Nincs értéksemleges nevelés - A református gimnázium várja a jelentkezőket

2021. február 19., péntek

Rimaszombatban az Egyetemes Egyház fenntartásában három magyar tanítási nyelvű oktatási intézmény is működik: a Gólyavár óvoda, egy alapiskola és a Tompa Mihály Református Gimnázium. Ez utóbbi két intézmény igazgatója Molnárné Pelle Beáta. Vele beszélgetünk a szülők és a gyermekek számára is hamarosan aktuálissá váló beiratkozási tudnivalókról, illetve az egyházi intézmények céljáról és küldetéséről.

Bár még a februári hónapnak sincs vége, az oktatási-nevelési intézmények már tervezik a következő tanévet, illetve nemcsak ők, hanem a szülők is, akik a gyermekük számára a legjobbat szeretnék kiválasztani. Április az alap- és középiskola, május az óvodaválasztás időszaka, de a gimnáziumi vagy a középiskolai tanulmányokra a felvételire való jelentkezést már április elején továbbitani kell. A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház területén, egyelőre 15 református oktatási intézmény várja a jövendőbeli óvodásokat és iskolásokat, a kicsiket három bölcsőde is.

Ha egy szülő döntés előtt áll, illetve van miből választania, akkor miért éppen egyházi intézményt válasszon a gyermeke számára? Mitől más egy egyházi alapítású és működtetésű intézmény, milyen többlettel rendelkeznek? Mennyire hangsúlyos az ilyen intézményekben az egyháziasság?

Az egyházi iskolák és oktatási intézmények küldetése, hogy a rájuk bízott gyerekek a korosztályuknak megfelelő hitbeli nevelést, a magyar identitásukban való megerősítést kapjanak és a lehető legmagasabb szakmai színvonalon segítsék a tanulók értelmi és érzelmi fejlődését, kommunikációs készségét, a közösségben való boldogulását. Azok az alkalmak, amelyeknek a célja a gyerekek és fiatalok hitbeli nevelése, korosztályonként változnak. Az óvodások esetében rövid kötött imádságok, dalocskák megismerésén keresztül folyik, majd folytatódik a bibliai történeteken keresztül, eljutva a tizenéves kor második felében az élet értelmét kereső komoly beszélgetésekig. Az egyházi iskolákban a nap szintén a korosztálynak megfelelő reggeli áhítatokkal kezdődik. Az órarendben hetente egy vagy két alkalommal van hittan óra. A gimnazisták minden hétfőn hétkezdő istentiszteleten vesznek részt. Ha az egyházi iskolák által nyújtott többletet kell megfogalmaznom, csak azt tudom mondani, amit több mint 20 éve mondtam, amikor a gimnázium megalapítása előtt álltunk, hogy egy magyar iskolának az a küldetése, hogy a gyerekeket megmentse a közösségünk számára, de az egyházi iskolának nem 70-80 évre kell megmentenie a gyerekeket, hanem abban kell szolgálatot vállalnia, hogy megmeneküljenek az örök életre.Ez is a küldetésük, vagy emellett az identitástudat megerősítését is fontos szempontnak tartják?

Rimaszombat a nyelvhatáron fekszik. Igaz, hogy ma már sajnos kevés olyan hely van, ahol zárt magyar közösségekről beszélhetünk, de itt különösen fontos, hogy megértessük a gyerekekkel, hogy a magyarságuk érték és nekik erre vigyázniuk kell. Vigyázni pedig úgy tudnak rá, ha gazdagítják és továbbadják.  

A három intézmény közül a legrégebbi, a több mint 20 éve működő Tompa Mihály Református Gimnázium, amelynek két tagozata van. Jelenleg hány diák látogatja a gimnáziumot?

A Tompa Mihály Református Gimnáziumot a 2020/2021-es tanévben 169 diák látogatja. Ebből 62 tanuló a nyolcosztályos gimnázium alsó tagozatára jár. 107 tanuló pedig a nyolcosztályos gimnázium felső tagozatára vagy a négyosztályos gimnáziumba. Az utóbbi években úgy alakult, hogy a nagy gimnazisták egy adott évfolyamon sok tantárgyat közösen tanulnak. A szlovák és idegen nyelvek esetében szintek szerinti csoportokat alakítunk ki.  

