Jelentések folytatása és törvényértelmzések

2018. május 08., kedd

A zsinati ülésen az elmúlt évi tevékenységéről jelentést tett a Missio Reformata nonprofit szervezet, a Kulturális és Közművelődési Központ, a RE-MI-DIA, de szó esett a Reformáció 500. évfordulójának a megünnepléséről és annak pénzügyi vetületéről, valamint sor került két törvény értelmezésének jóváhagyására.

Missio Reformata Nonprofit Szervezet

Az elmúlt évi jelentését Molnár Sándor zsinati főtanácsos terjesztette be. A Missio Reformata nonprofit szervezet a közhasznú szolgáltatások nyújtásában a 2017-es évben is elsősorban a hátrányos helyzetűekre összpontosított, a cigány kisebbségre és a büntetés-végrehajtó intézmények lakóira és azok családtagjaira.

A börtönmisszió tevékenységéről – börtönlátogatásokról és a családok rendszeres látogatásáról, ifjúsági tábor szervezéséről, nemzetközi és hazai kapcsolatokról Antala Éva, a misszió vezetője készítette el a részletes beszámolót.

Tóth Zsuzsanna cigánymisszós koordinátor pedig a képzésekről, táborokról, a HEKS által támogatott gyülekezetekben folyó munkáról – Nagybalogon, Szalócon, Vigtelkén,  Nagygéresben, Csatán – irt részletes jelentést, de számot adott az ünnepváró és evangelizációs alkalmakról, valamint a missziót támogatókról is, illetve arról a nemzetközi megállapodási szerződésről is, amely a cigánymissziót hivatott támogatni.

Kulturális és Közművelődési Központ

Kulturális és Közművelődési Központ tevékenységéről, amely 2017. április 1-én kezdte meg valós tevékenységét, szintén Molnár Sándor zsinati főtanácsos számolt be. A pénzügyi jelentés szerint a központnak az  elmúlt évben 185 430 eurós bevétele és  47 525 eurós kiadása volt. A bevételből támogatták a gyülekezetekben megvalósult Vakációs Bibliahetet, a Kántorképző tanfolyamot, a Calvin János Teológiai Akadémia működését, a Firesz 25. jubileumának ünnepségét, az egyházmegyei családi napokat, a Firesz Cantate Domino kórusának a Körbeölel című hanghordozójának a kiadását. Ebből a bevételi forrásból fedezték a Magyar Református Központ és a Tudományos Gyűjtemények működését, a Református hittankönyv kiadását, a médiamissziót és a Kulturális és Közművelődési Központ működését is.

RE-MI-DIA tevékenysége

Az elmúlt évben a nonprofit szervezet nyári bibliai táborokat, továbbképzéseket, fiatalok közötti missziói munkát, fiatalok hétvégéjét, református családok konferenciáját és  jótékonysági bált szervezett. A szeretetszolgálati tevékenységük között szerepelt a nyugdíjasok találkozóinak megszervezése és a perbenyiki Krízisközpont támogatása, de az elmúlt évben is kiadták a Re-Mi-DIA újságot és a református kalendáriumot.

Reformáció 500

A napirendi pontok között szerepelt a Reformáció 500. évfordulója alkalmából megvalósult rendezvények ismertetése és az azzal kapcsolatos pénzügyi elszámolások.

Az egyházmegyei rendezvényekre azok az  egyházmegyék, akik konkrét tervezetet nyújtottak be 3 000 eurós támogatást, akik pedig nem részletezték, hogy mire szeretnék elkölteni, 2 000 euró támogatást kaptak.

Ebből a csomagból támogatták a Calvin János Teológiai Akadémia a reformáció 500. évfordulója alkalmából Új reformáció címmel megszervezett két konferenciáját, az egyiket tavasszal Komáromban, a másikat ősszel, Kassán.

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház a reformáció 500. évfordulója alkalmából szavalóversenyt hirdetett a felvidéki magyar református gyülekezetek, református alap- és középiskolák diákjai számára, amelyre protestáns magyar költők és írók verseivel, prózáival lehetett jelentkezni.  A két elődöntőn 118 diák, az országos döntőben, amelyre Rimaszombatban került sor  56 fiatal vett részt.

A Zsinati Tanács döntése értelmében az Egyetemes Egyházunk pályázatot írt ki a Reformáció 500 évfordulója alkalmából Rimaszombatban felállítandó gályarab-emlékműre, amelyet az erre a célra felállított bizottság Gáspár Péter szobrászművész koncepciója mellett döntött. Az emlékmű ünnepélyes leleplezésére az ünnepi Zsinat napján, 2017. november 17-én került sor, amikor a Csillagházat is átadták. Az ünnepnap végén a Selye János Egyeteme Református Teológiai Kar Történeti Tudományok Tanszékének előadói tartottak egyháztörténeti áttekintés 500 év 50 percben címmel.

