A járvány miatt kevésbé volt aktív az elmúlt év

2022. április 05., kedd

A Zsinat lelkészszenteléssel és a Pálóci Czinke István-díj átadásával egybekötött nyitó ünnepi istentisztelettel kezdődött, amely másnap munkaüléssel folytatódott a Csillagházban. A napirendi pontokat a püspöki és az egyház szervezeteinek az elmúlt évről szóló jelentések tették ki. A zsinati tagok egyhangúlag megszavazták az új Református énekeskönyv bevezetését.

A munkaülés nyitó áhítatán Rákos Loránt magyar püspökhelyettes Mt 24, 36-44 verseinek és imádságának üzenetével, Pavol Gurbaľ szlovák főgondnokhelyettes pedig Pál apostolnak a Kolossébeliekhez írott 2. levelének igéit tolmácsolta a zsinati képviselőknek.

Az imádsága után a püspökhelyettes kérte a megjelenteket, hogy egyperces néma csenddel adózzanak az ukrán-orosz háború áldozataiért.

A számbavétel, a határozatképesség megállapítása és a jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása, valamint a javasolt tárgysorozati pontok jóváhagyása után a zsinati képviselők elfogadták a Zsinat X. ciklusa 1. ülésének jegyzőkönyvét, amit a 2021-es évről szóló jelentések követtek.

Elsőként Géresi Róbert püspök terjesztette be az elmúlt évről szóló összefoglalóját. Beszéde elején a Róm 9, 16 verset idézte: Nem azé, aki akarja, és nem is azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené. „Ez az ige az utóbbi időben nagyon érvényes a családjainkra, a gyülekezeteinkre, de az egész egyházunkra is. Egy olyan évért adunk hálát, amely meglehetősen különös, sőt, inkább szokatlan volt mindenkinek. Az emberi szívekben és lelkekben ott volt a bizonytalanság és félelem a koronavírus-járvány miatt, ami rányomta a bélyegét a gyülekezeti életünk nagy részére is. Nagyon sok család maradt távol az istentiszteleti alkalmakról, még akkor is, amikor azokat már meg lehetett tartani“ – összegezte az évet Géresi Róbert, majd ismét kihangsúlyozta, hogy a 2021-es év sok-sok kérdést vetett föl közösségeinknek, gyülekezeteinknek, az egyetemes egyháznak, emberi kapcsolatok és a társadalmi élet vonatkozásában is. Egy egészen különös helyzet volt, ami véleményem szerint sok-sok tanulsággal és kérdéssel van a mi életünkre vonatkozóan“ – mondta a püspök.

Rákos Loránt püspökhelyettes

„A gyülekezeti alkalmak korlátozása, az emberekben ott lévő félelem, a személyes találkozások lészámának csökkenése mély nyomokat hagy a lelkekben. Ma még talán fel sem tudjuk mérni, milyen lelki károkat okozott ez a helyzet“ – fogalmazott Géresi Róbert, majd rámutatott arra, hogy az elmaradt istentiszteletek, bibliaórák, gyerekfoglalkozások, kórházlátogatások, személyes lelkigondozások nagyon nagy űrt hagynak a lelkekben. Még akkor is, ha a lelkészek, presbiterek keresték az útját a bizonyságtételnek. Voltak gyülekezetek, akik a közösségi oldalon közvetítettek istentiszteletet, másutt hangosbemondó segítségével adták át az örömüzenetet vagy a kinyomtatott igehirdetést postaládákban helyezték el, illetve e-mail formájában továbbították a híveknek. 

Megemlítette, hogy a Pátria Rádió vasárnap délelőttönként református istentiszteleteket kezdett sugározni, amelynek a teljes hanganyagát az arra kijelölt önkéntes munkatársak rögzítették. Egyházunk honlapjának segítségével pedig magyar és szlovák nyelven is nagyon sok igei üzenet jutott ez az emberekhez.  „Hálásak vagyunk az egyházban szolgáló kreatív és hitvalló szolgatársakért. A szükség hatalmas előrehaladást hozott a bizonyságtétel formáinak használatában. A sok negatívum mellett ez egy pozitív tapasztalat“ – tette hozzá a püspök.

