A megtartó Isten építi a jövőnket - Hálaadó istentisztelet Szepsiben

2018. június 04., hétfő

A szepsi református templomban 2018. június 3-án tartott ünnepi istentiszteleten közösen adott hálát a gömöri, az abaúj-tornai, a zempléni és az ungi egyházmegye Istennek a lelki előbbre jutásokért, aki arra indította Magyarország kormányát, hogy az elmúlt évben is több mint 1,7 milliárd forint támogatással járuljon hozzá az Egyetemes Egyház anyagi építkezéseihez.

Fazekas László püspök igehirdetésének alapjául Ezékiel könyve 37. fejezetének 1-14 részét, az Izráel újjáéledésének látomásáról szóló részét választotta. Beszédét azzal kezdte, hogy bizonyára mindannyian emlékezünk arra az időre, amikor az épületeinket olyan „kínkeservesen” tudtuk rendbe hozni, hozzátéve: s bizonyára vannak köztünk többen olyanok is, akik emlékeznek azokra az elszomorító időszakokra is, amikor elvették a templomainkat, egyházi iskoláinkat, épületeinket, - a magánszemélyekét is - de a kegyelem Ura, a megtartó Isten akkor is könyörült rajtunk.

Beszédében utalt arra is, hogy visszavonhatatlanok az Isten ígéretei, mert ezek éltették népünket mindenkor, s ezek éltetnek bennünket most is. Rámutatott arra, hogy abban az időben az adott körülmények között mindenki kereste a lehetőségét annak hogyan lehetne felújítani az épületeket, rendben tartani az egyházat, gyülekezetet. Majd azzal folytatta, hogy bennünk is megfogalmazódott a kérdés, és szinte költői sóhajtásként hangzott el ugyanaz, mint Ezékiel prófétától, amikor Isten megszólította: életre kelnek-e ezek a csontok? Majd a felolvasott igeszakasz kapcsán tette fel a kérdést, hogy mi történhetett Babilóniában? "Hosszú évtizedek teltek el a zsidók babiloni fogságában, s bizonyára a többekben felmerült a kérdést: be kell-e olvadni a boldoguláshoz, alkalmazkodni kell-e a körülményekhez, vagy meg kell-e szerezni egy-egy jó hivatalt, ahol ott lesznek az embereink, akik tudnak rajtunk segíteni. Volt, aki erre az útra lépett, hogy így próbálja életét egyenesbe irányítani: ez a magatartás tőlünk sem áll távol” – tette hozzá a püspök azzal a kiegészítéssel, hogy nekünk tartanunk kell azt az irányt, amelyet Isten az Ő igéje által kijelölt számunkra. "Megőrizni magunkat, a hitünket, nyelvünket, kultúránkat, értékeinket, mert velünk is színesebb a világ. S ehhez megadja az eszközöket is” – mondta Fazekas László.

Majd úgy fogalmazott, mindannyian, akik itt vagyunk hálával szemléljük, hogy Magyarország kormányának Isten ebben a zűrös, nehéz időszakban olyan bölcsességet adott, hogy nemcsak kiáll ezen értékek mellett a V4-ek országával, hanem meg is erősíti támogatási rendszerével ezen értékek hordozó közösségeket. Hozzáfűzte: a nemzetegyesítő stratégiájuk azt a célt szolgálja, hogy a csontok életre keljenek. Majd rámutatott arra, hogy a református egyház már két alkalommal volt részese történelmi jelentőségű támogatásnak, - az óvoda- és bölcsődei programon kívül - amelyekből életre keltek az ingatlanok.

