Igemagyarázat – 1Thessz 5,16–18

2021. március 15., hétfő

„Mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra.”

Kedves Testvéreim! Pál apostol jól ismert szavai, amelyeket oly gyakran látunk református templomaink falain aranymondásként, meglepnek minket. Azzal mindnyájan egyetértünk, hogy szükséges szüntelenül imádkozni. De mindenért hálát adjunk? Ez kicsit furcsán hangzik, hiszen sok minden van az életünkben, aminek egyáltalán nem örülünk. Hogyan örüljön az, akit betegségek gyötörnek, akinek problémái vannak a családban? Örülhet az, aki a munkahelyén egy kedves szót nem kap, vagy akit saját munkatársa molesztál érdemtelenül, miközben ő teljes erőbedobással dolgozik? Örülhet netán olyan élethelyzetben az ember, amikor minden nap azzal megy munkába, hogy valószínűleg elengedik, mert kevés a munka? Lehetséges, hogy a hívő keresztyén ember ilyen körülmények között is mindenért hálát adjon? Igen, lehetséges. De csak akkor, ha magunkba tekintünk, és elgondolkodunk azon, hogy mennyivel rosszabb helyzetben is lehetnénk.

Hálát adhatunk jelen helyzetünkért, ha látjuk, hogy más keresztyének más országokban és kontinenseken mennyivel rosszabb körülmények között élnek. Hálásak lehetünk az Úrnak, hogy mennyi rosszat és kedvezőtlen helyzetet, katasztrófát, üldözést és betegséget elhárít felőlünk. Ha ezeket számbavesszük, elkezdhetünk hálát adni mindenért. Akkor vesszük észre, hogy mennyi ajándékban, áldásban részesültünk eddig, amiket sokszor észre sem vettünk. Gondoljunk arra, hogy mennyi ajándékot kapunk az Úrtól: szeretteinkkel együtt rendszeresen az Úristen közelségében lakozhatunk. Idehaza nem mehetünk ugyan templomba, de külföldön még nyitva tartanak az Úr hajlékai, ahol hitben, szeretetben összeforrva áldhatjuk az Ő szent nevét. Amikor pedig templomba mehetünk, és vesszük az Ige ajándékát, hazatérve szeretteinkkel együtt ülhetünk az ünnepi asztalhoz. Ez sem adatik meg mindenhol és mindenkinek. Isten jóságát és szeretetét mindenben tapasztalhatjuk.

Ha a hálaadásról beszélünk, miért van itt szó Isten akaratáról? – kérdezhetnénk. Azért, mert az Úr azt kívánja, hogy mindenkor örüljünk. Örömet akar ültetni a mi szívünkbe is, mert öröm nélkül lehetetlenné válna az életünk. Ezért mondja Pál:  „Azoknak, akik Istent szeretik, minden javukra van.” (Róma 8,28) Ha e bizonyságtételt szívünkbe zárjuk, képesek leszünk mindenért köszönetet mondani, minden élethelyzetben és körülmény között. Ezért kívánom, hogy bármennyi a gond és a bánat, mégis találjunk időt és módot a hálaadásra, ahogyan a zsoltáríró is teszi, amikor így szól: „Áldjad, lelkem, az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled!” (Zsolt 103:2) Az Ó- és az Újszövetség lapjain egyaránt Isten Szentlelke vezeti népét, hogy mindazok, akik félik a Mindenható szent nevét, örömmel dicsőítsék Őt, és adjanak Neki hálát mindenért. Amikor imáinkban Isten elé tárjuk kéréseinket, vágyainkat, ne feledjünk Neki köszönetet mondani! Gondjaink, kívánalmaink, örömünk és bánatunk annyira leköthetnek minket, hogy már nem gondolunk Isten nagyságára, az Ő mindeneket felölelő szeretetére és gondviselésére. Ezért, amikor Megváltónk imádkozni tanította követőit, a szívükre kötötte, hogy szenteljék meg Isten nevét. Ezért mondjuk, hogy:  „Szenteltessék meg a te neved.” Amikor Istenünkhöz imádkozunk, ne feledjük, hogy Ő örök és szent Isten. Hittel tudatosítjuk az Ő jelenlétét, s amikor szólunk Hozzá, leborulunk fenséges színe előtt. Tartsuk szemünk előtt az Ő gondviselő jóságát is.

Isten szeret akkor is, amikor rögös úton vezet minket, vagy a halál völgyében járunk, szívünket és torkunkat fojtogatja a félelem, szomorúság, bánat. Isten szeretete soha el nem fogy, meg nem szűnik és sosem távozik el tőlünk. Isten jótéteményeire felnézhetünk nehézségeink idején is. Az a szeretet és hűség, amellyel Isten irántunk viseltetik, felékesíti napjainkat, életünket. Ezért elmondhatjuk, hogy ha mindenkor hálát adunk Istennek, és mindent megköszönünk Neki, egyetértünk az Ő akaratával, s készek vagyunk eleget tenni annak. Isten adjon nekünk ehhez elegendő erőt! Ámen.

Kozár Péter szűrnyegi lelkipásztor

Népszámlálás 2021

események továbbiak →