Pavol Gurbaľ szlovák főgondnokhelyettes

Jelentésében felvetette annak a kérdését is, hogy vajon kiváltható-e a személyes találkozás az elektronikus vagy más kapcsolattartással. Majd azzal válaszolt, hogy meggyőződése szerint nem. Nagyszerű lehetőséget nyújt ugyan a technológiai fejlődés az egyházi élet peremén élők megkeresésére és a velük való kapcsolattartásra, de a személyes találkozások által meghatározott közösséget nem válthatja fel. Általánosan tapasztalható az a jelenség, hogy a gyülekezeti alkalmak látogatottsága a járvány okán megcsappant. Mindent meg kell tennünk az egyházi élet visszaállításáért. A gyülekezeteknek maguknak kell eldönteniük, hogy a személyes találkozásokkal együtt járó alkalmak mellett az új bizonyságtételi formákat hogyan és miként alkalmazzák. Általánosan elmondható, hogy nagyon rossz irány lenne, ha a személyes találkozásokat a virtuálisak  váltanák fel. Ebbe az irányba semmiképpen nem haladhatunk. Ez ugyan egy új és jó formája a bizonyságtételnek, de az egyház közösségformáló erejének legjelentősebb része a személyes találkozásokban valósul meg – nyomatékosította Géresi Róbert.

A 2020-as év végén megválasztott tisztségviselők beiktatásával kapcsolatban elmondta, hogy az év elején a járvány miatt az egyházi törvény által meghatározott időszakban jelenléti formában nem tehették le az esküjüket, így az eskü szövegének aláírásával léphettek hivatalba a választott testületek. A járvány enyhülése során azonban mind a kilenc egyházmegyében ünnepi istentisztelettel egybekötött közgyűlések során a tisztségviselők letehették az esküt. Egyházunk vezetősége 2021. június 26.-án Rimaszombatban a zsinat X. ülésének keretén belül tette le az esküt.

A gyülekezetek, egyházmegyék és az egyetemes egyház élete 2021 tavasza idején beindult és bár az őszi járványügyi korlátozások ismét szűkítették a mozgásteret, de az egyház életének fő vonulatában már nem volt akkora sérülés, mint a tavaszi időszakban – hangsúlyozta az egyház vezetője.

A püspök beszámolójában érintette az elmúlt évi népszámlálást is, amelyre egyházunk a felkészülést már 2020 őszén elkezdte. A reformata.sk honlap fő hordozója lett az egyházról szóló információknak. Emellett videókon, szórólapokon /50 ezer példányszám/, kültéren elhelyezhető molinók által hívta fel magára a figyelmet egyházunk. Mivel a népszámlálási adatok 2022 februárjában lettek nyilvánosságra hozva, a püspök jelezte, hogy a jelentésében ezért nem tért ki a konkrét adatokra. Annyit azonban elmondott, hogy az eredmények láttán szükséges egy olyan szolgálati stuktúra kiépítése, amellyel elérhetjük a gyülekezetbe nem szervezett, de magukat reformátusoknak vallókat.

Géresi Róbert püspök

Megemlítette azonban azt is, hogy a népszámlálás eredménye csalódást jelentett sokak számára, mert a mi egyházunkban csökkent a legjobban a hívek száma, holott mindent megtettünk a kampányban – hangsúlyozta Géresi Róbert, hozzátével, hogy a demográfiai helyzettel is számolnunk kell, úgymint a lakosság csökkenésével, az elköltözéssel, de a szekularizációval is. Végül elmondta, hogy a népszámlálási adatokat gyülekezetekre lebontottan kell értelmezni, s már el is kezdte a működését az adatok feldolgozásával foglalkozó kis csapat.

