Výzva na oferu pre vdovu a siroty duchovného Árpáda Tótha

2020. september 23., streda

Veľadôstojné sestry, veľadôstojní bratia, veľadôstojné cirkevné zbory! 20. septembra tohto roku sme sa rozlúčili v kostole v Pohronskom Ruskove a na cintoríne v Keti s duchovným Árpádom Tóthom, ktorý nás vo veku 45 rokov náhle, za tragických okolností opustil.

Situácia jeho vdovy a sirôt vo veku 18, 13 a 9 rokov, pre ktoré sa ako manžel a otec svojou celou silou snažil urobiť všetko, aby nepoznali súženie, po jeho náhlom úmrtí nás podnecuje nielen k duševnému súcitu, ale aj k hmatateľným činom. V takejto situácii nás náš Boh učí: „učte sa robiť dobro, (...) vymôžte právo sirote, obhajujte vdovu!“ (Iz 1,17)

Na základe toho sa obraciam k duchovným pastierom, a zároveň k cirkevným zborom s prosbou v mene Predsedníctva cirkvi, aby ste svojím darom podporili uľahčenie materiálnej ťarchy vdovy a sirôt zosnulého.

Svoje dary, prosím, posielajte do 20. októbra 2020 na účet našej cirkvi:

IBAN: SK95 0200 0000 0013 1302 2053

Prosím zhromaždenie – oslovené v rámci tejto spolupatričnosti – aby aj touto cestou zobralo do opatery vdovu a siroty zosnulého služobníka Božej cirkvi.

Ďakujem za Vašu dobrú vôľu a prajem, aby Boh požehnal ochotného darcu!

So súhlasom  Predsedníctva synody s bratskou láskou

László Fazekas  biskup 

Sčítanie obyvateľov 2021