Pán Boh nás zachová a dá nám vzrast

2022. apríl 06., streda

Výsledky minuloročného sčítania obyvateľstva nie sú veľmi lichotivé pre Reformovanú kresťanskú cirkev na Slovensku. Značne totiž poklesol počet reformovaných. Čo to mohlo spôsobiť, respektíve je možné zastaviť tento proces? – Na tieto otázky hľadáme odpovede s biskupom Róbertom Géresim.

Pred desiatimi rokmi bol počet reformovaných ešte 98 797, čo je 1,83 percent z celkového počtu obyvateľstva. V uplynulom čase klesol tento počet o 14 percent, to znamená o 13 526 členov Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku. Mimochodom, výrazne sa znížil aj počet tých, ktorí sa priznávajú k iným vierovyznaniam, ale to neberme ako útechu. Počítala cirkev s úbytkom a ak áno, tak v akej miere?

Bezprostredne po páde komunistického režimu nastal nárast v počte reformovaných veriacich. Toto obdobie trvalo 10 rokov a potom to začalo postupne klesať, čo je aj súčasná tendencia.

V období pred minuloročným sčítaním obyvateľstva naša cirkev vynaložila veľa úsilia v záujme toho, aby jednak oslovila členov jednotlivých zborov, a potom cez nich, poprípade cez médiá oslovila vzdialenejších členov s cieľom, aby sa smelo priznávali k svojej viere.

S možnosťou úbytku sme síce počítali, ale dúfali sme, že snaha z minulých rokov sa ukáže aj pri týchto výsledkoch. Ale trochu si myslím, že každý reformovaný kresťan prijal s horkosťou tento výsledok. Pravda je taká, že medzi ostatnými veľkými registrovanými cirkvami mala naša cirkev najväčší úbytok.

Príčiny toho plánujeme preskúmať na základe územných celkov, potom by sme chceli vypracovať takú stratégiu, ktorá by sledovala budovanie zborov zvlášť v diaspórach, poprípade na takých územiach, na ktorých žije značný počet reformovaných, ale ešte nie je vybudované spoločenstvo.

Aké môžu byť príčiny poklesu? Vytriezvenie z cirkvi, alebo sa už ľudia jednoducho nechcú priznávať k svojmu vierovyznaniu?

Jednak na tých územiach, kde žijú členovia našej cirkvi, sa v uplynulom období objavil demografický úbytok. V regiónoch, ktoré majú ťažkú hospodársku situáciu, sa podstatne zvýšil počet odsťahovaných, a to sa odráža aj vo veľkosti zboru. A tam, kde je málo mladých ľudí, tam sa rodí aj menej detí. Pri tom sa zvyšuje počet pohrebov. Na druhej strane spôsob zisťovania, čiže to, že otázky, súvisiace so sčítaním, bolo potrebné vyplniť elektronickou formou, nepomohlo cirkvám v tom, aby ľudia pravdivo vyznačili, ku ktorému vierovyznaniu patria. V prípade rodín, ktoré žijú vzdialenejšie od svojich domácich zborov, už nie je isté, že sa priznali k svojej viere. V prípade starších ľudí, ak za nich dotazníky vypĺňali ich deti alebo vnúčatá, možno neprikladali dôležitosť tomu, aby správne a pravdivo vyznačili ich vierovyznanie.

Materská škola a jasle v Kráľovskom Chlmci

V poslednom desaťročí naša cirkev vynaložila veľa úsilia, respektíve ešte vynakladá v prospech celej spoločnosti. V roku 2016 bol spustený program na rozvoj materských škôl v Karpatskej kotline, v rámci ktorého prevádzkujeme 24 materských škôl a jaslí, cez ktoré vieme obsiahnuť stovky rodín. Vďaka výstavbe a neustálemu rozvoju, rovnako ako aj z hľadiska novšej výchovno-vzdelávacej a sociálnej podpory sme urobili značné pokroky, ktorých výsledky by sa mali odraziť aj v neskorších číslach.

Skúmali ste už, ktoré územia boli najviac dotknuté poklesom?

Nechcel by som vyzdvihnúť žiadne územie, pokiaľ sa táto téma nepredloží pred Synodu. Faktom je, že sú také regióny, v ktorých síce sú reformovaní, ale nie sú tam zbory. Aj na týchto územiach by sme chceli vytvoriť misijné spoločenstvá. Je dôležité pripomenúť aj to, že aj v našej cirkvi prebieha misia v diaspórach.

Aj počas komunistického režimu boli farári, ktorí boli ochotní ísť kvôli dvom-trom členom cirkvi do severných regiónov, konať pre nich biblické hodiny alebo bohoslužby. Aj teraz sme v kontakte s tými reformovanými, ktorí žijú v oblastiach, kde nemáme cirkevné zbory, ale v budúcnosti by sme sa chceli aj na túto službu viac zamerať.