Az ünnepi Zsinat kiemelt vendégei részére egyházunk Emlékérmet bocsátott ki magyar és szlovák nyelven. Az emlékérem egyik oldalán egyházunk címere és a Reformáció 500 felirat található, a másik oldalon „Az igaz ember hitből él.” bibliai ige, egy gálya, és „Rimaszombat, 2017. november 17.”, „a gályarab-hitvallók emlékére” felirat kapott helyet.

A Reformáció 500. évfordulójának a megünneplésére befolyt összeg és a megvalósított programokra fordított költségek közötti különbség 11 709 euró maradékot tett ki.

Ennek a maradéknak a felhasználásával kapcsolatban több ötlet is felvetődött, holott korábban már született döntés arról, hogy amennyiben nem lesz teljes mértékben kimerítve az erre a célra fordított összeg, a maradvány visszakerül a Segélyalap személyi keretébe. Molnár Rudolf javasolta, hogy a maradék összeget fizessék vissza az egyházmegyéknek a befizetések arányában, mivel voltak egyházmegyék, amelyek nem járultak hozzá a költségek fedezéséhez. Rákos Lóránt azonban felhívta a figyelmet arra, hogy pozitív döntés esetén az egyházmegyéknek el kell számolniuk annak felhasználásával. A zsinati képviselők jelentős többsége végül megszavazta a javaslatot. A zsinati képviselők egy kivételével megszavazták a jelentést.

A kirendelt lelkész nem tekinthető megválasztott lelkésznek

14. tárgysorozati pontként szerepelt a 3/2012-es számú törvény 15. paragrafusának értelmezése, amelyre Juraj Brecko esperes kérte fel  a Zsinati Jogi Bizottságot, hogy tegyen javaslatot a kétszeri eredménytelen lelkészválasztás után kialakult helyzet feloldására egy egyházközségben. Rákos Loránt zsinati tanácsos erre vonatkozólag a következő törvényértelmezési javaslatot terjesztette be.

“Egyházunk jogrendjének koherenciája tekintetében nem tekinthető kérdésesnek az említett szakasz egyértelmű /rendszertani/ értelmezése, miszerint két sikertelen lelkészválasztás után az egyházközségbe a Zsinati Tanács rendel ki lelkészt. Ahogyan a jognyelvben megkülönböztetendő a választójog és a szavazati jog, így a választó egyházközségi közgyűlés és a Zsinai Tanács hatásköre is megkülönböztetendő e tekintetben. A Zsinati Tanács sosem volt választó testület, mindig csak szavazati joggal rendelkezett, s mivel szavazati úton rendeli ki a lelkészeket az egyházközségekbe, ezért az általa kirendelt lelkész sosem tekinthető megválasztott lelkésznek, mert az egyházközségi lelkész megválasztásának választó joga az egyházközség kiváltságos joga. A Zsinati Tanács a sikertelen választás után az érintett egyházközségbe lelkészt pusztán kirendel és nem választ. Az oda rendelt lelkész státusza nem lehet több  a segédlelkészi, beosztott vagy helyettes lelkészi státusznál. A Zsinati Tanács általi lelkész-kirendelés áthidaló állapot, és nem képezi akadályát annak, hogy az egyházközség továbbra is lépéseket tegyen annak érdekében, hogy közösségébe lelkészt válasszon“. A zsinati képviselők támogatták ezt a jogértelmezést.

Helyettes vagy megválasztott lelkész

A Zsinati Tanács arra kérte fel a Zsinati Jogi Bizottságot, hogy készítsen el egy szövegjavaslatot arra vonatkozólag, hogy egy anyaegyházközségben a lelkészi állás betölthető-e helyettes lelkésszel is vagy csak megválasztott lelkésszel. A zsinati képviselők a különféle hozzászólások, javaslatok, és Somogyi Alfréd esperes figyelmeztetése után végül hajlottak arra, hogy csupán a törvényértelmezés elfogadását kell megszavazniuk, illetve szavazatukkal megerősíteniük. Végül támogatták azt az értelmezést, hogy az Egyetemes Egyház jelenlegi jogrendje – törvényalkotói szándék szerint – az anyaegyházközség lelkészi állását megválasztott lelkésszel rendeli el betölteni a lelkészválasztás feltételeinek fennállásától számított két éven belül.

A programpontok végén többek között Fazekas László püspök elmondta, lehet, hogy nehezebb esztendő áll előttünk, ezért odafigyelve és körültekintéssel kell viselni a szolgálatokat.

A zsinati ülés Boros István és Vargaeštók Dávid imádságával fejeződött be.

Reformata, Iski Ibolya

Fotó: Szarvas László

http://reformata.sk/mutat/a-reformacio-500-jubileumi-eveben-sokszinu-programok-valosultak-meg-

http://reformata.sk/mutat/a-fellendules-eve-volt---a-diakonai-kozpont-eves-jelentese/

http://reformata.sk/mutat/az-elmult-ev-is-az-epitkezesek-eve-volt-es-elindult-a-bolcsode-es-ovoda-program---puspoki-jelentes-a-2017-es-evrol/

http://reformata.sk/mutat/zsinati-ules-a-csillagazban--ne-feledkezzunk-meg-a-lathatatlan-egyhazrol-sem-i-resz/

események továbbiak →