"Őrizd meg őket a gonosztól" - Tanévzáró istentisztelet a Református Teológiai Karon

2017. június 25., vasárnap

A 2016/2017-es tanévben tizenegyen fejezték be tanulmányaikat a komáromi Selye János Egyetem Református Teológiai Karon: kilencen missziológia, diakónia és szociális gondoskodás, hárman a református teológia szakon. Az idén második alkalommal adták át a 2016-ban alapított Jakab István-díjat.

Az istentisztelettel egybekötött tanévzáró közgyűlést 2017. június 18-án tartotta meg a Selye János Egyetem Református Teológiai Kara a komáromi református templomban, amelyen megjelentek a kar oktatói. Az ünnepi diplomaosztó közgyűlés az egyetem elmúlt év végén megválasztott rektorának, Juhász Györgynek jelenlétében és felhatalmazása alapján történt meg.

Igehirdetéssel Somogyi Alfréd esperes, a Református Teológiai Kar dékánhelyettese Jn17, 14-15 alapján szólt a megjelentekhez: „Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól”.  Jézus főpapi imáját igazi közbenjáró imádságként tárta a hallgatóság elé, amelyben arra kéri az Atyát, hogy őrizze meg a gonosztól azokat, akiket neki adott. A végzősök felé fordulva pedig azt üzente: bármit is éreztek a teológiáról, tanulásról, e mögött csak egyvalaki áll: Jézus Krisztus. Elmesélhető, hogy ezt így vagy úgy tanultuk, de az Úr Jézus azt mondja: én nekik adtam Szent Igédet. Majd elmondta, hogy a megbízást, az igét Jézus Krisztustól kapjuk. Ez csupán eszköz, mert a terepen kell tudni  jó választ. Igei üzenetében felhívta a figyelmet arra is, hogy Isten Igéje akkor hiteles, ha az egész életünk és szolgálatunk összhangban van a szavaikkal és a tetteinkkel. Utalt arra is, hogy a Krisztustól kapott ige szolgálata legyen elsődleges feladatunk. „A világ ma is gyűlöl minket. A vallásszabadság ellenére ellenszélben végezzük a szolgálatunkat, az én értéke nem Krisztus- és emberbarát. A keresztyén ember Krisztus szolgájaként szembesíti a világot azzal a renddel, ahol most tart s amely „konzumidiotizmusra nevel” - mondta a dékánhelyettes. Útravalóul pedig a végzősök szívére helyezte szolgálatuk lényegét: „Valaki azt írta a közösségi oldalra: Állítsátok meg a földet, ki akarok szállni. Sokszor jó is lenne, de nekünk itt van dolgunk ezen a földön, a bűnöst kell szeretnünk, de a bűntől el kell határolódnunk. Ott kell lenni a mindennapi eseményeknél, legyenek tájékozottak, véleményüket mondják el bátran, mert az Úr megőriz minket a gonosztól. Nem megmondó emberekre, hanem Krisztust követő szolgákra van szükségünk”.

Az igei szolgálat után Lévai Attila dékán engedélyt kért Juhász György rektortól a végzősök avatására és a diplomák átadására. Először a három éves alapképzést nyújtó levelező tagozatos missziológia, diakónia és szociális gondoskodás tanulmányi  szakon végzett hallgatók tették le a fogadalmukat. Bakkalaureusi címet kilencen kaptak: Ágh Edit, Bús Katalin, Deminger Orsolya, Mudi Katalin, Nagy Nikoletta, Szabó Orsolya, Szabó Claudia, Šenkár Anita, Vincze Valéria.

Az ötéves összevont mesterfokozatú nappali és levelezői képzést biztosító református teológiai szakon az idén csupán hárman szereztek diplomát, az angol születésű, de Svájcban élő  Geoffrey Holder, valamint két magyarországi állampolgár Pirityi Judit és Vásárhelyi Bálint Márk. Ő vehette át a legjobb tanulmányi átlagért kijáró rektori díjat  Juhász Györgytől. Pirityi Juditot pedig a legjobb záródolgozatáért jutalmazták. A teológiai szakon végzettek a második diplomájukat szerezték meg, hogy később lelkészi szolgálatba léphessenek egyházuk területén.

