Jánosiban tartotta közgyűlését a gömöri egyházmegye

2017. május 16., kedd

Ezúttal a jánosi egyházközség adott helyet a Gömöri Református Egyházmegye tavaszi közgyűlésének, amelyre 2017. május 8-án került sor. A református templomban Gebe László nagybalogi lelkipásztor hirdetett igét, majd a közgyűlés a kultúrházban folytatódott, ahol többek közt a küldöttek elfogadták Nagy Ákos Róbert 2016. évi esperesi jelentését.

Az istentiszteleten Gebe László nagybalogi lelkipásztor az  ApCsel 7,54-60 alapján szólt a megjelentekhez. Prédikációjában István vértanú kivégzéséről szólt, s rávilágított arra, hogy ki lehet jönni egy gyászból, vagy egy nagyon komoly lelki próbából és mélységből, hitben és reménységben megerősödve – ha ott van velünk Jézus és Vele éltük meg a nehézségeket.

„Milyen a mi arcunk a terhek alatt? Hogyan bírjuk a próbák idejét? Hogyan viseljük a rágalmakat, a támadásokat, az igazságtalanságot? Van-e bennünk is szent nyugalom, vagy inkább szeretünk visszaszólni, jól odamondani dolgokat a másiknak, mindenáron védeni a magunk igazát, a magunk akaratát. Milyen lélek van mibennünk?” - tette fel ezeket a kérdéseket igehirdetésében. Majd így folytatta: „Engem viszont nagyon megszólított ez a két kis szócska, hogy „ő azonban”! István kivégzésével kapcsolatban a következő igeszakaszt idézte: „Amikor ezeket hallották, haragra gerjedtek szívükben, és fogukat csikorgatták ellene. Ő azonban Szentlélekkel telve az égre függesztette a tekintetét…”, majd azt mondta: „A tömeg tele van méreggel, haraggal, gyilkos indulattal, István azonban Szentlélekkel van tele. Olyan indulat volt benne, ami az Úr Jézusban is megvolt! Az pedig egy egészen más indulat. Az képes a rosszra is jóval felelni. A bántásra imádsággal és szent tűréssel. István életére törnek – ő azonban – az égre függeszti tekintetét. De jó, hogy mi is megtehetjük! Nem kell lehajtott fejjel, reménység és cél nélkül járni-kelni ebben a világban, mert volt Valaki, Aki azért jött el, hogy megteremtse ennek lehetőségét és megajándékozzon minket az örök élet ígéretével. De jó, hogyha Jézussal van tele a szívünk“ – tolmácsolta gondolatait a közgyűlés résztvevőinek Gebe László lelkipásztor.

A templomban a közgyűlést Nagy Ákos Róbert, a Gömöri Református Egyházmegye esperese köszöntötte. Egy perc néma csenddel emlékeztek Szabó Lászlóra, a Gömörhorkai Református Anya- és leányegyházközségeinek nyugalmazott lelkipásztorára, aki életének 77. évében 2017. április 11-én, hosszas betegség után hunyt el. Üdvözölte Szőnyi Tamás esperest, a magyarországi Borsod-Gömöri Egyházmegye esperesét, aki szintén szólt a küldöttekhez. Majd Bihari László Richárd, a jánosi gyülekezet lelkipásztora ismertette a közgyűlés további menetét, s a szünetben az érdeklődőknek megmutatta a felújítás alatt álló parókia helyiségeit.

Az esperesi jelentést Nagy Ákos Róbert a Zsoltárok könyvéből vett idézettel kezdte: „Adjatok hálát az ÚRnak, mert jó, mert örökké tart szeretete! / Adjatok hálát az istenek Istenének, mert örökké tart szeretete! / Adjatok hálát az urak Urának, mert örökké tart szeretete!”(Zsolt. 136: 1,2,3).

„Amikor a jelentésre készültem, megálltam a felolvasott igeverseknél, s arra gondoltam, mi igen nagy jelentőséget tulajdonítunk a múló időnek. Esperesként már a tizedik éve teszem meg a jelentésemet, de ünnepeljük mi, gömöriek Tompa Mihály születésének 200. évfordulóját, s szerte a világon más protestánsokhoz hasonlóan a reformáció 500. évfordulója köré igyekszünk szervezni alkalmainkat“ – mondta Nagy Ákos Róbert. Majd szólt a lelkészi közösségről, az elmúlt év gazdag programjairól, vetített képes előadással számolt be a gyülekezetek rendezvényeiről, tevékenységéről.

