Több egyházközség is kérte a presbitérium létszámának csökkentését

2019. november 21., csütörtök

A Komáromi Református Egyházmegye őszi rendes közgyűlésén, amelyre november 10-én került sor Hetényen a harminc lelkészi és huszonöt világi tag megválasztotta az egyházmegye rendes és póttagját az Egyetemes Választási bizottságba, jóváhagyta az egyéni és egyházközségi kérvényeket, valamint rangsorolta a Közalap építkezési keretéhez érkezett támogatási kérelmeket.

Szénási Szilárd esperes kihirdette a közgyűlés határozatképességét, és átadta a szót Gál Sándor egyházmegyei gondnoknak, aki megnyitotta, és felvezette az alkalmat, majd megválasztották a jegyzőkönyv-hitelesítőit. Ezt követően az esperes ismertette az alkalom tervezett, három tárgysorozati pontját: választás, kérvények és egyebek, amelyeket a közgyűlés megszavazott.Ismertette az első tárgysorozati pontot is, mely szerint eleget téve a választást megelőző évben szükséges, hogy az gyházmegye saját kebeléből válasszon az Egyetemes Választási bizottságba két személyt: egy rendes és egy helyettes póttagot. Rendes tagként Török Ágota komáromi presbitert, helyettes tagként pedig Bartalos Gyula mérnököt, az érsekújvári gyülekezet presbiterét jelölte a tanács. A javasolt jelölteket a közgyűlés is jóváhagyta.

Szénási Szilárd tájékoztatott az Esperesi Hivatalba beérkezett kérvényekről, amelyekről a küldöttek szavazással döntöttek.  A közgyűlés támogatta a gyermekgondozási szabadságon lévő Mátyás Udvardi Évának, a komáromi gyülekezet segédlelkészének a lelkészi státusza meghosszabbítására vonatkozó kérését. Szintén jóváhagyták a dunamocsiak kérését, akik gyakorlati okokra hivatkozva az önkormányzattal szeretnék elcserélni a 9 m2 földterületet, amely révén megújulna a községi halottasház, az egyházközség pedig tulajdonosává válna a templomhoz vezető út egy részének.

A következő tárgysorozati pont a Közalap építkezési keretéhez beérkezett kérvények besorolásárra vonatkozott. Az esperes ismertette a kérvényeket és a tanács határozatát is, mely szerint a perbeteiek 12 790 euróból újítaná fel a templomát és ehhez kértek 6 200 euró támogatást, a negyediek pedig 6 680 euróból szigetelnék le a parókia tetejét, s a költségek fedezésére kérnek 4 400 euró hozzájárulást. A szentpéteriek a templom villanyvezetékének a 3 ezer eurós költséggel megvalósulandó cseréjére igényeltek 2 ezer eurós anyagi juttatást. Mivel az Egyházmegyei Tanács csak az első két kérvényt támogatta, így a közgyűlés is ezt hagyta jóvá felterjesztésre a Közalap építkezési keretéhez. 

Ezután az Egyházmegyei Tanács által tárgyalt tárgysorozati pont a következő évben esedékes presbiteri/tisztújítási választások kapcsán merült fel. Az esperes elmondta, hogy a törvényekkel összhangban, kellő indoklással, egyházközségi közgyűlési határozattal kilenc gyülekezet – komáromi és izsai leányegyházközsége, valamint a zsigárdi, a madari, a búcsi, a megyercsi az ekeli, a csallóközaranyosi és kisújfalusi – kérvényezte presbitériuma létszámának csökkentését. Az egyházmegyei közgyűlés egy blokkban, egyhangúlag elfogadta a beterjesztett javaslatokat. Az Egyéb megnevezésű, 3. tárgysorozati pontban Fazekas László püspök kért szót a szlovák parlament által megszavazott új egyházfinanszírozási törvény kapcsán. Elmondta, hogy a Szlovák Parlament megszavazta az új egyházfinanszírozási törvényt, miáltal az 1949 óta érvényes törvény ki lett véve a törvénytárból. Egyrészt jó, hogy a 70 éve kiadott, az egyházakat megzsugorító törvény eltűnik. Másrészt új – az állami dotáció terén szabadabb kezet biztosító – lehetőségek nyílnak ki az egyház előtt, de új nehézségek is adódnak. Ennek kapcsán az Egyházunk vezetősége által létrehozott bizottságot már keresi a megoldást a gyülekezeteink fenntartásának, lelkipásztorok fizetésének biztosítására. Hozzászólása végén Fazekas László kiemelte, hogy a jelenlévők vegyék fontolóra és gyülekezeteikben tárgyalják meg az itt elhangzottakat, mert csakis közösen lehet megoldani a fennálló problémát.

Az esperes kérésére Gál Sándor gondnok berekesztette az Egyházmegyei Közgyűlést, és Erdélyi Adél imádságával zárult az alkalom, melyet szeretetvendégség követett.

Kép és szöveg: Fritz Beke Éva, ii

események továbbiak →