Fáradozásunk nem volt hiábavaló! - Lelkészbeiktatás és gyülekezeti ház szentelése Gútán

2019. szeptember 23., hétfő

Mérföldkőnek számított a Gútai Református Egyházközség életében 2019. szeptember 22., amikor a gyülekezeti ház szentelésére és lelkipásztoruk, Simon Ilona beiktatására került sor.

Sokan gyűltek össze Gútán a napsütéses vasárnapi délutánon a felújított épület előtt, hogy felszentelése után birtokba vegyék a gyülekezeti házat, ahol a megválasztott lelkésznő hivatalába történő beiktatására is sor került.Fazekas László püspök hálát adott Istennek szeretetéért és megtartó kegyelméért, hogy a felszentelésre váró, megvásárolt és felújított épületben a lelkészi hivatal, gyülekezeti terem és lelkészlakás is helyet kapott. „Ez a hely" – mondta a püspök – „lehet a gyülekezetnek is olyan bázisa, amely köré csoportosulhatnak mindazok, akik mindannyiunkkal együtt vallják azon értékeket, amelyek megtartó értékek: az Úr Jézus Krisztusnak, a mi megváltónknak kegyelmét, Istennek szeretetét és a Szentlélek közösségét.”Rövid fohász után a következő szavakkal szentelte fel a gyülekezeti házat: „Isten kegyelmébe és oltalmába ajánlom ezt a házat az Atya, Fiú, Szentlélek Isten nevében. Áldott legyen az, aki átlépi ennek küszöbét! Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, nyugodjék meg ezen a házon, és lakóin, hogy a gyülekezet lelkésznőjének is otthona legyen és rajta keresztül épüljön Krisztus egyháza a Szentlélek által nemzedékről nemzedékre. Ámen!”

Az épület felszentelését követően a Borbély László a gyülekezet gondnoka megnyitotta a hajlékot a püspök és gyülekezet előtt. A teremben minden hely megtelt. Akik nem fértek be, azok a kertben felállított sátor alatt elhelyezett kivetítőn követhették figyelemmel az eseményeket. Simon Ilona lelkipásztor előfohásza után Horváth Irma presbiter üdvözölte a megjelenteket. Fazekas László püspök az ApCsel 16, 13 –16 alapján szólt az ünneplő gyülekezethez. Ábrahám, Mózes és Jézus Krisztus történetein keresztül mutatott rá arra, hogy ahol Isten jelen van, ott minden megsokasodik. A felolvasott igeszakaszban is Isten megnyitotta Lídia szívét, aki miután megkeresztelkedett, kitárta ajtaját Pál apostol és társai előtt. Lídia nyitottá vált, majd ő lett a keresztyénség Európába vezető kapuja. Ez egy pici kezdet volt, de mégis hatalmassá vált minden. A püspök ehhez hasonlította a gútai gyülekezet kezdetét is: „Mindannyian láthatjuk Isten teremtő munkáját. Látjuk az éveknek a küszködését, a semmiből kinővő életet, a gyülekezet életét, a ti gyülekezetetek életét, kedves gútai testvérek.” Bár a kibontakozó életre utaló jelek korábban is mutatkoztak a város területén, az itt-ott megtartott istentiszteletek, bibliaórák formájában, de igazi rendszeres gyülekezetépítés akkor kezdődött el, amikor Simon Ilona - most már elmondható, a gútai testvérek Lídiája – idejött. A lelkésznő és családja letelepedve a városba, kezdte keresni, hívogatni az embereket. A szívek megnyíltak, befogadóvá váltak az Igére és a másik ember irányába is. Ahogy Isten a káoszból rendet teremtett, úgy rendezte a gútai református gyülekezet dolgait is. 2005. október 13. és 15. között, az őszi, Hanván megtartott zsinati ülésen született meg a döntés, hogy Gúta anyaegyházközség lesz. Ettől a döntéstől számítva eltelt 14 év, ami alatt a gyülekezet rendezte sorait: ingatlant vásárolt és rendbe hozta. Most hálatelt szívvel veszi birtokba, amelynek keretében a lelkésznő beiktatása is megtörténik. Gútán egy erős katolikus és evangélikus közösség mellett már a reformátusoknak is van saját hajlékuk. A püspök végezetül a szeretet kiárasztására buzdította a gyülekezetet, Gúta városában és annak környékén is. Az igehirdetés után Borbély László gondnok részletesen beszámolt az ingatlan 2014-ben történő megvásárlásától kezdődő és a felújított épület átadásáig történő beruházásokról.Szénási Szilárd, a Komáromi Református Egyházmegye esperese iktatta be hivatalába Simon Ilonát, aki 2004-től – 2019 nyarán történő megválasztásáig – kihelyezett lelkészként szolgált a Gútai Református Egyházközségben. Az esperes a legkisebb törzshöz, Benjáminhoz hasonlította a gútai gyülekezetet, majd így folytatta: „A legkisebbnek lenni az elején, áldás lehet, de a legkisebb lét, nem cél. Nem az a cél, hogy legkisebbek maradjuk, hanem az, hogy növekedjünk az által a hit által, amelyről a püspök úr is beszélt.” Majd bíztató szavaival növekedésre sarkallta a gyülekezetet. A hivatalos aktus végén Simon Ilona átvette a gyülekezet pecsétjét és gyülekezeti ház kulcsát. Az esperes áldását követően a lelkipásztor az 1Kor 15,58 alapján tartotta meg székfoglaló igehirdetését. Beszélt a kezdeti nehézségekről, majd hálatelt szívvel mondott köszönetet Isten csodálatos, teremtő munkájáért, hogy a maroknyi református testvérből mintegy háromszáz tagú gyülekezet bontakozott ki, akikhez napjainkban is folyamatosan jönnek újabb és újabb hívek. Simon Ilona Isten áldását kérte a keresztelőkre, házasságkötésekre, hitoktatásra, konfirmációra. Megemlékezett azokra is, akiket utolsó földi útjukra kísért a gyülekezet. Beteljesült a régóta dédelgetett álom – a gútai reformátusoknak van saját „temploma”. A mai nap történeti érték, hiszen először iktattak be itt lelkészt hivatalába. „Fáradozásunk nem volt hiábavaló.  Amit Jézusért és a benne való hittel teszünk, az nem hiábavaló. Isten tudja és megőrzi, amit vele és érte teszünk!” – ezekkel a gondolatokkal fejezte be igehirdetését Simon Ilona, a Gútai Református Egyházközség első megválasztott és beiktatott lelkipásztora. Az ünnepségen Horváth Árpád polgármester köszönetét fejezte ki a lelkésznőnek az eddigi munkájáért, hogy felkereste, egybegyűjtötte a gútai reformátusokat, akik között sokan nem is tudtak egymásról. Majd személyes bizonyságtételében mondta el, hogy feleségével együtt egy évvel ezelőtt konirmáltak, és szívet, lelket melengető, biztonságot adó érzés volt számukra mikor egy-egy bibliai szakasz magyarázatával áradt lelkükbe Isten igéje.

A jelenlévő lelkipásztorok egy-egy igeverssel kívántak áldott szolgálatot Simon Ilona gútai lelkipásztornak, majd szeretetvendégség zárta az ünnepi eseményt.

Kép és szöveg: Fritz Beke Éva

események továbbiak →