Szép és gyümölcsöző kapcsolat

2018. április 16., hétfő

Így lehetne jellemezni a Református Teológiai Kar és a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház együttműködését. De hogyan mutatkozik meg ez egy állam által létrehozott egyetem esetében, ahol adottak a működési alapelvek? Mennyire szólhat bele a kar életébe az Egyetemes Egyház? Meghatározhatják, hogy kiket vehetnek fel és hány jelentkezőt? Vagy a kar, mint önálló jogi intézmény részeként maga dönt ezekről a kérdésekről, sőt arról is, hogy kik végezhetik el a teológiát? Dr. Lévai Attila dékánnal beszélgetünk.

Az utolsó kérdéssel kezdeném. Aki megfelel a kritériumoknak, jól tanul, az Isten kegyelméből elvégezheti a teológiát.  Ami pedig a kérdés első felét illeti, hogy mennyire van beleszólása az egyháznak a teológia életébe direkt módon, a válasz az, hogy semennyire, tekintettel arra, hogy állami egyetem kara vagyunk. Éppen ebből kifolyólag minden esztendőben a keretszámokat is mi határozzuk meg, amelyet a szenátusnak kell jóváhagynia. Ha ez megtörténik, akkor hirdetjük meg a felvételi eljárásnak a kritériumait a Selye János Egyetem honlapján, illetve azokon a felülteken, amelyek a felsőoktatás népszerűsítésével vagy reklámozásával foglalkoznak. Sajnos az a helyzet, hogy az általunk meghatározott keretszámokat, hogy mennyi diákok vehetünk fel, az elmúlt időszakban sohasem sikerült teljesen betölteni.  Jó lenne, ha most következne pár olyan év, amikor éppen azzal kellene szembesülnünk, hogy sokkalta többen jelentkeztek és sokkal többet kell felvenni, mint amennyi az előre meghatározott keretszám. Ez a református teológiai tanulmányi szakon 15 főre, a missziológia, diakónia és szociális gondoskodás esetében harminc főre, a doktori programnál pedig úgy a nappali, mint a levelező tagozaton négy-négy főre van meghatározva. Azonban az utóbbi időben nem ez a jellemző, sokkal kevesebben jelentkeznek az adott szakokra. Ilyen módon nincs ráhatás az Egyetemes Egyház részéről a Református Teológiai Karra. Természetesen azért van annyira jó kapcsolat az egyház és a teológia vezetése között, hogy megbeszéljük hány lelkipásztorra is lenne szüksége az egyháznak. Minden esztendőben tájékoztatást kérnek tőlünk a keretszámokról és azokról, akik végeznek az adott évben a karon, illetve azokról, akik az elkövetkező két évben fejezik be tanulmányaikat, hogy ők is tervezni tudják - főleg a fizetések tervezése szempontjából - hogyan is fog kinézni az elkövetkezendő két-három évnek a lelkészi állománya a számok tükrében.

Ugyanakkor viszont van egy olyanfajta kapcsolódási pont,   amely indirekt módon határozza meg az együttmunkálkodást. Ez például abban mutatkozik meg, hogy a komplex akkreditáció keretein belül, amikor a Református Teológiai Kar akkreditáltatni akarta a tanulmányi programjait, - itt mind az öt tanulmányi programunkról szó van - akkor szükséges volt csatolni az egyházvezetés jóváhagyó nyilatkozatát a meghirdetett tanulmányi programokra, mivel az akkreditációs bizottság szempontrendszerében is szerepel egy ilyen kitétel. Tehát, valójában az egyháznak is bele kellett egyeznie abba, hogy a Református Teológiai Karon milyen tanulmányi programok lehetnek.

Beleszólhat az egyház abba, hogy kik oktathatnak? Joga van az egyháznak arra, hogy meghatározza kik oktathatnak és kik nem?

Igen. Van egy ilyen kapcsolódási pont is. Ez a venia docendinek a kérdése, vagyis meghívás az oktatásra.  Az egyház Zsinati Tanácsa évről évre a teológiai kar dékánjának a beterjesztése alapján jóváhagyja a Teológiai Karon oktatóknak a személyét. A dékán minden esztendőben tájékoztatja a Zsinati Tanácsot, hogy az adott évben kik oktatnak és milyen tantárgyat. A Zsinati Tanács jogosultságához tartozik az, hogy azt jóváhagyja, vagy ha kifogás van valakinek a személyét illetőleg, akkor megkérdőjelezze az illető jogosultságát a Teológiai Karon való oktatásra.

Ezen kívül van még olyan terület, ahol együttműködnek az Egyetemes Egyházzal?

Igen, vannak olyan kapcsolódási pontjaink, amelyek indirektek, de rendkívül szépek, jók és gyümölcsözőek. Különösen az utolsó esztendőkben beszélhetünk erről a jó kapcsolatról. A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház mindenkori püspöke tagja a kar Tudományos Tanácsának és meghívottként jelen van a felvételi- és az államvizsgákon is. Jó kapcsolata van a karnak az egyház teljes felső vezetésével is. A Református Teológiai Kar jelenlegi dékánja, dékán-helyettese és az Alkalmazott Tudományok Tanszékének vezetője /dr. Görözdi Zsolt/ tagjai a lelkészképesítő bizottságnak, sőt, a kar oktatói közül ketten is ott vannak – jelenleg én és Görözdi Zsolt - a lelkésztovábbképző bizottság testületében. Valójában úgy az egyház, mint a kar vezetése együtt képvisel egy olyan intézményt, a 90-es évek elején alapított Calvin J. Teológiai Akadémiát, amelyben igazgatói tanácstagként jelen van az Egyetemes Egyház püspöke és püspök-helyettese, de tagként képviselteti magát a Selye János Egyetem Református Teológiai Karának dékánja és dékán-helyettese is. Tehát ilyen módon fonódik egybe intézmény élete intézménnyel, akár úgy, hogy az egyház a teológiával, az egyház a Cavin János Teológiai Akadémiával, vagy a Calvin János Teológiai Akadémia a Református Teológiai Karral.

Sőt, a Református Teológiai Kar dékánja tagja a Zsinatnak is, részt vesz nemcsak hozzászólalási, hanem szavazati joggal is a zsinati üléseken.

Ez így igaz. Sőt, ő a Zsinat egyetlen olyan tagja, aki valójában alanyi jogon kerül be a zsinati tagok közé. Az egyház tanácskozó és törvényhozó szervébe, a Zsinatba választás útján kerülnek a tagok, akik előtte keresztülmennek egy választási folyamaton a vonatkozó egyházi törvények és jogszabályok értelmében. A Református Teológiai Kar mindenkori dékánja viszont alanyi jogon tagja a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinatának szavazati joggal azért, hogy ilyen módon is első kézből kaphasson az egyház tárgyilagos, releváns információkat a teológiai képzésről, oktatásról, illetve mindarról, ami ezzel összefüggésben van.

Reformata, Iski Ibolya

Kapcsolódó beszélgetések:

http://reformata.sk/mutat/doktorokat-is-kepeznek-a-reformatus-teologiai-karon/

http://reformata.sk/mutat/missziologa-diakonia-es-szocialis-gondoskodas-szak-is-varja-az-erdeklodoket-/

http://reformata.sk/mutat/kihivasok-elott-a-reformatus-teologiai-kar/

események továbbiak →