Kiegészítő pedagógiai képzés

2018. szeptember 20., csütörtök

Kiegészítő pedagógiai képzés indul a komáromi Selye János Egyetem Tanárképző Karán, amelyre 2018 szeptember végéig lehet jelentkezni.

Információk a kiegészítő pedagógiai képzéssel kapcsolatban a 2018/2019-es akadémiai évben

A kiegészítő pedagógiai képzés végzett hallgatói olyan tantárgyak oktatására szereznek tanári képesítést, amelyek tartalma azoknak a tanulmányi programoknak és tanulmányi szakoknak a tartalmához kapcsolódik, amelyeket a jelentkezők a 2. szintű felsőfokú tanulmányaik során (magiszteri vagy mérnöki képzés) sajátítottak el.

A kiegészítő pedagógiai képzés a Selye János Egyetem Tanárképző Karán a 312/2013 számú felsőoktatási törvény 8b § alapján valósul meg, amely módosítja és kiegészíti a tanári alkalmazottakról és egyetemi alkalmazottakról szóló 317/2009 számú törvényt a 390/2011 számú törvény 8 § értelmében. A kiegészítő pedagógiai képzést a Selye János Egyetem Tanárképző Karán a Neveléstudományi Tanszék garantálja. A szakképzésben a Selye János Egyetem másik két kara is részt vesz.

A kiegészítő pedagógiai képzésre a 312/2013 számú törvény (amely módosítja és kiegészíti a tanári alkalmazottakról és egyetemi alkalmazottakról szóló 317/2009 számú törvényt) alapján felvételt nyerhetnek:

a)                  azok a 2. szintű felsőfokú, nem tanári végzettséggel rendelkezők, akik tanulmányaikat államvizsgával fejezték be olyan tárgyból, amelynek oktatására a kiegészítő pedagógiai képzés elvégzésével szereznek képesítést, vagy

b)         azok a 2. szinten tanuló egyetemi hallgatók, akik nem tanári szakon végzik tanulmányaikat.

A képzés célja, hogy tanári munka elvégzésére tanári képesítést nyújtson szaktantárgyakból az alábbi szakirányok valamelyikében:

-   Ökonómia és menedzsment

-   Teológia

-   Biológia

-   Kémia

-   Informatika

-   Matematika

-   Szlovák nyelv és irodalom

-   Angol nyelv és irodalom

-   Német nyelv és irodalom

-   Pedagógia

-   Történelem

Felvételi követelmények: A kiegészítő pedagógiai képzés a hatályos szlovák jogszabályok alapján zajlik, a megszerzett végzettség a Szlovák Köztársaság területén érvényes. A képzésre felvételt nyerhetnek a tanulmányaikat 2. szinten folytató egyetemi hallgatók, valamint azok, akik a 2. szintet már elvégezték a fentebb felsorolt tanulmányi programok/szakok valamelyikén. A kiegészítő pedagógiai képzésre való jelentkezési lapot a szükséges mellékletekkel kizárólag nyomtatott formában kérjük postai úton elküldeni 2018. szeptember 30-ig (’Jelentkezés a kiegészítő pedagógiai képzésre’ nyomtatvány) az alábbi címre:

Pedagogická fakulta UJS

Bratislavská cesta 3322

945 01 Komárno

Előnyben részesülnek azok az érdeklődők, akik érvényes munkaszerződéssel rendelkeznek valamelyik iskolában.

A jelentkezési lapok beadásának határideje: 2018. szeptember 30.

Az oktatás elsődleges nyelve a magyar.

A képzés költségtérítéses: 300,- € /akadémiai év

Az összeg magában foglalja: az oktatást, a tárgyak értékelését, a záródolgozat vezetését és értékelését, a záróvizsga lebonyolítását, a pedagógiai gyakorlat biztosítását gyakorlóiskolákban, valamint az oktatási anyagok elkészítését.

A Selye János Egyetem fenntartja a jogot arra, hogy a vonatkozó akadémiai évben nem indít kiegészítő pedagógiai képzést, amennyiben a képzésre jelentkezők száma nem éri el a 20 főt. A Selye János Egyetem Tanárképző Kara fenntartja a jogot arra, hogy korlátozott kapacitási okokból kifolyólag nagy érdeklődés esetén egy adott akadémiai éven belül maximum 3 csoportot indítson.

A kiegészítő pedagógiai képzésre való jelentkezés eljárási folyamata:

1.      Az érdeklődő a felvételi eljárás összegét, azaz 50,00 eurót banki átutalással az alábbi számlaszámra köteles befizetni: IBAN: SK33 8180 0000 0070 0012 2827 SWIFT: SPSRSKBA

a)         Az a jelentkező, aki egyúttal a Selye János Egyetem hallgatója, az azonosíthatóság céljából az átvevőnek szóló üzenetben (správa pre prijímateľa) feltünteti a család- és utónevét.

Az átutalás azonosítója (variabilný symbol): 1000AIS ID (az AIS ID a hallgató négy-hatjegyű azonosítója, amelyet a Selye János Egyetem információs rendszere automatikusan hozzárendel a hallgató nevéhez)

b)        Az a jelentkező, aki nem rendelkezik hallgatói jogviszonnyal a Selye János Egyetemen, ugyanakkor szlovák állampolgár, az azonosíthatóság céljából az átvevőnek szóló üzenetben feltünteti a család- és utónevét.

Az átutalás azonosítójaként (variabilný symbol) születési számát adja meg.

c)         Az a jelentkező, aki nem rendelkezik hallgatói jogviszonnyal a Selye János Egyetemen és nem szlovák állampolgár, az átvevőnek szóló üzenetben feltünteti a család- és utónevét.

2.      Az érdeklődő kinyomtatja és kitölti a jelentkezési lapot, s azt a szükséges mellékletekkel együtt postai úton elküldi a feltüntetett címre. A jelentkezési laphoz csatolja a felvételi eljárás illetékéről szóló igazolást.

3.      A Selye János Egyetem Tanárképző Kara tanulmányi osztálya nyilvántartásba veszi a jelentkezőt az akadémiai információs rendszerben, amely a jelentkezőnek kiutal egy azonosító kódot. A tanulmányi osztály ezt a kódot írásban eljuttatja a jelentkezőhöz, valamint értesíti a jelentkezőt a felvételi eljárás eredményéről, és a beiratkozás pontos dátumáról.

4.      Az érdeklődő a beiratkozástól számított 10 napon belül egy összegben befizeti a kiegészítő pedagógiai képzés illetékét, azaz 300,00 eurót banki átutalással az alábbi számlára:

IBAN: SK33 8180 0000 0070 0012 2827

SWIFT: SPSRSKBA

A jelentkező az azonosítás céljából az átvevőnek szóló üzenetben (správa pre prijímateľa) feltünteti a család- és utónevét.

Az átutalás azonosítója (variabilný symbol): 1671AIS ID (az AIS ID a hallgató négy-hatjegyű azonosítója, amelyet a Selye János Egyetem információs rendszere automatikusan hozzárendel a hallgató nevéhez)

A kiegészítő pedagógiai képzés koordinátora: Dr. habil. Ing. Szőköl István, PhD.

Pedagogická fakulta UJS, Bratislavská cesta 3322, 945 01 Komárno, szokoli@ujs.sk, +421 35 3260 742

Bővebb információt ezen az email címen kérhető: meszarost@ujs.sk

Révkomárom, 2018. augusztus 28.                       Dr. habil. PaedDr. Horváth Kinga, PhD.

                                                                                          a SJE TKK dékánja

A jelentkezési lap a jobb oldali sávban található.

események továbbiak →