Je veľmi bolestivé a dušu ochromujúce, že opäť musíme prerušiť vykonávanie našich bohoslužieb v kostole

2020. október 15., štvrtok

V súvislosti s 2. vlnou koronavírusu vstúpili dňa 15. októbra 2020 do platnosti nové opatrenia. Napriek všetkým snahám cirkvi na pretrvávajúce obdobie núdzového stavu nedostali výraznejšie povolenie, týkajúce sa vykonávania bohoslužieb - píše v liste pre cirkevných zborov László Fazekas biskup a Vince Fekete generálny kurátor.

Žiadame všetky cirkevné zbory a orgány našej Cirkvi, aby dodržiavali opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, aj tým prispejúc k boju proti pandémii. (Text opatrení tvorí prílohu tohto listu. Cirkví sa týkajú časti vyznačené žltou farbou.)

Je veľmi bolestivé a dušu ochromujúce, že opäť musíme prerušiť vykonávanie našich bohoslužieb v kostole, biblických hodín a iných cirkevných podujatí a príležitostí. Bohoslužby sú povolené len pre 6 osôb, vrátane slúžiacich osôb, samozrejme, za dodržania všetkých platných hygienických predpisov. Vykonávanie krstov, sobášov a pohrebov je síce povolené, ale pod podmienkou, že v interiéri sa bude zdržiavať 1 osoba na 15 metrov štvorcových. Aj tu platia hygienické predpisy. Počas pohrebov, vykonávaných v exteriéri, počet účastníkov nie je obmedzený, ale rúška a dvojmetrové rozostupy sú povinné.

Tak ako na jar, musíme využiť možnosti médií a online prenosov, v súvislosti s ktorými už mnohí v našej Cirkvi nadobudli prax. Aj vedenie našej Cirkvi sa pokúsi urobiť všetko preto, aby sa s využitím možností našej webovej stránky (www.reformata.sk) a masovokomunikačných prostriedkov Božie Slovo dostalo k čo najväčšiemu počtu ľudí.

V súlade s našou tradíciou v poslednú októbrovú nedeľu vzdáme vďaku za úrodu nového vína v rámci bohoslužby s vyslúžením Svätej Večere Pánovej. Nevzdajme sa tejto možnosti, ale pokúsme sa – tak ako počas Veľkej noci – využiť príležitosť prijímania chleba a vína v rámci domácich bohoslužieb.

Prosíme naše cirkevné zbory a veriacich bratov a sestry, aby sme sa modlili za chorých, za zdravotníckych pracovníkov a za každého, kto svojou službou pracuje na zdolaní pandémie. Prosme Hospodina, aby nám dal vieru a vytrvalosť v týchto ťažkých časoch a aby svojou mocou pandémiu zastavil.

„Len v Bohu sa moja duša upokojí, lebo od Neho je moja nádej.“ (Žalm 62,6)

S bratskou láskou:

                 Vince Fekete                                                   László Fazekas

                gen. kurátor v.r.                                                 biskup

Sčítanie obyvateľov 2021