Feltette a kérdést, hogy mit kezdünk ezekkel a támogatásokkal? Két választási lehetőséget fogalmazott meg: úgy tekintünk rá, mint pénzre, amely jelenleg nagy úr, vagy úgy, mint Istentől kapott ajándék, amellyel buzdítani akar a hűségre és a kitartásra. „Éppen ezért ne mondjuk azt, hogy elveszett a reménységünk és ne legyünk elkeseredve, mert nincs miért. Ezzel az anyagi támogatással, amit kaptunk úgy tudunk a legjobban élni, hogy ha ennek a folytatása folyamán megelevenedünk és azt mondjuk: nem vagyunk elveszve. Nem vagyunk halálra ítélve, nekünk életünk van. S ezt az életet nekünk élnünk kell” – hangsúlyozta beszédében a püspök.

Rámutatott arra, hogy aki hallja az Igét, az nem bújhat ki a élet megújulásának felelőssége alól. „Új szívvel, az Istentől kapott lélekkel kell végeznünk a szolgálatainkat, mert nem hiábavaló az a munka. Erősödjünk meg és tekintsük át mi mindent adott már nekünk az Isten, és nem tudjuk, hogy még mi mindent fog adni, mi minden jön még, s miben kell még helyt állni. De legalább könyöröghetünk, hogy legalább a következő lépést lássuk. Ehhez pedig elegendő az, hogy rátámaszkodunk Isten Igéjére, s ezáltal tudjuk, hogy merre menjünk” – mondta beszéde végén Fazekas László püspök.

Molnár Sándor zsinati főtanácsos az elmúlt évben a magyar kormánytól kapott támogatás elosztását ismertette. Emlékeztetett arra, hogy  az első, 2016-os, egymilliárd forintos támogatás után a 2017-es évben az Egyetemes Egyház részére 1 750 270 000 forintot hagyott jóvá Magyarország kormánya a hét magyar egyházmegye működésére, fejlesztésére, beruházására, amely átváltás után 5 662 870 eurót tett ki. Mivel az egyház vezetésének a magyar tagjai úgy döntöttek, hogy nagyobb arányban kívánják támogatni az egyházközségi és regionális jellegű beruházásokat, így 1 800 200 eurós pénzcsomagot irányoztak elő a hét magyar egyházmegye egyházközségeinek megerősítésére. A regionális jellegű beruházásokra 503 ezer euró támogatást határoztak meg, s mivel az elmúlt évben is fontosnak tartották a lelkészek munkakörülményeinek, szolgálati lehetőségeinek a javítását, így erre a célra 322 ezer eurót szántak. Az egyházi iskolák működésére és fejlesztésére 1 158 ezer eurót, az Egyetemes Egyház működésére és operatív költségekre 200 ezer eurót, a nagy beruházások befejezésére 805 ezer eurót, a közegyházi szempontból kiemelt beruházásokra és a tartalékkeretre pedig további 874 670 eurót különítettek el. Elmondta azt is, hogy a támogatási keret a hét egyházmegye között a közalapi befizetések, valamint az egyházközségek száma szerint lettek szétosztva 40-60 százalék arányában. A gömöri egyházmegye 319 ezer eurót, az abaúj-tornai egyházmegye 284 200 eurót, a zempléni egyházmegye  260 300 eurót, az ungi egyházmegye pedig 113 400 eurót kapott. A regionális beruházásokra a gömöri egyházmegyének 89 ezer eurót, az abaúj-tornai egyházmegyének 79 ezer eurót, a zempléni egyházmegyének 73 ezer eurót, az ungi egyházmegyének 32 ezer euró támogatást irányoztak elő. Molnár Sándor elmondta, hogy a 2017-es évre tervezett beruházások egy-két kivételtől eltekintve mind megvalósultak tisztességes, szép rendben, Isten dicsőségére és hiszi, mindannyiunk üdvösségére. A számok ismertetése után a zsinati főtanácsos megköszönte Magyarország Kormányának és a kormányzati szerveknek a jelentős nagyságú támogatást, valamint, hogy - a többi egyháztól eltekintve - lehetővé tették a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház számára, hogy a támogatási összeg ne egy jogi személyhez kerüljön, így a 2017-es évben 165 egyházközség kapcsolódhatott be ebbe a programba. Végezetül elmondta, hogy a támogatásokról nem egy-két személy döntött, hanem az egyházmegyék egyházmegyei tanácsai tettek javaslatot annak felhasználásáról.

