Výzva – 2. vlna koronavírusu

2020. október 01., štvrtok

V súvislosti s vývojom 2. vlny koronavírusu vstúpili do platnosti nové nariadenia a usmernenia

Žiadame všetky cirkevné zbory a orgány našej Cirkvi, aby prijali nariadenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a aby ich aplikovali na miestne pomery. (Text nariadenia tvorí prílohu tohto listu a body, označené žltou farbou sa vzťahujú na cirkvi.)

V zmysle tohto nariadenia sa na bohoslužbách a iných podujatiach môže na jednom mieste zúčastniť 50 osôb. Dodržanie hygienických nariadení, daných v tomto usmernení je povinné.

Pre cirkevné zbory s väčším počtom členov to bude spôsobovať problém. Prosíme preto vedenia cirkevných zborov, a najmä duchovných, aby prípadným navýšením počtu bohoslužieb umožnili každému prístup k počúvaniu Božieho Slova.

Dôrazne žiadame členov našich cirkevných zborov o to, že ak niekto pociťuje akýkoľvek príznak choroby, nech sa obráti k lekárovi, nech nenavštevuje spoločenstvá a nech sa nezúčastňuje ani na cirkevných podujatiach. Naša Cirkev urobí všetko v záujme toho, aby sa Božie Slovo ípdostalo aj k tým, ktorí sú v týchto ťažkých podmienkach nútení zostať vzdialení od bohoslužieb.

Prosíme naše cirkevné zbory a našich veriacich bratov a sestry, aby sme sa modlili za chorých, za pracujúcich v zdravotníctve a za každého, kto sa svojou službou usiluje opozastavenie pandémie.

„K Tebe volám, Hospodine, ponáhľaj sa ku mne; naslúchaj môjmu hlasu, keď volám ku Tebe.“ (Žalm 141,1)

S bratskou láskou:

               Vince Fekete                                           László Fazekas         

            generálny kurátor                                           biskup

Sčítanie obyvateľov 2021