Köszönetet mondott mindazoknak, akik szolgálatukkal, imádságukkal, segítő szándékukkal támogatták, segítették az egyházmegyét. Jelentésében kiemelte Magyarország kormányát, az egyház vezetőségét, püspököt és a püspökhelyettest, a zsinati iroda munkatársait, lelkészi és világi tagjait az egyházmegyének és mindazokat, akik elmondása szerint szeretettel gondolnak a gömöri reformátusokra. Külön kitért a romamisszióra, amelybe a svájci HEKS segítségével Nagybalog és Simonyi kapcsolódott be. A tudatos romamisszió elindításában segítségükre volt és van Tóth Zsuzsanna, aki a romamisszió koordinátoraként a gömöri egyházmegyében is végzi szolgálatát. Az esperes ismertette a statisztikai adatokat is. Elmondta, hogy a népszámlálási adatok szerint az egyházmegye területén 9 557-en vallották magukat reformátusnak. Ebből 5 421 személyt tartanak nyilván, akik között 3 795 gyülekezeti tag rendelkezik választói joggal. Az anya- és leányegyházközségek száma összesen 55, amelyben 22 lelkipásztor teljesít szolgálatot. Örömmel jegyezte meg, hogy az elmúlt évben 76 gyermek és 6 felnőtt részesült a keresztség sákramentumában, 61 ifjú pedig konfirmált. Kifejtette, hogy ez a szám azért is örvendetes, mert ez a kétszerese az előző esztendő adatához képest. Elmondta azt is, hogy az elmúlt évben 23 pár kötött házasságot. Megjegyezte ugyanakkor azt is, hogy az elmúlt évben a temetések száma csaknem kétszerese volt a kereszteléseknek (143). Reménységgel adott számot azonban arról, hogy a 2016-os évben 548-an részesültek iskolai és 129-en gyülekezeti hitoktatásban.

Az egyházmegyéhez a rimaszombati Tompa Mihály Református Gimnázium tartozik, melynek 2016/17-es tanévéről Molnárné Pelle Beáta igazgató számolt be a közgyűlésnek. A hét évfolyamban 128 tanuló folytatja tanulmányait 11 főállású és 4 részmunkaidős szaktanár irányításával. Az oktatási intézmény vallási neveléséről Mikos Annamária iskolalelkész számolt be.

Az egyházmegye gazdálkodásáról Boros Éva adott jelentést. Felhívta a figyelmet arra, hogy az utalásoknak a feladót és a tárgyat nagyon pontosan, a megadott karaktereken belül kell megjelölni. 

„Sok szép és lélekemelő alkalmunk volt az elmúlt évben, ugyanakkor nem kerülhető meg a kommunikáció kérdése sem. Megoldatlan a honlap kérdése, amelyre már régóta nem kerültek fel újabb tudósítások, információk, illetve egyelőre egyházmegyei sajtósunk sincs, aki tudósításokat kérne, illetve megszerkesztené azokat“ - mondta az esperes felvezetőjében, melynek alapján sort kerítettek az új egyházmegyei sajtóelőadók kiválasztására. A közgyűlés Agócsné Galgóczy Tímea balogiványi lelkipásztornak és Pósa Erzsébet nemesradnóti gyülekezeti tagnak szavazott bizalmat, hogy segítsék az egyházmegye népszerűsítését.

A hozzászólásokban Bán Zoltán egyházmegyei főgondnok kiemelte az egyházi oktatási intézmények népszerűsítésének a kérdését is, Samu András, a jánosi gyülekezet gondnoka pedig bemutatta az egyházközségük új címerét.

Bemutatkozott Hunyadi Péter, aki Petőfi Sándor Programosként május végéig ösztöndíjas Tornalján, de önkéntesként vállalta az iskolai tanév végéig való maradását, és felajánlotta segítségét a gyülekezeteknek.

Pósa Homoly Erzsébet a Rákóczi Szövetség az anyák napján indult Gólyahír programját ismertette, amelyben számítanak az egyházközségek együttműködésére, hogy tudomást szerezzenek minden újszülött magyar gyermekről, akiket majd megajándékoznak az Első könyvem kötettel.

A közgyűlés Szőnyi Tamásnak, a Borsod-Gömöri Egyházmegye esperesének imájával zárult.

Reformata, Pósa Erzsébet


események továbbiak →

Reformáció 500