybetűvel íródik be a helyi egyházaink történelmébe. A katolikus gyülekezet gesztusa tovább erősíti a lévai magyar gyülekezetek hitét és a közös szolgálatban rejlő erőre és áldásra mutat.

Kép és szöveg: Müller Péter

a lévai katolikus egyházközség tagja, a Lévai Szent László Kör vezetője

események továbbiak →