Egyházmegyei közgyűlés a Csillagházban

2022. május 23., hétfő

A Gömöri Református Egyházmegye 2022. május 18-án Rimaszombatban, a Csillagházban tartotta tavaszi közgyűlését, melyen 50 alkotó tagból 43 jelent meg.

A gyülekezet lelki-testi jókért a 65. zsoltár 1. versét énekelte hálaadásul. Az igehirdetést követően pedig a 475. dicséretet az imádkozásról. Az orgonánál Bihari Richárd lelkész szolgált. A közgyűlés előtt Szőkéné Orémus Zsuzsanna harmaci lelkipásztor, egyházmegyei jegyző hirdette az igét Máté evangéliuma 9. részének 1-8. verse alapján.

 Szőkéné Orémus Zsuzsanna

Kifejtette, Jézushoz való eljutáshoz nem elég a külső akadályok elhárítása. Hitre van szükség. A hitből fakadó imádság megszabadítja a szenvedőt, idézte Jakab apostolt. Különös ereje van annak, amikor együtt imádkozunk ugyanazért, pl. azokért, aki „ágyhoz vannak kötve”. Amikor imádságban valakikért könyörgünk, az ágyat vivők szolgálatát végezzük. Jézus különleges orvos, nem felületi kezelést ad, munkája bentről fakad azokért is, akik lelkileg lebénultak; s a mi bűneinket is elhordozta. A megújult életű emberek a bizonyítékok, akik felálltak a lelki bénaságukból. Hangsúlyozta, Krisztusra szorul ez a világ, s nagy szükség van a felelősséget vállaló emberekre. Kérni kell, hogy legyen bennünk lelki és testi gyógyulás.

Boros István egyházmegyei főjegyző bejelentette a közgyűlés határozatképességét. A tanácskozást Nagy Ákos Róbert esperes vezette, s a jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása után ismertette a napirendi pontokat, melyben szerepelt a közalapi építkezési kérelmek rangsorának jóváhagyása is.

Nagy Ákos Róbert

Nagy Ákos Róbert esperese jelentésében beszámolt a 2021. év eseményeiről, a statisztikai adatokról, a lelkipásztorok helyzetéről, szolgálati helyek változásáról, az egyházmegyei alkalmakról. Isten segítségét Jeremiás próféta könyvének 30. részének 18-20 verse alapján kérte.

Tekintettel a mögöttünk lévő időszakra, amely több szempontból is megpróbált bennünket, azt gondolom, már azért is hálásak lehetünk, hogy megtarthatjuk nyilvános közgyűlésünket. Az elmúlt évben ugyanis a járványhelyzet miatt az egyházmegyei alkalmakat nem tudtuk megtartani, de lelkipásztoraink alkalmazkodva a kihívásokhoz hűséggel hirdették Isten igéjét – mondta az esperes.

Kifejtette, ismeretesek lettek a 2021. évi népszámlálás adatai, amelyből kiderült, hogy a magukat reformátusnak vallók száma mintegy 15 ezer fővel megfogyatkozott. A Gömöri Református Egyházmegyében 1349 fővel vallották magukat kevesebben reformátusnak 2011-hez képest. A népszámlálási adatok szerint 8061 református él Gömörben, ez 14%-kal kevesebb, mint a 10 évvel ezelőtti adat. A választói névjegyzékben 3409 személy szerepel. 52 egyházközségben 25 lelkipásztor és 1 lévita szolgál. 2021-ben 83 személyt kereszteltek meg, 39 fő konfirmált, 19 házasság köttetett, a temetések száma 192 volt, ami több mint a kétszerese a keresztelések számának.

Az egyházmegyei közgyűlés résztvevői

Összesen 484 gyermek részesül hitoktatásban. Az esperes imára szólított fel, hogy az elvetett mag jó fölbe hulljon, s termést is hozzon Isten dicsőségére. Az egyházmegye területén immár 4 óvoda működik (Rimaszombat, Tornalja, Pálfala és Hanva), nagy kihívás volt az elindításuk, s komoly küzdelem a fenntartásuk is. Tisztelet jár azon lelkészeknek, akik az ezzel járó plusz munkát felvállalták.

Hangsúlyozta, ha Isten próbákat ad, erőt is ad annak az elhordozásához. S csak is az ő megváltó szeretete hozhat számunkra felemelkedést, ezt erősítik meg Jeremiás szavai is, amely akkor is a teljes reménytelenségben szólalt meg. „Nekünk küldetésünk itt Gömörben, hogy Isten szent lelkének vezetésével róla, az ő kegyelméről, szeretetéről tegyünk tanúbizonyságot” – mondta az esperes.

A 2021-es programok kapcsán elmondta, hogy Istennek hála több gyülekezetben is meg tudták szervezni a nyári tábort: Tornalján, Hanván, Nagybalogon, Rimaszombatban, Serkében, illetve a roma misszió keretében megteremtették a lehetőséget arra, hogy a gyerek mellett a családtagok is találkozzanak Isten megváltó szeretetének az örömüzenetével.

