Reménységünk forrása az iskolai és gyülekezeti hitoktatás - Egyházmegyei közgyűlés Lenkén

2019. június 04., kedd

A Gömöri Református Egyházmegye május 26-án Lenkén tartotta tavaszi közgyűlését, melyen 47 alkotó tagból 35 jelent meg. Az együttlét jelentős részét az elmúlt évről szóló jelentések tették ki. Az idei év a Magyar Kormány támogatásának köszönhetően ismét mozgalmas lesz építkezésekben.

A közgyűlés előtt Milen Marcell rimaszécsi helyettes lelkipásztor hirdette az igét Dánel könyvének 8. fejezete alapján, melynek középpontjában egy látomás áll. A lelkész úgy véli, kihívás az üzenet kibontása, amikor is a kijelentő és rejtőzködő Isten titkokat tár fel előttünk. Ugyanakkor Isten mindig megmagyarázza kijelentéseit. Életünkre útmutatást kapunk az igéből. Az ige ma is hatalom. S azzal is szembesülhetünk, amikor az üzenetek emberileg feldolgozhatatlanok. „Amikor pedig a népek sorsáról van szó, át tudjuk azt mi is érezni, hiszen hordozói vagyunk a trianoni traumának. Isten sokat mért az ő népére, de van megtartás, amikor tovább végezhetjük a munkánkat” – mondta Milen Marcell, majd imádkozott Európa békéjéért. Boros István egyházmegyei főjegyző bejelentette a közgyűlés határozatképességét. A tanácskozást Nagy Ákos Róbert esperes vezette, s a jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása után ismertette a napirendi pontokat, melyben szerepelt az új tanácstag megválasztása, az esperesi jelentés jóváhagyása, a 2018. évi gazdálkodás tudomásul vétele, a naprágyi presbitérium létszámára vonatkozó kérelem jóváhagyása. Dávid Lászlót az alsópokorágyi őszi közgyűlésen választották meg az Egyházmegyei Tanács tagjává. Ezúttal ünnepélyesen esküt tett a szolgálatára. Nagy Ákos Róbert esperese beszámolt a 2018. év eseményeiről, a statisztikai adatokról, a lelkipásztorok helyzetéről, szolgálati helyek változásáról, az egyházmegyei alkalmakról. Kifejtette: „Úgy élhettük meg az elmúlt esztendőt, s életünk minden napját, hogy ott lehet bennünk a bizonyosság: Isten tud cselekedeteinkről, előtte van egyéni, közösségi, egyházi életünk, szavaink, döntéseink, cselekedeteink. Előtte van az is, ha kevés az erőnk küldetésünk betöltéséhez. De érezhetjük Isten jelenlétét abban is, hogy új utakat, lehetőségeket, az Ige szavaival élve „nyitott ajtókat” ad elénk, s így egyházi épületeink megújításával, óvodák indításával, lehetőséget kaptunk Egyházunk megújulására és megújítására is” – mondta.

 A 2018. évi statisztikai adatok

Gömörben a népszámlálási adatok szerint 9663 magát reformátusnak valló közül 5280 főt tartanak nyilván,  ebből 3614 személy szerepel a választási névjegyzékekben. 53 egyházközségben és a szórványokban 23 lelkipásztor szolgál. „Örömre ad okot, hogy 87 személy, 82 gyermek és 5 felnőtt keresztelkedett, 50 fő konfirmált, 18 pár kötött házasságot, ugyanakkor megkerülhetetlen tény az is, hogy a 182 temetés csaknem kétszerese a kereszteléseknek. Reménységünk forrása lehet azonban az, hogy 574 gyermek részesül iskolai és gyülekezeti hitoktatásban” – emelte ki az esperes.

