Megtartotta őszi közgyűlését a barsi egyházmegye

2018. november 21., szerda

2018. november 18-án tartotta meg a Barsi Református Egyházmegye az őszi rendes közgyűlését Léván.

Az őszi közgyűlés énekszóval kezdődött. „Ím béjöttünk nagy örömben”, valamint „Áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát” dicséretek zengtek az ajkakról.

Az igei szolgálatot Tóth Zoltán garamlöki lelkipásztor végezte Jn 5,1-9 alapján. Igehirdetésében elmondta, nem a testi betegségek szimbolikus üzeneteire szeretné helyezni a hangsúlyt, sokkal inkább az élő reménységre! A 38 éve beteg ember nem adta fel, újra és újra próbálkozott. Feltette a kérdést: ott van-e bennünk a változás igénye, mit teszünk meg a változásért; s rámutatott arra, hogy Jézusnak együttérző szeretete és gyógyító hatalma van! Hitvallást tett arról, hogy akik ragaszkodnak Jézushoz, azok semmiképp sem lehetnek vesztesek, hanem küzdők és győztesek! A küzdelemben fontos megvallani, hogy mindenre van erőnk a Krisztusban, s a győzelemhez pedig elengedhetetlenek a Lélek gyümölcsei. Befejezésként elmondta, hogy a Szentlélek újjáformáló és újjáteremtő jelenlétével ma is csoda történik!

Kassai Gyula, a barsi egyházmegye esperese köszöntötte a jelenlevőket, majd Kiss Pál egyházmegyei gondnok határozatképesnek nyilvánította a közgyűlést, megállapítva, hogy a 49 tagból 32 jelen van. A jegyzőkönyv hitelesítőinek Bohák Józsefet és Antal Árpádot bízták meg.

Első pontban az esperes tudomásra hozta, hogy Batár Péter zselízi presbiter tisztségviselése megszűnt, s mivel egyházmegyei tisztséget is viselt, így helyére a közgyűlésen egyházmegyei tanácstagot kellett választani. Az új egyházmegyei tisztségviselő Cserba Dezsőné Gabriella, zselízi gondnoknő lett.

A második tárgyalási pontban a közalapi kérvények rangsorolására került sor, melyeket a következő sorrendben szavaztak meg.

 - a nagypeszeki gyülekezet az elmúlt időszakban a templom belsejét renoválta, ám a munkálatokat tovább kellene folytatni a templomtorony felújításával

- a fegyverneki gyülekezet a parókiát közösségi célokra szeretné használni, emiatt szorgalmazzák a felújítását

- a hontfüzesgyarmati gyülekezet a parókián szeretne felújításokat végezni, új bejárati ajtót szeretne, valamint egy teraszt.

A közgyűlés úgy döntött, hogy az egyházmegyei segélyalapból elsőként Hontvarsány lesz támogatva. A fejlődőképes kis közösség a gyülekezeti terem padlóját szeretné felújítani. Hontfüzesgyarmat a templom ablakpárkányának felújítására, a nagypeszekiek pedig az egykori tanítólak felújításához kért segélyt, hogy ismét bérbe tudja adni.

Negyedik pontban tárgyalták  a garammikolai gyülekezet státuszát. Felterjesztésre kerül a Zsinatra, hogy leányegyházként tartozhasson a Zselíz-Sáró Társegyházközséghez., 2018. szeptember 30-án a garammikolai gyülekezet az egyházközségi közgyűlésen szavazta meg a leányosítását, mivel nem tudja biztosítani az önálló parókia fenntartását.

Október 14-én, az úrvacsorás istentiszteletet követően a zselízi és a sárói gyülekezetek befogadói nyilatkozatot tettek a sáróiak javára.

A közgyűlésen szó volt a Nagyölved-Farnad Társegyházközség létrehozásáról. A farnadiak közgyűlésen határoztak arról, hogy nem tudnak önálló lelkészi állást fenntartani, ezért társult formában kéri a változást a nagyölvedi egyházközséggel. A társulási szerződés, amely mindkét egyházközség megegyezését tartalmazza, amelyet a Zsinatra terjesztenek fel.

A leányegyházközségi státuszban lévő bajkaiak átminősítést kértek, mivel a községben már nincs református, de továbbra is a nagysallói egyházközséghez tartozva missziói gyülekezet szeretnének maradni. A kérés szerint a bajkai egyházközség ingóságai, ingatlanjai átkerülnének a nagysallói egyházközség gondozásába.

A közgyűlés elé került az alsószecsei presbitérium földeladási kérelme. A küldöttek úgy döntöttek, hogy nem járulnak hozzá a közel 23 árnyi terület eladásához.

A nagyölvedi gyülekezet kérelmét a közgyűlés, mely szerint a presbitérium létszáma tízről nyolcra csökkenjen, elfogadta.

Tudomásul vették Fülöp Sándor érsekkétyi lelkipásztor tájékoztatását, hogy 2018. november 30-án letelik a fél év fizetetlen szabadsága, és ismét szolgálatba lép.

Az utolsó pontban az egyházi és világi képviselők tájékoztatást kaptak arról, hogy a tervek szerint milyen események valósulnának meg a 2019-es évben.  Két hónap kivételével, továbbra is havi rendszerességgel lesznek megtartva a lelkészértekezletek. Az egyházmegyei tanácsülésre és az egyházmegyei közgyűlésre éves szinten két alkalommal kerítenek sort, amennyiben nem lesz szükség rendkívüli határozathozatalra. A programok között szerepel az egyházmegyei böjti imaközösség hontfüzesgyarmati találkozási hellyel. A házasság hetében Felsőpélen előadást, Barsbaracskán majálist tartanak   a pozbai és a barsbesei gyülekezet közös szervezésében. Lesz szószékcsere, egyházmegyei reformációi istentisztelet, szavaló- és bibliaismereti verseny, táborok, kórustalálkozó, evangelizációk, valamint az ifjúsági nap Ipolyságon. Javaslatként elhangzott, hogy a majálisra a Kulturális és Közművelődési  Központ általi támogatásból valami maradandó is legyen felmutatva. Így született meg korábban az egyházmegyei prédikációs könyv, valamint a gyülekezetek molinói is.

Ambrus Erika ipolypásztói lelkésznő beszámolt arról, hogy 2019-ben jubilál a Magyar Református Egyház Egység Napja. Tíz éve lesz, hogy egyesültek a magyar református egyházak a Kárpát-medencében. Az ünnepi alkalom Debrecenben lesz megtartva, s kérik az egyházkerületeket és egyházmegyéket, hogy mindenki méltóképpen képviselje magát!

Végül sor került az újonnan választott egyházmegyei tanácstag, Cserba Dezsőné Gabriella zselízi gondnok eskütételére. Kassai Gyula esperes a Zsolt  37,5 versével indította szolgálatába.

A záróének és az áldás előtt az egyházmegye esperese megköszönte mindenkinek a jelenlétét, s kérte, hogy mindenki szívvel-lélekkel készüljön adventre!

A közgyűlés kötetlen beszélgetés mellett szeretetvendégséggel ért véget.

Sándor Veronika


események továbbiak →