A boldogsághoz vezető út: Isten igéjének megismerése - Lelkészbeiktatás Gelléren

2019. október 13., vasárnap

Ünnepi istentisztelet keretében iktatták be október 12-én a Gelléri és Bogyai Református Egyházközség lelkészi állásába Lőrincz Gábor megválasztott lelkipásztort. A gyülekezetben huszonkilenc évig szolgáló Tóth Mihály ez elmúlt év januárjában, hetvenedik életévének a betöltése után vonult nyugalomba. Az 1786-ban klasszicista stílusban, három község – Alsógellér, Felsőgellér és Bogya – összefogásával épült bogyai református templomban megtartott eseményen közel száznyolcvanan vettek részt.

A gelléri református templom

„Mózes Isten embere volt. Talán ez a legnagyobb érdem, ha valakire ezt mondják: Isten embere. A legjobb cím, egy kiemelkedő méltóság, mert minden más eltörpül mellette. Ez magában hordozza az Isten nagyságát, és az ember Istenre való utaltságát. De az Isten lehajlását és az ember szolgáltba állítását is. Ez egy méltóság azért, mert maga a teremtő Úr Isten bíz meg ezzel a szolgálattal.” – ezekkel a gondolatokkal kezdte igehirdetését Fazekas László püspök, aki Mózes imádságából, a 90. Zsoltárból választott három igeverset erre az alkalomra: „Taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Legyenek láthatóvá tetteid szolgáidon és méltóságod fiaidon. Legyen velünk Istenünknek jóindulata. Kezeink munkáját tett maradandóvá.” Az istentiszteletre bevonuló lelkipásztorok

Majd azzal folytatta, hogy az ige a beiktatás előtt álló lelkipásztornak és hitvestársának szól, akik a gelléri és bogyai egyházközségben végzik majd a szolgálatukat. „Milyen is ez a szolgálat?” – tette fel a kérdést, majd arról beszélt, hogy a lelkipásztor és családja egyfajta üvegkalitkában él, mivel a gyülekezet árgus szemekkel figyeli minden mozdulatukat hozzátéve, azt viszont nem tudják mit él át belsőleg a lelkipásztor, s mi az, amivel vívódik, küszködik.

„A zsoltáros fejet hajt Isten előtt és azt kéri, hogy ha Ő hívta és küldte el ebbe a szolgálatra, akkor cselekedje meg vele, hogy bölcs, igaz és tőle jövő szavakat mondjon. Ha egy lelkipásztor ezt ki tudja mondani, akkor szívében felébred a reménység. Megtörténhet az a csoda, ami Jeremiásnál is a szolgálatra való elhívásakor is, amikor Isten azt mondta: szádba adom az Igémet. Mózes bölcs szívet kért. De milyen az? Olyan, amely alkalmas az életben azt tenni, ami Istennek örömet okoz.

Fazekas László püspök

Fazekas László igehirdetésében hangsúlyozta, hogy a bölcs szív keresi az Isten akaratát. Nem akar mást, mint amit Isten. „Ekkor döbbenünk rá igazán, hogy ezt a szolgálatot nem tudjuk és nem is végezhetjük egyedül. Ha jó szerszámként vagyunk Isten kezében, akkor engedjük, hogy megköszörüljön bennünket és élessé tegye a mi életünket. Szolgálatunk, életünk által mások is megtudhatják, hogy ő az Úr. A lelkipásztornak ez a feladata a gyülekezetben és a világban: másként élni az életét – hangsúlyozta Fazekas László püspök.

Görözdi Miklós egyházmegyei főjegyző vezette az ünnepi istentiszteletet

Somogyi Alfréd esperes rövid igei beszédében mutatta be Lőrincz Gábor beiktatandó lelkipásztort a gyülekezetnek a Mt 10, 42 verse alapján: Aki pedig csak egyetlen pohár friss vizet ad inni egynek e kicsinyek közül, mert az tanítvány: bizony, mondom néktek, semmiképpen sem fogja elveszteni jutalmát. Az esperes először, mint szolgatársként fordult a lelkipásztorhoz, majd azzal folytatta, hogy mondhatná úgy is, fiam, mert az általa pásztorolt gyülekezetben nőtt fel, s Apácaszakállason érlelődött meg benne a válasz Isten elhívó szavára és indult el a teológia felé, hogy felkészüljön az Úr szolgálatára. „Mielőtt elhívott és megválasztott volna a gelléri és bogyai gyülekezet mellettem szolgáltál több mint két évig. Én konfirmáltalak és lelkészszentelésed alkalmával is tőlem kaptad az áldást. Majd két hónappal ezelőtt házasságkötésedkor álltál előttem, de akkor ott volt melletted hitvestársad is. Ne gondolja senki, hogy mindezt érdemnek tartom s hogy ott voltam a te hivatásodban is. De kijelentem, nem így érzem. Sokkal inkább látom az Úr Isten munkája és a te eddigi  életutad mögött  hitben járó családodat. Néhai nagyapád imádságos lelkét, testvéreid hitét és azt a lelki otthont, amely nem különbözött az Isten szent gyülekezetétől. Bárcsak sokan így nőhetnének fel: gyermekből ifjúvá és ifjúból felnőtté. Legyen áldott az Isten az imádkozó szívvel mögötted álló családi háttérért” – nyomatékosította az esperes. Somogyi Alfréd esperes