Lelkipásztorok

2018-ban változások történtek a Gömöri Református Egyházmegyében betöltött szolgálatokban. Szarvas Erzsébetet megválasztotta lelkipásztorának a jánosi református gyülekezet. Abaházi Zsolt a Simonyi, Feledi és Darnyai Református Egyházközségekbe kapott szolgálati megbízatást. A Rimaszécsi, Zádorházai és Jénei gyülekezetek helyettes lelkipásztora Millen Marcell lett. Négy esztendei beszolgálás után. Szőke Zsuzsanna leadta a serkei református gyülekezet helyettes lelkészi teendőit, így a hivatalvezetés feladatát esperesként Nagy Ákos Róbert vállalta fel. Molnár Viktor a gömörszkárosi beosztott lelkészi szolgálat után esperesi beosztott lelkészi megbízatást kapott, s így végzett szolgálatokat a Vály-völgyében, amíg egészségi állapota azt lehetővé tette.

Egyházmegyei alkalmak

2018. január 21-e sajátos alkalom volt Szútorban. A szétrabolt, meggyalázott templom két harangját mentették ki az omladozó épületből, hogy azok Gombaszögön hívják istentiszteletre az ott lévőket. Február 23-24-én felnőtt képző hétvége volt Meleghegyen, az előadó Horváth Pál volt. Április 14-én a bibliaismereti verseny Bátkában valósult meg több mint 100 résztvevővel.  Május 5-én a tavaszi egyházmegyei közgyűlésre Naprágyban került sor. Június 3-án, Szepsiben volt az Egyetemes Egyház által szervezett hálaadó alkalmon, melyen a 2017. esztendőben megújult épületekért adhattunk hálát Mindenható Istenünknek. Június 7. és 9. között Konfi hétvége volt Krokaván. Június 22-én és 23-án a kassai Északkeleti Reformátusok Találkozóján a gömöriek is részt vettek. Június 30-án Tornalján, az Egyházmegyei Családi Napon lehettünk együtt a mintegy 700 fős közösséggel. Egy héttel később az egyházmegye is indított buszt a Református Énekek XVII. fesztiváljára, a Művészetek Palotájába. Július 22-én a Borsod-Gömöri Egyházmegye lelkészi közösségével együtt megemlékeztek Tompa Mihály halálának 150. évfordulójáról. A Rimaszombati Református Egyházközség templomában szeptember 29-én egyházmegyei kórustalálkozót tartottuk. Október 6-án a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Nőszövetségét fogadták Hanván. Másnap, október 7-én, Serkében hálaadó istentisztelet volt Fazekas László püspök szolgálatával és lelkészbeiktatással. Október 12-14 között a Partiumban, Szatmárban jártak az egyházmegye képviselői, az ottani egyházmegye lelkipásztorait látogatták meg. December 9-én őszi egyházmegyei közgyűlés volt Alsópokorágyon. Ezen alkalmak mellett voltak felnőttképző-estek a család évére hangolva, szószékcsere, lelkészértekezletek. Gyülekezeti élet

Az elmúlt évben is több közösségben megfordult a Palánta bábmisszió munkájába bekapcsolódó csapat, melyet Gyurán Ágnes bátkai presbiter vezet. Tevékenykedik a Tóth Zsuzsanna vezette romamisszió is.

Az elmúlt esztendőben számtalan gyülekezeti program is gazdagította a gömöri reformátusság életét. Volt evangelizáció több gyülekezetben, mint például Tornalján és Nagybalogon, voltak gyermektáborok Gömörhorkán, Tornalján, Vály-völgyén, Hanván, Bátkában, Nagybalogon, Simonyiban és Rimaszombatban. Ezek mellett több ünnepi alkalom is volt egyházmegyénk közösségeiben. Sajátos jellege a gömöri gyülekezeteknek, hogy mivel nincsen más egyházi, közösségi vagy kulturális szervezet falvaink nagy részében, ezért a történelmi megemlékezések és kulturális programok nagy részét is gyülekezeteink szervezik, s ebben jó példával járnak elöl.

 „Természetesen az örömteli alkalmak mellett vannak megoldásra váró kérdéseink is. Ilyen kérdés az alacsony lélekszámú, szórvány gyülekezetek lelkigondozásának biztosítása, a megüresedett templomok karbantartása. Sajnos ilyenből hat is található egyházmegyében (Zeherje, Bakti, Szútor, Gortva, Sajókeszi, Csoltó). Ilyen megoldandó feladat továbbá, a Serkei Református Egyházközség és az Alsókálosai Református Egyházközség, vagyis a vály-völgyi gyülekezetek lelkészi állásának betöltése” – sorolta az esperes.

