Obežník – povolenie vykonávania bohoslužieb

2020. máj 06., streda

Milí bratia a milé sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi! Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky dňa 5. mája 2020 modifikoval svoje predchádzajúce nariadenie a popri dodržaní nasledujúcich podmienok s účinnosťou od 6. mája 2020 povolil vykonávanie verejných bohoslužieb:

-          vstúpiť do kostola a zdržiavať sa tam je možné len s ochranou horných dýchacích ciest rúškom, šálom alebo šatkou. Pri vstupe je potrebné použiť dezinfekčný prostriedok na ruky, prípadne jednorazové rukavice.

-          je potrebné zabezpečiť, aby rozostupy medzi ľuďmi (s výnimkou tých, ktorí žijú v spoločnej domácnosti), boli najmenej dvojmetrové. (V kostoloch je potrebné označiť obsaditeľné miesta)!

-          kašlať a kýchať je povolené iba do vreckoviek a do lakťových zhybov, Treba tiež obmedziť podávanie rúk

-          na bohoslužbách sa nemôžu zúčastniť tí, ktorí sú v karanténe alebo majú príznaky nákazy dýchacích ciest.

-          vykonávať osobitné bohoslužby pre vekovú kategóriu nad 65 rokov a pre ohrozené skupiny.

-          postarať sa o dezinfekciu kostola a spoločne využívaných priestorov, a tiež bohoslužobných predmetov.

-          po odchode z kostola tiež dbať na dodržiavanie dvojmetrových rozostupov a vyhýbať sa zoskupovaniu ľudí pred kostolom.

Čo sa týka spoločenstva Svätej Večere Pánovej, ponechávame v platnosti predchádzajúce odporúčania:

Chlieb, pokrájaný na kúsky, si má vziať sám prijímajúci a prijímanie vína nech sa radšej uskutočňuje z menších pohárov, ktoré by malo zabezpečiť vedenie zboru alebo tí, ktorí sú zodpovední za vysluhovanie Večere Pánovej, prípadne jej účastníci.

Vykonávanie týchto služieb ponechávame na múdrosť a zváženie vedenia cirkevných zborov.

„Napokon, bratia, radujte sa, zdokonaľujte sa, napomínajte sa, rovnako zmýšľajte, nažívajte v pokoji a Boh lásky a pokoja bude s vami.“ (2Kor 13,11).

S bratským pozdravom

Vince Fekete,                                                                         László Fazekas,

generálny kurátor v. r.                                                              biskup v. r.