In memoriam Pándy Bertalan

2016. február 25., csütörtök

Pándy Bertalan nyugalmazott lelkipásztor 2016. február 18-án, életének 90. évében, hosszú betegség után visszaadta lelkét Teremtőjének.

1926. május 15-én született Bodrogmezőn, mai nevén Pólyánban. Az elemi iskolát szülőfalujában, középiskoláit Királyhelmecen, Sátoraljaújhelyen és Sárospatakon végezte. Közben 1944 őszén a Szovjetunióba hurcolták, ahonnan háromévi fogság után került haza. 1949-ben érettségizett Sárospatakon, a Református Gimnáziumban. Érettségi után Prágában a Károly Egyetem Teológiai Fakultásán tanult, amely abban az időben a Comenius nevet vette fel. Lelkipásztori szolgálatát Kistárkányban kezdte, majd 1954 és 1957 között Legenyén és környékén folytatta. 1957 és 2001 között a csicseri gyülekezet megválasztott lelkipásztora, de sok éven át szolgál a mátyócvajkóci  és bajánházi gyülekezetben is. Közben 1968-ban a HEKS öszöntíjasaként Bernben mélyítette teológiai tudását. 1984 és 1995 között az Eperjesi, majd Ungi egyházmegye esperese. 1992-ben megnyílt Kassán a Katechetikai Szeminárium, ahol 2001-ig, nyugdíjba vonulásáig a vallástörténeti és ószövetségi tanszéken tanított.

Egész életében hűséggel, szeretettel és felelősséggel végezte lelkipásztori szolgálatát. Az életrajzi könyvének címéül választott bibliai jelkép, "A meggyújtott gyertya" élete, szolgálata lényegére világít rá. Nehéz történelmi időkben, meg nem értések, bántalmazások és rágalmazások közepette sem rejtette véka alá a gyertyát. Hirdette az Igét alkalmas és alkalmatlan időben. Odaadással tanította a gyermekeket, Krisztushoz vezette az ifjakat, vigasztalta a gyászolókat és betegeket, szeretettel végezte az idősek közötti szolgálatot.

2001-ben nyugdíjba vonult, de azután sem tétlenkedett. Helyettesítő lelkipásztorként sokat szolgált a gyülekezetekben. Prédikációs könyveket, tanulmányokat írt, énekgyűjteményt adott ki, és műfordítóként is tevékenykedett. A teljesség igénye nélkül néhány megjelent könyve, írása: Testvéri szó mindenkihez a Jehova tanúiról, A világ teremtése, Meggyújtott gyertya, Nincs örök titok, Lélekvándorlás, Örök élet, Egy pásztor, egy nyáj, Mi pedig a Krisztust prédikáljuk.

Pándy Bertalan életrajzi könyve utolsó fejezetében így tesz bizonyságot örök életben való hitéről: „Nem ér véget az életút, csak egy szakasza fejeződik be. Megváltó Krisztusunk, aki legyőzte a halált ezt mondja: „Aki hisz énbennem, ha meghal is él az”. Ebből az érzékszerveinkkel megfogható, látható és érzékelhető anyagi világból kilépünk, és belépünk az érzékeink fölötti transzcendens világba. (…) Ez az érzékeinken túli világ, amely mint mustármagnyi kezdet itt van már Jézusban ezen a világon, Jézus visszajövetelével, mint Isten országának a teljessége lép be ebbe a világba. Ezt az újjáteremtett világot így állítja elénk Isten a Szentírásban: „Eltöröl Isten minden könnyet szemeikről, és halál nem lesz többé, sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak.”

Pándy Bertalan ezzel a reménységgel indult el az örökkévalóság távlatai felé, ahova hitünk szerint megérkezett.

Emléke legyen a szívekben áldott.

események továbbiak →

Reformáció 500