Jel 20,7–10

2020. március 31., kedd

„Amikor pedig eltelik az ezer esztendő, a Sátán elbocsáttatik börtönéből, és elmegy, hogy megtévessze a népeket a föld négy sarkán, Gógot és Magógot, hogy összegyűjtse háborúra őket, akiknek annyi a száma, mint a tenger fövenye. És felvonultak a föld színén, és bekerítették a szentek táborát és a szeretett várost, de tűz szállott alá az égből, és elpusztította őket. Az ördög pedig, aki megtévesztette őket, a tüzes és kénes tóba vettetett, ahol a fenevad és a hamis próféta is van, és gyötrődnek éjjel és nappal örökkön-örökké.”

Péter 2. levelében olvassuk, hogy az Úr előtt 1 nap annyi, mint 1 000 év, és 1 000 év, mint 1 nap. Tehát emberi időszámításunk szerint a hangsúly nem is az 1 000 esztendőn van, hanem hogy mi fog történni a meghatározott idő után. -A Sátán elbocsáttatik a börtönéből, és mint Jób történetében, széltében, hosszában is átjárja a világot, hogy Góggal, és Magóggal együtt a lehető legtöbbeket nyerje meg magának.

Góg és Magóg motívuma Ezékiel könyve 38. fejezetéből származik, és a Bibliá-ban szereplő, Istentől elhagyott pogány népek fejedelmeit, illetve azok városait szimbolizálják ezek a nevek. És ezeknek száma a tenger fövenyével lesz egyenlő. A mi Urunk Jézus Krisztus a széles és a keskeny út példázatában azt mondja a széles útról, hogy: „sokan vannak, akik azon járnak”. Ez a sok egyenlő a tenger fövenyével.

És ez a szomorú mai világkép is. De vajon mi merre haladunk? Hogyan élünk? Kinek engedelmeskedünk? Ki mellett vonulunk fel? A széles, vagy a keskeny úton járunk? Mert az örök életre a szoros kapun át bemenve csupán ez utóbbi vezet.

Ugyanakkor ezek a versek ujjongásra, örömre is buzdítanak bennünket, hiszen a Sátán végső vereségéről, büntetéséről is beszámolnak. János evangéliuma 16. fejezetének 11. verse írja: „az ítélet pedig az, hogy e világ fejedelme megítéltetett”. Vagyis bár még gyötrődünk bűneink miatt, és testünkben magunkon hordozzuk óemberünk jeleit, de mindezzel együtt azt is tudjuk, hogy a mi Urunk már rég kimondta az ítéletet a Sátán felett, s ezzel a mi üdvösségünket is jó előre elkészítette számunkra, holott még 1 napot sem éltünk e Földön.

Bűneikből megváltott emberekként higgyük, hogy nekünk olyan Főpapunk, Királyunk és Prófétánk van, Aki ma is megindul a mi erőtlenségeinken, és az Ő Lelke által ezekben az időkben is kimondhatatlan esedezésekkel fohászkodik értünk szüntelen! Ezért adjunk hálát ezen a mai napon is! Ámen.

Édes Ákos, deáki lelkipásztor


események továbbiak →