Ugyanakkor örömteli híreket is megosztott. „Reménységre ad okot, hogy Tornalján óvoda, Rimaszombatban óvoda és alapiskola indulhat. Továbbá Pálfalván épül óvoda a helybeli, többségében magyar anyanyelvű roma gyermekek számára, s tervbe van véve a hanvai óvoda átvétele is. A 2017. évi építkezési és épület-felújítási hullám után a 2019. esztendőben is terveink szerint sok egyházi épületünk megújulhat, folytatódhat a felsővályi gyülekezeti ház építése és új parókia épülhet Kövecsesen. A támogatást ez úton is köszönjük Magyarország Kormányának, az ezzel járó sok munkát pedig egyházunk vezetőségének” – tette hozzá Nagy Ákos Róbert.

A közgyűlés jóváhagyta az esperesi jelentést, s tudomásul vette Boros Éva egyházmegyei pénztáros 2018. évi gazdálkodásról szóló beszámolóját is. Szavaztak a naprágyi gyülekezet presbitériuma létszámának csökkenéséről nyolc főről hat főre. Az esperes felhívta a figyelmet, hogy két év múlva választások lesznek az egyházban, így ha más egyházközség is szeretné csökkenteni a létszámot, akkor az arra vonatkozó kérelmét mielőbb nyújtsa be kell az egyházmegyei közgyűlés elé.

Molnár Pelle Beáta, a Tompa Mihály Református Gimnázium igazgatónője betekintést nyújtott az intézmény működésébe, ahol két tagozat működik. Az egyikben 7 évfolyam 114 diákkal, a másikban 4 évfolyam 63 diákkal. A kollégium teljes kapacitással működik, 34 diák lakik benne. Az iskolaigazgató kiemelte, az eredmények azt mutatják, hogy az itt tanuló diákok szlovák nyelvből az országos átlagnál 11%-kal jobban teljesítenek. Ez bizonyítja, hogy megfelelően felkészültek a tanulók, s erősen ellent mondanak a támadásoknak, miszerint itt nem tanulnak meg jól szlovákul a gyerekek – mondta az igazgató.  

Beszámolt arról is, hogy gondot fordítanak a tehetséggondozásra, segítik a tanulókat, hogy saját területeiken erősödjenek. Az idei tanévtől akkreditált kiváló tehetségponttá nyilvánították az intézményt. A közgyűlés előtt is megosztotta az örömteli hírt, hogy jó reménységgel szeptembertől, ha megkapják az oktatási minisztérium engedélyét, az iskolakertben óvoda is indul. A Csillagház mellett szintén a befejezéséhez közeledik az alapiskola épületének kialakítása, ahol az elemi osztályok kapnak majd helyet. Ezt követően oktatási központtál alakulhat át a Tompa Mihály Református Gimnázium.

„Mindazért, amit elértünk, csakis Istené a dicsőség és hálát adunk azért, hogy gyengeségeinkkel együtt is eszközei lehetünk lelkipásztorként, gondnokokként, presbiterként, gyülekezeti tagokként az Ő Egyházának építésében” – mondta Nagy Ákos Róbert esperes. A közgyűlést, mely a kultúrházban szeretetvendéggel ért véget, üdvözölte Habovčík Marián Lenke polgármestere, Fűkő Géza, a lenkei református gyülekezet gondnoka, Bán Zoltán, a Gömöri Református Egyházmegye gondnok. A küldötteket köszöntötte a Borsod-Gömöri Egyházmegye gondnoka, Csernaburczky Ferenc, aki átadta Szőnyi Tamás esperes üzenetét. A jó cselekvésben pedig el ne fáradjunk igét helyezte mindenki szívére, s szólt a nemzeti összetartozás napjáról. „Szoros szállal kapcsolódunk egymáshoz. Legyen mindig egy angyal közöttünk, aki olyan lelki vezető, ki prófétai módon tudja a jövőt megmutatni” – mondta. Hozzátette, hogy hordozzuk egymás terhét is, hogy így tudjuk betölteni Krisztus törvényét.

Kép és szöveg: Pósa Erzsó

események továbbiak →