Éljünk Istennek odaszánt, igaz szolgálatban - Dél-Koreai református kapcsolatok

2022. november 21., hétfő

A Koreai Presbiteriánus Egyház 107. zsinati ülését tartotta 2022. szeptember 20-22. között Changwonban (Dél-Korea), melyre első alkalommal kapott hivatalos meghívást a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház. A zsinatot évente egyszer hívják össze, melynek ebben az évben az Zsoltárok könyve 50,5 és a Római levél 12,1 bibliai versek szolgáltak alapul a zsinat mottójának megfogalmazásához: „Az evangélium hordozóiként, éljünk Istennek odaszánt, igaz szolgálatban!”. Egyházunkat Palcsó Attila zsinati külügyi tanácsos képviselte.

Koreai Presbiteriánus Egyház 107. zsinatának megnyitója

A 2022-es év folyamán intenzívebbé váltak a Szlovákiai Református Keresztyén Egyháznak a Koreai Presbiteriánus Egyházzal való kapcsolatai (angolul: PCK – Presbyterian Church of Korea, koreai megnevezése: TongHap), hiszen az ukrajnai események kapcsán egyházunk szolgálata a háborús menekültek irányában felkeltette a külföldi egyházak és partnerszervezetek figyelmét.

Támogatások érkeztek külföldről, egyebek mellett Dél-Koreából is és ennek kapcsán a Koreai Presbiteriánus Egyház diakóniai igazgatója is meglátogatta egyházunkat ez év szeptemberében. Korábban pedig a főtitkára, Bo Hyun Kim járt a pozsonyi koreai gyülekezetben és érdeklődését nyilvánította ki egyházunk szolgálatai irányában.

A Koreai Presbiteriánus Egyház központi épülete Szöulban

A koreai kálvinizmus története szempontjából szükséges az egyes dél-koreai protestáns egyházak megnevezését ismernünk, mert a csaknem száznegyven éves történelmi fejlődésében a koreai református/presbiteriánus keresztyénség különböző időszakokon ment keresztül.

A kezdetek a 19-20. század fordulójára tehetők, amikor elsősorban angolszász, főleg amerikai presbiteriánus misszió munkáját követően alakultak meg az első presbiteriánus gyülekezetek Koreában.

A presbiteriánus egyház alapításának hivatalos éve Koreában 1884. Az első és második világháború viszontagságos időszakát követően 1947-ben szervezték meg újonnan a koreai presbiteriánus gyülekezeteket egy egyházzá, melynek neve akkor Koreai Református Egyház volt.

Balról: Dr. Yang Seok Jin, Dr. Sungkon Park, Dr. Palcsó Attila, Dr. Hong Kyung Hwan

Az egyház elsősorban az angolszász területeken elterjedt kálvinista Westminster Hitvallást és az Apostoli Hitvallást tekinti szimbolikus tanításának. Később azonban különböző teológiai, az ökumenizmus értelmezése és liturgiai kérdések mentén kivált az addig egységes egyházból az 1959-ben létre jött Presbiteriánus Egyház Koreában (HapDong), s ezzel alapvetően két részre szakadt a korábban egységes presbiteriánus egyház.

A Koreai Presbiteriánus Egyház (TongHap, PCK) jelenleg több mint 2,5 millió egyháztaggal, több mint 9 ezer gyülekezettel és több mint 20 ezer lelkésszel a világ egyik legnagyobb református egyházának tekinthető, amely tagja a Református Világszövetségnek és az Egyházak Világtanácsának.

Dr. Palcsó Attila és Bo Hyun Kim a Koreai Presbiteriánus Egyház főtitkára

Az elmúlt csaknem két évtizedben a dél-koreai befektetések Szlovákiában meghatározóak lettek a nemzetgazdaságunk számára, hiszen a világ élvonalába tartozó elektronikai és autóipari vállalatok telepedtek meg nálunk.

A hozzájuk kapcsolódó dél-koreai kisebb-nagyobb cégekkel együtt több ezerre tehető azoknak a koreaiaknak a száma, akik munkájukból kifolyólag Szlovákiában élnek, közül többen a Koreai Presbiteriánus Egyház tagjai. Ennek is köszönhető, hogy jelenleg Pozsonyban és Zsolnán is működik koreai presbiteriánus gyülekezet, két missziós lelkipásztorral.

Yanggok Presbiteriánus Egyház, Changwon – a Koreai Presbiteriánus Egyház 107. zsinati ülésének helyszíne

A Pozsonyi Koreai Egyházközség lelkipásztora Dr. Sungkon Park, aki már csaknem két évtizede szolgálja a koreai gyülekezeteket (korábban Újvárban is működött gyülekezet), és kezdettől fogva szoros kapcsolatot ápol református egyházunkkal. Elsősorban neki köszönhető, hogy a koreai missziók elérték a mi egyházunkat is, kapcsolataink rendszeressé és élővé váltak, és elmélyültek az évek folyamán.

