Voľby v senioráte a v Generálnej cirkvi

2020. máj 07., štvrtok

V zmysle zákona č. 1/2018 o voľbách na cirkevné funkcie (ďalej volebný zákon) je rok 2020 rokom volieb v senioráte a v Generálnej cirkvi. V súlade s volebným zákonom vznikla Generálna volebná komisia, ktorá na svojom ustanovujúcom zasadnutí v Rimavskej Sobote dňa 25. januára 2020 zvolila za svojho predsedu Tibora Kissa, jelčianskeho farára.

V súvislosti s voľbami v senioráte a v Generálnej cirkvi GVK upriamuje pozornosť cirkevných zborov na nasledujúce potrebné informácie, ktoré volebný zákon obsahuje (do ukončenia nominačných seniorálnych valných zhromaždení):

Kto volí?

Voľby v cirkevných zboroch sa ukončia s Božou pomocou v tomto roku do 15. septembra. Seniorátnych a generálnych cirkevných funkcionárov ale volia ešte staré presbytériá.

Kto a na čo môže byť volený?

• Na funkciu v senioráte a v generálnej cirkvi môže byť zvolená iba osoba, ktorá: vo volebnom období, v ktorom by v prípade jej zvolenia funkciu zastávala, nedovŕši 70. rok života, a právoplatným uznesením cirkevného súdu nebola po­zbavená práva byť volená na funkciu.  (§ 29 ods. 5.)

• „Do cirkevnej funkcie môže byť navrhovaný a zvo­lený taký samostatný člen cirkvi, ktorý je podľa kritérií Písma svätého v cirkevnom spoločenstve a mimo neho dobrým príkladom v praktizovaní reformovanej kresťan­skej viery a mravov.“ (§ 9 ods.1.)

• Senior, zástupca seniora, riadny a náhradný duchovný poslanec Synody môže byť (§ 29 ods. 1.):

osoba s duchovenskou kvalifikáciou, ktorá na území seniorátu zastáva samostatnú duchovenskú stanicu.

• Biskup, zástupca biskupa môže byť zvolená osoba s duchovenskou kvalifikáciou, ktorá:  ( § 29 ods. 2.):

a) v Cirkvi zastáva samostatnú duchovenskú stanicu;

b) v prípade zvolenia v čase očakávaného nástupu do úradu dovŕšila 35. rok života;

c) od absolvovania II. duchovenskej skúšky má mini­málne päťročnú duchovenskú prax;

d) ovláda – u biskupa nevyhnutne, u zástupcu biskupa v závislosti na jeho materinskom jazyku doporučene – maďarský a slovenský jazyk, ako aj doporučene aspoň jeden svetový jazyk;

e) v teologickom vzdelaní, v živote viery, v morálnom napredovaní a v úcte medzi ľuďmi je v cirkevnom spo­ločenstve vhodným príkladom.

Seniorálny kurátor, svetský hlavný zapisovateľ, riadny a náhradný svetský poslanec Synody môže byť člen cirkvi, ktorý: (§ 29 ods.3.):

a) v niektorom cirkevnom zbore Cirkvi v roku všeobec­ných volieb bol zvolený do funkcie presbytera;

b) nedisponuje stálym služobným poverením duchovné­ho alebo kaplána;

c) vzhľadom na svoje osobnostné predpoklady môžeme od neho očakávať, že dokáže prispieť k budovaniu cirkvi.

• Generálny kurátor a zástupca generálneho kurátora môže byť zvolený člen cirkvi, ktorý (§ 29 ods.4.):

a) v niektorom cirkevnom zbore Cirkvi v roku všeobec­ných volieb bol zvolený do funkcie presbytera;

b) v prípade zvolenia v čase očakávaného nástupu do úradu dovŕšil 35. rok života;

c) nedisponuje stálym služobným poverením duchovné­ho alebo kaplána;

d) ovláda – u generálneho kurátora nevyhnutne, u zástup­cu generálneho kurátora v závislosti na jeho materin­skom jazyku doporučene – maďarský a slovenský ja­zyk, ako aj doporučene aspoň jeden svetový jazyk.