Az esperesi jelentés beszámolt róla, hogy két év kimaradás után sor került az egyházlátogatásokra is. „A gasztronómia területén nem történt nagy változás, mindenütt nagy szeretettel fogadtak bennünket s mi is kölcsönösen örültünk a találkozásnak. Végigjárva a gyülekezeteinket azt tapasztaltuk, hogy bár voltak és vannak kihívásaink, gyülekezeteink többségében reménységgel élik meg a mindennapokat” – mondta az esperes. Hozzátette: Imádkozzunk a gömöri emberekért, s tegyünk meg minél többet azért, hogy minél többen megtalálják a helyüket a gyülekezetekben.

A 2022-es programok kapcsán elmondta tervezik a felnőttképző-esteket, a bibliaismereti versenyt, kórustalálkozót és egyházmegyei kirándulást. „Szükségünk van a közösségi alkalmakra, hiszen az elmúlt időszak a gyülekezeteink mellett egyházmegyénk közösségét is megtépázta. Ugyanakkor nagy öröm volt számunkra, hogy a 2021. évi Lénártfalván tartott egyházmegyei közgyűlésen első ízben átadásra került a Szilvánusz-díj, mellyel Gyurán Ágnesnek és Bán Zoltánnak köszöntük meg egyházmegyénkért végzett szolgálatukat” – nyilatkozta az esperes.  

 Boros Éva

A közgyűlés jóváhagyta az esperesi jelentést, s tudomásul vette Boros Éva egyházmegyei pénztáros 2021. évi gazdálkodásról szóló beszámolóját is. Szavaztak a közalapi támogatásra beérkezett 7 kérelemről. Az Egyházmegyei Tanács javaslatára és a közgyűlés jóváhagyásával az 1. helyen Kövecsesen a parókia bejárati ajtónak, ablakának cseréje, a 2. helyen Hanván a Tompa Mihály Emlékszoba tetőfelújítása, 3. helyen Serkén a gyülekezeti ház statikai megerősítése, 4. helyen Tornalján a lelkészlak kerítésének a cseréje szerepel.

Molnár Pelle Beáta, a rimaszombati Református Oktatási Központ igazgatónője betekintést nyújtott az intézmény működésébe, amely egészen az érettségiig biztosít oktatást a tanulóknak. 2021. szeptembere óta végzi a munkáját Református Oktatási Központ néven működtetve az óvodát (51 tanuló), az alapiskolát, a napközi otthont, a négy- és nyolc osztályos gimnáziumot.

Molnár Sándor

Molnár Sándor zsinati főtanácsos a lelkészek javadalmazása címmel tartott vitaindító beszámolót, melyben kifejtette, hogy foglalkoznak a lelkészi életpálya modellel, s tervezik a Közalapból a személyi keret megnyitását a bérkompenzálás érdekében, s szó van a gyülekezeti hozzájárulásról is a lelkészi állások fenntartása érdekében, mely Díjlevél formájában valósulhatna meg.

 Madarász Béla 

Madarász Béla egyházmegyei gondnok hozzászólásában kifejtette, az egyházlátogatások során azt tapasztalta, hogy megfogyatkozott a templomlátogatók száma, úgy véli a gyülekezeti tagok elkényelmesedtek. „Tudjuk, hogy a gyülekezetek bevételeit nagyrészt a perselypénzek és az ünnepek alkalmára felajánlott adományok teszik ki. Itt az ideje, hogy próbálkozzunk azzal, hogy minél több embert vissza tudjunk hozni templomainkba. Szükség van rá, s nemcsak az anyagiak végett” – szögezte le.

Kifejtette, hogy látta az igyekezetet a gyülekezetekben. Ugyanakkor elmondta, hogy van egy olyan gyülekezet, amely még mindig nem hívta meg azt a lelkészt, aki már több mint tíz éve betölti a lelkészi hivatását a gyülekezetben. „Úgy gondolom, hogy mindenhol vannak problémák, de azok csak akkor megoldhatóak, ha beszélünk róla. Ha hallgatunk, akkor az közömbösség, ami az én szemben nem vezet célra. Bízom benne, hogy a közeljövőben ezt fogjuk tudni orvosolni” – szögezte le Madarász Béla.

Bihari Richárd

Végül biztatta a gyülekezeteket, hogy egyházközségi szinten próbáljanak családi napokat szervezni, a fiatalokat is bevonni, s próbáljanak belőlük igazi magyar református fiatalokat nevelni.

A közgyűlés a Csillagház éttermében szeretetvendéggel ért véget, ahol a Rimaszombati Református Egyházközség tagjai látták vendégül a résztvevőket.

Pósa Erzsó

Fotó: Szarvas László

események továbbiak →