Barkán tartotta őszi közgyűlését az Abaúj-tornai Egyházmegye

2019. december 02., hétfő

A község művelődési házában, a Zichy-Ferraris kastélyban fogadta a barkai gyülekezet november 24-én az Abaúj-Tornai Református Egyházmegye közgyűlését. Napirendi pontjai között a közalapi kérelmek besorolása, a presbitériumok létszámának módosítása és az Egyetemes Választási Bizottságba való tag küldése.

Varga Zoltán egyházmegyei főjegyző rövid köszöntése után Molnár Árpád szepsi lelkipásztor hirdette Isten igéjét Dániel könyvének záró, 12. fejezete lapján.Bizonyságtételében kifejtette: Dánielt Isten látomásai megtanították felülről, Isten szemszögéből látni életét, népe sorsát, aktuális fogságát, meglévő nehézségeit, s ezért mindvégig, minden körülmények között állhatatos maradt az Isten szeretetében és a Neki való szolgálatban. Isten szeretete és országának látása kell, hogy legyen a gyülekezetek kitartó szolgálatának az alapja is. Dániellel Isten azt is megláttatja, hogy a világ pusztító, az ember lelkét közvetlenül vagy alattomosan bedaráló rendszereknek az ideje meg van számlálva. S ha Isten meg is engedi az ideig-óráig való szenvedést, azért teszi, mert ezáltal „sokan megtisztulnak, fehérek és kipróbáltak lesznek”. Ezért nem hiábavaló Isten gyermekeinek a hűsége, a helytállása a sokszor elállatiasodott korszellem ellenében. Nem felesleges a szolgálatunk, a próbák kiállása. Az Úr kezében tartja életünket, e világkorszakot, határt szab a megpróbáltatásoknak is. Dánielt nem érintik közvetlenül a látomásban látottak, de azt a keveset, amit lehet, megteszi: leírja, tovább adja, amit kapott a következő nemzedékeknek. Ez a mi feladatunk is, mivel szolgálat nélkül nincs keresztyénség, sem tanítványság. Tartozunk ennyivel nem csak a mi Urunknak, aki elhívott a gyülekezetben való szolgálatra, vezetésre, hanem a ránk bízottaknak, a következő nemzedéknek is.Az elcsendesedést követő rövid szünet után Bokros Gyula vígtelkei gondok Harangszó c. versével köszöntötte a jelenlevőket, majd Varga Zoltán főjegyző üdvözölte a gyülekezetek küldöttjeit, különösen a nyugalmazott lelkipásztorokat: Siposné Várady Klárát és Gábor Lajost.

Szaniszló Sándor egyházmegyei gondok, egyházmegyei tanácstag köszöntésével nyitotta meg a közgyűlést. Beszámolt a tanács eddigi munkájáról, megköszönte az esperes és közvetlen munkatársai áldozatos munkáját a Bethelen Gábor Alap által támogatott beruházások koordinálásában.

A számbavétel és határozatképesség megállapítását követően a küldöttek megválasztották a hitelesítőket, ismertetésre és elfogadásra kerültek a napirendi pontok.A közalapi támogatások tárgyában Szaniszló Sándor ismertette az egyházépítő kerethez benyújtott négy kérvényt, majd az egyes kérvényező gyülekezetek képviselői három percben bemutatták kérvényüket. A péderi gyülekezet kérvényét Fecsó Yvett lelkipászotor ismertette. A gyülekezeti terem kialakítása és befejezése céljából 7000,- € kérnek a Közalaptól. A pelsőci gyülekezet 1605-ben épült parókiája homlokzatának felújítása mellett érvelt lelkésze, Radácsy Károly. A közalaptól 3676,- € kértek. Nagy Gábor a restei gyülekezet képviseletében tárta a gyülekezet kérelmét a közgyűlés elé, új szószékkorona elkészítésére és a szószék felújítására 1774,- € igényelnek a közalaptól. A rudnai gyülekezet temploma hátsó részének felújításával gyülekezeti termet szeretne kialakítani, amire 5000.- € igényel.

A tanács a következő sorrendre tett javaslatot: 1. Reste – szószékjavítás és új szószékkorona 2. Rudna – a templom sekrestyéjének gyülekezeti teremmé való átalakítása 3. Pelsőc – parókia javítása 4. Péder – gyülekezeti terem felújítása.

A főjegyző javaslatára a közgyűlés megválasztotta a szavazatszámláló bizottság tagjait Újlaki Ferenc, Széles Jákob, Nagyné Komáromy Zsuzsanna személyében.A szavazatszámlálás közben Varga Zoltán főjegyző gyülekezetenként számba vette a presbitériumok létszámának módosítására benyújtott javaslatokat, illetve a változatlan létszámú presbitériumokat is.

A szavazatszámlálás eredményét Újlaki Ferenc ismertette. Eszerint a Közalaphoz benyújtott kérvények sorrendje: 1. Rudna, 2. Reste, 3. Pelsőc, és 4. Péder.

A közgyűlés a presbitériumok módosított létszámát is a jóváhagyta.Orémus Zoltán esperes a következő tisztújítással kapcsolatban ismertette a választási törvény módosítását, miszerint a tisztújítás évében szeptember 15-ig kell a presbiteri választásokat megvalósítani. Az Egyetemes Választási Bizottságba – amely az egyházmegyei és egyetemes egyházi tisztújítást felügyeli – azonban már idén kell tagot és póttagot is delegálnia az egyházmegyéknek. A tanács javaslatára a közgyűlés rendes tagnak Széles Jákob magyarbődi beosztott lelkészt, póttagnak pedig T. Kovács Máté rozsnyói presbitert javasolta, illetve meg is választotta. A két újonnan választott le is tette az előírt esküt.Ezt követően a főjegyző ismertette a szepsi gyülekezet kérvényét, amelyben ingatlanja rendezésének jóváhagyását kéri. Molnár Árpád lelkipásztor ismertette az egyházközségi közgyűlés határozatát, és annak előzményeit. Vita után a közgyűlés jóváhagyta az egyházmegyei tanács javaslatát, miszerint támogatja az ingatlaneladást, azzal a feltétellel, hogy az eladásból befolyt összeget a gyülekezet számára előnyös ingatlan vételére kell fordítani.

Az esperes külön köszöntötte az októberben nyugalmazott jabloncai lelkipásztornőt, Siposné Várady Klárát. A köszöntött elmondta: 26 évet szolgált a jabloncai gyülekezetben, hat évet helyettesített Barkán és Lucskán. Megköszönte a gyülekezetek, a szolgatársak, és az egyházmegye befogadó szeretetét, és Isten áldását kérte a gyülekezetek és vezetőik szolgálatára.

A házigazda gyülekezet nevében Dr. Drenkó Zoltán lelkipásztor zsoltárverssel köszöntötte a nyugalmazott szolgatársat és a közgyűlés tagjait. A lucskai és barkai gyülekezet közös, női énekkara három énekkel gazdagította a közgyűlést. Végül a lelkipásztor áldásmondással és virágcsokorral ajándékozta meg a nyugalmazott lelkipásztornőt.

A közgyűlés Siposné Várady Klára imájával, a 434. dicséret 1. versének eléneklésével, majd az esperes áldásával ért véget. A barkaiak vendégszeretetét mindenki számára a hagyományos agapé-vacsora tette kézzelfoghatóvá, kóstolhatóvá.

Szöveg: Molnár Árpád egyházmegyei sajtóelőadó

Kép: Újlaki Ferenc

események továbbiak →