Zárónyilatkozat a Kárpát-medencei Diakóniai Koordinációs Tanács 2018. évi értekezletéről

2018. május 14., hétfő

A Kárpát-medencei Diakóniai Koordinációs Tanács eredeti küldetéséhez híven áttekintést kíván nyújtani tevékenységéről és a közös együttműködést kívánja elősegíteni a Kárpát-medencében tevékenykedő (elsősorban magyar ajkú református egyházak) szeretetszolgálati szervezetek között.

Mi a Kárpát-medencei Diakóniai Koordinációs Tanács 2018. évi értekezletén jelenlévő tagszervezetek képviselői és együttműködő szervezetek képviselői az alábbi közös kihívásokat fedeztük fel szolgálatunkban.

1, Hitet teszünk amellett, hogy a diakóniai szolgálat legelső színtere a gyülekezet, olyannyira, hogy a kálvini tanokra építve megállapítjuk, hogy a gyülekezet identitásához tartozik a szeretetszolgálat végzése. Egyúttal valljuk, hogy az élő Úrba vetett hit és az imádságos lelkület nélkül a diakóniai szolgálatot végezni nem lehetséges.

2, Hitet teszünk amellett, hogy a diakóniai szolgálat a Jézus Krisztus evangéliuma hirdetésének, tehát a missziónak a része. Tehát minden diakóniai szolgálat egyben misszió is, amelynek jellemzője, hogy maga Isten a tulajdonosa, aki szolgálni küldi a tanítványait.

3, Hitet teszünk amellett, hogy a valóságosan és igazán végzett diakóniai szolgálat Isten iránti hálából és engedelmességből fakadó cselekedetek sorozata, amelyek célja a ránk bízottak üdvösségének munkálása, amelyet az Isten és a szolgálat iránt érzett felelősséggel végzünk.

4, Hitet teszünk amellett, hogy az egyházban helye van az intézményes diakóniai szolgálatnak, amelynek célja, hogy kiegészítse és segítse a gyülekezeti szeretetszolgálati tevékenységeket.

5, Kifejezzük abbeli szándékunkat, hogy jövőben is meg kívánjuk tartani a Kárpát-medencei Diakóniai Koordinációs Tanács értekezleteit, amely a diakóniai felelősök közös szakmai műhelye és fóruma. A jövőben törekszünk a szorosabb kapcsolatok kiépítésére, a egymás szolgálatának segítésére a keresztyéni szeretet jegyében, a másik javát keresve és a Krisztus ügyét közösen szolgálva.

Isten segítsen bennünket további szolgálatunkban!

Kelt Rimaszombatban, 2018. május 9-én

Beszterczey András, irodavezető

MRE Szeretetszolgálati Iroda

Czanik András, Kárpát-medencei referens

MRE Zsinati Hivatal

Juhász Márton, ügyvezető igazgató

Magyar Református Szeretetszolgálat

Kovács István, előadó tanácsos

Erdélyi Református Egyházkerület Missziói Diakónia Ügyosztály

Nigriny-Demeter Adrienn, adminisztrátor

Kárpátaljai Keresztyén Diakóniai Jótékonysági Alapítvány

Dárko Tursity, lelkész, missziói előadó

Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház

Ibos Henriett, igazgató

Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központja

események továbbiak →