A püspök beszámolójában érintette az Óvodafejlesztési programot is, melynek kapcsán megjegyezte, hogy történelmi léptékű lehetőséget kapott egyházunk arra, hogy a kommunista diktatúra kezdetén tönkretett oktatási intézményhálózatunkat tovább építsük. A Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program keretén belül a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Magyarország Kormányának kiemelt együttműködő partnereként összesen 24 beruházást valósít meg, melynek köszönhetően több mint 1020 magyar gyermeknek tudjuk hosszútávon biztosítani az óvodai vagy bölcsődei nevelést.

A 2021-es évben Perbetén /óvoda és bölcsőde/, Vágfarkasdon /óvoda/, Hetényen /óvoda és bölcsőde/ Zsigárdon /bölcsőde/, Bátorkeszin /bölcsőde/, Rozsnyón /óvoda és bölcsőde/, Pálfalán /óvoda/ Királyhelmecen /óvoda és bölcsőde/, Nagykaposon /óvoda és bölcsőde/ és Marcelházán /bölcsőde/ adták át ünnepélyesen az intézményeket. A 2021-es év végéig így a tervezett 24 helyszínből 21-en már befejeződtek az építési munkálatok és az intézményeket átadták rendeltetésüknek.

Összegzésként elhangzott, hogy 16 helyen már működik az óvoda, illetve bölcsőde, 5 helyen pedig (Nagykapos, Rozsnyó, Hetény, Bátorkeszi, Zsigárd) a kész épület mellett az intézmény besoroltatásán dolgoznak. Az 1020 tervezett férőhelyből közel 700 már rendelkezik működési engedéllyel – hangsúlyozta a program kapcsán a püspök.

Diakóniai Központ jelentése

Demeter Ibos Henriett igazgató elmondta, hogy az elmúlt év nagyon nehéz volt a számukra, amelyet egyfajta mérföldkőnek is lehet tekinteni a Diakóniai Központ életében. A járványügyi korlátozások nem tették lehetővé, hogy az előre tervezett módon – konferenciák és a személyes találkozások formájában – megemlékezzenek a 15 évvel ezelőtti megalakulásukra. „Az év elejétől dolgoztunk a központ víziójának kiértékelésén és megújításán. Aktív gyülekezeti tagokat kértünk fel egy kérdőív kitöltésére, amelynek témája az egyházközségekben zajló szeretetszolgálati tevékenységek, valamint a Diakóniai Központ szerepe azok elősegítésében és fejlesztésében. Év végére kialakult az a vízió, amelyet a 2022-es év elején a Diakóniai Központ igazgatótanácsa jóváhagyott“ – összegezte röviden az elmúlt évet.

Demeter Ibos Henriett

Tájékoztatott az elmúlt év eseményeiről is, többek között a Szeretethid megnyitójáról, amelynek a hetényi gyülekezet adott otthont. A járványügyi rendelkezések miatt azonban csak 25-en vehettek rajta részt. A megnyitót összekötötték a Tartós Szeretet Élelmiszergyűjtés elindításával, amiben közös részvételre kérték fel az egyházunk kebelében a missziót és szeretetszolgálatot végző szervezeteket, de nyitottak más közösségek felé is. A Tartós Szeretet Élelmiszergyűjtés a 2020-ban indult adventi segélyakció folytatása volt, melynek célja tartós élelmiszerek gyűjtése a rászorulók számára.

„Ambíciózus elképzelésünk szerint – mivel tapasztaljuk a folyamatosan jelentkező igényt – ezt a programot minden évben meghirdetjük, hogy egyfajta hagyománnyá váljon a gyülekezeteinkben. Ennek egyértelmű jele az a hét tonna élelmiszer, amelyet a tavaszi és az adventi időszakban osztottunk szét. Erre a programra épültek az élelmiszerbankok és szociális ruhaboltok elindítása is Komáromban, Rimaszombatban és Királyhelmecen“ – ismertette az eddigi eredményeket az igazgató.