Posledná zmluva medzi štátom a registrovanými cirkvami na Slovensku hovorí o tom, že ak klesne počet veriacich pri sčítaní obyvateľstva do desať percent, budú mať cirkvi ešte nárok na dohodnutú podporu od štátu. Ak však počet veriacich poklesne o viac ako desať percent, cirkvi už potom musia počítať s menšou podporou od štátu. 14 percentný pokles členov našej cirkvi znamená, že v budúcnosti máme počítať so zníženou štátnou podporou?

Tento nový zákon o financovaní cirkví, ktorý vznikol v roku 2019, spája financovanie cirkví s údajmi zo sčítania obyvateľstva. Štát prispieva na činnosť cirkví príspevkom každoročne zvyšovaným o mieru inflácie a valorizáciu. Zvýšenie o infláciu a valorizáciu bude cirkvám prerozdeľované pomerne podľa počtu veriacich cirkví uvedeného v sčítaní obyvateľov.

Materská škola a jasle v Šamoríne

My chápeme tento nový zákon tak – a máme také informácie aj od ostatných registrovaných cirkví – , že údaje zo sčítania obyvateľstva sa nemajú brať zvlášť na jednotlivé cirkvi, ale spoločne na všetky registrované cirkvi zapojené do financovania štátom. Z tohto pohľadu registrované cirkvi nebudú mať zníženú podporu od štátu, pretože spoločný úbytok registrovaných cirkví za desaťročné obdobie nedosiahne viac ako 10 percentný pokles, to je dobrá správa.

Je všeobecne známe, že väčšia časť reformovaných kresťanov žije na južnom Slovensku, respektíve na východnom Slovensku, napriek tomu sú v pekných číslach aj západoslovenské mestá, kde taktiež nájdeme reformovaných. Iste nie je novinkou, že aj inde žijú roztrúsene reformovaní, napriek tomu sa vynára otázka, čo by bolo možné s nimi podniknúť, respektíve ako by ich bolo možné posilniť vo viere, nadviazať s nimi kontakt, aby cítili, že cirkev na nich nezabudla?

Aj dávnejšie prebiehala misia v diaspórach, na to by sme sa chceli viac zamerať aj na základe nových údajov. Menej sa vie o tom, že sú také mestá, v ktorých sa konajú bohoslužby po dohode s mestským úradom ohľadom priestorov, kde nemáme reformovaný kostol.

V prípade západoslovenských miest je otázka zložitejšia, pretože zemepisná poloha ovplyvňuje skutočnosť príslušnosti k cirkevnému zboru. Ale chceli by sme aj s pomocou sociálnych sietí byť s nimi v kontakte a k tomu povzbudzujeme aj našich duchovných. V budúcnosti by sme chceli dosiahnuť to, že ak v niektorom zbore sa niektorí členovia odsťahujú, aby s nimi zbor naďalej udržiaval kontakt, aby na základe fyzickej vzdialenosti sa nestratilo ani duchovné spojenie.

Promócia reformovaných teológov v komárňanskom kostole

Pracujete na nejakej forme misijnej stratégie, aby ste oslovili tých, ktorí sa vzdialili od cirkvi? Alebo by dobre padlo aj nejaké duchovné prebudenie v dnešnom chaotickom, od rôznych hrozieb neuchránenom svete?

V kresťanstve bola vždy – a stále je – myšlienka úbytku. Tak to bolo aj v biblickej dobe a aj počas prenasledovania kresťanov. Ale aj dnes sme súčasťou takého tlaku v spoločnosti, ktorý bojuje proti kresťanstvu. Rôzne médiá dosť negatívne vykresľujú príslušnosť ku kresťanskej viere a zakúšame, aký veľký nátlak prichádza z tohto hľadiska na kresťanskú vieru a kresťanské svedectvo.

Aj sám Pán Ježiš pociťoval úbytok, teda pokles počtu svojich nasledovníkov, dokonca aj v živote učeníkov a prvých kresťanov tam bola prítomná táto obava. Ale Písmo nás uisťuje o tom, že Božie Slovo nepominie, dokiaľ trvá tento svet. Svedectvo Pána Ježiša Krista je predsa tu a zostane tu medzi nami.

Mimochodom, keď hľadíme na kresťanské spoločenstvá z historického hľadiska, vidíme, že sú obdobia, pre ktoré je charakteristickou črtou nárast, sú také, v ktorých môžeme vidieť stagnáciu, respektíve sú obdobia, v ktorých musíme prijať fakt úbytku.

Nádejam sa v to, že Duch svätý osloví čo najviac ľudí a vzbudí v srdciach ľudí vieru a záchranu na večnosť. Verím, že aj naše spoločenstvá sa budú môcť naďalej budovať. V žiadnom prípade nevidím budúcnosť v negatívnom pohľade, ale verím v tom, že Boh nás zachová a dá nám všetkým vzrast.

Ibolya Iski

Preklad: Erika Šrojtová

Fotó: Iski Ibolya, Krcho János

Sčítanie obyvateľov 2021