Egyházmegyei közgyűlés Somorján

2019. május 07., kedd

A Kiskakas bölcsőde és óvoda alapkövének ünnepélyes leleplezése után az Árpád-kori református templomban folytatódott a Pozsonyi Református Egyházmegye tavaszi közgyűlése.

Az elmúlt év eredményeit számba vevő közgyűlésen részt vett Fazekas László püspök és Fekete Vince, az Egyetemes Egyház főgondnoka is. A számbavétel, a határozatképesség megállapítása, a hitelesítők megválasztása és a napirendi pontok elfogadása után Görözdi Miklós egyházmegyei főjegyző először az előző közgyűlés jegyzőkönyvének, majd a legutóbbi Egyházmegyei Tanács határozatait ismertette.

A beszámolók sorát a 2018-as évről Somogyi Alfréd esperes jelentése indította el, aki  elmondta, hogy értékeléskor nem csak a gyarapodásról, hanem a fájó dolgokról is számot kell adni. Beszédében hangsúlyozta, ha teljesítettük a feladatunkat, akkor is csak azt tettük, ami a kötelességünk volt. „Sok mindenre azt mondjuk, megváltozott a világ, de keresnünk kellene fogyatkozásunk okait. De veszélyt jelent számunkra a minket körülvevő társadalmi közöny is“ – mondta többek között bevezetőjében az esperes.

Az elmúlt év statisztikai adatainak ismertetése után kitért az egyházmegyét érintő személyi változásokra is. Tájékoztatott arról, hogy az elmúlt évben először Tóth Mihály gelléri lelkipásztor, majd Szabó András nagymegyeri lelkipásztor tette le lelkipásztori szolgálatát a 70. életévük betöltése után. A megüresedett gelléri lelkészi állás betöltésére a gyülekezet Lőrinc Gábor beosztott lelkipásztort hívta meg, lelkészválasztása folyamatban van. A nagymegyeri második lelkészi állásról pedig az idei év április 30-án Szabó Valéria lelkipásztor miatt lemondott, de szolgálatát másik egyházmegyében kívánja folytatni. Ezt követően az esperes kis figyelmesség átadásával megköszönte a Szabó lelkészházaspárnak több évtizedes szolgálatát az egyházmegyében.

A folytatásban elmondta azt is, hogy az idén Peres Zsuzsanna pozsonyi lelkipásztor is lemondott lelkészi állásáról, beosztott lelkészként fog szolgálni. A gyülekezet a megüresedett második lelkipásztori helyére Buza Zsolt rozsnyói lelkipásztort hívta meg. z építkezésekkel kapcsolatban pedig tájékoztatott arról, hogy az  elmúlt év februárjában ünnepi istentisztelet keretében tették le a bősi templom alapkövét, s kezdődött meg az építése. Alistálon új szárnnyal bővül az Református Egyházi Alapiskola, Dunaszerdahely pedig hálát adott a húsz éves templomáért, Lakszakállason a templom első írásos említésének 750. évfordulójára emlékeztek. Somogyi Alfréd esperes beszámolója végén tájékoztatott arról is, hogy szeptember 21-én három egyházmegye – pozsonyi, komáromi és a barsi – szervezésében közös egyházmegyei napra kerül sor. 

Vámos Béla az egyházmegye missziói, Misák Alica a diakóniai szolgálatról, Molnár Rudolf a 2018-es évben zajló építkezésekről, Both Ágota pénztárnok az anyagi dolgokról, Bohony Beáta az elmúlt évi zárszámadásról számolt be. Az EMTA, az Egyházmegyei Támogatási Alapról és a támogatott projektekről Molnár Rudolf adott jelentést, Bucsuházy István pedig az egyházmegyei presbiteri konferenciák munkájáról számolt be.

A közgyűlés tagjai egyhangúlag elfogadták a jelentéseket, valamint a 2018-as évi egyházmegyei zárszámadást és a 2019-es évi költségvetését is.

Az egyházközségek küldöttei foglalkoztak Nemesócsai Református Egyházközség két beadványával. Az egyikben a presbiterek számának a csökkentését kérték, a másikban telekeladási kérelmükre kértek jóváhagyást. Mindkét felterjesztést egyhangúlag támogatta a közgyűlés.

A vendégként jelen lévő Fazekas László püspök is az egyházat érintő előrehaladásról és a nehézségekről beszélt. Megemlítette a magyar kormánytól érkező támogatásokat, valamint szólt az egyházunknak az óvodafejlesztési programban való részvételéről is. Tájékoztatott arról, 25 gyülekezet kapcsolódott be a programba. Öt helyen csak bölcsőde  – Zselíz, Léva, Bátorkeszi, Zsigárd, Marcelháza -, a többi egyházközségben  pedig óvoda épül, illetve vannak olyan helyek, ahol bölcsőde és óvoda is lesz. „Nagy kihívás és lehetőség ebben részt venni, mert a gyermekek által közel ötezer emberhez tudunk majd eljutni. Olyanokat kell katekizálni, akik ezzel nem számoltak“ – mondta püspök, aki a jövővel kapcsolatban megemlítette, hogy kevés a teológushallgató, s a jövőben lelkészi állások maradnak betöltetlenül. „Vizsgáljuk ennek az okait, de tudjuk, hogy nincs megfelelő lelkészi életpályamodell, s ezért kevesen vállalják a lelkipásztori szolgálatot“ – nyomatékosította Fazekas László, aki szólt a fogyásról, a misszió fontosságáról, a saját lábra való állásról is. 

Az egyházmegyei közgyűlés Szabó Valéria nagymegyeri lelkipásztor imájával zárult.

Kép és szöveg: Iski Ibolya

Kapcsolódó cikk: http://reformata.sk/mutat/letettek-a-somorjai-kiskakas-bolcsode-es-ovoda-alapkovet/

események továbbiak →