Felhívás

2017. február 23., csütörtök

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház a Zsinati Tanács döntése alapján csatlakozik a dél-koreai Világ Imaiskola üzenetéhez és felhívásához, hogy a gyülekezeteinkben lehetőleg minél több helyen alakuljanak imacsoportok, vagy imakörök annak érdekében, hogy 2017-es jubileumi évben lehetőleg minél többen járuljunk alázatos imádsággal az Úrhoz.

A már meglévő bibliaórák és más rendszeres gyülekezeti tevékenységek és alkalmak keretén belül, vagy ezeken kívül is alakuljanak imaközösségek annak érdekében, hogy 2017-es jubileumi évben lehetőleg minél többen járuljunk alázatos imádsággal az Úrhoz.

Ezúton kérjük az egyházközségeket, a presbitériumokat, az egyházi intézményeket, közösségeinket, a családokat és minden testvérünket, hogy összejöveteleiken foglalják imáikba népünknek, nemzetünknek, egyházunknak és az egész egyetemes keresztyénségnek a megújulását és felemelkedését, hogy minél többen részesülhessenek Krisztus által az üdvösség és megváltás ajándékában.

Fontosnak tartjuk, hogy a mi egyházunkban is minél többen vállalják ennek értelmében ezt az imaszolgálatot, és vegyenek részt az imacsoportok és imakörök munkájában, hogy Egyetemes Egyházunk imaélete új lendületet kaphasson, ezzel is hozzájárulva az 500 éves reformáció méltó megünnepléséhez. Reménykedünk abban, ha tudunk egy akarattal, szívvel és lélekkel, közösen elmondott imáinkban Istenhez fordulni, kéréseink meghallgatásra találnak Mennyei Atyánknál, aki egyedül képes megállítani népünknek, nemzetünknek, egyházunknak lelki, szellemi és anyagi leépülését, létszámbeli fogyását. A böjti időszak különösen nagy aktualitással bír az elcsendesedés, és az alázatos imádság gyakorlása terén. Éljünk ennek a lehetőségével, erősítsük gyülekezeteink és egyházunk imaéletét!

Hittel valljuk és meg vagyunk arról győződve, hogy egyedüli Közbenjárónk és megváltó Istenünk, a feltámadt és élő Úr Jézus Krisztus nevében elmondott imáink és kéréseink nyomán Isten áldó szeretete és bűnbocsátó kegyelme áthatja az egész teremtettséget és hatalmasan kiárad Isten Lelkének megújító és újjáteremtő ereje népünkre, nemzetünkre és az egész világra!

Testvéri szeretettel:     

Fekete Vince                                                                                  Fazekas László

főgondnok                                                                                               püspök

események továbbiak →

Reformáció 500