Jelölő közgyűlést tartottak Szepsiben

2020. október 14., szerda

Október 11-én tartotta meg az egyetemes és egyhámegyei tisztségekre jelölő közgyűlését az Abaúj-tornai Református Egyházmegye. A gyűlésnek – az érvényben lévő járványügyi szabályok tiszteletben tartása mellett – a szepsi gyülekezet temploma adott otthont.

A kezdő istentiszteleten Takács Klaudia, a rozsnyói szolgálatát éppen megkezdő beosztott lelkész szolgált igehirdetéssel az 1Kor 4, 1 alapján. Bizonyságtételében kifejtette, hogy Pál önmagát, mint Krisztus szolgáját és Isten titkainak sáfárját mutatja be a megosztott korintusi gyülekezetnek. Nem áll egyik pártoskodó csoport oldalára sem, hanem egyedül a megfeszített Krisztust hirdeti mindenkinek. Pálhoz hasonlóan nekünk is az értünk megfeszített Krisztus szolgáiként és sáfárjaiként kell helytállnunk. A szolga olyan gályán evező rabszolga volt, aki a háromszintű gálya legalsóbb szintjén evezett, sok tekintetben a legnehezebb és legreménytelenebb helyzetben. A dobszó ritmusára figyelve húzta a súlyos evezőt. Szolgálatunk ritmusát mi is csak Krisztusra figyelve tudjuk követni, de ha ezt tesszük, a legnehezebb és leglehetetlenebb helyzetben is haladni fog Urunk lélekmentő hajója, a gyülekezet.  Egyhámegyei és egyetemes választásokra készülve Istentől elkért bölcsességgel kell megválasztanunk egyházunk szolgáit. A sáfár – ellentétben az evezőssel – az a rabszolga volt, akit a ház ura a háztartás vezetésével, a vagyona kezeléséve megbízott, hogy azzal a gazdája javára, utasításai szerint gazdálkodjon. Mi is így kell, hogy legyünk Urunk hűséges és megbízható sáfárjai, akikre rábízta az értékeit, hogy azokkal a ránkbízottak javát szolgáljuk. Nem önmegvalósítás ez, szolgálatunk közben mégis kibontakozhatunk és olyanná válhatunk, amilyennek az Úr elgondolt. Így képviseljük Őt a különböző tisztségekben – fogalmazott Takács Klaudia beosztott lelkész.

Az igehirdetés után a jelenlevőket – Szaniszló Sándor egyházmegyei gondnokot helyettesítve – Újlaki Ferenc egyházmegyei világi főjegyző köszöntötte. Üdvözlő szavaiban kifejezte azon meggyőződését, hogy a tisztújítás során a Szentírás és az evangélium szellemében sáfár lelkületű tisztségviselőket tudunk jelölni, majd választani.Varga Zoltán lelkészi főjegyző családi okok miatt igazolt távollétében Orémus Zoltán esperes vezette a közgyűlés számbavételét, megállapította a határozatképességét, felkérte Molnár János körtvélyesi lelkipásztort a jegyzőkönyv vezetésére és a hitelesítők jelölésére. A hitelesítők megválasztását követően az elnöklő esperes ismertette a gyűlés egyetlen tárgysorozati pontját: az egyházmegyei és egyetemes egyházi tisztségekre való jelölést. Majd megválasztották a szavazatszámláló és a jelölő közgyűlés elnökeit.

Az esperes röviden felvázolta a választások jelentőségét és a választási törvény módosításából fakadó változásokat: a választási ciklus egy évvel való meghosszabbodásának okát. Mivel elektronikus úton nem történt jelölés, a közgyűlés tagjai helyben, szóban jelöltek az egyes egyetemes és egyházmegyei tisztségekre. Az elhangzó nevek kivetítésre, majd szavazólapra kerültek, rövid szünet után pedig sor került a titkos szavazásra.

A leadott érvényes szavazatok alapján a közgyűlés alkotó tagjai a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspöki tisztségére Géresi Róbert, jelenlegi egyetemes egyházi főjegyzőt, abaújszinai lelkipásztort, egyetemes egyházi lelkészi főjegyzői tisztségre Dr. Rákos Loránt zsinati tanácsost, kövecsesi-naprágyi lelkipásztort jelölték. Az egyetemes egyház főgondnoki tisztségére a közgyűlés Porubán Ferenc jelenlegi főgondnokhelyettest, tornagörgői presbitert jelölte, a főgondnokhelyettesi tisztségre pedig Kis Pál, jelenlegi barsi gondnokot.

Esperesi tisztségre Orémus Zoltán, jelenlegi esperes, egyházmegyei gondnoki tisztségre a jelenleg is ezt a posztot betöltő Szaniszló Sándor, komaróci gondnok kapott jelölést. Egyházmegyei lelkészi főjegyzőnek Varga Zoltán, jelenlegi főjegyző, szádalmási lelkipásztor kapott jelölést, világi főjegyzőnek Icso Béla, barkai gondnokot, jelenlegi egyházmegyei tanácstagot jelölte a közgyűlés.

Eyházunk zsinatába lelkészi rendes képviselőnek négy lelkipásztort jelöltek a három helyre: Molnár Árpád szepsi lelkipásztort, Orémus Zoltán esperest, kassai lelkipásztort, Varga Zoltán szádalmási lelkipásztort és Parti Tibor szesztai lelkipászort. Lelkészi pótképviselőknek Vargha Balázs és Lucskay András kaptak jelölést. A zsinat világi rendes képviselői tisztségére Tímár János nagyidai presbitert, Vasil Aranka magyarbődi presbitert, Demeter Ibos Henrieta pelsőci presbitert, Icso Béla barkai gondnokot, és Szaniszló Sándor komaróci gondnokot jelölte a közgyűlés. Zsinati világi pótképviselőnek pedig Máté István gicei gondnokot, Komjáti Csaba tornai presbitert, Demeter Ibos Henrietát és Tímár János jelölték a gyülekezetek küldöttjei.

Az eredményhirdetést követően a közgyűlés Orémus Zoltán esperes áldásmondásával és énekmondással ért véget. A következő közgyűlésre előreláthatóan november folyamán kerül sor.

Kép és szöveg: Molnár Árpád

események továbbiak →