„Rendíthetetlenül hiszünk Istenben és hűséggel szolgáljuk őt” – Megtartotta egyházmegyei közgyűlését a Barsi Református Egyházmegye

2020. október 19., hétfő

2020. október 12-én tartotta meg őszi, az egyetemes és az egyházmegyei tisztségekre való jelölő közgyűlését a Barsi Református Egyházmegye Nagypeszeken. A Közalap építkezési keretéhez az idén is az ipolypásztóiak kérelmét továbbítják, de megvitatásra került két gyülekezet telekcserére vonatkozó felterjesztés is.

Kassai Gyula esperes a fohászt követően Neh 9,1-3 alapján olvasta fel az Igét, majd az imádság után Isten áldását kérte. Miután köszöntötte a megjelenteket, elmondta, hogy a járvány miatt tavasszal nem lehetett egyházmegyei közgyűlést tartani, így az akkor elmaradt esperesi, valamint a bizottságok jelentései azonban most sem kerülhetnek felolvasásra, mivel a közgyűlést rövidített formában lesz megtartva. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az esperesi jelentést minden alkotó tag megkapta elektronikus úton, s a bizottságok elmúlt évi jelentéseit is igy fogja eljuttatni az érintetteknek. Beszédében kiemelte, hogy a rendkívüli járványhelyzetben „nagyobb biztonságban csak akkor vagyunk, amikor rendíthetetlenül hiszünk Istenben és hűséggel szolgáljuk őt”.Nehéz szívvel osztotta meg a jelenlevőkkel azon fájó érzését, hogy Tóth Árpádot, a Garamvezekényi-Kisölvedi Református Társult Egyházközség lelkipásztorát már nem üdvözölheti a lelkészek között. A missziói lelkülettel megáldott lelkész emlékének a közgyűlés résztvevői fennállva egy néma perccel adóztak, majd imádságban kérte a vigasztalást gyászoló szerettei számára.  

A közgyűlést Kiss Pál egyházmegyei gondnok nyitotta meg. Az alkotótagok számbavétele, a közgyűlés megalakulása, a jegyzőkönyv hitelesítőinek megválasztása (Icso Sándor, Kiss Gyula), majd a napirend elfogadása után került sor a tárgysorozati pontokra. Elsőként az Egyetemes Egyház Közalapjának 2021. évi építkezési keretéhez való felterjesztéséről határozott a közgyűlés. Ebben az évben is az ipolypásztói egyházközség kérelmét támogatták, amellyel a vihar által megrongált templomuk helyreállításának költségeihez járulnak hozzá. 

A programpontok között szerepelt két egyházközség ingatlancserére vonatkozó kérelme. A közgyűlés mindkét esetben támogatta az erre vonatkozó beterjesztést. Az alsószecseiek a 2.271 m2-es területüket cserélnék el egy nagyobbra, hasonlóan, mint a pozbaiak, akik a több mint 10 éve kihasználatlan 596 m2-es szőlőterületet cserélnék el egy 607 m2-es területre.

A folytatásban kijelölték és megválasztották a szavazatszámláló bizottság tagjait (Kassai Tímea, Tóth Zoltán, Ficzere Tamás), majd sor került a jelölésekre az egyházmegyei és egyetemes egyházi tisztségekre.

A leadott érvényes szavazatok alapján a közgyűlés alkotó tagjai a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspöki tisztségére két jelöltet is állított a közgyűlés: Fazekas László jelenlegi püspököt, komáromi lelkipásztort, valamint Géresi Róbert, jelenlegi egyetemes egyházi főjegyzőt, abaújszinai lelkipásztort, az egyetemes lelkészi főjegyzői tisztségre Dr. Rákos Loránt zsinati tanácsost, kövecses-naprágyi lelkipásztort jelölték. Az egyetemes egyház főgondnoki tisztségére Porubán Ferenc jelenlegi főgondnokhelyettest, az egyetemes világi főjegyzői tisztségre Kiss Pál jelenlegi egyházmegyei gondnokot, pozbai presbitert jelölték.Mivel a következő választási ciklusban Kassai Gyula esperes, lévai lelkipásztor nem vállalja a tisztséget, így Révész Tibor zselízi lelkipásztor kapott jelölést. Egyházmegyei gondnoki tisztségre Oros Zoltán ipolysági gondnok, lelkészi főjegyzői tisztségre Dukon András pozbai lelkipásztor, egyházmegyei világi jegyzőnek Mente Róbert pozbai gondnok kapott jelölést.

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinatába lelkészi rendes képviselőnek Révész Tibor zselízi lelkipásztort és Icso Sándor vámosladányi lelkipásztort, zsinati lelkészi pótképviselőnek Dukon András pozbai lelkipásztort és Antala Éva nagyölvedi lelkipásztort jelölték. A zsinat világi rendes képviselői tisztségére Oros Zoltán ipolysági gondnok és Cserba Gizella zselízi gondnok, világi pótképviselőnek Mente Róbert pozbai gondnok és Antal Árpád nagyodi gondnok kapott jelölést.
 
A szavazást követően Kassai Gyula esperes megköszönte az elmúlt ciklust elsősorban Mindenható Istennek, aki erőt adott neki a szolgálatokhoz, majd az őt támogató feleségének, az esperesi hivatal feladatait felvállaló lévai gyülekezetnek, az egyházmegyei gondnoknak, akire mindig hálával fog visszaemlékezni, a lelkészi főjegyzőnek és az egyházmegyei tanácstagoknak.

Kép és szöveg: Sándor Veronika

események továbbiak →