„Minden, ami növekszik átél olyan időszakokat, amik változásokat hoznak. A mi diakóniánkban sincs ez másképp. A 2021-es évnek azzal az elképzeléssel és vággyal indultunk neki, hogy folytassuk a házi gondozói szolgálatot és elindítsuk a Lydia mosodában működő védett műhelyt. Ez az tervünk nem sikerült. Csökkenteni kellett a gondozói szolgálatot, a mosoda tevékenységét pedig fel kellett függeszteni, mert a járvány miatt nem volt kinek mosni, de Urunk egy másik utat kínált helyette: segítségetnyújtást a sajátos igényűeknek a védett műhelyekben, az élelmiszer-bankokban és a szociális ruhaboltokban való alkalmazásukkal. A házi gondozói szolgálatot és a mosodát azonban a működéshez szükséges pénzügyi eszközök hiánya miatt ideiglenesen  leállítottuk“ – közölte Ibos Henrietta megemlítve, hogy több álmuk is teljesült az elmúlt évben. Az egyik a rendszeres bibliaórák tartása diakóniai témákban, amely egyelőre csak az online térben valósulhatott meg. A másik ilyen beteljesült álmuk az adományozó SMS elindítása két euró értékben a Fórum Donorov platform segítségével. A DMS STOTINKA vagy a DMS START STOTINKA szövegű SMS elküldésével bárki támogathatja a diakónia szolgálatát.

Az igazgatónő kihasználva a lehetőséget az ebből a célból készített szórólapokat osztatott szét a zsinati képviselők között, s egyben bíztatva is őket arra, hogy íly módon támogassák az egyház  szeretetszolgálatát. Tájékoztatott arról is, hogy a központnak korábban száz alkalmazottja is volt, most mostanra 16-ra csökkent. Megemlítette azt is, hogy a működésükre szánt négyezer euróból  szinte lehetetlen folytatni azt az évek óta szépen felfejltesztett munkát.

Jelentése végén kihangsúlyozta, hogy a diakóniai szolgálat egy olyan küldetés, amelyre Isten hív el, s amelyhez sok dolgot meg lehet tanulni, el lehet sajátítani, de a cselekedeteken kívül valami többre is szükség van, ez a többlet pedig a szeretet: az örök, hűséges isteni szeretet, amely meg tud bocsátani. A szeretetszolgálathoz szükség van egy jó adag bizalomra ebben az isteni szeretetben, és az ebből merített bátorságra. Hisszük és reméljük, hogy a mi Urunk újabb munkatársakat állít be ebbe a szolgálatba, akikkel közösen elérhetjük a vízióban kitűzött célokat“ – fogalmazta meg jelentése végén reményét Demeter Ibos Henrietta.

Beterjesztése végén javaslat hangzott el, hogy legyen egy meghatározott vasárnap, amelyen a diakónia támogatására gyűjtenek pénzt az istentisztelet végén. Géresi Róbert püspök pedig arról tájékoztatott, hogy az idén a háború áldozatainak megsegítésére meghirdetett gyűjtésre eddig közel 60 ezer euró érkezett.

Süll Kinga

Egyházzenei Osztály

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Egyházzenei Osztályának tevékenysége a 2020-as és a 2021-es évben csupán takaréklángon működött. Ennek egyik okaként az osztály igazgatója, Édes Árpád lelkipásztor a világjárványt említette meg, ami miatt a sok embert megmozgató rendezvényeket nem is tudták megszervezni, másrészt ehhez hozzájárult a munkatársak számának csökkenése is. Az egyházzenei osztály fő rendezvényei – országos kántorképző tanfolyam, kórustalálkozók, énekversenyek, szakmai napok kántorok és egyházzenészek részére – emberhiány miatt nem valósulhattak meg. Az országos FIRESZ Cantate Domino kórusát is hasonlóan sújtották a pandémia következményei, mindamellett lehetőségeihez képest tartottak kórushétvégéket, szolgáltak gyülekezetekben, ill. jelen voltak az online térben.

