Igemagyarázat – Zsolt 51,12

2020. december 02., szerda

„Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem!"

Különleges lehetőséget kaptunk ebben az időszakban az elcsendesedésre és az élő Isten Igéjére való odafigyelésre. Ma az Istenre való figyelésünk alatt tegyük a mi saját vétkeinket, bűneinket az Ige mérlegére.

Az 51. zsoltár az Ószövetség egyik legkiemelkedőbb, legjobban minket megragadó könyörgése lehet, Dávid esdeklése bűnei bocsánatáért. Dávidot bűneinek sokasága mélyen megrendítik, nem másokat hibáztat, mutogat, hanem befelé fordul és felismeri a megmenekülésének egyedüli útját, azaz Istenhez való odafordulást könyörgésekben.

Fontos tudnunk, hogy ha egyetlen ember ellen is vétkezünk, akkor az nem csak az ember ellen elkövetett igazságtalanság, hanem egyben Isten törvényeinek megszegését is jelenti. Így vétkezünk Isten ellen is. Az az ember, aki őszintén föltárja Istennek vétkeit, annak bűneit Isten készen áll ma is megbocsátani.

„Kicsoda olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a bűnt, és elengedi népe maradékának büntetését? Nem tartja meg haragját örökké, mert abban telik kedve, hogy kegyelmet ad. Újra irgalmas lesz hozzánk, eltapossa bűneinket, a tenger mélyére dobja minden vétkünket!” Mik 7,18-19

Istennek Fia, Jézus Krisztus önmagát föláldozta a kereszten értünk, az Emberért, Érted és Értem is. Áldozata egyszeri, tökéletes és nem szorul ismétlésre. Nekünk azonban naponként kell megújulnunk Jézus váltságában. Olyan jó lenne, ha oda tudnánk menekülni, leroskadni bűneinkkel, terheinkkel Krisztus keresztje alá és kérni Őt, hogy bocsásson meg és segítsen cipelni a terheinket.

Erről szól a zsoltáros is a 32. Zsoltár 3. versében: „De hogy bűnömet előtted megvallám, nagy vétkeimet el nem hallgathatám, de híven előbeszélém neked: Ott bocsánatot nyerék tetőled. Azért az Úr Istennek minden hívek Könyörögjenek, míg vagyon idejek, Mert ha nagy árvizek jönnének is, de nem árthatna ezeknek mégis!

Legyen Isten a mi Oltalmunk, Őrizőnk ezen a mai napon, az egész világot sújtó járvány általi nehéz időkben. Hiszem, hogy hamarosan megtapasztalhatjuk az Úristen szabadítását. Kérjük Istent, hogy vezéreljen, tanácsoljon, viseljen gondot Rólunk. Szívünket készítsük a kereszt üzenetének megértésére, majd örvendezésre a nagy Úr Istenben, Jézus Krisztusban, a Szentlélek Isten közösségében. Ámen.

Oros Csaba bősi beosztott lelkész

Népszámlálás 2021

események továbbiak →