A barsi egyházmegye megtartotta őszi közgyűlését

2021. november 19., péntek

2021. november 14-én tartotta őszi közgyűlését a Barsi Református Egyházmegye, melynek a nagysallói református templom adott otthont.

A tanácskozás Ficzere Tamás nyitrai lelkipásztor szolgálatával vette kezdetét. 2Tim 3,10.14.15 alapján hirdette Isten Igéjét. Pál apostol igyekszik felkészíteni Timóteust a szolgálatra. Kéri lelki gyermekét, hogy a pozitív (hit, hosszútűrés, szeretet, türelem) dolgokat látva azokat kövesse. Tudatja azt is, hogy Isten elhívott szolgálattevőjeként tapasztalható a szenvedés, üldöztetés is. Inti őt Pál: „De te maradj meg azokban, amiket tanultál és amik reád bízattak, tudván kitől tanultad.” Timóteus megtanulta és meg is bizonyosodott róla, hogy mi a helyes, ami csak úgy történhet meg, hogy Pál élete hiteles volt!

Életünk egyedüli zsinórmértéke a Szentírás. Példaképként ott vannak azok, akik nem hagyták el hitüket! Jöhet bármilyen üldöztetés, jöhetnek különböző rendszerek, lehet hűen hordozni a Szentírást! Életünknek az Igén kell alapulnia! Elgondolkodtató, hogy vajon mi mit adunk tovább a következő nemzedéknek? Megteszünk-e mindent azért, hogy megbizonyosodhassanak arról, hogy a Szentírást kövessük?! Ez az, ami látható az életünkön? – tette fel a kérdést az igehirdető.

Mente Róbert egyházmegyei világi főjegyző a számbavétel után kijelentette, hogy a 41 alkotói tagból 22-en jelen vannak. Egy Igét helyezett a szívekre: „Ha az Úr nem építi a házat, az építők hiába fáradnak.” (Zsolt 127,1)

Első pontként felterjesztésre került az esperesi jelentés, ami 1Sám 7,12 igeverssel volt felvezetve: „Mindeddig megsegített minket az Úr!”

Révész Tibor esperes, zselízi lelkipásztor rámutatott arra, hogy a világjárvány miatt ugyan a templomok bezárultak előttünk, ám számos lehetőséggel volt élve, hogy az Ige és annak magyarázata eljusson az emberekhez! A lelkészértekezletek sem maradtak el, ugyan számítógép előtt, de mégis tartva volt a kapcsolat. A bezártság ellenére volt maszkverseny, amelybe gyermekek és felnőttek egyaránt bekapcsolódtak. Megemlítette, hogy az egyházmegyében lelkészhiány van. A barsi egyházmegye területén 6 455 református él, ebből 4 325 főt tartanak nyilván, amelyből 2 940 választójoggal rendelkezik. A missziós alkalmak és az evangelizációk mellett továbbra is szeretne az egyházmegye képzéseket szervezni, a lelkésztovábbképző mellett presbiterképzőket is! Ringatók két helyszínen működnek, remélve, hogy az egyházi életbe is beringatják a gyermekeket. Szomorúan fogadta, hogy a lévai református gimnázium és kollégium bezárta kapuit. Ám áldott az Isten, hogy a nehéz helyzetben is tud kiutat mutatni! – hangzott a bátoritás a jelen helyzetre. Jelentését a közgyűlés tagjai egyhangúleg elfogadták.

Az egyházmegyei közgyűlés második pontja az egyházközségek levéltárának feldolgozását vett górcső alá. Erről Mente Róbert adott tájékoztatást, majd elmondta, hogy foglalkoztatja őt az egyháztörténet. Fontosnak tartja a gyülekezetek iratainak biztonságos elhelyezését, hogy ne károsodjanak és penészesedjenek meg. A levelezéseket, jegyzőkönyveket, anyakönyveket, gondnoki és lelkészi naplókat, iskolai diáriumokat jó lenne digitalizálni. Feltérképezhetővé válhatna igy a lelkészek, gondnokok, és az egyházi tanítók névsora, esetlegesen életrajza, valamint kiderülhetne a harangok és a klenódiumok története…

Felsorolva eddigi kutatásainak áldásos eredményeit, arra kérte a közgyűlés alkotó tagjait, nyújtsanak segítséget az egyházmegye gyülekezeteinek kutatásában, támogassák a hozzáférhetőséget további kutatói munkájához, hogy a megye egyháztörténetét fel lehessen dolgozni! A gyülekezeti iratok hozzáférésének a segítségével a hiányosságokat orvosolni lehetne.

Elmondta, Csank, Borfő, Málas, Setétkút, Néved, Győröd, Kelecsényi, Szántó, Damásd, Zsemlér, Kereskény már nem létező gyülekezeteket. Ami még fájdalmasabb, hogy se írott, se tárgyi emlékünk nincs róluk. Ám nem kell ilyen messzire menni az időben. Horhi jegyzőkönyveit, anyakönyveit, levéltárát ma sem találni. Néhai Patay Károly esperes sírjának pontos helye ma sem ismert, pedig 1939 óta nem teltek el évszázadok.

Ezek fényében kérelmezte, hogy a barsi egyházmegye gyülekezeteinek levéltárai elérhetők legyenek forrásgyűjtések, levéltári jegyzetek készítésének céljából. Isten segítségével és az Ő kegyelméből sok értékes iratot és információt lehetne átmenteni az utókor számára.

A témához többen is hozzászóltak, s mindenki pozitív támogatását fejtette ki, hiszen óriási dolog ilyen feladatba belevágni. Az egyházmegye esperese elmondta, hogy fontos és nemes kezdeményezésnek tartja ezt a kutatómunkát, amely segíti a gyülekezeteket! A közgyűlés egyhangúlag elfogadta Mente Róbert kérelmét.

A programpontok között szerepelt két egyházközség ingatlancserére vonatkozó kérelme. A közgyűlés mindkét esetben támogatta a cserét. Elsőként a barsbesei földcserét, ahol két külterületről volt szó, a gyülekezet 31,782 m2-ért felajánlottak 32, 336 m2-es területet. A felsőszecsei egyházi ingatlanban levő 209 m2-es (önkormányzati halottasház alatti) területet szeretnék cserélni 300 m2 községi területtel, mellyel a templomtér területének nagyobbítását növelnék.

A közgyűlés tagjai jóváhagyták az ipolypásztói gyülekezet segítségkérését. A közgyűlés Mente Róbert világi közjegyző berekesztésével, valamint énekszóval és áldáskívánással ért véget.

Sándor Veronika, Mente Róbert

Népszámlálás 2021

események továbbiak →