Nominácia

• Na seniorálnu funkciu a funkciu Generálnej cirkvi volenú presbyterstvami nominujú nominačné seniorálne valné zhromaždenia v októbri (odporúčané najneskôr do 10. októbra 2020. uskutočniť).

• Návrh na funkciu môže podať ktorýkoľvek člen nominačného seniorálneho valného zhromaždenia písomne v priebehu 15 dní pred nominačným valným zhromaždením alebo ústne na valnom zhromaždení: navrhovať môže najviac toľko osôb, koľko má byť volených na danú funkciu.

• Navrhované osoby nominuje na danú funkciu nominačné seniorálne valné zhromaždenie na každú funkciu osobitne, tajným hlasovaním.

• Člen nominačného seniorátneho valného zhromaždenia na funkciu poslancov Synody, a polovičným počtom paritne na funkciu náhradných poslancov Synody, nominuje v počte poslancov, v akom majú byť volení seniorátom. Na všetky ostatné funkcie môže nominovať jednu osobu. (§ 32 ods.4.)

Pomer členstva synody

Bratislavský seniorát:                        4 členovia

Komárňanský seniorát:                     6 členovia

Tekovský seniorát:                           4 členovia

Gemerský seniorát:                          6 členovia

Abovsko-turnianský seniorát:            6 členovia

Zemplínsky seniorát:                       4 členovia

Užský seniorát:                               2 členovia

Michalovský seniorát:                       2 členovia

Ondavsko-hornádsky seniorát:          2 členovia

• Jedna osoba nemôže prijať súčasne nomináciu na viac takých funkcií, ktorých súčasné zastávanie cirkevný zákon vylučuje.

• Nominácie na mieste spočíta komisia valného zhromaždenia pre sčítanie hlasov a vyhlási výsledok. 

• Výsledok nominačného seniorálneho valného zhromaždenia sa má s kontrasignovaním predsedníctva (senior, seniorálny kurátor) neodkladne predostrieť (do piatich dní) GVK s nasledujúcimi dokumentmi:

 - počet platných odovzdaných nominácií na jednotlivé funkcie;

- mená osôb nominovaných so získaným počtom nominácií;

- zápisnicu nominačného seniorálneho valného zhromaždenia.(overená fotokópia alebo originál v jednom exemplári)

• poštová adresa GVK je totožná s adresou Kancelárie synody v Rimavskej Sobote:

- Hlavné námestie 23, 979 01 Rimavská Sobota

Úloha VK v procese nominácie

-          Preskúma, či osoba, ktorá získala najmenej 15% platných nominácií na seniorálnu funkciu spĺňa podmienky voliteľnosti;

-          spočíta nominácie kandidátov na funkcie Generálnej cirkvi;

-          preskúma, či kandidát spĺňa podmienky voliteľnosti;

-          vyzve menovaných kandidátov, aby sa do 8 dní vyjadrili, či prijímajú nomináciu.

Pripustenie k voľbám

• GVK najneskôr do 21 dní pred termínom odovzdania hlasovacích lístkov pripustí k voľbám (potvrdí voliteľnosť) osoby nominované na seniorálne funkcie a funkcie Generálnej cirkvi.

• Pripustenie k voľbám sa deje zaslaním hlasovacích lístkov cirkevným zborom, ktoré hlasujú.

• Na seniorálne funkcie a funkcie Generálnej cirkvi je termín zaslania hlasov presbyterstiev do konca novembra 2020.

Ďalšie inštrukcie spojené s voľbami, GVK vydá po nomináciách.

Prosiac o Božie požehnanie na Váš život a službu, v mene členov GVK

S bratskou láskou:

Tibor Kiss, predseda