Juhász György rektor beszédében felhívta a figyelmet  arra, hogy a lelkészek magatartása legyen példaértékű mindenki számára. De utalt a család, a közösséghez való kötődés és az anyanyelv megőrzésének fontosságára is. A templomról pedig azt mondta, hogy olyan hely, ahol a fiatalok kapcsolódhatnak a nyelvhez. Emlékeztetett arra is, hogy a Selye János Egyetem már nemcsak a nevében viseli az egyetem szót, hanem már státuszában is az, mivel teljesítette az egyetemi besorolás valamennyi kritériumát.

Lévai Attila dékán beszédében pedig utalt arra, hogy nemcsak a társadalmunk, de az egyház is beteg, mert sok esetben azt látni, hogy csak  kiszolgáló intézmény lett. A végzősök figyelmét pedig arra hívta fel, hogy a szolgálatban sokkal nehezebb dolguk lesz, hiszen a hétköznapi élet- és létforma számtalan bálványával okkal  is meg kell küzdeniük. Majd arra kérte őket, hogy ha csüggednének a szolgálatban, akkor kérjék Isten vezetését. A 2016/17-es tanulmányi év értékelésével kapcsolatban többek között elmondta, hogy a kar öt tanulmányi programjának  82 hallgatója volt a nappali és a levelezős tagozaton. 23-an alap-, 31 mester, 15-en doktori képzésben vettek részt. Megemlítette azt is, hogy az elmúlt évben átalakult a kar struktúrája, így az idén már ezzel a négy tanszékkel működtek: Ó- és Újszövetségi Tanszék, Történelemtudományi Tanszék, Rendszeres és Gyakorlati Tanszék, valamint az Alkalmazott Tudományok Tanszéke.  A dékán beszámolt a kar személyi változásaiól. Az idei év márciusától februárjától kinevezés útján Somogyi Alfréd  az új dékánhelyettes, majd megköszönte előző dékánhelyettesnek, Pólya Katalinnak a kar érdekében végzett munkáját. Majd ismertette mely egyetemekkel vették fel a kapcsolatot, milyen eseményeken vettek részt, illetve milyen rendezvényekre került sor a kar rendezésében.

A dékáni beszámoló után a végzősök nevében Pirityi Judit  Katalin és Senkár Anita mondott köszönetet.

Jakab István-díj elnevezéssel Jakab István özvegye Jakabné Lelkes Ilona még 2015-ben alapítványt hozott létre, amellyel nyelvész férje emlékének kíván adózni. Célja az volt, hogy évente „az Erős vár a nyelv” feliratú éremmel és díjban részesítse azokat a teológushallgatókat, akik önálló prédikációírásban és a magyar nyelv tiszta, szabatos és stílusos használatában kiemelkedően teljesítenek. A díjra a komáromi és a sárospataki lelkész és teológus hallgatóknak lehetett pályázni négy A4-es oldalas prédikációval. A két egyetem kiválasztására nem vétlenül esett a választás. Egyrészt azért, mert Jakab István egy ideig Sárospatakon tanult, sőt egy évig teológus hallgató is volt a teológián, majd később, a nyugdíjas éveiben retorikára és magyar nyelvre tanította a komáromi teológus hallgatókat. A 2017-es évben hatan pályáztak a díjra. Első helyezést ért el a Sárospatakon tanuló Homoki Gyula, aki 250 eurós díjban részesült. A második legjobb pályázata a Komáromban tanuló, idén végzős Vásárhelyi Bálint Márknak lett, őt 150 euróval jutalmazták. A harmadik helyezett szintén sárospataki diák lett, a 100 eurós díjat Kádár Tamás kapta.

Az ünnepi tanévzáró istentisztelet után egy rövid megemlékezésre került sor az 1994 – 2004 között a református teológusok képzését biztosító Calvin János Teológiai Akadémia egykori épületénél, ahol beszédet mondott Bothné Bereczky Ágota csilizradványi lelkipásztor, aki szintén a Calvin János Teológiai Akadémia hallgatója volt.


események továbbiak →

Reformáció 500