Vannak-e tanulmányi irányzatok a gimnáziumon belül?

A gimnázium felső tagozatán évfolyamonként 25-30 diákunk van. Ez nem teszi lehetővé, hogy már az első évfolyamtól meghatározzuk egy-egy osztály irányzatát. Az első két évfolyamban a törzsanyag azonos minden diák számára. Természetesen a kollégák sokszor adnak differenciált egyéni feladatokat, végeztetnek csoportfeladatokat vagy pármunkákat, amiken keresztül lehetőség van a személyre szabott fejlesztésre. Az utolsó két évben történik a választott szakirányra való felkészülés. Az érettségi vizsgát megelőző évben öt órát választanak szabadon, az érettségi évében pedig a kötelező nyelveken, polgári nevelésen, testnevelésen és hittan órán kívül a diákok két olyan tantárgyat választanak, amelyet három tanóra terjedelmben és egy olyat, amelyet két óra terjedelemben tanulnak annak alapján, hogy miből szeretnének érettségi vizsgát tenni és mit szeretnének tanulni a felsőoktatásban. A kötelező vagy kötelezően választható órákon kívül tanulhatnak a diákok nem kötelező tantárgyakat is, mint a gépírás, közgazdasági- és vállalkozási alapismeretek, statikus és mozgó médiaanyagok készítése.

Folyik-e művészeti oktatás is a gimnáziumban?

A gimnáziumban néptánc csoport, kamarakórus és az egyik szülő vezetésével festő-kör működik. A dicsőítő csoportot Mikos Tamás rimaszombati beosztott lelkész vezeti. Az iskola épületében Páko Mária vezet zene műhelyt. A diákjainknak jó szívvel ajánljuk a helyi művészeti alapiskolát, amely egyike az ország azon kevés művészeti iskolájának, amelyben öt tagozaton biztosítanak magas szintű művészeti alapképzést. Délutánonként tanulhatnak itt a diákok a zene, képzőművészet, tánc, dráma és audiovizuális média szakokon. Az iskolánk akkreditált kiváló tehetségpontként működik, amelyen belül a biológia, történelem, matematika, angol nyelv és robotika tehetségműhelyek működnek.

Aki itt szeretné tovább folytatni a tanulmányait, annak milyen feltételnek kell eleget tennie? Mettől meddig kell elküldenie a felvételire való jelentkezést?

A nyolcosztályos gimnáziumba azok a diákok jelentkezhetnek, akik az idei évben az alapiskola 5. évfolyamába járnak. A négyosztályos gimnáziumba az alapiskolák 9. osztályosait várjuk. Mindkét tagozatra április hónapban lehet beadni a jelentkezési kérelmet. A jelentkezési lapokat az alapiskolában töltik ki. Ma már ezt rendszerint az alapiskola saját informatikai rendszerén keresztül végzik el. A jelentkezési lapot a tanuló osztályfőnöke, igazgatója írja alá az iskola részéről. Ezen kívül alá kell írnia a tanulónak és a törvényes képviselőjének is. Az idei évben a gimnáziumi tanulmányokra való jelentkezéshez nem kell csatolni az orvosi igazolást. A kitöltött jelentkezési lapokat 2021. április 8-ig kell a diákoknak az alapiskolában aláíratniuk. A kilencedikesek jelentkezési lapját az alapiskola küldi tovább a gimnáziumba. Némelyik alapiskola az 5. osztályosok jelentkezési lapjait is küldi a 9. osztályosokéval, de vannak olyan iskolák is, ahol az 5. osztályosok jelentkezési lapjait a szülők hozzák be hozzánk. Itt azt kell tudni, hogy a jelentkezési lapnak 2021. április 16-ig kell a gimnáziumba megérkeznie. Bár nem feltétel, de mindenképpen kérjük a szülőket, hogy a telefonszámukat és e-mail címüket is írják rá a jelentkezési lapra. Ez a mostani időben különösen fontos, hogy gördülékenyebb lehessen a kommunikáció.

A jelentkezési laphoz mellékelhetők a tanulmányi, sport és művészeti versenyeken elért eredményeket igazoló dokumentumok. Ezek lehetnek oklevelek másolatai vagy az alapiskola által kiállított igazolások.Egy korábbi tanévnyitói ünnepség a református templomban

A felvételinél szempont-e a felekezeti hovatartozás?

