Ako pristupovať k Večere Pánovej na veľkú noc?

2020. apríl 06., pondelok

Situácia, ktorá súčasne nastala, neumožňuje, aby sme Veľkú noc slávili v chrámovom spoločenstve, a aby sme – verní našim obyčajam – prestreli stôl Pánov k sláveniu Svätej Večere Pánovej. To však nie je dôvod, aby sme nežili so sviatosťou Večere Pánovej!

Môžeme hľadieť na prvých kresťanov, ktorí – podľa svedectva knihy Skutkov apoštolov – vo svojich domácnostiach lámali chlieb (Sk 2,46). Môže to znamenať spoločné stravovanie, ale lámanie chleba ich vždy upamätúvalo na Kristovo lámané telo, ktoré bolo posvätené na sviatosť Svätej Večere Pánovej... K lámaniu chleba patrilo aj naplnenie kalicha... 

Takýmto spôsobom môžeme aplikovať prax prvých kresťanov a v domácich podmienkach, duchovne sa na to pripraviac, si môžeme pripraviť chlieb a víno, aby sme ich prijali ako znaky Večere Pánovej tak, ako to robievame v kostole.

Prosím však, aby tí, ktorí tak môžu urobiť, vyhľadali webové stránky seniorátov a našej Generálnej cirkvi – www.oh-seniorat.sk, www.mi-seniorat.sk, www.reformata.sk –, kde sa bude nachádzať aj bohoslužba s liturgiou Svätej Večere Pánovej. S vierou sa pripojac a nasledujúc pokyny duchovných môžeme v domácnostiach pristúpiť k Večeri Pánovej.

V prípade rodín je dobré, ak hlava rodiny podáva tácňu alebo tanierik, na ktorom sú nakrájané kúsky chleba do rúk tých, ktorí spolu s ním prijímajú Svätú Večeru, odkiaľ si každý sám berie sväté znaky. V prípade vína sa odporúča každému prijímať víno z osobitného pohára. Kto je doma sám, prijíma Večeru Pánovu osamote. Veríme, že dokážeme byť spolu vo viere s Pánom Ježišom a Jeho Svätý Duch je schopný posvätiť každé miesto v chrám. Počas tohto týždňa si vyhraďme čas aj na kajúce príležitosti, ktoré nás pripravia na Večeru Pánovu.

„Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás podľa svojho veľkého milosrdenstva vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych znovuzrodil pre živú nádej, pre nehynúce, nepoškvrnené a nevädnúce dedičstvo pripravené v nebesiach pre vás...“(1Pt 1,3-4)