„Én ide megérkeztem”

2021. január 10., vasárnap

„A kulcsodi gyülekezetnek is vannak sebei, ahogyan az új lelkipásztoruknak is. De ebből az áldozati szerepből ki kell zökkenni, mert ez így nem hoz gyógyulást” – mondta szószékfoglaló igehirdetésében Feszty Zsolt megválasztott lelkipásztor, akinek beiktatására 2020. december 13-án került sor a kulcsodi református templomban. A hálaadó istentisztelet a járványügyi korlátozások miatt csupán a gyülekezet ünnepe lehetett.

Az alkalom elején Keszegh Péter gondnok a gyülekezet nevében köszöntötte a meghívott vendégeket: Fazekas László püspököt, Fekete Vince főgondnokot, Somogyi Alfrédot, a Pozsonyi Református Egyházmegye esperesét, Pásztori Attila nagyodi lelkipásztort, a Barsi Református Egyházmegye korábbi esperesét, a kulcsodi születésű Bognár Juditot, a Csicsói Református Egyházközség beosztott lelkészét és Bognár Csaba polgármestert.

„Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott" (Rm. 8,28) – a Római levélnek ezt a versét rendelte a Szentlélek Úristen Fazekas László püspök igehirdetésének alapjául. A kulcsodi gyülekezet tagjai tudják, hogy az igeválasztás nem véletlenül történt, mert ez hangzott el 2019. december 31-én is az óévzáró istentiszteletet követően, miután rájuk nehezedett a valóság, hogy ismételten nincs pásztoruk. De ez az Ige erősítette, bíztatta és tartotta a lelket a lelkészkeresés idején a hívekben és indította el őket Isten iránti hálájukra ebben az ünnepi pillanatban is.A püspök igehirdetése elején kiemelte, hogy Feszty Zsolttal kapcsolatban nem tud nem személyes lenni, hiszen Zsolt a komáromi gyülekezetben találkozott először az Ige perzselő erejével. „Én tudom, hogy téged az Isten hívott el szolgálatra!” Az ember próbálja megérteni Isten akaratát, elhívását, de ez sokszor nehezen megy. A Lélek az, aki segíthet rajtunk a Fiú ábrázatához hasonlatosnak lenni. Isten üzenetét vinni és terjeszteni mindenki felé itt a faluban. Erre a szolgálatra kapott elhívást a lelkipásztor feleségével, családjával és a kulcsodi gyülekezettel egyetemben – mondta többek között a püspök.A beiktatás szolgálatát megelőzően Somogyi Alfréd esperes röviden bemutatta a lelkipásztort a gyülekezetnek. A lelkipásztorhoz pedig Ezékiel könyve 44. fejezetének 23. és 28. verse alapján szólt: „... azt mondom neked, végezd a lelkipásztori hivatásodat hited, erőd és tiszta lelkiismereted szerint, mert az Úr lesz a te örökséged és jutalmad. Jézus Krisztus lesz a díjad és a fizetséged, a Szentlélek Isten lesz az az ajándék, akiből és akivel élni fogsz. Ez az örökség és nem több. De nem is kevesebb!” – hangsúlyozta az esperes, aki megköszönte a kulcsodiaknak, hogy imádságban kérték el az Úrtól az új lelkészüket. Majd arra kérte őket, hogy szeressék a lelkészcsaládot, hordozzák őket imáikban és továbbra is segítsék a szolgálatukat mindabban, ami az Isten országának építésére van. „Kívánom a közös szolgáIat áldásosságát, hogy imádságaik és munkájuk révén gyarapodjon a gyülekezet és növekedjék az Isten országa, az Úr szent nevének dicsőségére” – mondta rövid beszéde végén Somogyi Alfréd.

Az egyházközség pecsétjének és a templom kulcsának átadása után Bognár Judit és Pásztori Attila lelkészek kérték Isten áldását egy-egy Igével a beiktatott lelkipásztor szolgálatára: „Az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van." (1Sám 16, 7b) és „Viseljetek gondot tehát magatokra és az egész nyájra, amelynek őrizőivé tett titeket a Szentlélek, hogy legeltessétek az Isten egyházát, amelyet tulajdon vérével szerzett.” (ApCsel 20,28)Feszty Zsolt szószékfoglaló igehirdetésének alapjául egy ellentmondásos Igét választott: „Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei árán gyógyultunk meg.” (Ézs 53,5) A sebek fájnak, hogyan lehet hát általuk gyógyulni? – tette fel az Ige kapcsán a kérdést, majd azzal folytatta, hogy seb nélkül nincs élet. „Sebet sokféleképpen lehet szerezni: magunk által, vagy másoktól. A kulcsodi gyülekezetnek is vannak sebei, ahogyan az új lelkipásztoruknak is. De ebből az áldozati szerepből ki kell zökkenni, mert ez így nem hoz gyógyulást. De ne feledjük: van ígéret a gyógyulásra az által, akinek ebben az adventben is az eljövetelére készülünk. Aki hibátlan, teljes és tökéletes, sebeket kapott, hogy helyreálljon az életünk, gyülekezeti közösségként is – mondta a beiktatott lelkipásztor. „Én nem készülök sehová. Én ide megérkeztem” – hangsúlyozta Feszty Zsolt, és ezt hallva minden jelenlevő kulcsodi ember szíve megmelegedett.

„Uram Isten! Gyomlálj ki közülünk minden gyűlölséget, visszavonást, haragtartást, bosszúálló lelket. És ajándékozz meg bennünket igaz értelemnek, bölcsességnek, hasznos tanácsnak, erősségnek, egyezségnek, igaz atyafiúi szeretetnek és isteni értelemnek lelkével, hogy mind a Te nagy nevednek tisztességére és dicsőségére tartozó dolgokban, mind a mi nyomorodott hazánkban, s abban lévő anyaszentegyházadnak oltalmazására és megmaradására való ügyünkben egyet érthessünk, egyet akarhassunk, és így egy szívvel-lélekkel nagy hasznosan szolgálhassunk” – Melotai Nyilas István 1621-ben kiadott Agendájából származó szívhez szóló és mai is aktuális imádsággal zárta szószékfoglaló igehirdetését Feszty Zsolt.Az igehirdetést követően Keszegh Péter és Nagy László gondnokok köszöntötték a beiktatott lelkipásztort és átadták a gyülekezet ajándékát. A családias hangulatú ünnepi hálaadó istentisztelet Fazekas László püspök áldásával és a nemzeti imádság eléneklésével zárult.

Reformata, Bognár Judit

Fotó: Acsay Balázs, Iski Ibolya, Szabó Kinga

Népszámlálás 2021

események továbbiak →