A felolvasott igével kapcsolatban, amelyben egy pohár vízről volt szó azt mondta: „Legyen ez a víz az élet vize. A lelkeket éltető evangélium, s akiknek ezt adnod kell, az pedig ez a maroknyi, de élni akaró lelkes gelléri és bogyai református közösség. Nem korban kicsi, nem is hitben, csak statisztikában, ami mulandó állapot lélekszámban, s ami mindig változhat az Isten kegyelméből. Légy kész mindig arra, hogy erre a szeretettel befogadó gyülekezetnek vezetője légy gondnoktársaddal együtt. Légy kész mindig arra, hogy lelki táplálékkal tudd szolgálni a rád bízottakat. Hirdesd az Igét, állj elő vele akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő, feddj, ints, biztass, teljes türelemmel és tanítással. Örülj az örvendezőkkel és sírj, a sírókkal“.

Lőrincz Gábor lelkipásztor és Somogyi Alfréd esperes

Majd azzal folytatta, hogy két dolgot soha ne tévesszen szem elől. „Az egyik, hogy nem a te gyülekezetedet szolgálod emberként, hanem magát az Úr Jézus Krisztust ebben a gyülekezetben. Az ige azt mondja: egyetlen pohár friss vizet adni. Ez a másik fontos dolog. Akkor lesz friss a víz, éltető az evangélium, ha az ott él mindenkor és növekszik a Krisztus szeretetével együtt a te szívedben is“ – hangsúlyozta az esperes, majd felhívta a lelkipásztor figyelmét arra is, hogy óvakodjon a lelkészi rutintól, amely állottá teszi a vizet. „A hűséges és szent szolgálatért, a friss vízért, jutalmat ígér az Úr. A jutalom a mennyben van eltéve a számunkra. Fogadd el az Úr Jézustól azt a szeretetet, amellyel ez a téged megválasztó gyülekezet fogadott és megtart“ – mondta Somogyi Alfréd esperes, majd röviden ismertette a beiktatandó lelkipásztor eddigi életét és szolgálati helyeit.

A templom kulcsa, valamint  a Bogyai Református Egyházközség bélyegzője és a lelkészi hivatal pecsétje

Lőrincz Gábor 1990. szeptember 6-án született, 1992. április 24-én keresztelték meg, majd tagja lett az apácaszakállasi gyülekezetnek. Itt  konfirmált 2004. május 23-án. A dunaszerdahelyi Vámbéry Ármin Magyar Gimnáziumban érettségizett, majd teológiai tanulmányait a komáromi Selye János Egyetem Református Teológiai Karán folytatta, ahol 2014-ben szerzett egyetemi diplomát. Az év őszén, szeptember 28-án, Ipolyságon bocsátotta ki őt segédlelkészi szolgálatra Fazekas László püspök. Szolgálatát 2014. október 1-én kezdte meg az Ungi Református Egyházmegyében, a nagykaposi gyülekezetben. Egy évvel később Apácaszakállason esperesi segédlelkész, majd egy év elteltével – miután letette nagypapi vizsgáját – esperesi beosztott lelkészként szolgált. 2017. november 17-én, Rimaszombatban szentelték lelkésszé. A gelléri és bogyai gyülekezet presbitériuma 2019. január 27-én hívta meg az üresedésben lévő lelkészi állásába. A 2019. május 26-án megtartott lelkészválasztói egyházközségi közgyűlés teljes egyhangúsággal választotta meg lelkészévé. A lelkészi állást – az esperesi koncessza kiállításával – június 11-én foglalta el. Az idén, augusztus 17-én feleségül vette a nagymegyeri illetőségű, Berecz Ágnes református hajadont. „Legyen mindenkor testvérszeretet és jó békesség a lelkipásztor és a gyülekezet közös szolgálatában, hogy Jézus Krisztus nevére dicsőség, tireátok pedig áldás szálljon“ – mondta beszéde végén az esperes, majd az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében beiktatta a gelléri és bogyai szent gyülekezetben végzendő lelkipásztori szolgálatra Lőrincz Gábort, majd átadta a gelléri református templom jelképes kulcsát, a Gelléri és Bogyai Református Egyházközség bélyegzőjét, valamint a lelkészi hivatal pecsétjét.Takács István gondnok

