Alfréd Somogyi: Božský nadbytok cirkevného práva

2016. september 07., streda

Teologický inštitút Jána Calvina v roku 2016 vydal vedeckú prácu ThDr. Alfréda Somogyiho pod názvom Božský nadbytok cirkevného práva.

ThDr. Alfréd Somogyi, PhD., reformovaný duchovný. Narodil sa v Lučenci (1970), maturoval v maďarskom gymnáziu vo Fiľakove. Medzi 1991 a 2000 bol redaktorom Maďarskej redakcie Slovenského rozhlasu (Bratislava) a Duna Televízió (Budapešť). Svoje teologické štúdium ukončil na Teologickom inštitúte Jána Calvina v Komárne (1994–1999). Magisterský titul získal na Teologickej fakulte Univerzity Jána Selyeho v Komárne, kde obhájil aj svoju dizertačnú teologickú prácu (ThDr. – 2008), o dva roky neskôr získal PhD. stupeň (2010). Od roku 2000 je duchovným cirkevného zboru v Opatovskom Sokolci a od roku 2009 členom synody Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku a predsedom Právnej komisie synody. V roku 2015 sa stal seniorom Bratislavského reformovaného seniorátu. Je prednášateľ na Teologickej fakulte Univerzity Jána Selyeho v Komárne, vedúcim katedry Historických vied. Oblasť jeho výskumu je reformované právo a história XX. storočia Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku.
História cirkvi má dopad na zmeny v kanonickom práve: súčasný vzťah medzi štátom a cirkvou; spoločnosť, v ktorej viditeľne žije cirkev; vyjadrené potreby ľudí, ich vízie a očakávania o cirkvi. Tieto účinky, alebo dokonca očakávania sú faktormi stvárnenia cirkvi. Lenže v kresťanskej cirkvi nemôžeme zabudnúť na dôležitú základňu: Sväté písmo. Kým je jeden z hlavných ideálov spoločnosti dobrá vôľa a poriadok, zatiaľ najvyšším ideálom kresťanskej cirkvi je plnenie Božej vôle. To by sa malo odraziť aj v právnych predpisoch! Medzi právom a kanonickým právom, medzi cirkevným právom a právom je v motivácii zákonov zásadný rozdiel. 
Cirkevný zákon a poriadok by mal prispieť k budovaniu a slúženiu Božieho kráľovstva. Autor – vychádzajúc zo skutočnosti spojenectva – na základe porovnania a komparatívnej analýzy starých zákonov, cirkevnej a právnej histórie zavádza dve konkrétne pojmy: "motivácia-pre mňa", ktorý vyjadruje štátny a vládnuci záujem, a "moja-motivácia", čo zaručuje čistotu zmluvy s Bohom, aby bola zachovaná v právnych predpisoch, ak je to nutné, aj proti inštitucionálnym záujmom cirkvi. Autor založil taký teoretický systém, ktorého uplatňovanie na princípe "mojej-motivácie", pri príprave cirkevných zákonov aj v tejto dobe použije "božský prebytok", ktorý je obsiahnutý v prvých zákonoch Písma... 
Knihu vydal Teologický inštitút Jána Calvina.

Sčítanie obyvateľov 2021