Visszatekintés a barsi egyházmegye 2018-as esztendejére

2019. április 15., hétfő

2019. április 7-én tartotta meg Fegyverneken a barsi egyházmegye a rendes tavaszi közgyűlését.

Az áhítatot Tóth Árpád oroszkai lelkipásztor tartotta 1Móz 2 válogatott versei alapján. A teremtéstörténet alapján feltette a kérdést, miszerint ott vagyunk-e az Istentől rendelt helyünkön s azt tesszük-e, amire Ő rendelt minket!

Kiss Pál egyházmegyei gondnok a számbavétel után közölte, hogy a 47 alkotói tagból 37-en jelen vannak, majd a közgyűlés résztvevői jóváhagyták a felterjesztett programpontot.

Először Kassai Gyula esperes számolt be az elmúlt évről. Jelentését Jn15, 1-8 igerésszel vezette fel. Elmondta, hogy a 2018-as év valamennyi alkalma Istent dicsőítette és dicsőíti. A felsorolása nem volt teljes, ám így is hallható volt, hogy milyen gazdag, sokszínű programok valósultak meg az elmúlt évben, - köztük különböző versenyek – amelyek mind „erősítették a közösségi összetartozást”. Kiemelten volt szó a bölcsődei, óvodai programról, amelybe  Érsekkéty, Léva és Zselíz is bekapcsolódott. Beszámolóját azzal zárta, hogy: „hirdessük az evangéliumot, becsüljük meg egymást”.

A 2018-as év gazdálkodásáról Tóth Zoltán egyházmegyei pénztáros számolt be, majd következtek az egyházmegye szakbizottságok jelentései.

A diakóniai tevékenységről Kassai Tímea hontvarsányi lelkipásztor adott számot. Beszámolóját „Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek; a mint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást” (Jn. 13:34) jézusi intésre építette. Rámutatott arra, hogy ezt a jézusi parancsolatot kell tanúsítani tettekben és szavakban, kiemelve, hogy forrásainkat nem a pénzre kell korlátozni, hanem a szeretetre, amelyből megtudja a világ, hogy Jézushoz tartozunk! Szó volt többek között a beteg-, család-, kórházlátogatásokról, szeretetvendégségekről, adományokról, missziókról és a Szeretethídról…

A missziói beszámolóban Révész Tibor zselízi lelkipásztor értékes alkalmakról szólt: evangelizációkról, közös egyházmegyei bibliaórákról, reformációi istentiszteletről, koncertekről, ökumenizmusról, kirándulásokról, testvér-gyülekezeti találkozókról… „Isten képes megtartani, óvni hitünket, életünket. Fogadjuk be Jézus Krisztust, aki bátorít minket!”

Ambrus Erika médiafelelős hangsúlyozta, hogy milyen értékkel bír a bizonyságtétel, s mennyire fontos megosztani Isten Igéjének terjesztését, hogy azok is halljanak, olvassanak az eseményekről, akik nem lehetnek jelen, hogy ezáltal is épülhessenek hitben.

A közoktatási jelentést Fülöp Sándor érsekkétyi lelkipásztor tartotta. Beszámolója az iskolaügyre fókuszált, amelyben ismertette a Czeglédi Péter Református Gimnázium eredményeit és szólt a kollégiumáról. Elhangzott az is, hogy az elmúlt évben az érsekkétyi óvodát és alapiskolát a megszűnés fenyegette, mivel a működési költségekre fordított anyagi javakat visszatartotta a község volt polgármestere. Ám örömmel adott számot arról, hogy pályázati pénzből iskolabuszt működtetnek.

Tóth Zoltán, az építészeti bizottság elnöke beszámolt az egyházi épületek felújításairól, valamint a tervekről. Hálaadással hangzott el, hogy a Magyar Kormány támogatásának mennyi építkezést és megújulást köszönhet az egyház.

Az egyházmegyei közgyűlés foglalkozott négy egyházközség felterjesztésével, akik a presbiteri gyűlésük határozata alapján csökkenteni szeretnék a presbiterek létszámát. Az egyházmegyei küldöttek támogatták, hogy Újlóton hétre, aNagyodon nyolcra, Ipolypásztói hatra, Garamsallón nyolcra csökkenjen a presbiterek száma.

Ötödik pontként ismertetve volt a 2019-es esztendő egyházmegyei eseménynaptára. Kiemelt alkalom lesz a majális Barsbaracskán, valamint a Nyugati Egyházak Fesztiválja, amelyet első ízben szerveznek meg a pozsonyi, komáromi és a barsi egyházmegyék részére. Az alkalom várhatóan szeptember 21-én Komáromban kerül megrendezésre.

A közgyűlés foglalkozott a szódói egyházközség 74 ár föld eladására vonatkozó kérvényével. A kérést a küldöttek nem támogatták, de javasolták, hogy nyújtsanak be új kérvényt, ami nem eladásra, hanem telekcserére vonatkozna.

A tanácskozás résztvevői megismerkedtek annak a nyilatkozatnak a tartalmával, amelyet a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinati Tanácsa, mint az egyház kormányzó szerve hozott a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa által 2019. március 27-én megszavazott, a 63/1993-as számú törvény módosítása kapcsán a nemzeti himnuszok korlátozására vonatkozólag. A nyilatkozatot aláírhatták a közgyűlés résztvevői is.

A közgyűlés a nemzeti imádság eléneklésével zárult.

Végül elhangzott egy köszönetnyilvánítás a fegyverneki gyülekezet felé, hogy otthont adott a közgyűlésnek. Majd a helyi lelkipásztor Csernyík Magdolna  szeretetvendégségre invitálta a jelenlevőket.

Reformata, Sándor Veronika, II

események továbbiak →