A 2021-es év legjelentősebb eseményének a megújult Református Énekeskönyv megjelenését nevezte meg, amelynek létrejöttét tíz évet meghaladó előkészítő munka előzte meg. Az új Református énekeskönyv megjelenésére egyházunk a Sola Schola Projekt keretén belül már 2017 óta készül. „Azóta több mint huszonöt gyülekezetbe jutott el ez a kezdeményezés, ahol egy zenés istentisztelet formájában közösen énekelte a gyülekezet különlegesen meghangszerelt formában az új kiadvány énekeit“ – fogalmazott Édes Árpád, aki azzal a reménységgel tekint a 2022-es esztendőre, a korábban hátráltató mindkét ok elmúltával minden visszaáll a rendes kerékvágásba. Előrevetítette azt is, hogy az esztendő kiemelkedő eseménye lesz a Cantate Domino kórus negyed százados jubileuma.

Lévai Attila, a CJTA igazgatója

A Calvin János Teológiai Akadémia elmúlt évi jelentését annak igazgatója, Lévai Attila terjesztette be. Elmondta, hogy az intézmény életére negatív hatással volt a pandémia, „de ennek ellenére tettükk a dolgunkat, ahogyan tudtuk“. Továbbra is működtetik a teológiai könyvtárát, részt vettek konferenciák szervezésében, folytatták a kiadói tevékenységüket. Ennek keretében jelent meg Czinke Zsolt monográfiája és folyamatban van néhai Molnár János, egykori igazgató könyvének a kiadása is. Kutatói együttműködést indítottak el, valamint könyvtárfenntartási és épületjavítási munkákat is elvégeztek az elmúlt év folyamán.

Közoktatási Tanács

Édes Enikő közoktatási zsinati tanácsos jelentéséből kiderült, hogy a 2020-as Kárpát-medencei Református Oktatási Alap adománygyűjtéséből 2021-ben a támogatást, mint kiemelt projekt, a vajáni alapiskola kapta. Az intézmény az iskolaépület folyosóinak és mosdóinak régi festékrétegének eltávolítására és újrafestésére pályázott. A támogatás összege 15 480,-€ volt. A 2020/2021-es évben újra meghirdetésre került az oktatási alapba való gyűjtés, amelyre ezúttal 1453 euró gyűlt össze.

A 2021-es évben az iskolák és az óvodák számára megszervezték a pedagógustalálkozót, amelynek a Csillagház adott otthont. Az első közoktatási műhelyt 2020 nyarán indították el, a második továbbképzést az intézmények fenntartóinak és vezetőinek 2021 decemberére tervezték, de végül 2022. január 27–28. között valósulhatott meg online formában.

Fazelas László emeritus püspök, zsinati tag

Szlovákiai Református Keresztyén Nők Egyesülete

A jelentést annak lelkészi elnöke, Győrky Szilvia készítette el, de személyesen nem tudott a zsinati ülésen részt venni. Az elmúlt év értékelésében megemlítette, hogy szolgálatukat a 2021-es évben ugyanúgy a világjárvány árnyékolta be, mint az egyház más területeit. Az év második félévében esedékes tisztújításra végül október elején kerülhetett sor. Az új vezetőség a perbenyiki Jó Pásztor Háza anyaotthon számára szervezett gyűjtést tartós élelmiszer, higiéniai termékek és tisztítószerek, ill. pénzadomány formájában. Csatlakoztak az idősotthonok lakói számára meghirdetett cipősdobozos karácsonyi ajándék-programhoz. A Máltai Szeretetszolgálat és a Szent László Társulat által, a covid19- járványban nehéz helyzetbe kerültek megsegítésében segédkeztek a célszemélyek megkeresésében és az adományok célba juttatásában. Emellett más gyűjtésbe is bekapcsolódtak – derült ki a jelnetésből.