A gyülekezet nevében Takács István gondnok köszöntötte a beiktatott lelkipásztort. „Örömteljes ez a nap a szívünkben. Hálával köszönjük meg az Úrnak, hogy adott nekünk szerény gyülekezetet, egy szép templomot, nemrég megújult parókiát, most pedig elküldte számunkra az új lelkipásztort” – summázta röviden a gondnok az eddigi eredményeket, majd köszöntötte az idén, januárban nyugdíjba vonult lelkipásztorukat, Tóth Mihályt  Isten gazdag áldását kérve nyugdíjas életére. Majd az új lelkipásztorhoz fordulva hasonló munkásságra kérte és buzdította, hogy ezen az úton haladva tovább vezesse a gyülekezetet szem előtt tartva  annak lelki és anyagi helyzetét. „A jó pásztornak építeni és gyarapítani kell a nyáját. Ismernie kell a nyáját, a nyájnak pedig ismernie kell a pásztorát. A jó pásztornak pedig tudni kell egybetartani a nyájat, mert csak így érhető el a gyarapodás” – mondta Takács István, majd arra kérte a gyülekezet tagjait, hogy mindenki a maga módján segítse a lelkipásztor munkáját, akinek szüksége van munkatársakra. „Bízom abban, hogy a lelkipásztor szolgálatával a két gyülekezet és község javát és érdekeit fogja szolgálni. Szólítson meg minél több fiatalt, hogy idejében eldönthessék a helyes út megválasztását” – mondta jövőbe vetett bizalommal Takács István gondnok. Lőrincz Gábor lelkipásztor

A beiktatott lelkipásztor szószékfoglaló igehirdetésének alapjául 5 Móz 4, 1-2 verseket választotta, amelyben arról szólt, hogy Mózes az ígéret földje előtt elbúcsúzott a néptől, mert tudta, ő nem mehet be oda. „A negyvenévnyi vándorlás után már elmúlt az a nemzedék, amelyik kiszabadult Egyiptomból, s már az utódok, egy másik nemzedék állt előtte.Így Mózes felidézi a múltat azok előtt, akiknek abban nem volt részük, vagy pedig még gyermeki fejjel élték meg. Az első tanulság ebből a történetből az, hogy amíg a földön élünk addig a jelenünket és a jövőnket mindig a múlt figyelembe vételével kell értelmeznünk” – hangsúlyozta igehirdetésében Lőrincz Gábor hozzátéve, hogy ha el akarják velünk feledtetni a múltat, akkor nincs jelenünk és nem lesz jövőnk. „Emlékeztessük erre a gyermekeinket, az utódokat, a fiatalokat. S ha mi Isten gyermekei vagyunk, akkor leginkább arra, hogy hogyan és mi módon segített meg bennünket az Úr. Mózes arra is emlékeztette a népet, hogy mi a tartós boldogság feltétele: hallgatni azokra a rendelkezésekre és törvényekre, amelyekre megtanítottalak benneteket”. A templomi közösség

A lelkipásztor beszélt arról is, hogy amikor a hívek a gyülekezetben összejönnek, akkor mindig az Úr igéjének a megismerése legyen a legfontosabb, mivel a boldogsághoz vezető út ez: az igét úgy látni és elfogadni ahogy van. Úgy kell arra tekintenünk, mint tökéletes kijelentésre, amely nem szorul kiegészítésre. Rámutatott arra is, hogy nemcsak az ismeretre való eljutás a fontos, hanem az is, hogy amit az ember megismert, meg is cselekedje. „Isten ma arra emlékeztet bennünket, hogy boldog emberek és sikeres, épülő, növekedő gyülekezet csak akkor lehetünk, ha megtartjuk az Ő útját és az Ő igéjét. Arra bátorítalak titeket, hogy mindig buzdítsuk egymást arra, hogy Isten Igéjéhez ragaszkodva az ő akaratát felismerve készek legyünk azt megcselekedni” – hangsúlyozta Lőrincz Gábor. A családtagok részéről felesége, Ágnes köszöntötte a lelkipásztort

A szószékfoglaló igehirdetés után a Pozsonyi Református Egyházmegye és a vendégként jelenlévő lelkipásztorok, Fazekas László püspök és Somogyi Alfréd esperes, Molnár Rudolf egyházmegyei gondnok egy-egy igei verssel, valamint a lelkipásztor családja is köszöntötte a beiktatott lelkipásztort. Az eseménnyel kapcsolatban Kürthy György gelléri polgármester mondott köszöntőt mindkét falu nevében, valamint Rácz Béla gyülekezeti tag is kifejtette gondolatait, majd egy nemzeti lobogót ajándékozott a templom számára. A lelkipásztor a gyülekezettől egy Bocskait kapott ajándékba ebből az alkalomból.Tóth Mihály lelkipásztor

A gyülekezetben 29 évig szolgáló Tóth Mihály nyugalmazott lelkipásztor pedig azt kívánta utódjának, hogy Isten adjon neki olyan bölcsességet, amely által sokakat el tudjon vezetni az igazi gyermeki hiten keresztül az Isten országába.Az istentiszteleten meghívott vendégként részt vett Gellér és Bogya község képviselőtestülete, a testvérgyülekezetből Kántorné Pólus Ibolya balatonkenesei és felsőőrsi lelkipásztor és a Felsőőrsi Gelléri Pincészet nagymestere Antal Gyula és kísérete.

Az ünnepi istentisztelet Fazekas László püspök áldásával, a 194. dicsérettel és a Nemzeti Imádság eléneklésével fejeződött be, amit szeretetvendégség követett.

Kép és szöveg: Iski Ibolya

A beiktatásról készült képek megtekinthetőek a Pozsonyi Református Egyházmegye fb oldalán is.

Népszámlálás 2021

események továbbiak →