Nagy Ákos Róbert, a gömöri egyházmegye esperese beszámolóját azzal kezdte, hogy Gömör nem tartozik a legnagyobb lélekszámmal bíró egyházmegyék közé, ennek ellenére elmondható, hogy itt van a legtöbb gyülekezet és ingatlan is. Rámutatott arra, hogy az 58 templom mellett iskolák, gyülekezeti házak, parókiák megtartása nem könnyű feladat az olykor 10, 20, 30 vagy 100 lelkes egyházközségeknek, amelyek megfogalmazása szerint egyben a helyi magyarság védőbástyái is, akik őrzik Istentől kapott örökségüket és szervezik az egyházi és kulturális életet. „Sokáig úgy éreztük, kissé elfeledve, Középfölde szabad népeként mindenkitől távol vívjuk a megmaradásunkért folytatott küzdelmünket, s az egyházmegyében az évi 5 000 euró körüli közalapi támogatásból segíthettük az egyre romló állapotú egyházi ingatlanjaink felújítását” – idézte a múltat az esperes, kiegészítve azzal, hogy a nehéz időkben is a gyülekezetek élni akarásból és kitartásból jelesre vizsgáztak, mivel jóval nehezebb körülmények között megtartották, sőt, javították a rájuk bízott ingatlanokat. Majd utalt arra, hogy jelentős változást hozott a 2016-os esztendő, amikor a magyar kormány támogatása révén 140 900 euró érkezett az egyházmegyébe, amelyből 18 projekt valósulhatott meg. Az elmúlt évre vonatkozólag pedig tájékoztatott arról, hogy 32 ingatlant újítottak fel 408 ezer euró felhasználásával. „Újultak a parókiák, gyülekezeti házak, templomok, igyekeztünk támogatni azokat a pályázatokat, amelyek energiatakarékosabbá, fenntarthatóbbá tették az épületeket. Munkát is adtunk a munkanélküliségéről híres Gömörben. Csak az elmúlt két évben a beruházások 111 400 euróval gazdagították a szlovák államot. Egyik sem volt luxusberuházás” - mondta az esperese, majd felsorolta, hogy milyen feladatok lettek elvégezve: cseréltek tetőt, nyílászárót, tataroztak, szigeteltek, festettek. Hozzátette: ezt tervezzük a következőkben is, hiszen látjuk, mennyi feladat vár még ránk, hogy helyreállítsuk magyar reformátusságunk épületeit, amelyek egyszerre történelmi emlékhelyek, védőbástyái és lelki otthonai a gömörieknek. Majd felhívta a figyelmet arra, hogy nem szabad megfeledkezni a lelki megújulásról sem: a hit, remény és a szeretet értékéről, s annak továbbadásáról, mert ez a mi elsődleges küldetésük Gömörben, a Felvidéken, a Kárpát-medencében, a nagyvilágban. Végezetül bizakodását fejezte ki, hogy ebben segítségükre lesz az a két óvoda is, amely két városban, Tornalján és Rimaszombatban nyitja meg kapuját a gyermekek előtt.

Orémus Zoltán, az abaúj-tornai egyházmegye esperese elmondta, hogy a 2017-es évben az egyházmegye 44 egyházközségéből /22 anya- és 22 leány/ 23 kapott az előirányzott 363 200 eurós támogatásból és 415 978 euró értékben valósult meg beruházás, amelyből a gyülekezetek önrésze 52 778 eurót tett ki. Majd felsorolta, hogy milyen ingatlanok újultak meg az elmúlt év folyamán. Tájékoztatott arról is, hogy a 29 033 eurós kiemelt regionális támogatást a komáróci egyházközség kapta meg, amelyből befejezhették az elkezdett gyülekezeti termük kialakítását.