Ennek alapján kerülhetett sor arra, hogy a Koreai Presbiteriánus Egyház (PCK) hivatalosan is megkereste a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinati Elnökségét azzal a szívélyes felkéréssel, hogy ha lehetséges, egyházunk küldöttsége tisztelje meg jelenlétével a PCK 107. zsinatát és ezzel Egyetemes Egyházi szintre emelkedjen a két egyháztest közötti kapcsolattartás.

 Palcsó Attila a Yanggok Presbiteriánus Egyház régi temploma előtt

A meghívásnak eleget téve, a Zsinati Elnökség általi kiküldetésben Palcsó Attila külügyi zsinati tanácsos (e sorok írója) utazott el Dél-Koreába és vett részt a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház (SZRKE) első hivatalos delegátusaként 2022. szeptember 20-án a Koreai Presbiteriánus Egyház 107. zsinati ülésének megnyitóján és nyitóistentiszteletén Sungkon Parknak, a pozsonyi koreai egyházközség missziós lelkipásztora közvetítésével és kíséretében a Yanggok Presbiteriánus Egyházban, Changwonban.

Felemelő élmény volt látni a több mint 1500 zsinati küldöttet, a rendezettséget, a jó szervezést és a helyi gyülekezet hét emeletes templomát, melyben egyebek mellett külön televíziós médiaközpont, hivatali helységek és az egyes missziós alkalmaknak, csoportoknak, lelkészeknek, pedagógusoknak, missziós munkatársaknak külön helységei találhatóak.

Yanggok Presbiteriánus Egyház új templomának bejárata, a zsinati tagok érkezése

Ezt megelőzően még a zsinati központban, Szöulban személyes megbeszélésre került sor a PCK Világmissziós Szolgálatának ügyvezető titkárával Hong Kyung Hwan-nal és annak igazgatójával Yang Seok Jin-nel. Megtiszteltetés volt az is, hogy Bo Hyun Kim főtitkárral egy munkaebéd keretében tárgyalhatott a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház delegációja még a zsinat ülése előtt egy külön meghívás keretében.

A megbeszélések alkalmával kölcsönösen ismertetésre került a két egyház jelenlegi helyzete, áttekintésre kerültek az elmúlt évek közös missziós alkalmai, a Covid-19 miatt bevezetésre került rendkívüli rendelkezések és korlátozások, melyek az egyházi életet is érzékenyen érintették.

A felek egyetértettek abban, hogy a megkezdett közös szolgálatot és együttműködést a jövőben is folytatni kell az új kihívások mellett, illetve ezek kibővítésére is sor kerülhet, különös tekintettel és hangsúllyal az ukrajnai konfliktussal kapcsolatos menekültválságra.

Koreai Presbiteriánus Egyház 107. zsinatának megnyitója

A lehetőségeket figyelembe véve a további hivatalos kapcsolatfelvétel megerősítésére kerülhet sor egy kölcsönös együttműködési megállapodás megkötésével is. Az ehhez vezető úton azonban még ki kell dolgozni azokat a szolgálati területeket és konkrét tevékenységeket, amelyek a jövőbeni együttműködés, a kölcsönös segítség és missziós szolgálat alapját fogják képezni a két egyháztest között.

A hivatalos program részeként a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház és más nemzetközi delegációk tagjai egyebek mellett megtekinthették a Koreai Presbiteriánus Egyház Ipari Missziós központját Szöulban, ahol bemutatásra került az 1958-ban alapított, keresztyén alapokon álló, a munkások jogaiért és biztonságos munkafeltételeikért is kiálló egyházi alapítású egyesület működése.

Koreai Presbiteriánus Egyház 107. zsinatának küldöttei

Az egyesület szolgálata jelenleg elsősorban a társadalom legkiszolgáltatottabb csoportjai felé irányul, akiknek a munkája sok esetben nincs kellőképpen értékelve. Ez egyfajta diakónia szolgálat számukra, de a korábbi évtizedekben nagyon komoly jogvédő, a keresztyén felebaráti szeretet jegyében zajló tevékenység is volt, mely határozottan kiállt a munkavállalók érdekei mellett a nagy ipari központokban.

A koreai gyülekezetek tagjai, a különböző szintű és rangú egyházi tisztségviselők, a lelkészek és a zsinat szervezői számtalan esetben tanúbizonyságát adták annak, hogy Krisztusban testvérként tekintettek a messziről érkezett vendégekre, többször is ki volt hangsúlyozva, hogy milyen nagyra értékelik a külföldi delegáltak – köztük a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház küldöttségének jelenlétét körükben.

Szívélyes vendégszeretet tanúsítottak és odaadást minden egyes találkozás alkalmával. Bízunk abban, hogy a két egyháztest között már a korábbi években elkezdett, valóban gyümölcsöző, közös munka és szolgálat Isten kegyelméből a jövőben még inkább elmélyülhet és megerősödhet!

Palcsó Attila zsinati külügyi tanácsos

Fotók: Palcsó Attila

események továbbiak →