Sajátos földrajzi helyzetünkből adódóan, a nyelvhatáron működve mi nem csak a református gyülekezetekből érkező fiatalokat várjuk, s mivel része vagyunk a szlovákiai magyar iskolahálózatnak is és ugyanúgy nyitottak vagyunk más felekezetű magyar fiatalok irányában, sőt a felekezeten kívüliség sem akadály. Ilyen esetben nyitottságot és az iskolai hitéleti alkalmak látogatását kérjük a diákoktól. A gyülekezeti kapcsolattal rendelkező jelentkezők lelkészi ajánlást is csatolhatnak a jelentkezési lapjukhoz. Ez nem kötelező feltétel, de lehet érte plusz pontokat kapni a felvételi eljárás során. Az ajánlást nem szükséges az alapiskolának küldenie, külön is elküldhető szintén 2021. április 16-ig a Tompa Mihály Református Gimnázium címére.

Miután megérkeztek hozzánk a jelentkezési lapok, mi elküldjük a felvételi vizsgákra szóló meghívót. Az írásbeli felvételi vizsgákra mindkét tagozat esetében 2021. május 3-án kerül sor. Mivel a 9. osztályosok két helyre adhatják be a jelentkezési lapjukat, az ő esetükben a második felvételi vizsga időpontja 2021. május 10. lesz. Az idén előfordulhat, hogy nem lehet megtartani az írásbeli vizsgát, ebben az esetben természetesen ez a felvételi kritérium kiesik a lehetőségek közül. Ha lesz írásbeli vizsga és valaki egészségügyi okok miatt (legyen ez betegség vagy karantén) nem tud részt venni azon, akkor azt egy másik időpontban, legkésőbb augusztus végéig leteheti. Ebben az esetben nekünk a helyét fenn kell tartanunk a listán.

A felvételi sorrend a korábbi tanulmányi eredményekért, a felvételi vizsgán és a versenyeken elért eredmények után, valamint a lelkészi ajánlásért kapott pontok összegéből áll össze.

Hány elsőst tudnak felvenni? Előfordult a korábbi években, hogy valakit el kellett utasítani helyszűke miatt?

A 2021/2022-es tanévre 17-17 elsőst tudunk felvenni mindkét tagozatra. Igen, volt olyan évünk, hogy a jelentkező diákot el kellett utasítanunk helyszűke. Tavaly, például többen is két helyre adták be a jelentkezésüket. Akik elérték a megfelelő pontszámot, azokat felvettük, de mivel nem mindenki jelezte, hogy nálunk szeretne tanulni, vagyis nem iratkozott be, így felszabadultak a helyek, viszont az első körben elutasítottak már nem vállalták a fellebbezési eljárást. Egy korábbi tanévnyitói ünnepség a református templomban.Aki távolabbról érkezik és nem tud naponta bejárni az iskolába, annak tudnak-e kollégiumot biztositani?

A gimnáziumnak saját kollégiuma van. Egy nevelési csoport működik a kollégiumban, harminc diákkal. Az utóbbi években minden kollégiumi hely foglalt volt. Sőt, előfordult, hogy el kellett utasítanunk a kérelmezőt. A kollégium az iskola épületével szemben helyezkedik el, tehát a diákok számára nagyon kényelmes így az iskolába járás. A napi háromszori étkezést is az iskola épületében működő étkezdében tudjuk biztosítani.

A kollégiumi tevékenységek szervesen kapcsolódnak az iskolai munkához. Ez nem csak a következő napra való egyéni felkészülést jelenti, hanem néhány kolléga felvállalta a korrepetálást is. A nevelőtanárok is szívesen segítenek akár a nyelvtanulásban vagy matematikában. Délutánonként a diákoknak lehetőségük van a sportolásra. Az esti órákban közösségi foglalkozások vannak. A kollégisták számára hetente egy alkalommal bibliaórát tart az intézményi lelkészünk.

Bővebb információ a Tompa Mihály Református Gimnáziumról itt található.– folytatás következik –

Iski Ibolya

Fotó: Molnár Emese, Szarvas László

Népszámlálás 2021

események továbbiak →