Fiatal Reformátusok Szövetsége

Kiss Miklós elnök jelentésének elején megköszönte mindazoknak, akik valamilyen formában támogatják a munkájukat. „Jöjjetek énhozzám mindnyájan… (Mt 6,28)“ – ez az a parancs, amit szárba dobunk – idézte az ismert igét, majd elmondta, hogy egy többszörösen újratervezett program szerint valósították meg rendezvényeiket. Tették ezt azért, mert a gyermekeket és fiatalokat Jézushoz vezetni nemcsak „alkalmas”, hanem „alkalmatlan” időkben is küldetésük.

Kiss Miklós Firesz-elnök

„Utólag elmondható, érdemes volt kitartani a bizonytalanságok közt induló szervezésben, az online előkészítők nehézkességében, az utolsó pillanatokban kiderülő táborozási feltételek közt, de hálásak vagyunk, hogy Urunk mindezek közt megtartott. Pótoltuk a 2020-ban elmaradt ÉlesztŐ-t Várhosszúréten, ahol több, mint 150-en találkozhattunk 2021. augusztusában. Bekapcsolódtunk a fiataloknak készült Biblia neked terjesztésébe. Hálásak vagyunk Istennek, és köszönetet mondunk támogatóinknak“ – összegezte a 2021-es évet Kiss Miklós, aki az idei évvel kapcsolatban megemlítette, hogy a KOEN napközis táborok segédanyagát a felvidéki munkacsoport készíti el. A Tízparancsolatra épülő anyag a bemutatójára pedig hamarosan sor kerül.

Géresi Róbert püspök, korábbi Firesz elnök elmondta, hogy nagyon fontos az ifjúsági munka, hiszen kis gyülekezetek vannak, ahol kevés a fiatal, de jó, ha van egy szervezet, amely összefogja őket, „Csak így tudjuk őket továbbvinni a bizonyságtétel útján, s lényeges, hogy a fiatalokkal megszeretettessük a közösséget.

Fekete Vince

Szlovákiai Magyar Református Presbiteri Szövetség

A jelentést Fekete Vincze elnök terjesztette be, melyben rövid összefoglalást adott a szövetség megalakulásának körülményéről, illetve az aktuális tagságról, amely 2015 óta létszámban nem növekedett. Kitért arra, hogy a járvány miatt az elmúlt évben a szövetség szokásos egyházmegyei presbiteri konferencia alkalmai jelenléti formában nem lehett megtartani, egyházközségi szinten a kapcsolattartás pedig leggyakrabban a Zoom digitális formában zajlott. Jelentése végén – hasonlóan a korábbi évekhez – ismét kérte felmentését az elnöki tisztségből.

A beterjesztés után a képviselők közül többen is elmondták véleményüket a Presbiteri Szövetséggel kapcsolatban, hogy az miért nem működött, illetve milyen lépéseket lehetne tenni a prebiterek képzését illetően.

Misszio Reformata

A Missio Reformata nonprofit szervezet a börtönmisszió és a cigánymisszió területén folytat tevékenységét.

Molnár Sándor zsinati főtanácsos

Molnár Sándor megbízott igazgató által beterjesztett jelentéséből kiderül, amelynek a börtönmisszióra vonatkozó részét Antala Éva börtönmissziós koordinátor készített el, hogy a 2021-es évben is tovább folytatódott a rendszeres szolgálat nemcsak a börtönfalak mögött, hanem az érintett családok között is. A családok segítését, lelkigondozását zökkenőmentesen tudták megoldani annak ellenére, hogy az elmúlt év első negyében a fogvatartottakkal csak levelezésen keresztül tarthattak a kapcsolatot.

