Pályázat lelkészi állás betöltésére

2020. szeptember 06., vasárnap

A Zsigárdi Református Egyházközség megüresedett lelkészi állás betöltésére meghirdetett pályázatára 2020. augusztus 25-ig nem érkezett beadvány, így az egyházközség egy új, módosított pályázattal kíván élni, de egyidejűleg személyes megkeresés által is igyekszik szolgálattevőt találni a gyülekezet élére.

A Zsigárdi Református Egyházközség a Szlovákiai Református Keresztyén egyház 3/2012-es számú, a lelkészek választásáról szóló törvénye 6.§ (2) bekezdésével összhangban pályázatot hirdet a megüresedett első lelkészi állás betöltésére. A gyülekezet – melynek a liturgiában használt nyelve magyar - biztosítja a teljes gyülekezeti fenntartású lakhatást, az egyéb jutattatásokat pedig díjlevélben határozza meg. A gyülekezet elvárja a lelkészi szolgálattal járó általános szolgálatok teljes körű és önálló ellátását.

Pályázhatnak mindazon lelkészek, akik teljesítik a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház általános érvényű belső jogszabályainak idevonatkozó rendelkezéseit. A gyülekezet örömmel venné, ha a pályázó lelkész hitét szeretetben megélő, az ifjúsággal örömmel foglalkozó, a közéletben aktív és a kulturális életben pedig tevékeny személy lenne, mivel ez évben elkészül a bölcsödénk is.

Benyújtandó dokumentumok: részletes szakmai önéletrajz a lelkészi szolgálatban eltöltött évek feltüntetésével, valamint pár pontban felvázolt tervek és célkitűzések a gyülekezetépítéssel kapcsolatban.

A meghívással megbízott gondnokok:

Baranyay Alajos   0918 493 659

Szabó Gyula

A pályázatokat az alábbi címre kell beküldeni:    

Református Lelkészi Hivatal

925 83, Zsigárd/Žihárec  575

A borítékra kérjük feltüntetni: PÁLYÁZAT

Népszámlálás 2021

események továbbiak →