„260 300 eurós keretösszeg érkezett a zempléni egyházmegyébe az egyházközségek megerősítése céljából, a regionális keretösszeg 73 ezer eurót tett ki”– ez már Kendi Csaba esperes részéről hangzott el, aki elmondta, hogy ebből kilenc templom, nyolc parókia, egy gyülekezeti terem újult meg, egy gyülekezeti terem pedig kibővült. Az egyházmegyében az elvégzett munkálatok összértéke 294 679 eurót, az egyházközségek önrésze 47 379 eurót tett ki. A regionális keretből a királyhelmeci egyházközség Fő utcai épületének felújítása és bővítése valósul majd meg az elkövetkezendő hónapokban, a jövőbeli munkák eredményét a látványtervből láthatta az ünneplő közösség.

Kraus Viktor az ungi egyházmegye esperese elmondta, hogy a gyülekezetek megerősítésére 113 400 eurót kaptak, a regionális keretből pedig 32 ezer eurót, amelyből a  deregnyői Református Tanulmányi Központ újult meg. Tájékoztatott arról is, hogy a gyülekezetek 90 ezer euró önrészt mozgósítottak a beruházások megvalósítására. „Fontos látni, hogy a kapott támogatás komoly segítséget jelentett, mert a gyülekezeteknek volt ugyan pénzük, de arra nem volt elég, hogy belefogjanak egy nagyobb költséggel járó felújításba” – mondta az esperes, hozzátéve, hogy ezzel a támogatással nem kevés munkát tudtak elvégezni.

/Hogy konkrétan milyen beruházások valósultak meg az egyes egyházmegyékben és melyek kaptak a legnagyobb támogatást, arról majd külön cikkben számolunk be./

Dr. Csányi Norbert, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága Nemzetpolitikai Kapcsolattartási Főosztályának területi referense Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár levelét olvasta fel, amelyben hangsúlyozta, hogy a felvidéki református gyülekezetek valóban nagy hivatást kaptak a Teremtőtől, hiszen a magyar nemzet megmaradásában  megkerülhetetlen szerep hárul rájuk. Rámutatott arra, hogy mindazok a fejlesztéseket, beruházásokat, amelyeket a gömöri, abúj-tornai, zempléni és ungi egyházmegyék gyülekezeteiben az elmúlt évek összefogásának köszönhetően véghezvittünk, s amelyért ma hálát adunk, fontos állomásokként szerepelnek a megmaradás útján. „Bízom abban, hogy a továbbiakban megszülető megállapodások szintén a sikeres magyar jövő felé mutatnak. Keressük közösen azokat a lehetőségeket, amelyek a felvidéki magyarság ápolását és ezzel a magyar nemzet fontos darabjának megmaradását szolgálja” – idézte az államtitkár levelét dr. Csányi Norbert.

A szepsi gyülekezet presbitériuma még januárban hozott határozatot arról, hogy jóváhagyja a magyar nemzeti zászló és a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház címeres zászlójának a templomban való elhelyezését.  Ezt a zászlót áldott meg Fazekas László püspök a jelképekkel kapcsolatban elmondottak kíséretében.

A közel 100 gyülekezet képviselőit Molnár Árpád helyi lelkipásztor is köszöntötte, aki szintén kifejezte háláját a támogatásért, utalva arra, hogy ezzel nagyot léphettek előre a gyülekezetek, de sokkal nagyobb munka vár rájuk: „Az épületek csak a keretet jelentik, munkával, szolgálattal nekünk kell megtölteni” – hangsúlyozta a lelkipásztor.

A beszámolók és köszöntések után az Abaúji Kamarakórus énekmondó szolgálata következett, valamint Varga Fábián, a Rozsnyói Református Egyházi Alapiskola tanuló mondta el Reményik Sándor Kövek zsoltára című versét. A hálaadó istentisztelet a Nemzeti Imádsággal, a Himnusz eléneklésével fejeződött be.

Reformata, Iski Ibolya

Kép: Szarvas László

események továbbiak →