Az intézetek közül leginkább a zselízi börtönre helyeződött a hangsúlyt, ahol Antala Éva, Ambrus Erika és Kuczy Lajos végzik az önkéntes szolgálatot. A 2018 januártól megkezdett különleges pénteki alkalmak tovább folytatódtak 1–2 hetes rendszerességgel. Az alkalom előnye, hogy egész nap bent lehet lenni az elítéltek között és kisebb-nagyobb csoportokban foglalkozni velük, de lehetőség van  fogvatartottakkal az egyéni beszélgetésekre is. A gerencséri fogvatartási intézetben alkalmanként  látogatták a fogvatartottakat, de közöttük leginkább Pólya Zsolt lelkész végzett szolgálatot.

A munkatársakkal együtt rendszeresen látogatták azokat a családokat, ahol a család egyik tagja, általában az édesapa börtönben van, s próbálták jelenlétünkkel, imádsággal, bibliaolvasással, kisebb csomaggal,  – elsősorban higiéniai eszközökből, alapélelmiszerből és a számukra érthető irodalomat tartalmazókkal – rámutatni, hogy az Isten őket sem felejtette el, s imádkozniuk kell a börtönben lévő családtagért is, illetve azért is, hogy családjuk ne essen szét, s az adott körülmények között is tudjanak reménykedni.

A jelentésből kiderült, hogy a 2021-es évben megtartották a Nyilas Misi programot is volt, amely a börtönmisszió világában az angyalfa programot jelenti. A járvány miatt az egyhetes bentlakásos tábort megszervezését nem tudták felvállalni.  Az érintett családoknak, gyermekeknek különböző felajánlásokból új- és használt ruhákat, játékokat, iskolai tanszereket juttattak el az év folyamán. Antala Éva örömmel jegyezte meg, hogy a gyülekezetek által szervezett táborokban, ahol szivesen fogadták a fogvatartottak gyermekeit.

A Cigánymisszió területén a legnagyobb nehézséget a 2021-es évben is a személyes találkozások hiánya jelentette. Az eddig felépült kapcsolatok leépülnek – olvasható Tóth Zsuzsannának, a misszió vezetőjének beszámolójában, amelyből kiderült többek között az is, hogy az üzembe helyezett felsővályi központnak pályázati pénzből újult meg a konyhai része.

Csatán a cigányház teszi a dolgát elhívásához és kötelezettségeihez híven. Babindák Ernő tanodavezető a körülmények ellenére látogatta a gyerekeket, így a tanodai foglalkozások szinte megszakítások nélkül folytak egész évben. A tanodás gyerekek színjátszó csoportja tavasszal aranysávot értek el a magyarországi Missziói Iroda Aranyhíd nevű tehetségkutató szavalóversenyén. 

Barkán megnyílt a Biztos Kezdet Gyerekház, de a koronavirus-járvány miatt alig volt kihasználva, bár elindult az úgynevezett Ómama program. A jelentésből kiderült az is, hogy terveik között szerepel a havonta megrendezendő célirányos családi nap. A Firesz szervezésében megvalósult országos református ifjúsági táborban mindetegy 25 cigánymissziós fiatal és felnótt vett részt.

„A 2021-es év volt az elmúlt 12 évünk legsiralmasabb éve. Két helyszínen szűnt meg egy ötéves szolgálat, s maradt el közel 40 család, abból 70-80 fiatal és gyermek missziós alkalma. A jövőre nézve keressük a megoldásokat, és lehetőségeket. A kis munkatársi csapatunk összetartó, imában hordozzuk egymást. Ebben a vészterhes időben ez az imaháttér talán még fontosabb, mint a morális támogatottság adása az érintettek felé. Nehéz idők jönnek. Össze kell szedjük minden erőnk és tudásunk, hogy meg tudjunk felelni a jövő kihívásainak“ – fogalmazta meg beszámolója végén a jövőbeli terveket Tóth Zsuzsanna cigánymissziós koordinátor.

Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Kulturális és Közművelődési Központja

A jelentést Molnár Sándor igazgató terjesztette be, amelyből kiderült, hogy 2021-es évben a koronavírus megfékezésére hozott állami rendelkezések, lezárások miatt több programot nem tudtak a tervezett módon megvalósítani.

Molnár Sándor zsinati főtanácsos

Vakációs Bibliahét táborok Felvidéken – járvány ellenére 64 helyszínen szerveztek gyerek-,  illetve ifjúsági tábort mintegy 2516 résztvevővel. A tavaszra tervezett lelkésztovábbképző július elején valósult meg videokonferencia formájában, az őszi Nagybörzsönyben és Mályiban jelenéti formában volt megtartva. Októberben a pedagógusok konferenciáját szervezték meg a Csillagházban. Elmaradt viszont az  Országos Kántorképző Tanfolyam. A KKK az elmúlt évben is támogatta a Calvin J. Teológiai Akadémia működését,  a Firesz Élesztő ifjúsági találkozóját, a Református Tudományos Gyűjtemények működését és a kiadói tevékenységet.

Molnár Sándor felvázolta, hogy a működésre a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által folyósított támogatás mellett szükséges felkutatni újabb olyan forrásokat, melyek fedeznék további programok és tevékenységek beindítását és működtetését.

Magyar Református Központ

Az intézmény elmúlt évi működéséről röviden Géresi Róbert püspök számolt be, aki sajnálattal közölte, hogy a járvány miatt a tervezett programok nem valósulhattak meg. Ennek ellenére a központ az elmúlt év folyamán több rendezvénynek: ifjúsági találkozóknak, csendesnapoknak is helyt adott. A Pehtő Intézettel együttműködve szeptemberben három hetes kezelés valósulhatott meg az arra javasoltak számára.

Jaroslav Széles zsinati képviselő

Re-Mi-Dia nonprofit szervezet

Az elmúlt évi tevékenységről szóló beszámolót Jaroslav Széles zsinati képviselő, kassai lelkipásztor terjesztette be, mivel annak igazgatója, Mária Gécziová nem tudott részt venni az ülésen. A jelentés részletesen beszámol az elmúlt év minden mozzanatáról, a gyermekeknek szervezett táboroktól egészen a felnőtteknek tervezett képzésekig. Az idei évre vonatkozóan pedig elhangzott, hogy a Szeretetszolgálat jelenleg az ukrán-szlovák határon segíti adományokkal a háború elől menekülőket.

Édes Árpád zsinati képviselő

Református énekeskönyv

Az elmúlt évben megjelent új Református énekeskönyvről Édes Árpád, az Egyházzenei Osztály igazgatója számolt be, illetve értékelte a kiadványt. „Nagyobb terjedelmű a korábbinál, s tartalmazza mindazokat az énekeket, amelyeket eddig is használtak a gyülekezetek, illetve szerettünk, sőt a bibliaórás énekeket is tartalmazza. Visszatért az eredeti kotta képe, az énekek pedig igazodnak az  egyházi év beosztásához. Lehetőség adódott a számozás kihagyására is, hogy majd szükségszerűen ki lehessen azt egészíteni újabb énekekkel. Meggyőződésem, hogy a gyülekezeti éneklés ugyanolyan zökkenőmentesen fog haladni, mint korábban“ – tette hozzá Édes Árpád, majd elfogadásra ajánlotta az új Református énekeskönyvet.

A zsinati képviselők egyhangúlag támogatták a javaslatot. A hozzászólásokban azonban elhangzott, hogy egyelőre 60 ezer példányban nyomtatták ki a Református énekeskönyvet, így egyelőre nem tudják kielégíteni Kárpát-mecende magyar reformátusai számára az összes igényt. Kérdésként felvetődött az is, hogy mikor lehetne átállni a használatára, s mi legyen a korábbi, jelentős számú énekeskönyvek sorsa.

Az ülés Géresi Róbert püspök imádságával fejeződött be.

Iski Ibolya

Fotó: Szarvas László

események továbbiak →